Szkolenie „Etyczne instrumenty finansowe w praktyce”

965 1
KATARZYNA CZUPA

W dniach 19-20 listopada 2016 r. odby?o si? szkolenie „Etyczne instrumenty finansowe w praktyce. Finanse muzu?ma?skie w dzia?alno?ci europejskich podmiotów komercyjnych” organizowane przez Islamic Research and Training Institute oraz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych. Szkolenie prowadzili przedstawiciele organizatorów, a tak?e Moody’s Investors Service (oddzia? w Londynie) a tak?e CASE – Centrum Analiz Spo?eczno-Ekonomicznych. Patronatu wydarzeniu udzieli?a Konferencja Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce.

Szkolenie rozpocz??o si? od panelu wprowadzaj?cego podczas którego Katarzyna Sid?o, Ekonomistka Polityczna CASE, przedstawi?a g?ówne zasady, które reguluj? transakcje gospodarcze zawierane przez podmioty przestrzegaj?ce prawa szariatu. W?ród zasad tych znajduje si? przede wszystkim zakaz stosowania stopy procentowej w celu odniesienia korzy?ci. Wi??e si? z tym nakaz partycypacji w ryzyku danego przedsi?wzi?cia, a wi?c konieczno?? ponoszenia zarówno zysków i strat jakie generuje. W finansach muzu?ma?skich konieczna jest równie? redukcja niepewno?ci do minimum, oraz wynikaj?cy z tego zakaz spekulacji. Katarzyna Sid?o wyja?ni?a t?o historyczne tych norm oraz ich obecne zastosowanie. Omówi?a tak?e mechanizm funkcjonowania podstawowych kontraktów, które regulowane s? przez prawo muzu?ma?skie, a mianowicie musharaka, mudaraba, ijara, murabaha i salam.

Jako drugi wyst?pi? dr Muhamed Zulkhibri, przedstawiciel Islamic Research and Training Institute, który pracuje tak?e na stanowisku starszego ekonomisty w Muzu?ma?skim Banku Rozwoju (instytucja z siedzib? w Arabii Saudyjskiej). Dr Zulkhibri wyg?osi? prezentacj?, która dotyczy?a muzu?ma?skiego sektora bankowego. Przedstawi? w jaki sposób kontrakty okre?lone przez prawo szariatu stosowane s? w sektorze bankowym tak by mimo swej specyfiki zachowywa? on funkcj? podmiotu, który redystrybuuje kapita? w gospodarce. Omówi? równie? struktur? bilansu oraz rachunku zysków i strat banków muzu?ma?skich. Wskaza?, ?e depozyty udzielane s? g?ównie w oparciu o instrument wadiach (rachunki bie??ce) i mudaraba (rachunki inwestycyjne). Jak mówi?, co do zasady w finansach muzu?ma?skich nie wyst?puj? rachunki oszcz?dno?ciowe, które przynosz? posiadaczom przychód. Bank mo?e jednak zdecydowa? si? podzieli? swoimi zyskami z klientami i da? im prezent w postaci ?rodków pieni??nych. Drugiego dnia, dr Zulkhibri, omówi? te? regulacje dotycz?ce dzia?alno?ci banków muzu?ma?skich. Wskaza?, ?e banki te mog? równie? dzia?a? w formie „muzu?ma?skich okienek”, które w??czane s? do oferty banków konwencjonalnych.

Przedstawicielka CIM, Katarzyna Czupa, przedstawi?a uczestnikom instrumenty inwestycyjne dost?pne w muzu?ma?skim sektorze inwestycyjnym. Jak wskaza?a, inwestorzy mog? ulokowa? swoje pieni?dze w sukuk, czyli tzw. muzu?ma?skiej obligacji. Ekspertka CIM ds. Bliskiego Wschodu wyja?ni?a, ?e w przeciwie?stwie do swojego konwencjonalnego odpowiednika, instrument ten nie jest oparty o d?ug, ale o inwestycj?. Sukuk to bowiem certyfikat inwestycyjny a nie obligacja. Wyp?aty dla inwestorów nie maj? formy odsetek, ale zysków generowanych przez dane aktywo. W muzu?ma?skim sektorze finansowym znale?? mo?emy te? fundusze inwestycyjne. Instrument ten jest to?samy z funduszami konwencjonalnymi, bowiem mechanizm funkcjonowania funduszu jest zgodny z zasadami prawa szariatu, czyli partycypacji w ryzyku oraz zyskach i w stratach danego przedsi?wzi?cia. Jak wskazywa?a, zarówno sukuk, jak i fundusze muzu?ma?skie ciesz? si? rosn?c? popularno?ci? w Europie, a w szczególno?ci w Wielkiej Brytanii i Luksemburgu.

Pierwszy dzie? szkolenia zako?czy?a prezentacja, któr? wyg?osi? Arif Bekiro?lu, analityk Moody’s Investors Service, który na co dzie? pracuje w Londynie. Omówi? on kwesti? ratingu banków muzu?ma?skich oraz emitowanych przez nie sukuk. Jak wskazywa?, procedura nadawania ratingu podmiotom, które dzia?aj? zgodnie z prawem szariatu w praktyce nie ró?ni si? od tej stosowanej w odniesieniu do podmiotów konwencjonalnych. Mówi?, ?e dla agencji ratingowej najwa?niejszy jest ostateczny efekt dzia?ania instytucji, czyli jej zyskowno?? i mo?liwo?? terminowego regulowania swoich zobowi?za?. To czy dzia?a ona zgodnie z prawem szariatu, czy te? w oparciu o zasady konwencjonalnego sektora nie ma znaczenia. Jak mówi?, celem banku jest redystrybucja kapita?u w gospodarce oraz generowanie zysku dla akcjonariuszy. Ten cel jest to?samy dla banków zarówno muzu?ma?skich, jak i konwencjonalnych. Arif Bekiro?lu wskaza?, ?e w kwestii sukuk najwa?niejsze jest ustalenie schematu wzajemnych zobowi?za? i wskazanie na kim ci??y ostateczna odpowiedzialno?? zaspokojenia ewentualnych roszcze? posiadaczy sukuk.

Drugiego dnia szkolenia prowadz?cy omówili kwesti? zarz?dzania ryzykiem w finansach muzu?ma?skich. Dr Zulkhibri wskaza?, ?e podmioty dzia?aj?ce zgodnie z prawem szariatu musz? si? zmierzy? z takimi samymi ryzykami jak podmioty konwencjonalne, a wi?c ryzykiem m.in. kredytowym, p?ynno?ci, rynkowym i operacyjnym. Do tego ostatniego zalicza si? równie? ryzyko niezgodno?ci prowadzonych dzia?a? z prawem szariatu. Nast?pnie Katarzyna Czupa omówi?a szerzej problem ryzyka rynkowego. Jak wskazywa?a, pomimo zakazu spekulacji i nakazu redukcji niepewno?ci do minimum, ryzyko rynkowe dotyka tak?e podmioty muzu?ma?skie. W zwi?zku z zakazem stosowania konwencjonalnych instrumentów pochodnych, sektor muzu?ma?ski musia? opracowa? swoj? wersj? derywatów. Proces ten wci?? trwa, bowiem na dany moment uregulowana zosta?a kwestia swapów walutowych i stopy wzrostu oraz instrumentów typu forward.

Szkolenie cieszy?o si? wysok? frekwencj?. Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele instytucji finansowych oraz ?wiata nauki. Uczestnicy zaanga?owali si? w ?yw? dyskusj? z prowadz?cymi dopytuj?c o szczegó?owe kwestie dotycz?ce funkcjonowania muzu?ma?skiego sektora finansowego.


Przeczytaj te?:
K. Czupa, Innowacje w finansach – jak Europa korzysta na finansach muzu?ma?skich
K. Sid?o, (Wielki) powrót waqfs
H. Abdullah, ?ad korporacyjny – jak podej?cie muzu?ma?skie mo?e pomóc zachodnim korporacjom?
D. Klimowicz, Sekrety systemu bankowego w Iranie
K. Czupa, Let’s talk about Islamic finance. Facts that everybody should know
K. Czupa, City otwiera si? na islamskie finanse
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Katarzyna Czupa

Katarzyna Czupa jest ekspertem Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ds. Bliskiego Wschodu oraz koordynatorem projektu „Let’s talk about Islamic finance”. Obecnie pracuje jako młodszy analityk w firmie Analizy Online, gdzie zajmuje się analizą rynku funduszy inwestycyjnych. W okresie od kwietnia do listopada 2016 r. pracowała na stanowisku młodszego analityka w Domu Maklerskim Banku Zachodniego WBK, gdzie była odpowiedzialna za analizy rynkowe oraz wycenę spółek. W okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. pracowała w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na stanowisku koordynatora ds. projektów oraz asystenta naukowego. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Jest absolwentką kierunków finanse i rachunkowość (Szkoła Główna Handlowa) oraz stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Warszawski). W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

1 komentarz on "Szkolenie „Etyczne instrumenty finansowe w praktyce”"

 1. Andrzej Chmielecki

  Pani Katarzyno,
  dziękuję za bardzo interesujące zajęcia
  byłbym wdzięczny za dodanie do relacji jednego zdania, że patronatu wydarzeniu udzieliła Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  pozdrawiam serdecznie
  Andrzej Chmielecki

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *