Jak kryzys migracyjny wpłynie na scenę polityczną w Niemczech?

1214 0
JOANNA TO?CZYK

Niemcy w defensywie

22999852142_4d64b0f238_zOchrona kobiet i konieczno?? rzetelnego informowania o faktach by?y tematami debaty Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w czwartek, 28 stycznia 2016 r. Przyczynkiem do tej debaty by?y niedawne wydarzenia w Kolonii i innych niemieckich miastach. Wydarzenia te mog? te? mie? negatywny w p?yw na pozycj? kanclerz Angeli Merkel, która wydaj? si? systematycznie s?abn??. Frank Plasberg  w swoim programie „Hart aber fair“ (1 program niemieckiej telewizji publicznej) pyta? wr?cz: „Czy Kanclerz Merkel ju? zostaje odliczany czas? Ile czasu jej pozosta?o?”.  Na jej przysz?o?? wp?yn?? te? mog? wyniki wyborów do pi?ciu Landtagów (parlamentów krajów zwi?zkowych). Ju? 13 marca odb?d? si? one w trzech landach: Badenii- Wirtembergii, Nadrenii-Palatynacie i Saksonii-Anhalt, a we wrze?niu w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W 2016 roku, ostatnim dziel?cym Niemców od wyborów do ogólnokrajowego parlamentu, wed?ug Dietmar Neuerer dwa pytania b?d? najcz??ciej zadawane: Czy CDU nadal b?dzie traci? poparcie w?ród swoich wyborców? oraz Ile procent poparcia otrzyma ostatecznie populistyczno-prawicowa Alternative für Deutschland (AfD)?

Kryzys migracyjny nadal bez rozwi?zania

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych, nap?yw uchod?ców do Niemiec nie ustaje. Wed?ug niektórych danych, przybywa ich ok. 2000 dziennie. Deutsche Welle podaje, ?e  w pierwszej po?owie stycznia zarejestrowano ponad 51 tys. nowych azylantów, a przy tym wzros?a liczba imigrantów z Maroka i Algierii. Pono? ma to negatywny wp?yw na nastroje w ramach koalicji rz?dz?cej, w szeregach której mno?? si? g?osy wzywaj?ce do w??czenia tych pa?stw na list? “bezpiecznych krajów pochodzenia”. Jak pokazuj? najnowsze badania Deutschlandtrend, obecnie ju? co drugi Niemiec (51 proc.) w?tpi, ?e jego kraj poradzi sobie z tak? fal? uchod?ców. Tylko mniejszo?? (44 proc.) jest przekonana, ?e – jak zapewni?a Merkel – „Niemcy sobie poradz?”.”

W sylwestrow? noc w Hamburgu, Stuttgarcie i Kolonii wiele kobiet pad?o ofiar? napadów, kradzie?y i molestowania seksualnego. Jedna mia?a nawet zosta? zgwa?cona. Wed?ug policji za ataki odpowiedzialne s? „grupy m?odych m??czyzn, wygl?daj?cych na imigrantów”. Szef MSW Nadrenii Pó?nocnej-Westfalii, Ralf Jaeger, zarzuci? kierownictwu policji powa?ne b??dy podczas dzia?a? w Kolonii, gdzie dosz?o a? do 90 masowych napa?ci seksualnych i rabunkowych na kobiety. Po ujawnieniu tych wydarze?, wed?ug Deutsche Welle,  nie uda si? raczej doprowadzi? do rozs?dnego rozdzia?u uchod?ców pomi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi UE. Dziennikarze wskazuj?, ?e reakcje pa?stw wschodnioeuropejskich na seksualny mobbing w Kolonii i innych niemieckich miastach nie budz? cienia w?tpliwo?ci, ?e w Polsce, Czechach, W?grzech i na S?owacji obraz uchod?ców jest obecnie bardzo negatywny i sprowadza si? do opinii: “uchod?cy, zw?aszcza muzu?ma?scy, s? gro?ni i nie chcemy ich u siebie”.

Koalicjanci wobec kryzysu migracyjnego

Spór w unii CDU/CSU trwa ju? od miesi?cy i wci?? si? nasila. Bawarska CSU nalega na jak najszybsze ograniczenie liczby migrantów nap?ywaj?cych nieprzerwanie do Niemiec. W jej przekonaniu, w?a?ciwym rozwi?zaniem tego problemu by?oby ustanowienie górnego pu?apu liczby przyjmowanych uchod?ców tak, jak niedawno uczyniono to w Austrii. Tymczasem kanclerz Merkel nie zgadza si? na takie rozwi?zanie. Horst Seehofer (Premier Bawarii i przewodnicz?cy CSU) o?wiadczy? niedawno, ?e “mamy do czynienia z naprawd? powa?nym problemem“. Mia? przy tym na my?li zarówno sam kryzys migracyjny, jak i ró?nice zda? na jego temat w CDU/CSU.

SPD równie? krytykuje dzia?ania koalicjanta. Jak powiedzia?a jej sekretarz generalna w wywiadzie dla gazety „Welt am Sonntag”, Katarina Barley: „Wci?? nowe i nie daj?ce si? zastosowa? w praktyce propozycje p?yn?ce z szeregów CDU i CSU w zwi?zku z kryzysem migracyjnym nie s?u?? wspó?pracy i wzmacnianiu zaufania w ?onie berli?skiej koalicji rz?dowej. Potrzebujemy jasno?ci i szybkiego wcielenia w ?ycie powzi?tych ju? postanowie?.”

Wyniki wyborów do Landtagów- co mog? przynie???

Profesor Uwe Jun (politolog i wyk?adowca na Uniwersytecie w Trewirze) w wywiadzie dla polskiej redakcji Deutsche Welle stwierdza, ?e „Wcale nie jest tak ?atwo akurat teraz prognozowa?, co stanie si? 13 marca, poniewa? preferencje wyborców zmieniaj? si? w zale?no?ci od sytuacji. Ale oczywi?cie nale?y si? spodziewa?, ?e AfD uzyska spore poparcie. Moim zdaniem, prawdopodobie?stwo, ?e ugrupowanie to zasi?dzie w trzech parlamentach krajowych, jest wysokie. W Saksonii-Anhalt mo?e wr?cz uzyska? dwucyfrowy wynik.” Nie przypuszcza on jednak, by by?o prawdopodobne, a?eby CDU zabiega?a nied?ugo o koalicj? rz?dow? z AfD na poziomie federalnym czy regionalnym. Jednak jest bardzo mo?liwe, ?e Zieloni zdob?d? siln? pozycj? przetargow? i b?d? rozwa?ani w kwestii tworzenia koalicji. Uwe Jun zastrzega jednak, ?e obecna polityka migracyjna tak mocno dzieli bawarskich chadeków, CSU i Zielonych, ?e trudno sobie wyobrazi? przysz?? wspó?prac? na poziomie rz?dowym.

Profesor Jun widzi te? pewne szanse na popraw? pozycji liberalnej FDP, która w 2013 r. nie przekroczy?a progu wyborczego w wyborach ogólnokrajowych. Wed?ug niego FDP mo?e by? brana pod uwag? do ewentualnej koalicji rz?dowej w Badenii-Wirtembergii. Wed?ug Kaia Arzheimera z Uniwersytetu w Moguncji im lepszy wynik AfD w wyborach, tym bardziej prawdopodobne s? wielkie koalicje na poziomie landów i ogólnokrajowym.

* * *

Niemcy stan??y przed powa?nym wyzwaniem i by mu sprosta?, potrzebuj? europejskiej solidarno?ci. Jak przypomina „Allgemeine Zeitung” z Moguncji: „Niemieckie prawo azylowe jest prawdopodobnie najbardziej liberalne na ?wiecie. (…) W znacznym stopniu jest to skutek do?wiadcze? milionów Niemców, którym uda?o si? prze?y? po roku 1945 tylko dzi?ki go?cinno?ci i ?yczliwo?ci innych krajów. Dlatego dobrze, ?e Angela Merkel nie rezygnuje z zapewniania: „Uda nam si?”. Ale równie w?a?ciwe i wa?ne jest, ?eby doda?a do tego g?o?ne „…je?eli…”. Nikt nie mo?e bezkarnie przekracza? pewnej czerwonej linii. Ani Niemiec, ani cudzoziemiec”. Je?li nie uda si? wiec znale?? ogólnoeuropejskiego rozwi?zania, to – jak si? wydaje – rz?dy kanclerz Merkel b?d? nied?ugo tylko wspomnieniem, a niemiecka scena polityczna otworzy si? na partie prawicowo-nacjonalistyczne.

Photo credit: Rasande Tyskar, licencja CC BY-NC 2.0


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Angela Merkel – przywódca na trudne czasy?
K. Wróbel, Refugees: How to write about them? – Citizen Journalist Project
M. Makowska, Disrupting, but still not solving – EU policy toward migrants
R. Smentek, PEGIDA – „gor?cy kartofel” Angeli Merkel
M. Russjan, Polityka UE wobec uchod?ców – analiza dotychczasowego podej?cia

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "Jak kryzys migracyjny wpłynie na scenę polityczną w Niemczech?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *