Bruksela: Życie powróciło już do normalności…

1022 0
BARBARA MARCINKOWSKA

Prawie dok?adnie 4 miesi?ce temu Bruksela zatrzyma?a si?. Przesta?a ?y? na kilka dni. Metro nie je?dzi?o, ludzie pracowali z domów, szko?y i przedszkola by?y czasowo zamkni?te. Wojsko i policja by?y bardzo dobrze widoczne na ulicach tego wielokulturowego miasta. Trwa?o to kilka dni, a bezpo?redni? przyczyn? by?y zamachy terrorystyczne w Pary?u. Zamachy przeprowadzone 13 listopada przez bojowników tzw. Pa?stwa Islamskiego. Cz??? z nich zbieg?a i do zesz?ego pi?tku (18 marca 2016 r.) skutecznie ukrywa?a si?.

Znaleziono ich w Brukseli. W dzielnicy Molenbeek – tej samej, która tak niechlubnie zas?yn??a w listopadzie dzi?ki informacji o byciu „kolebk? terrorystów”. Sta?o si?. Salah Abdeslam – jeden z najbardziej poszukiwanych ostatnimi czasy w Europie przest?pca zosta? pojmany po do?? brawurowej akcji policji. Nie oby?o si? bez rannych. Kilka dni wcze?niej, podczas innych zatrzyma? by?y te? ofiary ?miertelne. Niektórzy odetchn?li z ulg?. Francois Hollande, przebywaj?cy wtedy w Brukseli z okazji szczytu pa?stw UE, podczas konferencji prasowej wyrazi? jednak niepokój, stwierdzaj?c, ?e stan zagro?enia jest wci?? wysoki i konieczna jest wspó?praca europejskich wywiadów. Jednak dla mieszka?ców Brukseli, tak samo zreszt? jak pogr??onego jeszcze niedawno w ?a?obie Pary?a, ?ycie ju? dawno powróci?o do normy.

Wiosna w Brukseli

Sklepy i kawiarnie funkcjonuj? normalnie. Eurokraci, w czwartki licznie zape?niaj? PLUXn [1]. Metro w godzinach szczytu p?ka w szwach. W weekendy parki zape?niaj? si? spacerowiczami. Turystów znów jest pe?no. Ludzie powoli przygotowuj? si? do ?wi?t Wielkanocnych, planuj?c powroty do swoich rodzin i krajów lub wiosenne zagraniczne wycieczki. ?o?nierzy na ulicach prawie si? ju? nie zauwa?a (cho? wci?? s? obecni). Zaczyna by? ciep?o. Jest wiosna. Jest 22 marca rano. Zapowiada si? pi?kny dzie?.

O ataku bombowym na lotnisku Zaventem dowiedzia?am si? b?d?c ju? bezpiecznie w pobli?u miejsca pracy. Informacje o kolejnych wybuchach – tym razem na stacji Maelbeek – dotar?y do mnie, gdy ju? zd??y?am zapomnie?, ?e dzi? rano równie? jecha?am metrem. Ot, zwyczaj setek, je?li nie tysi?cy brukselczyków. Codzienna trasa wielu osób pracuj?cych w instytucjach unijnych. Ka?dy z nas zastanawia? si? dzisiaj sam, b?d? my?l?c o swoich kolegach z pracy i znajomych „a co je?li pojecha?(a)bym dzi? tym metrem 15 minut pó?niej?”.

To jest wojna

Dzisiejszy poranek up?yn?? mi w wi?kszo?ci na zapewnianiu znajomych, ?e nic mi nie jest, ?e na szcz??cie nie jest to moja stacja metra, a i z lotniska latam innego oraz na sprawdzaniu, czy wszyscy znajomi, którzy mogliby znale?? si? na tej stacji s? bezpieczni – w pracy, w domu lub gdziekolwiek indziej – byle daleko. Mi si? uda?o. Znajomi odpowiedzieli pozytywnie. Nie wszyscy jednak  mieli tyle szcz??cia… Media belgijskie donosz? o 30 ofiarach ?miertelnych (na godzin? 17.00) i ok 230 rannych; w tym wiele z nich ci??ko.

30 osób.

260 osób mia?o dzi? pecha wsi??? o z?ej godzinie do metra, na ma?ej zreszt? stacji, po?o?onej pomi?dzy dwiema g?ównymi stacjami metra w tzw. „dzielnicy europejskiej”: Art-Lois i Schuman; lub pojawi? si? na lotnisku o ten dzie? za wcze?nie czy za pó?no.

30 ofiar ?miertelnych. Statystycznie to niewiele, powiecie pewnie. W Pary?u zgin??o ok 130 osób, w zamachu na WTC – prawie 3 tysi?ce (2001 r.), w Londynie – 52 (2007 rok), a w Turcji od pocz?tku roku ju? ok 100. Tylko czy ta liczba – niewielka lub nie, zale?y z czyjej perspektywy patrzymy – ma wp?yw na fakt, ?e – jak mówi? coraz liczniejsi – to jest wojna i Europa jest tu zdecydowanie t? s?absz? stron??

***

Jedna z moich belgijskich znajomych stwierdzi?a dzi? ze smutkiem, ?e z nadej?ciem wiosny powinni?my budzi? si? z powrotem do ?ycia, a nie do ?ycia w strachu przed kolejnymi zamachami. D?wi?k syren za oknem u?wiadamia mi, ?e dzi? to jednak terrory?ci przebudzili si? z zimowego letargu. Za kilka dni, mo?e tygodni, Bruksela zapomni i powróci do normalnego ?ycia. Tylko na jak d?ugo? Mo?e jest troch? prawdy w uwadze umieszczonej przez inn? znajom? – tym razem Francuzk? – na jednym z portali spo?eczno?ciowych – i jeste?my „la génération attentats”[2], coraz bardziej przyzwyczajeni do my?li, ?e zamachy mog? nast?pi? i coraz ?atwiej zapominaj?cy o lekcjach p?yn?cych z ich skutków.


[1] Plac Luksemburski, plac znajduj?cy si? przed wej?ciem do Parlamentu Europejskiego

[2] “Pokolenie zamachów”, t?m. w?asne

Grafika u?yta w nag?ówku : za LeMonde (Twitter)


Przeczytaj te?:
B. Marcinkowska, Francja: to jest wojna!
K. Libront, Zamachy terrorystyczne w Pary?u: mo?liwe reakcje w ramach NATO

 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

Brak komentarzy on "Bruksela: Życie powróciło już do normalności…"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>