Alternatywa dla Europy?

649 1
JOANNA TO?CZYK

Ostatni weekend (29.04-01.05 2016 r.) obfitowa? w wiele wydarze? w prawicowo-populistycznej niemieckiej partii Alternative für Deutschland (AfD), które mog? przyczyni? si? do znacznego wzmocnienia grupy eurosceptyków w Parlamencie Europejskim oraz pokazuj? polityczne ambicje partii w parlamentarnych wyborach na szczeblu federalnym w 2017 r.

Alternative für Deutschland jako nowa si?a dla eurosceptyków

Na pocz?tku kwietnia 2016 roku dwoje eurodeputowanych wywodz?cych si? z AfD[1] opu?ci?o szeregi grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim[2]. O opuszczenie grupy zostali poproszeni na pocz?tku marca. I cho? oficjalne powody nie zosta?y podane, w Brukseli mówi?o si? o ich zbyt prorosyjskich sympatiach, co przeszkadza?o Polakom (PiS), i zbyt drastycznych pogl?dach dotycz?cych polityki imigracyjnej[3], co nie podoba?o si? bardziej umiarkowanym cz?onkom grupy.

pretzellMarcus Pretzell[4], wydalony z EKR 12 kwietnia 2016 r., pozostawa? niezrzeszony do soboty 30 kwietnia, co og?osi? na swoim koncie na Facebooku. Do 30 kwietnia, gdy? w?a?nie wtedy, korzystaj?c z zainteresowania mediów wokó? Zjazdu Partyjnego Alternative für Deutschland w Stuttgarcie, oznajmi?, ?e do??czy? do sk?adu grupy Europy Narodów i Wolno?ci, która powsta?a 16 czerwca 2015 roku z inicjatywy Marine Le Pen – przywódczyni francuskiego Frontu Narodowego (FN). Do grupy do tej pory, oprócz francuskich eurosceptyków, nale?a?y tak?e: austriackie FPÖ, holenderska Partia dla Wolno?ci (PVV) Geerta Wildersa, w?oska Lege Nord, polski Kongres Nowej Prawicy, belgijski Vlaams Belang oraz bezpartyjni pos?owie z Rumunii i Wielkiej Brytanii. Partie nale??ce do grupy ??czy przede wszystkim sprzeciw wobec nap?ywu imigrantów do pa?stw europejskich i niech?? wobec wspólnej waluty.

Beatrix von Storch (równie? reprezentuj?ca AfD), spodziewaj?c si? decyzji o wykluczeniu, ju? 8 kwietnia o?wiadczy?a, ?e opuszcza grup? EKR i przy??cza si? do grupy Europy Wolno?ci i Demokracji Bezpo?redniej, której wspó?przewodnicz?cym jest Nigel Farage, przewodnicz?cy Partii Niepodleg?o?ci Zjednoczonego Królestwa (UKIP).

Jak pisa? na swoich kontach na Twitterze i Facebooku Marcus Pretzell, grup? Europejskich Konserwatystów i Reformatorów mo?e czeka? teraz trudny czas. Stwierdzi?, ?e po debacie na temat jego wykluczenia we frakcji dosz?o do g??bokiego rozdarcia. Za jego wydaleniem g?osowa?o 45 z 75 cz?onków grupy, do przeg?osowania decyzji potrzebna by?a wi?kszo?? 38 g?osów.

Wed?ug Pretzella g?ównym celem politycznym powinna by? teraz walka o wi?ksz? wolno?? w uprawianiu polityki na poziomie narodowym. Wyrazi? tak?e nadziej?, ?e jeszcze w tym roku uda si?  stworzy? „du??  grup? w Parlamencie Europejskim krytyczn? wobec Unii Europejskiej”. Te przypuszczenia wydaj? si? jednak ma?o prawdopodobne, bior?c pod uwag? fakt, ?e Marine Le Pen nie uda?o si? swego czasu dogada? z Faragem i postanowi?a stworzy? w?asn? grup?.

Wybory w 2017 r.

Alternatywa dla Niemiec uzgodni?a podczas zjazdu partyjnego w Stuttgarcie (30 kwietnia 2016 r.) swój pierwszy, powsta?y 3 lata po za?o?eniu partii, program wyborczy przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku[5].

2000px-Alternative-fuer-Deutschland-Logo-2013.svg

Program skomentowa? Micha? K?dzierski z Portalu Spraw Zagranicznych (PSZ.pl). Podkre?li? on zw?aszcza nast?puj?ce kwestie:

  1. Wed?ug AfD kultur? wiod?c? nale?y rozumie? jako sk?adow? trzech cz??ci: chrze?cija?stwa, „tradycji naukowo-humanistycznej, której antyczne korzenie zosta?y uzupe?nione w okresach renesansu i o?wiecenia” oraz „rzymskiego prawa, na którym opiera si? niemiecka praworz?dno??”. Centralnym elementem to?samo?ci jest wed?ug niej j?zyk niemiecki, który powinien by? chroniony przy pomocy pa?stwa.
  2. Postulat ograniczenia „wszechw?adzy” partii rz?dz?cych, która zagra?a niemieckiej demokracji.
  3. Unia Europejska powinna zwróci? znaczn? cz??? przyznanych jej traktatami kompetencji na poziom pa?stw cz?onkowskich. Je?li nie uda si? zrealizowa? tego planu, Niemcy powinny opu?ci? UE lub d??y? do jej „demokratycznego rozwi?zania i powo?ania nowej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej”. W ?adnym wypadku do Unii Europejskiej nie powinna do??czy? Turcja.
  4. Postulat kontrolowanego opuszczenia strefy euro i podj?cie odpowiedniej decyzji przez Bundestag lub przez obywateli w referendum.
  5. Postulat polityki „wywa?onej imigracji”, co powinno jednak oznacza? jej znaczne ograniczenie. Konieczne jest rozró?nianie imigrantów ekonomicznych i socjalnych od prawdziwych uchod?ców, których „tak?e AfD chce chroni?, dopóki w kraju pochodzenia utrzymuj? si? przyczyny ucieczki”. Procedura przyznawania statusu uchod?cy powinna by?, inaczej ni? obecnie, przeprowadzana w pa?stwach pochodzenia, nie za? na terenie Niemiec.
  6. AfD odrzuca co do zasady ide? wspólnej europejskiej polityki zagranicznej oraz Europejsk? S?u?b? Dzia?a? Zewn?trznych. Pa?stwa cz?onkowskie powinny prowadzi? polityk? zagraniczn? samodzielnie, w oparciu o w?asne interesy, a gdy istnieje taka mo?liwo?? – uzgadnia? j? w drodze mi?dzypa?stwowych negocjacji i wówczas dzia?a? wspólnie.
  7. Islam nie jest cz??ci? niemieckiej kultury i powinno ogranicza? si? jego obecno?? w przestrzeni publicznej.

* * *

Pozostaje zada? pytanie, czy AfD ma realne szanse, aby sta? si? jednocz?c? si?? dla eurosceptyków nie tylko w Niemczech, lecz tak?e w Europie. Wa?na pozostaje te? kwestia, czy dzia?ania dwóch eurosceptycznych grup – Europy Narodów i Wolno?ci oraz Europy Wolno?ci i Demokracji Bezpo?redniej – zagro?? funkcjonowaniu struktur Unii Europejskiej i zawa?? na jej przysz?o?ci.

Warto pami?ta?, ?e Uni? Europejsk? czeka nied?ugo wa?ny sprawdzian. Ju? 23 czerwca  2016 r. w referendum w Wielkiej Brytanii obywatele brytyjscy wypowiedz? si? za lub przeciw pozostaniu Zjednoczonego Królestwa w UE. Obecno?? i konsolidacja si? kontestuj?cych dzia?ania Unii Europejskiej w jej strukturach to z?y prognostyk na przysz?o??. Zw?aszcza ?e zarówno grupa Faraga, jak i Le Pen mocno wspieraj? „brexitowe” d??enia Brytyjczyków.Przeczytaj te?:
J. To?czyk, „Super niedziela” w Niemczech czarn? niedziel? dla CDU?
B. Marcinkowska, Eurosceptycy zwieraj? szyki
A. Radziwo?, Porozumienie z Londynu: czy uda si? unikn?? Brexitu?
M. Makowska, Populi?ci w natarciu
R. Smentek, Wybory do Bundestagu 2013: Dylemat rz?dzenia, dylemat istnienia

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

1 komentarz on "Alternatywa dla Europy?"

  1. Barbara Marcinkowska

    Mnie zastanawia tylko co taka partia jak AfD robila poczatkowo w EKR? Toz od razu widac ze pasuje do eurosceprykow jak nic 😉

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>