Pojedynek Gigantów – wybory prezydenckie w USA 2016: Donald Trump

1025 1

 

MARIA GO?ASZEWSKA

8 listopada odb?d? si? wybory w Stanach Zjednoczonych, podczas których zostanie wybrany 45. prezydent. Wyniki wyborów b?d? mia?y wp?yw nie tylko na codzienne ?ycie Amerykanów, ale tak?e na funkcjonowanie systemu mi?dzynarodowego, zarówno w sferze politycznej, gospodarczej, jak i w zakresie bezpiecze?stwa. Od kilkudziesi?ciu lat USA nie bez przyczyny s? nazywane supermocarstwem, które ma istotny wp?yw na kszta?t wspó?czesnych stosunków mi?dzynarodowych, dlatego fakt wybrania nast?pcy Baracka Obamy jest tak istotny. Kontynuuj?c temat tym razem dok?adniej przyjrz? si? kandydatowi z ramienia partii Republikanów.

Ekscentryczny miliarder

donald-trump_ccDonald Trump to bogaty przedsi?biorca niemal pozbawiony do?wiadczenia politycznego. Po ojcu odziedziczy? fortun?, któr? kilkukrotnie pomno?y?, buduj?c swoj? pozycj? w ?wicie biznesu. Jego niekonwencjonalne podej?cie do ?ycia oraz nietypowe, jak na ameryka?skie standardy, podej?cie do politycznej poprawno?ci, przyczyni?o si? do jego popularno?ci jako przedsi?biorcy-polityka rozpoznawanego na ca?ym ?wiecie. Has?em przewodnim jego kampanii jest Make America Great Again, z czym wi??? si? jego pomys?y na „uzdrowienie” Ameryki poprzez na przyk?ad deportowanie 11 milionów imigrantów. Mimo skazywania go przez wielu ekspertów na pora?k?, Donald Trump wygra? prawybory, pokonuj?c kontrkandydatów z w?asnej partii.

Polityka zagraniczna

Pogl?dy Trumpa dotycz?ce polityki zagranicznej s? bardzo kontrowersyjne. Biznesmen zmienia zdanie w wielu kluczowych kwestiach z miesi?ca na miesi?c, czego najlepszym przyk?adem mo?e by? opinia na temat pomocy dla Ukrainy. Do niedawna twierdzi?, ?e pomoc ta powinna le?e? w gestii Europy, natomiast miesi?c pó?niej przyzna?, ?e Ukrai?cy potrzebuj? wsparcia równie? Amerykanów. W kontrze do tych s?ów mo?na us?ysze?, ?e docenia on polityk? W?adimira Putina, maj?c nadziej? na powrót do dialogu. Wielokrotnie powtarza?, ?e Rosja mo?e pe?ni? pozytywn? rol? w stabilizacji sytuacji w Syrii. Wed?ug kandydata Republikanów uchod?cy z Syrii otrzymuj? wystarczaj?c? pomoc, dlatego nie nale?y im si? schronienie w USA. Cho? w wielu kwestiach kandydaci ró?ni? si? mi?dzy sob?, to w przypadku ISIS mówi? jednym g?osem. Terrorystów nale?y powstrzymywa?. Ró?ni si? jedynie sposób walki z tym problemem. Trump zaproponowa? np. tymczasowy zakaz wjazdu na terytorium USA wszystkim muzu?manom, czym narazi? si? wielu ?rodowiskom. W mi?dzyczasie kandydat zadeklarowa? sojusz z partnerami z Bliskiego Wschodu, co w widoczny sposób pokazuje jego niekonsekwencj?. Wi?kszym zaskoczeniem by?o stwierdzenie, ?e walka z terroryzmem powinna opiera? si? o mniej humanitarne metody, takie jak tortury, czy zabijanie cz?onków rodzin terrorystów. Z kolei porozumienie z Iranem jest dla niego nie do przyj?cia. Trump twierdzi, ?e Iranowi nie mo?na ufa?. Niekonsekwencj? w jego wypowiedziach jest równie? kwestia relacji z Chinami. Milioner chce, aby Chiny mia?y wi?kszy wp?yw w regionie na przyk?ad na sytuacj? w Korei Pó?nocnej, ale jednocze?nie chce je zmusi? do przestrzegania prawa autorskiego, czy zaprzestania manipulowania kursem juana. Kwestia, która ??czy oboje kandydatów dotyczy zniesienia embarga na?o?onego na Kub?, co wyró?nia Trumpa na tle jego kolegów z partii.

Gospodarka

Donald Trump, tak jak jego kontrkandydatka, nie ma konkretnych rozwi?za? na problemy Amerykanów, cho? lepiej radzi sobie z ich formu?owaniem. Kandydat nie zamierza koncentrowa? si? na wspó?pracy z innymi pa?stwami. Wielokrotnie mówi?, ?e takie porozumienia jak NAFTA nale?y renegocjowa?, natomiast porozumienie TPP (Partnerstwo Transpacyficzne) powinno by? wycofane. Wed?ug niego p?aca minimalna jest drugorz?dn? spraw?, mo?e zosta? na poziomie 7,25 USD za godzin?. Miliarder jest zwolennikiem wprowadzenia dodatkowych podatków oraz ce? na towary importowane. Kandydat Republikanów tak samo jak Hillary Clinton opowiada si? za reform? systemu podatkowego oraz podwy?szeniem podatków dla najbogatszych, czym wprawi? w niezadowolenie cz?onków swojej partii.

Imigranci

Donald Trump, który z tematu dotycz?cego imigrantów uczyni? swój or??, prawa nielegalnie przebywaj?cych osób chce ograniczy? do minimum. Natomiast na granicy z Meksykiem chce postawi? mur, który mia?by by? sfinansowany z pieni?dzy Meksyku. Taki scenariusz mo?e grozi? znacznym ograniczeniem relacji handlowych z bardzo wa?nym partnerem handlowym USA, jakim jest Meksyk.

Prawo do posiadania broni

Wed?ug Trumpa prawo raz nadane nie mo?e by? odwo?ane. Dlatego uwa?a, ?e nowela II[1] Konstytucji USA nie mo?e by? naruszana, tym samym obywatele powinni mie? swobodne prawo do posiadania broni.

Kara ?mierci

W zakresie kary ?mierci, która stanowi kontrowersyjny temat nie tylko w USA, kandydat trzyma si? opinii, ?e jest to w?a?ciwy sposób karania osób, które pope?ni?y ci??kie przest?pstwa. Kandydat Republikanów kilkukrotnie by? ?apany przez dziennikarzy na zmienianiu zdania w tym zakresie, niemniej obecnie jest jej zwolennikiem.

Aborcja

Mimo ekscentrycznego usposobienia kandydat Republikanów nie wyra?a zgody na aborcj?. Wyj?tek mo?e stanowi? zagro?enie ?ycia i zdrowia kobiety w momencie potencjalnego uszkodzenia p?odu, jak równie? w sytuacji napa?ci seksualnej. Nie jest równie? zwolennikiem koncepcji dojrza?ego rodzicielstwa, które uwzgl?dnia stosowanie antykoncepcji oraz innych ?rodków zabezpieczania si? przed niechcian? ci???.

Prawa LGBT

Opinie Trumpa na temat ?rodowisk homoseksualnych s? bardzo zmienne. Zapewnieniom, ?e b?dzie wspiera? i stara? si? o równouprawnienie, nale?y przeciwstawi? wypowiedzi, które s? w stanie zrazi? przedstawicieli tego ?rodowiska. Wielokrotnie mo?na by?o us?ysze? z jego ust, ?e popiera tradycyjne ma??e?stwa natomiast równo?? ma??e?ska nie b?dzie tematem przewodnim jego kampanii.

***

Notowania obojga kandydatów wci?? si? wahaj?, cho? obecnie niewielk? przewag? ma kandydat Republikanów (47%) w stosunków do Demokratki, któr? obecnie popiera 41% obywateli. Cho? Demokraci wierz? w wielkie zwyci?stwo swojej kandydatki, nadal istnieje zagro?enie w postaci jej kontrkandydata – Donalda Trumpa. Przewag? kandydatki Demokratów jest równie? polityczna przewidywalno??, czego nie mo?na powiedzie? o kandydacie Republikanów. Do negatywnych stron Clinton mo?na zaliczy? przynale?no?? do establishmentu, co wielokrotnie by?o poruszane przez Sandersa, jak równie? samego Trumpa. W jakiej rzeczywi?ci obudz? si? Amerykanie, a z nimi ca?y ?wiat, oka?e si? 8 listopada.


[1] wg. prof. Lewickiego – amerykanisty w?a?ciw? form? jest nowela, a nie poprawka (w Polsce przyj??a si? b??dna forma tj. poprawka).

Zdj?cie u?yte w artykule: Autor: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0


Maria Go?aszewska – wspó?pracownik CIM, absolwentka Stosunków Mi?dzynarodowych specjalizacja: Mi?dzynarodowa polityka handlowa na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania: polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, polityka gospodarcza Polski, protokó? dyplomatyczny.


Przeczytaj te?:
M. Go?aszewska, Pojedynek Gigantów – wybory prezydenckie w USA 2016: Hillary Clinton
K. Zaj?c,  Dlaczego Latynosi popieraj? Donalda Trumpa?
J. To?czyk, Wy?cig o Bia?y Dom powoli nabiera tempa
?. Smalec i inni, USA po wyborach – eksperci CIM o reelekcji Obamy (cz??? I)
?. Smalec i inni, USA po wyborach – eksperci CIM o reelekcji Obamy (cz??? II)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

1 komentarz on "Pojedynek Gigantów – wybory prezydenckie w USA 2016: Donald Trump"

  1. Alex

    USA nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji z Meksykiem, chociaż wizerunkowo już dużo stracili przez samą kandydaturę Trumpa. Meksyk jest trzecim największym partnerem handlowym Stanów..

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *