Opery falklandzkiej odsłona kolejna

919 0
GRZEGORZ GOGOWSKI

Na skutek rozstrzygni?cia podj?tego przez Komisj? Granic Szelfu Kontynentalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (CLCS), obszar szelfu kontynentalnego Argentyny zosta? rozszerzony z poziomu 200 do 350 mil morskich od brzegu. Konsekwencj? takiego rozstrzygni?cia jest powtórny wzrost temperatury w wieloletnim sporze argenty?sko-brytyjskim dotycz?cym przynale?no?ci Falklandów, które zgodnie z werdyktem Komisji znajduj? si? w obszarze pozostaj?cym pod kontrol? argenty?sk?.

Po?o?one o oko?o 480 km od argenty?skich wybrze?y Falklandy, od 1833 roku znajduj? si? pod kontrol? Zjednoczonego Królestwa. Jedynym okresem, w którym Brytyjczycy nie sprawowali kontroli nad wyspami by?a dwumiesi?czna okupacja argenty?ska w roku 1982, która sta?a si? przyczyn? wojny mi?dzy obu pa?stwami. Pomimo i? Argenty?czycy ponie?li w tym konflikcie kl?sk?, w ci?gu ponad trzydziestu lat konsekwentnie zg?aszaj? pretensje dotycz?ce przynale?no?ci Malwinów (hiszpa?ska nazwa wysp), uznaj?c brytyjsk? suwerenno?? za prze?ytek ery kolonialnej. Niedawna decyzja CLCS spotka?a si? z zadowoleniem w?adz argenty?skich – prezydent Mauricio Macri stwierdzi?, ?e potwierdzi?a ona istnienie sporu terytorialnego z Wielk? Brytani?, podczas gdy szefowa argenty?skiej dyplomacji Susana Malcorra okre?li?a j? jako „uznanie suwerennych praw Argentyny do Falklandów”. Pomijaj?c problem wiarygodno?ci owej tezy, nale?y podkre?li?, ?e owo rozstrzygni?cie b?dzie niew?tpliwie stanowi? przyczynek ponownego wzmo?enia wysi?ków politycznych w?adz w Buenos Aires, zorientowanych na przej?cie kontroli nad spornym archipelagiem.

Dlaczego Falklandy s? cenne?

Warto zastanowi? si? nad przyczynami, dla których Argentyna z tak du?? determinacj? d??y do przej?cia kontroli nad wyspami. Po pierwsze, w 1998 roku odkryto, ?e wokó? Falklandów znajduj? si? bogate z?o?a ropy naftowej, których wielko?? szacuje si? na ok. 8,3 mld bary?ek (cho? niektóre szacunki mówi? nawet o ilo?ci siedmiokrotnie wi?kszej). Eksploatacja ropy naftowej przez firmy brytyjskie, która rozpocz??a si? w 2010 roku, ju? kilkukrotnie by?a przyczyn? wzrostu napi?cia na linii Londyn – Buenos Aires. Politycy argenty?scy zwykli podkre?la?, ?e Brytyjczycy nie tylko zatruwaj? wody wokó? archipelagu, ale przede wszystkim kradn? nale??ce do Argentyny zasoby naturalne. Po drugie, wody wokó? wysp nale?? do jednych z najobfitszych ?owisk ?wiata. Po trzecie, posiadanie archipelagu znacznie u?atwia formu?owanie roszcze? wobec du?ego pasa Antarktydy, która wci?? nie jest do ko?ca podzielona. Wreszcie, przej?cie zwierzchno?ci nad Malwinami sta?o si? swoistym „mitem za?o?ycielskim” polityki argenty?skiej w ostatnich trzech dekadach, który pozostaje nadrz?dnym celem wysi?ków dyplomatycznych podejmowanych przez w?adze w Buenos Aires.

Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii – nie licz?c wskazanych korzy?ci ekonomicznych – zwierzchno?? nad Falklandami ma niezwykle silne znaczenie, zw?aszcza w warstwie symbolicznej. Warto podkre?li?, ?e nied?ugo przed 1982 rokiem, Wielka Brytania powa?nie rozwa?a?a mo?liwo?? przyznania Falklandom niezale?no?ci. Plany te nie zosta?y jednak zrealizowane, tak?e ze wzgl?du na inwazj? wojsk argenty?skich. Mia?d??ce zwyci?stwo, jakie – pomimo powa?nych strat w?asnych – odnios?y brytyjskie si?y zbrojne, spowodowa?o, ?e zwierzchno?? nad niewielkimi wyspami le??cymi na drugim ko?cu ?wiata sta?a si? nie tylko jednym z priorytetów polityki, ale tak?e jednym z elementów kszta?tuj?cych to?samo?? narodow? wspó?czesnych Brytyjczyków. Szczególn? wag? przywi?zuje si? do pami?ci o 258 brytyjskich ?o?nierzach, którzy zgin?li w walce z si?ami autorytarnego naje?d?cy. Symbolem tzw. „brudnej wojny” sta?o si? kontrowersyjne zatopienie kr??ownika General Belgrano przez brytyjski okr?t podwodny HMS Conqueror (które spowodowa?o ?mier? 321 argenty?skich marynarzy) oraz przeprowadzony w odwecie atak lotniczy na niszczyciel rakietowy HMS Sheffield, w wyniku którego zgin??o 20 Brytyjczyków. Pomimo wszelkich poniesionych kosztów i ofiar, u?pione i stopniowo trac?ce swoje wp?ywy mocarstwo dowiod?o wówczas, ?e wci?? dysponuje pot?g? militarn?, a tak?e przejawia wol? polityczn? umo?liwiaj?c? skuteczn? obron? w?asnego terytorium – nawet je?li jest ono oddalone o tysi?ce kilometrów. W ten sposób Falklandy sta?y si? symbolem przypominaj?cym Wielkiej Brytanii o dawnej wielko?ci, na którego utrat? ?aden z kolejnych premierów nie mo?e sobie pozwoli?.

Naciski na Zjednoczone Królestwo

Brytyjskie elity polityczne od wielu lat przyjmuj? jednoznaczne i niezmienne stanowisko w odniesieniu do zwierzchno?ci nad Falklandami, podkre?laj?c, ?e problem ten nie mo?e by? przedmiotem ?adnych negocjacji. W doskona?y sposób ow? postaw? ilustruje wypowied? Davida Camerona z 2011 roku, który przemawiaj?c w Izbie Gmin stwierdzi?: „Dopóki Falklandy chc? pozosta? suwerennym terytorium brytyjskim, powinny pozosta? suwerennym terytorium brytyjskim. Kropka. Koniec historii”. Argumentem, który z tego punktu widzenia w istotny sposób wzmacnia pozycj? Zjednoczonego Królestwa s? rezultaty referendum (nie uznawanego przez Buenos Aires) w sprawie utrzymania lub odrzucenia przez archipelag statusu terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii, które zosta?o przeprowadzone w marcu 2013 roku. Spo?ród ponad 1500 g?osuj?cych, jedynie trzy osoby opowiedzia?y si? wówczas za od??czeniem wysp od Zjednoczonego Królestwa.

Wydaje si?, ?e niezale?nie od jednoznacznego rezultatu referendum, a tak?e faktycznego braku racjonalnych argumentów strony argenty?skiej, Wielka Brytania znajduje si? pod coraz silniejsz? presj?, by zgodzi? si? na rozmowy dotycz?ce przysz?o?ci spornego terytorium. Wynika to z faktu, ?e w ostatnich kilku latach Argentynie uda?o si? – dzi?ki swoim wzmo?onym wysi?kom – cho? w pewnym stopniu „umi?dzynarodowi?” problem przynale?no?ci Falklandów.

Doskona?ym przyk?adem jest d??enie Argentyny do uzyskania wsparcia dla swoich ??da? w?ród pa?stw Ameryki Po?udniowej. W czerwcu 2011 roku, w San Salvador Zgromadzenie Ogólne Organizacji Pa?stw Ameryka?skich na wniosek Argentyny przyj??o jednog?o?nie (a wi?c przy poparciu USA) deklaracj? wzywaj?c? do rozpocz?cia negocjacji maj?cych na celu pokojowe rozwi?zanie sporu. W grudniu 2011 roku na spotkaniu w Caracas wszystkie 33 pa?stwa utworzonej wówczas Wspólnoty Pa?stw Ameryki ?aci?skiej i Falklandów (CELAC) ponownie popar?y argenty?skie pretensje do Falklandów. Innym przejawem takiej regionalnej solidarno?ci z Argentyn? jest deklaracja podj?ta przez pa?stwa Mercosur z grudnia 2011 r. wprowadzaj?ca zakaz zawijania do rodzimych portów statków pod bander? Falkandów. Warto równie? wspomnie? o do?? owocnych próbach wci?gni?cia w konflikt o Falklandy papie?a Franciszka, jakie swego czasu podj??a poprzednia prezydent Argentyny Cristina Fernández de Kirchner.

Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, znacznie wi?kszym problemem jest jednak bardzo niejednoznaczna postawa, jak? w odniesieniu do sporu o Falklandy przyjmuj? od dawna Stany Zjednoczone. W 2010 roku najpowa?niejsza kandydatka do urz?du prezydenta USA (i ówczesna sekretarz stanu) Hillary Clinton zaoferowa?a, ?e Stany Zjednoczone mog? sta? si? mediatorem w sporze o Falklandy. Co wi?cej, po og?oszeniu rezultatów wspomnianego wcze?niej referendum, Waszyngton przyj?? bardzo pow?ci?gliwe i neutralne stanowisko odmawiaj?c udzielenia jakiegokolwiek poparcia Zjednoczonemu Królestwu i deklaruj?c, ?e administracja ameryka?ska wspiera d??enia do pokojowego rozwi?zania sporu. Podkre?lanie przez przedstawicieli obu administracji Baracka Obamy konieczno?ci pokojowego rozwi?zania sporu, którego wyst?powania nie uznaj? Brytyjczycy powoduje, ?e w percepcji tych ostatnich ich najbli?szy sojusznik wzmacnia pozycj? Argentyny.

Perspektywy

Podczas spotkania, jakie w styczniu 2016 roku odbyli David Cameron i nowo wybrany prezydent Argentyny Mauricio Macri, brytyjski premier po raz kolejny podkre?li?, ?e Falklandy pozostan? brytyjskie i dopóki ich mieszka?cy tego nie za??daj?, nie ma miejsca na ?adne nowe porozumienia w tej sprawie. Pomimo i? wspomniane powy?ej stanowisko CLCS zosta?o oficjalnie odrzucone przez Zjednoczone Królestwo, nie ulega w?tpliwo?ci, ?e w ostatnich miesi?cach w?ród brytyjskich elit politycznych zauwa?alny jest swoisty niepokój narastaj?cy wokó? zagadnienia przynale?no?ci archipelagu. Nierzadkie s? ostatnio stanowcze deklaracje przedstawicieli rz?du JKM dotycz?ce obecno?ci si? morskich na obszarze po?udniowego Atlantyku oraz pe?nej gotowo?ci do ewentualnej obrony Falklandów. Najwa?niejszym zagadnieniem zwi?zanym z przysz?ym rozwojem sporu jest zdolno?? Wielkiej Brytanii do przeciwstawienia si? wspomnianej narastaj?cej presji spo?eczno?ci mi?dzynarodowej. Zw?aszcza, po niedawnym „tangu Obamy” niewiele wskazuje, by Stany Zjednoczone mog?y w sposób wyra?ny poprze? swojego zawsze lojalnego sojusznika, czym mog?yby istotnie och?odzi? temperatur? brytyjsko-argenty?skiego konfliktu. Nie ulega równie? w?tpliwo?ci, ?e bardzo zr?cznie rozgrywaj?ca spór Argentyna wielokrotnie wykorzysta korzystn? dla siebie decyzje CLCS podkre?laj?c, i? opinia mi?dzynarodowego organu prawnego przyznaje legitymacj? do przej?cia kontroli nad upragnionymi wyspami. Dlatego te? uwa?am, ?e mo?liwe s? jedynie dwa scenariusze przysz?ego rozwoju sporu. Je?eli Wielka Brytania b?dzie prezentowa? tak stanowcz? postaw? jak dotychczas, konflikt najprawdopodobniej b?dzie nadal si? zaostrza?, czego przejawami b?d? coraz cz?stsze spory dyplomatyczne. Je?eli natomiast Zjednoczone Królestwo ugnie si? pod mi?dzynarodow? presj?, w d?u?szej perspektywie czasowej mo?e by? mu coraz trudniej dowodzi? swoich niepodwa?alnych przecie? praw do kontroli nad Falklandami.

Falklandy, Photo by Peter Hazell/Getty Images
Falklandy, Photo by Peter Hazell/Getty Images

Przeczytaj te?:
M. Kaniewska, Wiele ha?asu o Ska??, czyli gdzie dwóch si? bije tam wszyscy trac?
P. Wojciechowska, Kuryle Po?udniowe czy Terytoria Pó?nocne. Nieko?cz?ca si? opowie??.
M. Nowak, Wybory w Argentynie – oznaka zmian w Ameryce ?aci?skiej?

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Grzegorz Gogowski

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent kierunku europeistyka (2011) oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2012) na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, stosunki brytyjsko-amerykańskie, bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka jądrowa.

Brak komentarzy on "Opery falklandzkiej odsłona kolejna"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>