Austria bez prezydenta

773 0
JOANNA TO?CZYK

Heinz Fischer z Socjaldemokratycznej Partii Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ) ko?czy w pi?tek (8 lipca 2016 roku) swoj? drug? kadencj? prezydenck?. Tymczasem austriacki Trybuna? Konstytucyjny og?osi? w zesz?ym tygodniu, ?e wybory, w których wy?oniono jego nast?pc? s? niewa?ne i musz? zosta? powtórzone. Czy Austri? czeka teraz „bezkrólewie”? Na razie w?adz? przejmie trzyosobowe prezydium ni?szej izby parlamentu – Rady Narodowej, w którego sk?ad wchodz?: Doris Bures (SPÖ), Karlheinz Kopf (ÖVP) i kontrowersyjny kandydat na urz?d prezydenta Norbert Hofer z FPÖ. Nowy prezydent zostanie wy?oniony dopiero na jesieni. Warto podkre?li?, ?e do powtórzenia wyborów dojdzie po raz pierwszy w powojennej historii Austrii.

Wybory, które nie przynios?y rozstrzygni?cia

Wybory prezydenckie w Austrii pozostaj? bez rozstrzygni?cia, cho? pierwsza tura odby?a si? ju? 24 kwietnia, a druga 22 maja 2016 r.; a wszystko przez nieprawid?owo?ci, do których dosz?o podczas drugiej tury.

Norbert Hofer, kandydat na prezydenta z Wolno?ciowej Partii Austrii (FPÖ) wygra? pierwsz? tur? z wynikiem 35,05% przed drugim – Alexandrem Van der Bellenem, kandydatem niezale?nym (cho? popieranym przez Parti? Zielonych), który uzyska? 21,34% g?osów. Tak dobry wynik skrajnoprawicowego kandydata przyczyni? si? do du?ego zainteresowania, z jakim obserwowano drug? tur? wyborów. Spodziewano si? bowiem wygranej Hofera.

Hofer
Plakat wyborczy Norberta Hofera; ?ród?o: http://www.fpoe-linz.at

Filip Ga?czak w swoim artykule dla Tygodnika Polityka zwróci? uwag? na fakt, ?e:

„By?by to pierwszy po wojnie przypadek w zachodniej Europie, gdy w sposób demokratyczny g?ow? pa?stwa zostaje przedstawiciel partii uznawanej za populistyczn? skrajn? prawic?. Od?ywaj? wspomnienia sprzed 16 lat, gdy FPÖ – wówczas pod wodz? kontrowersyjnego Jörga Haidera – wprowadzi?a do rz?du kilku ministrów.”

Tak si? jednak nie sta?o. W drugiej turze wyborów prezydenckich Norbert Hofer przegra? wed?ug oficjalnych wyników z popieranym przez polityczn? lewic? by?ym przywódc? austriackich Zielonych Alexandrem Van der Bellenem ró?nic? niespe?na 31 tys. g?osów (50,3% do 49,7% g?osów), mimo ?e bezpo?rednio po zamkni?ciu lokali wyborczych wyra?nie prowadzi? Hofer.

Decyzja Trybuna?u Konstytucyjnego

Pocz?tkowo kandydat  FPÖ  uzna? zwyci?stwo rywala i zapowiada?, ?e nie b?dzie si? domaga? powtórki. Na pocz?tku czerwca zmieni? jednak zdanie i razem z politykami FPÖ zg?osi? wniosek do Trybuna?u o uznanie wyników drugiej tury wyborów prezydenckich z 94 na 117 okr?gów wyborczych za zmanipulowane i tym samym niewa?ne.

Trybuna? Konstytucyjny odniós? si? tylko do skargi w stosunku do drugiej tury wyborów. W dniach 20 – 23 czerwca 2016 r. odbywa?y si? publiczne rozprawy Trybuna?u, podczas których przes?uchiwani byli ?wiadkowie (ok. 90 osób, które by?y cz?onkami Okr?gowych Komisji Wyborczych). Ze z?o?onej w Trybunale 152-stronicowej skargi wynika bowiem, ?e zdaniem FPÖ w wielu komisjach liczenie g?osów korespondencyjnych rozpocz??o w nieregulaminowym terminie. Kolejnym  zarzutem jest to, ?e zanim zacz?to je liczy?, zosta?y one wst?pnie posortowane przez osoby do tego nieupowa?nione. We wniosku padaj? nawet oskar?enia, typu: „osoba ta mog?a co? dopisa? na kartach do g?osowania tak, by oddany w ten sposób g?os by? niewa?ny (w skali kraju oddano a? 164 tys. niewa?nych g?osów)”. Jak podkre?la FPÖ, do g?osowania dopuszczono te? cudzoziemców, którzy nie powinni mie? do tego prawa. Inna kwestia to podawanie przez poszczególne komisje b??dnych danych albo opublikowanie w trakcie liczenia g?osów na stronie MSW wyników wskazuj?cych zwyci?stwo Van der Bellena (ministerstwo t?umaczy?o pó?niej, ?e by?a to jedynie strona testowa).

Decyzja Trybuna?u zapad?a 1 lipca 2016 roku. Podwa?y? w niej wynik drugiej tury wyborów i uzna? konieczno?? ca?kowitego jej powtórzenia. S?dziowie Trybuna?u nie wykryli manipulacji g?osami, ale przyznali, ?e dosz?o do wielu narusze? przepisów wyborczych. W o?wiadczeniu mo?emy przeczyta?, ?e „W przes?uchaniach wykazano, i? z braku czasu koperty z kartami wyborczymi otwarto przed przybyciem odpowiednich urz?dników, a cz??? z nich zliczana by?a przez osoby do tego nieuprawnione.” W swojej decyzji s?dziowie podkre?laj?, ?e nie mia?y one bezpo?redniego wp?ywu na wynik, ale mog?y taki wywrze?. Taka mo?liwo?? wystarczy?a do podj?cia decyzji o uniewa?nieniu, cho? wed?ug 141 artyku?u Konstytucji Austrii taki wp?yw powinien by? udowodniony.

Co mog? przynie?? powtórzone wybory?

Zwyci?stwo Van der Bellena w majowych wyborach prezydenckich zosta?o pozytywnie odebrane w Europie. Wielu proeuropejskich polityków i komentatorów odetchn??o z ulg?, podkre?laj?c, ?e ryzyko przej?cia chocia? cz??ci w?adzy w Austrii przez skrajnie prawicow? FPÖ zosta?o w?a?nie za?egnane. Decyzja Trybuna?u o powtórzeniu wyborów ten spokój zachwia?a. Czy Hoferowi uda si? tym razem wygra?? Jego bardzo dobry wynik w pierwszej turze (24 kwietnia) i minimalnie gorszy w drugiej (22 maja), a tak?e lipcowa decyzja Trybuna?u upewniaj? go o silnej pozycji FPÖ na scenie politycznej w Austrii.

Dzie? po og?oszeniu decyzji Trybuna?u w wywiadzie dla Corriere della Sera Norbert Hofer stwierdzi?, ?e jest za przeprowadzeniem referendum w sprawie pozostania Austrii w Unii Europejskiej, je?li ta przyjmie do swojego grona Turcj?. Przyzna? te?, ?e Unia Europejska potrzebuje odnowy, powrotu do swoich podstawowych warto?ci, ?e potrzebuje by? bli?ej obywatela. Podkre?li? równie?, ?e zmiana wspólnotowych traktatów w kierunku dalszego ograniczenia uprawnie? pa?stw cz?onkowskich b?dzie implikowa?a referendum w Austrii.

Na razie lider FPÖ przygotowuje si? do jesiennej kampanii wyborczej i zapowiada, ?e wa?nymi w niej tematami b?d? najnowsze wydarzenia w Europie, takie jak np. decyzja Wielkiej Brytanii o wyj?ciu z Unii Europejskiej oraz planowana umowa handlowa mi?dzy Uni? Europejsk? a Kanad? (CETA). Jednak w g?ównych za?o?eniach kampanii nie b?dzie wielu zmian. Jak sam kandydat stwierdzi?:

 „Mam g??boko ugruntowane polityczne credo i kilka sta?ych pogl?dów w odniesieniu do ró?nych tematów jak np. zami?owanie do demokracji bezpo?redniej, awersj? wobec TTIP i problem bezpiecze?stwa wewn?trznego.”

Wszystko wskazuje na to, ?e je?li na jesieni wygra Norbert Hofer Austria mo?e sta? si? kolejnym pa?stwem, które b?dzie rewidowa? swoj? obecno?? w Unii Europejskiej. Na pewno nie by?oby to dobrym prognostykiem dla sta?o?ci Wspólnoty Europejskiej, która na nowo i to bardzo szybko musi dokona? reform i odzyska? zaufanie europejskich spo?ecze?stw.


Przeczytaj te?:
K. Czupa, A jednak Brexit?
J. To?czyk, Alternatywa dla Europy?
B. Marcinkowska, Rok pod znakiem kryzysów w UE
M. Makowska, Uk?ad nie ca?kiem idealny: porozumienie UE – Turcja w sprawie kryzysu uchod?czego
B. Marcinkowska, Eurosceptycy zwieraj? szyki 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "Austria bez prezydenta"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *