Pojedynek Gigantów – wybory prezydenckie w USA 2016: Hillary Clinton

950 0
MARIA GO?ASZEWSKA

8 listopada odb?d? si? wybory w Stanach Zjednoczonych, podczas których zostanie wybrany 45. prezydent. Wyniki wyborów b?d? mia?y wp?yw nie tylko na codzienne ?ycie Amerykanów, ale tak?e na funkcjonowanie systemu mi?dzynarodowego, zarówno w sferze politycznej, gospodarczej, jak i w zakresie bezpiecze?stwa. Od kilkudziesi?ciu lat USA nie bez przyczyny s? nazywane supermocarstwem, które ma istotny wp?yw na kszta?t wspó?czesnych stosunków mi?dzynarodowych.

Ostatnia prosta do zwyci?stwa

Po d?ugiej walce o nominacje uprawiaj?ce do ubiegania si? o najwy?szy urz?d w pa?stwie z ramienia dwóch g?ównych partii politycznych zwyci?stwo w?ród demokratów odnios?a by?a sekretarz stanu Hillary Clinton, natomiast w?ród republikanów triumfowa? miliarder Donald Trump. Tegoroczna kampania z udzia?em pierwszej w historii kobiety ubiegaj?cej si? o stanowisko prezydenta z ramienia jednej z dwóch g?ównych partii politycznych w USA oraz ekscentrycznego biznesmena charakteryzuje si? du?ym dynamizmem oraz nieprzewidywalno?ci?. G?ównym odpowiedzialnym za obni?enie standardów dyskursu politycznego w obecnej kampanii jest republikanin, ale kandydatka demokratów stara si? dostosowa? do nowych realiów, o czym a? nazbyt dobitnie ?wiadczy jej konto na Twitterze. Kandydatów na prezydenta USA ??czy niewiele, poza tym, ?e oboje reprezentuj? Nowy Jork.

Polityk z do?wiadczeniem

hillary_clinton_by_gage_skidmore_3Prawie 69-letnia by?a pierwsza dama to polityk z du?ym do?wiadczeniem. Hillary Clinton jest zwi?zana z polityk? od czasów studenckich. Jako pierwsza dama by?a zaanga?owana w polityk?, równie? zagraniczn? (m.in. wys?annik prezydenta),  w latach 2001-2009 pe?ni?a funkcj? senatora stanu Nowy Jork, natomiast w latach 2009-2013 sekretarza stanu w gabinecie obecnego prezydenta Baracka Obamy. Cho? oficjaln? decyzj? o kandydowaniu Clinton podj??a dopiero kwietniu 2016 roku, jej kampania zacz??a si? znaczenie wcze?niej. Mimo tak d?ugiego do?wiadczenie równie? H. Clinton zdarzaj? si? b??dy, do czego bardzo cz?sto odnosi si? w swojej kampanii kontrkandydat Donald Trump. Jednym z nich jest tak zwana afera mailingowa. Clinton zarzucono brak profesjonalizmu, który przejawi? si? wysy?aniem wa?nych wiadomo?ci mailowych korzystaj?c z prywatnego maila. Niemniej FBI zaniecha?o wszcz?cia ?ledztwa w tej sprawie.

Polityka zagraniczna[1]

Pogl?dy Clinton na prowadzenie polityki zagranicznej s? bardzo przewidywalne. Wielokrotnie mo?na by?o us?ysze? z jej ust s?owa pot?pienia dla dzia?a? W?adimira Putina w zwi?zku z sytuacj? na Ukrainie. Wed?ug niej W. Putin nie jest najlepszym partnerem do jakichkolwiek rozmów. Bardzo stanowczo opowiada?a si? za wi?kszym zaanga?owaniem USA w konflikt Syrii, co wed?ug wielu ekspertów ró?ni j? od obecnego prezydenta Baracka Obamy. Wed?ug Clinton Baszar Al-Asad powinien odej??, natomiast USA powinny prezentowa? bardziej otwarte podej?cie do uchod?ców, dla których Stany mog? by? schronieniem. W sprawie tak zwanego Pa?stwa Islamskiego Clinton wyra?a stanowcz? opini? –  jest to ogromne zagro?enie dla Stanów Zjednoczonych. Wed?ug by?ej pierwszej damy najlepsz? strategi? walki z terroryzmem jest powstrzymywanie bojowników przed rekrutowaniem nowych cz?onków oraz ograniczenie przemieszczania si? d?ihadystów do obozów szkoleniowych organizowanych w ró?nych zak?tkach ?wiata. Kluczem do rozwi?zania konfliktu mo?e by? równie? wspó?praca z przedstawicielami muzu?ma?skiego ?rodowiska. Wed?ug niej zniesienie sankcji wobec Iranu mo?e mie? pozytywne skutki gospodarcze w perspektywie globalnej. By?a sekretarz stanu stanowczo popiera rozwi?zanie konfliktu mi?dzy Izraelem a Palestyn?, twierdz?c, ?e utworzenie pa?stwa palesty?skiego jest konieczne. Jednocze?nie nie odmawia Izraelowi prawa do obrony.

Gospodarka

Clinton zdaje sobie spraw?, ?e nieuniknione b?dzie ograniczenie d?ugu publicznego oraz zrównowa?enie bud?etu. Kandydatka podkre?la, ?e b?dzie robi? wszystko, aby pobudzi? ludzi do aktywizacji zawodowej ?eby poziom bezrobocia utrzymywa? tendencj? spadkow?. Clinton opowiada si? równie? za podniesieniem p?acy minimalnej do 15 USD za godzin?. Wed?ug kandydatki istnieje du?a potrzeba reformy systemu podatkowego, co wi??e si? na przyk?ad z jego uproszczeniem oraz podwy?szeniem wysoko?ci podatków dla najwi?cej zarabiaj?cych. Clinton cho? nie jest ca?kowitym przeciwnikiem, nie jest równie? zwolenniczk? Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Wed?ug niej wspó?praca gospodarcza z Uni? Europejska powinna by? kontynuowana, ale nie trzeba podejmowa? zbyt pochopnych decyzji. Wspó?praca jest dla niej bardzo wa?na, jednak nie mo?e by? kszta?towana kosztem spo?ecze?stwa ameryka?skiego.

Imigranci

Clinton uwa?a, ?e po spe?nieniu okre?lonych warunków imigranci mogliby ubiega? si? o ameryka?skie obywatelstwo, co zapewni?oby ochron? przed wydaleniem ich z kraju. Na ka?dym wiecu podkre?la, ?e Amerykanie s? otwartym narodem, który pomaga potrzebuj?cym.

Dost?p do broni

Ostatnie wiadomo?ci z USA utwierdzaj? Demokratów, ?e dost?p do broni powinien by? ograniczony. Clinton chce, aby dost?p do broni by? bardziej kontrolowany, natomiast bro? ofensywna powinna by? ca?kowicie zakazana.

Kara ?mierci

Cho? kandydatka Demokratów zgrabnie omija temat kary ?mierci niejednokrotnie w przesz?o?ci wypowiada?a si? na jej temat negatywnie twierdz?c, ?e trzeba zachowa? ostro?no??, aby nie skaza? kogo? przez pomy?k?. Wed?ug niej istniej? inne, równie skuteczne sposoby karania przest?pców.

Aborcja

Kandydatka Demokratów trzyma si? linii partii, wyra?aj?c ca?kowit? zgod? na stosowanie aborcji. Jest równie? zwolenniczk? koncepcji dojrza?ego rodzicielstwa, które uwzgl?dnia stosowanie antykoncepcji oraz innych ?rodków zabezpieczania si? przed niechcian? ci???.

Prawa LGBT

Clinton popiera ma??e?stwa jednop?ciowe. Od pocz?tku swojej kampanii daje do zrozumienia, ?e chce zaanga?owa? si? w walk? o równe prawa dla ?rodowiska LGBT. Chce zapewni? im równo?? na poziomie federalnym, jak równie? udost?pni? leczenie dla ludzi zara?onych wirusem HIV/AIDS.

Kandydatka Demokratów na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych ma ogromne szanse wygra? te wybory, niemniej ca?y czas musi by? skoncentrowana na swoim g?ównym rywalu – miliarderze Donaldzie Trumpie, który nie daje jej z?apa? oddechu nawet przez moment. Kto wygra wybory i b?dzie decydowa? o losach Amerykanów, jak równie budowa? relacje z partnerami oka?e si? niebawem.


[1] Paragraf na podstawie : https://www.hillaryclinton.com/issues/national-security/ i https://www.hillaryclinton.com/issues/combating-terrorism/

Zdj?cie u?yte w artykule: Hillary Clinton speaking at a rally in Phoenix, Arizona, Autor: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0


Maria Go?aszewska – wspó?pracownik CIM, absolwentka Stosunków Mi?dzynarodowych specjalizacja: Mi?dzynarodowa polityka handlowa na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania: polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, polityka gospodarcza Polski, protokó? dyplomatyczny.


Przeczytaj te?:
K. Zaj?c,  Dlaczego Latynosi popieraj? Donalda Trumpa?
J. To?czyk, Wy?cig o Bia?y Dom powoli nabiera tempa
?. Smalec i inni, USA po wyborach – eksperci CIM o reelekcji Obamy (cz??? I)
?. Smalec i inni, USA po wyborach – eksperci CIM o reelekcji Obamy (cz??? II)

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Pojedynek Gigantów – wybory prezydenckie w USA 2016: Hillary Clinton"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *