Co naprawdę dzieje się w Mołdawii?

1634 0
KINGA JAROMIN

To ciekawe obserwowa? jak media, które zwykle maj? inn? perspektyw? w przekazywaniu tych samych wydarze?, w przypadku opisywania ostatnich zaj?? w Kiszyniowie stoj? na takim samym stanowisku. BBC, TVN24 i rosyjski Piervyj Kanal opisywa?y 20 stycznia 2016 roku szturm na mo?dawski parlament przez protestuj?cych, jako niezgod? ludno?ci tego kraju na powo?anie proeuropejskiego rz?du, sugeruj?c tym samym, ?e manifestanci s? prorosyjscy. Kontekst sprawy (m.in. trwaj?ce od miesi?cy protesty ró?nych opcji opozycyjnych – tak?e proeuropejskich) zosta? tylko lekko wspomniany i nie wynika?o z tego w ?aden sposób, jaka jest prawdziwa przyczyna takiego zachowania protestuj?cych.  Podobne pogl?dy pojawi?y si? w wielu artyku?ach zachodniej prasy. Warto zatem wyja?ni? pewne szczegó?y, aby zyska? lepszy pogl?d na sytuacj?, ni? ten – prezentowany w mediach g?ównego nurtu.

Co sta?o si? w Mo?dawii 20 stycznia 2016 roku?

29 pa?dziernika 2015 roku, na skutek aresztowania (w zwi?zku z oskar?eniami korupcyjnymi) by?ego premiera i szefa Partii Liberalno-Demokratycznej Vlada Filata, mo?dawski parlament przeg?osowa? votum nieufno?ci dla rz?du Valeriu Strele?a.[1] Od tego momentu w Mo?dawii trwa? kryzys rz?dowy i pomimo kilku prób wyboru nowego szefa rz?du, ?adnemu kandydatowi nie uda?o si? uzyska? wystarczaj?cego poparcia w parlamencie. Sta?o si? to dopiero 20 stycznia, kiedy pos?owie zaaprobowali rz?d Paw?a Filipa. Nominacja bliskiego wspó?pracownika i szkolnego kolegi najbogatszego cz?owieka Mo?dawii Vlada Plahotniuca, który jest „szar? eminencj?” mo?dawskiej polityki, wywo?a?a gniew protestuj?cych od kilku miesi?cy w centrum miasta zwolenników „Platformy DA” (uwa?anej za proeuropejski ruch spo?eczny) oraz prorosyjskich Partii Socjalistów i Naszej Partii. Jednym z hase? protestów jest w?a?nie odebranie w?adzy „klice Plahotniuca” i osadzenie go w areszcie. Protestuj?cy wieczorem 20 stycznia 2016 roku dostali si? na krótki czas do wn?trza parlamentu, ale zostali prawdopodobnie wyparci przez policj?. W wyniku star? kilka osób zosta?o rannych, zarówno policjanci, jak i protestuj?cy. Wydarzenia te zdo?a?y przerwa? posiedzenie parlamentu i nie dopu?ci? do ?lubowania nowego rz?du w obecno?ci prezydenta kraju, co sta?o si? jednak pó?niej tego samego dnia – w takim po?piechu, ?e zabrak?o m.in. Iriny Vlah, baszkana Gagauzji, który wchodzi automatycznie w sk?ad ka?dego mo?dawskiego rz?du. Takie zachowanie rz?dz?cych pogarsza tylko sytuacj?, a protestuj?cy traktuj? j? jako kolejny dowód na brak legitymacji tej w?adzy. W zwi?zku z tym coraz cz??ciej pojawiaj? si? has?a domagaj?ce si? przyspieszonych wyborów.

Prawdziwa przyczyna protestów

Prawdziw? przyczyn? takiego obrotu spraw nie jest zatem prorosyjsko?? protestuj?cych, mimo tego, ?e w t?umie s? zwolennicy Partii Socjalistów i Naszej Partii. Protesty popiera spora cz??? Mo?dawian, którzy nie anga?uj? si? w nie bezpo?rednio, jest to wyraz poczucia bezradno?ci w zwi?zku z pogarszaj?cym si? stanem ?ycia w kraju i wszechobecn? korupcj?. Afery z udzia?em g?ównych polityków tzw. proeuropejskiej koalicji, które wybuchaj? regularnie od czasów ujawnienia wielkiego skandalu korupcyjnego w ko?cu 2014 roku (wyprowadzenia z trzech banków sumy oko?o miliarda dolarów), doprowadzi?y do utraty zaufania obywateli w polityków wszelkich opcji politycznych. Spora cz??? spo?ecze?stwa uwa?a, ?e nominowani co kilka miesi?cy premierzy, to tak naprawd? „marionetki” Vlada Plahotniuca, który dzi?ki wp?ywowi na aparat s?dowy i mo?liwo?ci korumpowania polityków jest faktycznym „zarz?dc?” kraju. Mimo trwaj?cych d?ugie miesi?ce pokojowych protestów, nie uda?o si? wywrze? ?adnego wp?ywu na rz?dz?cych, co powoduje frustracj? i w?ciek?o??, a ta prowadzi do takich sytuacji, jak szturm na parlament.

Zaanga?owanie Rosji nie jest jasne w tej sytuacji. Protesty rozpocz??y ruchy zwi?zane ze zwolennikami proeuropejskiego kursu Mo?dawii (Platforma DA), a partie prorosyjskie przy??czy?y si? dopiero po pewnym czasie, staj?c si? jednak bardziej aktywne i widoczne. To oczywiste, ?e staraj? si? wykorzysta? gniew spo?ecze?stwa i przy??czaj?c si? do walki z oligarchi?, domagaj? si? przedwczesnych wyborów, które b?d? dla nich prawdopodobnie pomy?lne. Warto jednak wspomnie?, ?e obecnie temat kierunku, w jakim kraj mia?by pod??a? po obaleniu w?adzy, nie jest szeroko dyskutowany. Manifestanci jednocz? si? pod has?ami walki z korupcj? i „odzyskania pa?stwa” dla obywateli.

Dlaczego zachodnie media podaj? niepe?ny przekaz?

Od momentu, kiedy prorosyjskie partie w??czy?y si? w protesty, zachodnie media nie wspomina?y ju? o Platformie DA, w ich przekazie widoczni byli tylko prorosyjscy zwolennicy protestów. Podobnie sytuacja wygl?da w przypadku relacjonowania szturmu na parlament 20 stycznia – proeuropejsko?? rz?du jest bardzo silnie podkre?lana, podobnie jak sprzeciw protestantów wobec tego kierunku. Mo?na zada? sobie pytanie, dlaczego tak si? dzieje.

W pewnej mierze przyczyn? jest brak wiedzy i staranie si? uj?? wiadomo?ci z Mo?dawii w rodzaj szablonu, który by?by zrozumia?y dla odbiorców z Zachodu (skoro rz?d uwa?a si? za proeuropejski, to jego oponenci musz? by? prorosyjscy, odwieczna, „bia?o-czarna” walka tych dwóch opcji). Jednak to nie wszystko. Wydaje si?, ?e sukces protestów i rozpisanie wcze?niejszych wyborów, by?oby sukcesem partii opozycyjnych, które zapewne zawróci?yby Mo?dawi? z prozachodniego kursu i skierowa?y go na Wschód. By?oby to sporym ciosem dla Zachodu, który przez lata popiera? rz?dy proeuropejskiej koalicji, nie zwa?aj?c na korupcj? i skandale. Czy zatem Zachód uzna?, ?e jakikolwiek proeuropejski rz?d jest lepszy od prorosyjskiego? Czy opinie mainstreamowych mediów maj? wp?yn?? na sposób my?lenia Europejczyków o zachowaniu Mo?dawian, tak, aby nie znale?li oni poparcia w swoich decyzjach? Na te pytania oczywi?cie nie mo?na jednoznacznie odpowiedzie?, ale trzeba je g?o?no i wyra?nie zada?. Nierzetelno?? to wielki b??d dziennikarstwa, niezale?nie od tego, czy dotyczy spraw mocarstw, czy ma?ych, „zapomnianych” pa?stw. Media te maj? jednak w pewnej mierze racj?. W Mo?dawii istnieje silne poparcie dla prorosyjskiego kursu kraju. I cho? Rosja mo?e w ca?ej sprawie odgrywa? bardziej aktywn? rol?, to nie ma na to gwarancji. Poza tym nie by?o potrzeby dodatkowego dzia?ania, Zachód – a w szczególno?ci Unia Europejska – skompromitowa?y si? w Mo?dawii same. Popieranie politycznej opcji, która mimo proeuropejskich hase? na sztandarach, nie ma wiele wspólnego z jej warto?ciami, nie mog?o przynie?? dobrych efektów.

O Mo?dawii wkrótce na pewno jeszcze us?yszymy. Warto jednak si?gn?? do szerszych ?róde? informacji, aby uproszczony przekaz nie zdo?a? nas przekona?, ?e w Mo?dawii rozgrywa si? sterowana przez Rosj? rewolucja. Je?li jest to rewolucja, to wynikaj? ona z trudnej sytuacji gospodarczej, spo?ecznej i politycznej i jest ca?kowicie „zas?u?ona”. Czy jednak przynios?aby ona dobre zmiany? Przej?cie w?adzy przez prorosyjskie partie niekoniecznie wi?za?oby si? z ko?cem w?adzy Vlada Plahotnica, ani z ko?cem korupcji. Z drugiej strony powo?ywanie nowego rz?du tej samej koalicji nic nie zmieni, bo premier i jego ministrowie nie maj? faktycznej w?adzy. Kraj jest w powa?nym kryzysie i nie wida? jego ?atwego rozwi?zania. To jednak nie daje nikomu prawa do zniekszta?cania, czy upraszczania przekazu. p?yn?cego z protestów.


[1]    Premier wywodzi? si? z parti i nadania Vlada Filata. http://www.rferl.org/content/moldova-prime-minister-wont-resign-confidence-vote/27333434.html


Przeczytaj te?:
K. Jaromin, Rewolucji nie b?dzie. Antyrz?dowe protesty w Mo?dawii
K. Jaromin, Rumunia: Czy zmiana systemu jest mo?liwa?
K. Jaromin, Walka z korupcj? w Rumunii – mission impossible?

 

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Kinga Jaromin

Kinga Jaromin Członek CIM, absolwentka Centrum Europejskiego UW ze specjalizacją polityka zagraniczna UE. Wolontariuszka EVS w Republice Mołdawii (2014), dziennikarka EurActiv.pl (2015) oraz stażystka think tanku Romanian Center for European Policies w Bukareszcie (2015). Interesuje się polityką wschodnią UE oraz sprawami wewnętrznymi krajów Europy Wschodniej.

Brak komentarzy on "Co naprawdę dzieje się w Mołdawii?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *