„Super niedziela” w Niemczech czarną niedzielą dla CDU?

1136 0
JOANNA TO?CZYK

Niedziela 13 marca 2016 roku up?yn??a w Niemczech pod znakiem wyborów do trzech parlamentów krajowych w krajach zwi?zkowych: Nadrenii-Palatynacie, Saksonii-Anhalt i Badenii-Wirtembergii. Dlaczego by?y one a? tak istotne z perspektywy obserwatorów zagranicznych?

Po pierwsze – ze wzgl?du na statystyki: na ternach tych trzech landów (z 16) zamieszkuje a? 20% ludno?ci Niemiec, a w niedzielnych wyborach mia?o prawo uczestniczy? 12,7 mln obywateli. Ciekawy jest te? fakt, ?e podczas tych wyborów mo?na porówna? landy zachodnie ze wschodnim.

Po drugie – ze wzgl?du na mo?liwo?? prognozowania.  Nie da si? unikn?? przypomnienia o tym, ?e za rok odb?d? si? wybory do parlamentu federalnego, a wyniki niedzielnych wyborów pokazuj? nastroje wyborców  w  bardzo nieodleg?ej perspektywie.

Po trzecie – ze wzgl?du na wyniki, które poruszy?y opini? publiczn? w Niemczech. Przede wszystkim, ze wzgl?du na bardzo dobry rezultat skrajnie prawicowej Alternative für Deutschland (AfD), która uzyska?a w Badenii-Wirtenbergii 15,1%, w Nadrenii Palatynacie 12,6%, a w Saksonii-Anhalt a? 24.2% g?osów. Tym samym jest obecna ju? w po?owie parlamentów krajowych w Niemczech.

Warto doda?, ?e w wyborach wzi??o udzia? a? 8,9 mln wyborców, co w porównaniu z poprzednimi wyborami regionalnymi w tych landach równie? jest znacznym wzrostem.[1]

2000px-Alternative-fuer-Deutschland-Logo-2013.svg

Sk?d taki dobry wynik AfD?- Perspektywa z Bitterfeld

Jak pisze Jan Fleischhauer z Der Spiegel, sukces AfD mo?na porówna? do popularno?ci Donalda Trumpa, którego pocz?tkowo eksperci nie traktowali jako powa?nego kandydata, my?l?c, ?e jest zbyt krzykliwy. Jednak w kolejnych sonda?ach zdobywa? coraz wi?ksze poparcie. Dodaje, ?e dziennikarze w Niemczech solidarnie ostrzegali przed wyborem AfD, gr???c nawet w swych wypowiedziach, ?e ich wyborcy zostan? uznani za narodowych socjalistów. Stwierdza, ?e stygmatyzacja jest dobr? strategi? wyborcz?, ale w t? niedziel? zawiod?a, gdy? nie wystarczy ju? wytyka? radykalnie prawicowych czy prawicowo populistycznych pogl?dów AfD lub uznawa? jej wyborców za nieudaczników, którzy niczego nie rozumiej?. Jan Fleischhauer podkre?la, jak wielu innych komentatorów, ?e g?ównym problem by?a polityka migracyjna rz?du Angeli Merkel, z któr? nie zgadza si? wi?kszo?? Niemców, a nie ma to odzwierciedlenia w dyskusji w parlamencie ogólnokrajowym.  Wielu wyborców nie zauwa?y?o, ?e niemaj?ca tam swoich przedstawicieli liberalna FDP te? zajmowa?a krytyczne stanowisko w stosunku do polityki migracyjnej.  Jedynymi politykami, widocznie zg?aszaj?cymi swój sprzeciw, s? przedstawiciele CSU, które swoich reprezentantów ma tylko w Bawarii.

Bitterfeld – miasto le??ce w  Saksonii-Anhalt,  uznane kiedy? z powodu kopalni odkrywkowych w?gla brunatnego i obecnego tam przemys?u chemicznego za „najbrudniejsze miasto Niemiec”, znowu sta?o si? znane. W niedziel? 31,9% wyborców odda?o tam drugi g?os[2] na AfD, co stanowi rekord tych wyborów. Jak stwierdza kandydat AfD z Bitterfeld, Volker Olenicak, który otrzyma? bezpo?redni mandat do Landtagu „wsz?dzie wida? niech?? ludzi do w?adz landowych i federalnych” oraz „polityka migracyjna nie by?a tu g?ównym tematem kampanii”.

Bartosz Wieli?ski, dziennikarz Gazety Wyborczej i jej by?y korespondent w Berlinie,  stwierdza natomiast w swym artykule, ?e  „Niemcy maj? lata do?wiadcze? w zwalczaniu populistów i radyka?ów. Znajd? sposób i na AfD. W wynikach wyborów jest zreszt? sporo nadziei. W Badenii-Wirtembergii ponad 30 proc. dostali Zieloni, którzy rok temu uchod?ców witali z rado?ci?. W Nadrenii-Palatynacie 36 proc. wyborców popar?o wyznaj?c? te same pogl?dy SPD. Ale problem uchod?ców w Niemczech jest daleki od rozwi?zania. Populi?ci b?d? si? mieli czym ?ywi?.”

Jak wybory wp?yn? na lokalne koalicje? Co zmieni si? w obrazie sceny politycznej w Niemczech?

W Badenii Wirtembergii wygrywaj? Zieloni, którzy pod wodz? premiera Winfrieda Kretschmanna (by? on pierwszym przedstawicielem Partii Zielonych w Landtagu) b?d? prawdopodobnie rz?dzili landem. Zdarza si? to po raz pierwszy w historii tej partii. Ich wynik jest zreszt? rekordowy: 31 % i to, mimo i? w kampani? wyborcz? miejscowej chadecji w??czy?a si? sama Kanclerz Merkel, która niegdy? traktowa?a Badeni? jako swój matecznik, najlepszy wynik w tym landzie (CDU zdoby?o nieca?e 27 %). Jednak SPD, dotychczasowy partner bade?skich Zielonych, poniós? w tym landzie zdecydowan? pora?k?, zyskuj?c jedynie 13% g?osów. Mo?e si? wi?c okaza?, ?e Zieloni zbuduj? koalicj? z chadekami. Tyle ?e tym razem to oni byli by w tym zwi?zku stron? silniejsz?. Takiego uk?adu rz?dz?cego w niemieckiej historii jeszcze nie by?o.

Zmian nie b?dzie za to w Nadrenii-Palatynacie. Tam socjaldemokratycznej premier Malu Dreier uda?o si? obroni? swoj? pozycj?. SPD zdoby?o 37,4 % g?osów, lokalnej CDU, na czele której sta?a Julia Klöckner jedynie 32,5 procent. Ta pora?ka b?dzie mia?a ogólnokrajowe reperkusje. Klöcker, któr? lansowano na nast?pczyni? Angeli Merkel,  a w kampanii wyborczej dystansowa?a si? od uchod?czej polityki kanclerz, na razie – mimo pora?ki – utrzyma?a swoj? funkcj? szefowej frakcji.

Warto te? podkre?li? dobry wynik liberalnej FDP, która w tych wyborach dosta?a si? z 8,3% poparciem do landtagu w Badenii- Wirtembergii i 6,2 % w Nadrenii Palatynacie. Jej szef – Christian Lindner, og?osi? w Düsseldorfie swój plan by w tym roku  ustabilizowa? poparcie dla FDP i zawalczy? w nast?pnym roku o utracone w zesz?ych wyborach miejsce w Bundestagu. Podczas wyborów w maju w Nadrenii –Pólnocnej Westfalii, najludniejszym landzie, ma by? czo?owym kandydatem, co ma mu zapewni? siln? pozycj? w wyborach do Bundestagu. Moment na og?oszenie tego planu zosta? celowo wybrany, bo nie jest pewne, ?e partii uda si? w pozosta?ych wyborach krajowych uzyska? dobre wyniki. Zw?aszcza z uwagi na fakt, ?e w Berlinie i Meklemburgii Pomorzu-Przednim zawsze struktury FDP by?y s?abe.

* * *

Sytuacja na scenie politycznej w Niemczech b?dzie bardzo dynamiczna i warta obserwacji a? do przysz?orocznych wyborów parlamentarnych. Przed Angel? Merkel trudne zadanie za?egnania wewn?trz partyjnego konfliktu w sprawie polityki migracyjnej. Konkurencja jest ??dna w?adzy, a na razie korzystaj? z sytuacji w Niemczech zwolennicy radykalnych i spo?ecznie niebezpiecznych rozwi?za?.


[1] Badenia-Wirtembergia: 2011- 66,2 %, 2016-70,4%; Nadrenia-Palatynat: 2011- 61,8%, 2016: 70,4%., Saksonia-Anhalt: 2011- 51%, 2016 – 61,1 %; por.: http://www.dw.com/pl/wybory-do-landtag%C3%B3w-dwucyfrowe-wyniki-dla-afd/a-19114452

[2] Ka?dy wyborca ma dwa g?osy: pierwszy g?os do wyboru kandydata z okr?gu wyborczego oraz drugi g?os do wyboru z listy krajowych propozycji wyborczych, to znaczy propozycji wyborczych z ramienia partii, z ustalon? z góry kolejno?ci? kandy­datów. Dla podzia?u miejsc w Landtagu znaczenie ma wy??cznie wynik z drugich g?osów. Podzia? miejsc pomi?dzy poszczególne partie odbywa si? zgodnie z tak zwan? zasad? liczb najwy?szych d’Hondta. ?ród?o: http://www.landtag-niedersachsen.de/,cms_id,835.html


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?
B. Marcinkowska, 6:0 – wybory regionalne we Francji
J. To?czyk, Angela Merkel – przywódca na trudne czasy?
M. Makowska, Populi?ci w natarciu
B. Marcinkowska, Francja: ostatni plebiscyt popularno?ci przed wyborami prezydenckimi
K. Zaj?c, Dlaczego Latynosi popieraj? Donalda Trumpa?

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "„Super niedziela” w Niemczech czarną niedzielą dla CDU?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *