Szczyt NATO w Warszawie- krok w dobrym kierunku

1077 0
KAMIL MAJ

“Mam nieodparte wra?enie, ?e przywódcy pa?stw NATO spotykaj? si? tylko po to, by odby? nu??cy rytua? odczytywania przemówie?, maj?c za jedyny cel niczego nie zmienia?”[1].

S?owa by?ego premiera Kanady, Pierre’a Trudeau, jeszcze nie tak dawno dobrze opisywa?y znaczenie Szczytów NATO, szczególnie w latach 1990-2008. Jednak nielegalna aneksja Krymu i okupacja wschodniej Ukrainy, jak równie? zagro?enia terrorystyczne i cybernetyczne, nasilaj?ce si? z ka?dym rokiem, zbudzi?y “drzemi?cego nied?wiedzia” NATO ze snu.

Szczyt w Newport (2014 r.) by? prze?omowy, bowiem po raz pierwszy od dawna, Sojusz zdecydowa? o realnym dzia?aniu na rzecz zwi?kszenia zdolno?ci odstraszania na wschodniej flance. Agresywne dzia?ania Rosji i jej doktryna wojskowa, wed?ug której pa?stwa Zachodu to strategiczny przeciwnik, doprowadzi?y do przygotowania i wdro?enia Planu Gotowo?ci Bojowej (Readiness Action Plan), utworzenia Si? Szybkiego Reagowania (tzw. Szpicy), wys?ania nad Polsk? i Rumuni? samolotów wywiadowczych AWACS, czy wzmocnienia misji Air Policing nad pa?stwami ba?tyckimi. W tym kontek?cie, szczyt w Warszawie mia? sprawdzi? zakres wdro?enia postanowie? z Newport oraz zatwierdzi? negocjowane przez ostatni rok kolejne kroki na rzecz wzmocnienia zdolno?ci NATO do obrony terytorium pa?stw nale??cych do Sojuszu.

NATOSzczyt w Warszawie nale?y postrzega? raczej jako element pewnego ?a?cucha dzia?a?, ani?eli osobny punkt zwrotny w polityce NATO. Nie by? on ani wyj?tkowy, ani rozczarowuj?cy. Nie wprowadzi? Polski do “pierwszej ligi pa?stw NATO”, nie zwi?kszy? te? radykalnie naszego bezpiecze?stwa. Warto jednak przyjrze? si? trzem, moim zdaniem najwa?niejszym, decyzjom szczytu, które (gdy w pe?ni wdro?one) mog? znacznie zwi?kszy? bezpiecze?stwo i zdolno?ci obronne pa?stw Sojuszu Pó?nocnoatlantyckiego.

Pierwsz? z nich jest decyzja o rotacyjnym rozlokowaniu 4 batalionów ?o?nierzy NATO, odpowiednio w Polsce, Litwie, ?otwie i Estonii (konkluzja nr 40) . Drug? jest uznanie sfery cybernetycznej za kolejne miejsce potencjalnego prowadzenia dzia?a? wojennych, po l?dzie, morzu i powietrzu (konkluzja nr 70) . W ko?cu, utworzono stanowisko zast?pcy sekretarza generalnego NATO do spraw wspó?pracy wywiadowczej, co znacznie podnosi rang? i wag? skutecznej wymiany rzetelnych informacji mi?dzy Sojusznikami (konkluzja nr 79).

Kwestia rozlokowania wojsk NATO na wschodniej flance sta?a si? g?ównym tematem medialnych przekazów ze Szczytu. Warto jednak zwróci? szczególn? uwag? na kilka cz?sto pomijanych jej aspektów. Batalionowe grupy bojowe b?d? mi?dzynarodowe, co mo?e oznacza? wi?ksz? integracj? wojsk Sojuszu oraz mo?liwo?? ca?orocznego permanentnego ?wiczenia wspó?dzia?ania i wypracowywania automatyzmu we wdra?aniu procedur obowi?zuj?cych w NATO. Obecno?? wielu narodowo?ci dodaje tak?e wymiaru politycznego – ewentualny atak nieprzyjaciela na mi?dzynarodow? jednostk? sprawi, ?e spora cz??? pa?stw zostanie bezpo?rednio dotkni?ta, co wzmacnia element kolektywno?ci i solidarno?ci w odpowiedzi i obronie. Ciekawym pomys?em jest tak?e wskazanie pa?stw ramowych, jako odpowiedzialnych za funkcjonowanie batalionów. Kanada b?dzie nadzorowa?a batalion na ?otwie, Niemcy na Litwie, Wielka Brytania w Estonii, a Stany Zjednoczone obejm? kontrol? nad grup? w Polsce. Dodatkowo, USA umieszcz? w?asn? brygad? pancern? w naszym kraju jako element wsparcia 4 batalionów.

Naturalnie, nikt nie ?udzi si?, ?e 4 tysi?ce ?o?nierzy wraz z brygad? pancern? b?dzie w stanie d?ugo odpiera? ewentualny atak nieprzyjaciela. Jednak nale?y pami?ta?, czym jest “odstraszanie”. Polega ono cz?sto na maksymalizowaniu kosztów ponoszonych przez agresora, ale tak?e symbolicznym pokazywaniu zdolno?ci i mo?liwo?ci adekwatnej odpowiedzi na atak. Poza tym, zestawiaj?c 4 bataliony z si?ami tzw. szpicy z dowództwem w Szczecinie oraz z 40 tysi?cami ?o?nierzy wojsk szybkiego reagowania (wzrost z 15 tysi?cy), NATO pokazuje niespotykan? dot?d trosk? i ch?? realnego dzia?ania w obliczu strategicznego zagro?enia wschodniej flanki Sojuszu.

To wszystko jest potrzebne tak?e z innego powodu. NATO przeprowadzi?o w ostatnim czasie wiele ró?nego rodzaju ?wicze?. W 2015 roku by?o ich oko?o 280[2]. Wyniki niektórych z nich by?y jednak bardzo niepokoj?ce dla dowództwa, szczególnie w zakresie logistyki przerzutu si?. Co wi?cej, symulacje przeprowadzone przez ameryka?ski think tank RAND Corporation pokaza?y, ?e Sojusz nie jest w stanie w obecnej sytuacji skutecznie broni? wschodniej flanki. Wed?ug RAND, zdobycie Tallina, b?d? Rygi, przez Rosj? zaj??oby – w najbardziej optymistycznym scenariuszu – oko?o 60 godzin[3]. W tym kontek?cie, znaczne wzmocnienie si? reagowania w pa?stwach ba?tyckich i Polsce nabiera nie tylko politycznego, ale tak?e realnego wymiaru budowania zdolno?ci obronnych.

Drugim kluczowym elementem konkluzji Szczytu NATO jest decyzja o w??czeniu sfery cybernetycznej w obszar dzia?a? obronnych Sojuszu. Cyber-obrona jest nierzadko pomijanym elementem w kontek?cie akcji podejmowanych przez NATO i nale?y przyzna?, ?e Sojusz zbyt pó?no zrozumia? wag? problemu. Temat po raz pierwszy pojawi? si? na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku, czyli rok po ogromnym ataku cybernetycznym na sie? w Estonii[4]. W kwietniu 2007 roku, nieznani sprawcy (podejrzenia padaj? na Rosj?), przeprowadzili zmasowany atak na esto?skie instytucje pa?stwowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i media, technik? DDOS (Distributed Denial of Service), polegaj?c? na wysy?aniu gigantycznej ilo?ci danych przez sie?, doprowadzaj?c do jej zablokowania na blisko trzy tygodnie. To zdarzenie u?wiadomi?o wielu decydentom wag? bezpiecze?stwa cybernetycznego. W rezultacie, to Estonia stworzy?a pierwsz? w Europie strategi? obronno?ci w cyberprzestrzeni (warto w tym miejscu podkre?li?, ?e niektóre pa?stwa w Europie nawet dzi? takiego dokumentu nie maj?).

Jaka by?a odpowied? NATO? W Tallinie Sojusz umie?ci? swoje Cooperative Cyber Defence Center of Excellence zajmuj?ce si? zwi?kszaniem zdolno?ci w zakresie obronno?ci cybernetycznej[5]. Stworzono tak?e Cyber Defence Management Authority (CDMA) z siedzib? w Brukseli, które jest centrum dowodzenia i przekazywania informacji w przypadku du?ego ataku cybernetycznego w pa?stwach Sojuszu. Przekazuje ono ostrze?enia dotycz?ce rozpoczynaj?cego si?, lub antycypowanego ataku. Same pa?stwa cz?onkowskie od jakiego? czasu formuj? swoje narodowe centra reagowania na zagro?enia cybernetyczne, zwane CERT (Computer Emergency Response Team). Polska stworzy?a takie w czerwcu 2016 roku. Sojusz tworzy tak?e “cyberpoligon”, który jest symulacj? internetu. Specjali?ci ?wicz? tam zachowania i metody odpowiedzi na ró?ne typy ataków i wirusów. Taki poligon jest rozwijany tak?e przez Stany Zjednoczone. Rosja i Chiny (absolutni prekursorzy w tej dziedzinie) posiadaj? takie od lat[6]. Pokazuje to kolejn? sfer? zapó?nie?, które Sojusz musi bardzo szybko nadrobi?. Krok wykonany podczas szczytu w Warszawie jest bardzo istotny, ale to od jego realnego wdro?enia b?dzie zale?a?o, czy bezpiecze?stwo w sieci b?dzie zapewnione na odpowiednim poziomie. Nie nale?y bowiem zapomina?, ?e ta sfera dotyka ka?dego u?ytkownika internetu- i to stanowi kluczowy dowód na to, jak wa?ne jest bezpiecze?stwo cybernetyczne.

Trzecim niezwykle wa?nym krokiem NATO dokonanym podczas tegorocznego szczytu by?o utworzenie stanowiska zast?pcy sekretarza generalnego do spraw wywiadu i bezpiecze?stwa. Nie by? to wprawdzie krok zaskakuj?cy w kontek?cie tego, ?e NATO od roku 2012 tworzy grup? (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, JISR), która ma za zadanie szybkie zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie kluczowych informacji wywiadowczych do zaanga?owanych Sojuszników. W lutym tego roku, Sojusz powiadomi? o uzyskaniu wst?pnej gotowo?ci do dzia?ania przez JISR. Stworzenie specjalnego wydzia?u do spraw wywiadu i bezpiecze?stwa pod kuratel? zast?pcy sekretarza generalnego jest tyle decyzj? podyktowan? potrzeb? koordynacji dzia?ania na wysokim szczeblu, co nadaniu tej sferze dzia?a? NATO du?ego znaczenia politycznego. Zastanawia, ?e Sojusz obchodz?cy 60-lecie swojego istnienia nadal nie mia? tego typu struktury. Nale?y jednak pami?ta?, ?e informacje wywiadowcze s? niezwykle delikatn? i zaciekle bronion? stref? suwerennych dzia?a? pa?stw sojuszniczych. Do tej pory nie by?o ?atwo uzyskiwa? Amerykanom informacji od, na przyk?ad, Francuzów, którzy sami maj? bardzo dobrze rozwini?t? siatk? wywiadowcz? (chyba, ?e sprawa dotyczy?a interesu obu partnerów)[7]. Obecne zagro?enia sprawiaj?, ?e informacje wywiadowcze s? niezwykle cenne w kontek?cie wysoce zdecentralizowanego przeciwnika, jakim s? dzisiejsze organizacje terrorystyczne (jak Pa?stwo Islamskie), czy bior?c pod uwag? hybrydowe metody stosowane przez Rosj?. Decyzja podj?ta przez Sojusz w Warszawie napawa wi?c du?ym optymizmem i nale?y spodziewa? si? znacznej poprawy tej kolejnej, zaniedbanej w ci?gu ostatnich dekad, sfery wspó?pracy w ramach NATO.

* * *

Wymienione przyk?ady s? tylko cz??ci? ze 139 konkluzji przyj?tych w ostatecznym komunikacie NATO podczas Szczytu w Warszawie. Jednak to one powinny by? szybko i skutecznie wdro?one, je?li Sojusz ma by? realnym gwarantem transatlantyckiego bezpiecze?stwa. Decyzja o tym, ?e nast?pny Szczyt NATO odb?dzie si? ju? za rok w Brukseli stanowi potwierdzenie, ?e Sojusznicy s? zdeterminowani by coraz cz??ciej dokonywa? rewizji dotychczasowych dzia?a? i zatwierdza? kolejne. Silny Sojusz Pó?nocnoatlantycki jest dzi? niezwykle potrzebny.


  • [1] Francis Maas, Pierre Trudeau and the turn back to NATO in the mid-1970’s (2016)
  • [2] NATO, Key NATO & Allied Excercises (Pa?dziernik 2015)
  • [3] RAND Corporation, Reinforcing deterrenc on NATO’s Eastern Flank: Wargaming the Defence of the Baltics (2015).
  • [4] Steven Herzog, Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses (2011)
  • [5] NATO, NATO Cyber Defence (Lipiec 2016)
  • [6] Andrzej Nowak, Cyberprzestrze? jako nowa jako?? zagro?e? (2013)
  • [7] Capstone Research Project, NATO Intelligence Sharing in the 21st Century (2013)

Kamil Maj – absolwent prawa na University of Kent w Canterbury (2014). Posiada tytu? Master of Laws in International Economic Law. Od stycznia 2014 roku pracuje w Parlamencie Europejskim, gdzie zajmuje si? tematyk? obronno?ci i bezpiecze?stwa. Odbywa? praktyki mi?dzy innymi w Ministerstwie Spraw Wewn?trznych, oraz S?dzie Arbitra?owym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


Przeczytaj te?:
K. Jaromin, Rumunia i NATO – wi?ksze zaanga?owanie, rosn?ce zobowi?zania
K. Libront, Szczyt NATO w Walii – historia zatoczy?a ko?o
J. ?ylicz, Czy jest szansa na bazy NATO w Polsce?  
K. Mazurek, Modernizacja techniczna si? zbrojnych a 15 lat Polski w NATO
Polecamy równie?:
?. Smalec, T. Pasierbiak, B. Marcinkowska, Partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku. Stanowiska g?ównych aktorów, (Wydawnictwo WDiNP UW)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Szczyt NATO w Warszawie- krok w dobrym kierunku"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *