Masakra na wybrzeżu

1334 0
PATRYK ZAJ?C

Wybrze?e Ko?ci S?oniowej pojawi?o si? niedawno w ?wiatowych mediach za spraw? zamachu, do którego dosz?o 13 marca 2016 roku. Co najmniej trzej uzbrojeni m??czy?ni, wznosz?cy podobno okrzyki „Allahu akbar!”[1], otworzyli ogie? do ludzi przebywaj?cych w barze i na pla?y w popularnym kurorcie Grand-Bassam, znajduj?cym si? ok. 40 km na wschód od gospodarczej stolicy kraju – Abid?anu. Zabili 19 osób oraz ranili 33. W?ród ofiar znale?li si? trzej iworyjscy[2] ?o?nierze i 16 cywili, w tym obcokrajowcy: czterech Francuzów, Niemka, Nigeryjczyk, Macedonka i Liba?czyk. Zamachowcy zostali zastrzeleni na miejscu przez si?y rz?dowe. By? to pierwszy w historii Wybrze?a Ko?ci S?oniowej atak, za który odpowiadaj? muzu?ma?scy radykali?ci. Do jego przeprowadzenia przyzna?a si? Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu.

Na Wybrze?u Ko?ci S?oniowej, czyli gdzie?

Nie sposób ustosunkowa? si? do tego wydarzenia bez zapoznania si? z podstawowymi informacjami na temat tego pa?stwa. Jego oficjalna nazwa w j?zyku francuskim brzmi République de Côted’Ivoire. Wymy?lono j? w czasach kolonializmu. Z tego rejonu bowiem Europejczycy pozyskiwali g?ównie ko?? s?oniow?. Liczba ludno?ci Wybrze?a Ko?ci S?oniowej wynosi nieco ponad 27 mln. Kraj zamieszkuje wielu imigrantów ekonomicznych z s?siednich pa?stw i znaczna diaspora ludzi wywodz?cych si? z Burkina Faso oraz kilkunastotysi?czna francuska.

Iworyjskie spo?ecze?stwo jest zró?nicowane pod wzgl?dem etnicznym, kulturowym, j?zykowym i religijnym. Sk?ada si? z ok. 80 grup etnicznych, z których najliczniejsz? stanowi Akan. Mozaika religijna kraju sk?ada si? z trzech substratów: islamu, chrze?cija?stwa i religii rodzimych[3]. Wi?kszo?? mieszka?ców Wybrze?a Ko?ci S?oniowej zatrudniona jest w rolnictwie, a g?ównym produktem eksportowy jest kakao. Drugi, co do znaczenia sektor stanowi przemys?.

Tereny dzisiejszego Wybrze?a Ko?ci S?oniowej stanowi?y dawniej cz??? Francuskiej Afryki Zachodniej. Wraz z uzyskaniem niepodleg?o?ci 7 sierpnia 1960 r. prezydentem nowopowsta?ego pa?stwa zosta? Félix Houphouët-Boigny – polityk, pocz?tkowo zwi?zany z komunistami, nast?pnie za? optuj?cy za kooperacj? z kolonizatorami, piastuj?cy wcze?niej stanowisko ministra w rz?dzie kolonialnej Francji. W?adz?, przez wi?kszo?? czasu o charakterze dyktatorskim, sprawowa? a? do swojej ?mierci w 1993 r. Stolic? Wybrze?a Ko?ci S?oniowej, dzi?ki kosztownej rozbudowie, uczyni? swoj? rodzinn? wiosk? Jamusukro (fr. Yamoussoukro). Dzi? jest to siedziba administracji rz?dowej znajduj?ca si? w centralnej cz??ci kraju. Centrum gospodarczym pozostaje jednak najwi?ksze miasto (le??ca na wybrze?u  by?a stolica kolonii) – Abid?an (fr. Abidjan), w którym mie?ci si? najwi?ksze skupisko francuskiej diaspory.

Côted’Ivoire a? do czasu politycznych niepokojów, które zacz??y si? w latach 90. XX w.[4], by?o jednym z najlepiej prosperuj?cych pa?stw w Afryce. Mimo recesji, nadal pozostaje do?? dobrze rozwini?te w stosunku do pozosta?ych krajów kontynentu.

Zagro?enie przysz?o z zewn?trz

Wiadomo?? o zamachu w Grand-Bassam pojawi?a si? w serwisach informacyjnych na ca?ym ?wiecie w niedziel? 13 marca 2016 roku i zaskoczy?a wielu komentatorów. Wybrze?e Ko?ci S?oniowej nie by?o dotychczas kojarzone z atakami terrorystycznymi ani radykalnymi ugrupowaniami muzu?ma?skimi. Zjawisko to zdawa?o si? go dotychczas nie dotyczy?.

Do ataku dokonanego w Grand-Bassam przyzna?a si? nastawiona antyfrancusko i antyeuropejsko Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu. Jest ona jedn? z licznych regionalnych filii ?wiatowej Al-Ka’idy. Ta komórka dzieli si? wewn?trznie na dwie grupy. Istnieje frakcja „algierska”, która jest lojalna wobec Pa?stwa Islamskiego (mimo, ?e ?wiatowa Al-Ka’ida oficjalnie odcina si? od dzia?alno?ci Pa?stwa Islamskiego i stara si? z nim konkurowa?, a nie wspó?pracowa?). Jest te? druga frakcja – „saharyjska”, która sk?ania si? ku Pa?stwu Islamskiemu, ale pozostaje wierna w?asnej organizacji-matce[5]. Za zamach, bior?c pod uwag? miejsce jego przeprowadzenia, odpowiada raczej ta druga grupa lub te?, jak sugeruj? eksperci, podporz?dkowana jej organizacja Al-Murabitun. Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu og?osi?a, ?e atak by? odwetem za zaanga?owanie Francji w regionie Sahelu oraz, ?e by? skierowany przeciwko „Zachodnim krzy?owcom”, ignoruj?c niejako fakt, ?e zabito i raniono wielu lokalnych muzu?manów.

Miejsce ataku zosta?o starannie wybrane, stanowi bowiem symbol francuskiej obecno?ci na Wybrze?u Ko?ci S?oniowej. Grand-Bassam by?o pierwsz? stolic? francuskiej kolonii. Do dzi? zamieszkuj? w nim Francuzi, a dzielnice nosz? nazwy takie jak „Ma?a Francja”. Atakuj?c w tym miejscu terrory?ci chcieli powiedzie? „naszym wrogiem jest Francja”, a szerzej Zachód.

Nie jest do ko?ca jasne ilu by?o sprawców ataku. 13 marca iworyjskie w?adze o?wiadczy?y, ?e zamachowców by?o sze?ciu. Nast?pnego dnia natomiast poda?y, ?e zastrzelono trzech napastników. Z tej informacji nie wynika, czy byli to wszyscy terrory?ci, czy te? ich cz???. Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu ujawni?a nazwiska (przyj?te przez nich imiona arabskie) trzech zamachowców. Byli to Hamza al-Fulani, Abd ar-Rahman al-Fulani i Abu Adam al-Ansari. Przydomki dwóch pierwszych przet?umaczy? mo?na jako „Fulanin”, czyli przedstawiciel ludu Fula zamieszkuj?cego wiele krajów Afryki Zachodniej.

Zastrzeleni terrory?ci to przybysze z innych pa?stw, najprawdopodobniej zachodnioafryka?skich. Wed?ug ?wiadków nie mówili po francusku, lecz jedynie po angielsku i po arabsku (wg innych doniesie? w nierozpoznanym obcym j?zyku)[6]. Niektórzy komentatorzy sugeruj?, ?e pochodzili z Nigerii, Mali lub Burkina Faso, w których organizacje terrorystyczne (np. Boko Haram) s? dobrze rozwini?te i dzia?aj? na du?? skal?.

Reakcje mi?dzynarodowe

Zamach na Wybrze?u Ko?ci S?oniowej pot?pi?y, m. in. Stany Zjednoczone, Francja i Niemcy. Minister spraw zagranicznych Jean-Marc Ayrault oraz minister spraw wewn?trznych Francji  Bernard Cazeneuve przylecieli na Wybrze?e Ko?ci S?oniowej dwa dni po ataku, aby zapewni? lokaln? francusk? spo?eczno?? o wsparciu oraz zaanga?owaniu ich ojczyzny w ?ledztwo maj?ce na celu zidentyfikowanie i schwytanie osób powi?zanych z wydarzeniami w Grand-Bassam.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej odradza jakiekolwiek podró?e na Wybrze?e Ko?ci S?oniowej, gdy? zagro?enie zamachami terrorystycznymi jest wysokie, zw?aszcza w miejscach,  gdzie przebywaj? tury?ci i gromadzi si? du?o ludzi (np. w hotelach, restauracjach, miejscach kultu religijnego, na targowiskach).

* * *

Marcowe wydarzenie mo?e stanowi? jedynie preludium do o?ywionej dzia?alno?ci terrorystów w tym kraju. Taka sytuacja mia?a miejsce w Mali i Nigerii, gdzie sporadyczne zamachy na niewielk? skal? z czasem przerodzi?y si? w konflikt zbrojny. Maroka?skie s?u?by mia?y ostrzega? wcze?niej o zagro?eniu zamachem na Wybrze?u Ko?ci S?oniowej. By? mo?e dosz?o do niego z powodu zignorowania tej informacji przez iworyjsk? policj?? Teraz, gdy zwi?kszono ?rodki bezpiecze?stwa, powinno uda? si? unikn?? kolejnych ataków. Kluczowe jest jednak, aby zapobiega? przenikaniu na Wybrze?e Ko?ci S?oniowej zradykalizowanych obcokrajowców i nie dopu?ci? do stworzenia lokalnej siatki terrorystycznej.


[1]Arab. „Bóg jest najwi?kszy!”. Zwrot ten cz?sto u?ywany jest przez muzu?manów w trakcie modlitwy oraz stanowi cz??? azanu (nawo?ywania do modlitwy w meczecie).Upodoba?y go sobie radykalne ugrupowania religijne o charakterze terrorystycznym, zapewne ze wzgl?du na jego zwi?z?o??.

[2]W j?zyku polskim istnieje etnonim utworzony od francuskiej nazwy pa?stwa „Iworyjczyk”, „Iworyjka” oraz przymiotnik „iworyjski”.

[3] Wyznawcy Islamu stanowi? ok. 40% mieszka?ców, chrze?cija?stwa – ok. 45% (najliczniejsi s? katolicy i ewangelicy – po ok. 19%), a praktykuj?cy wierzenia tradycyjne i osoby nie deklaruj?ce ?adnej religii stanowi? ok. 14%. ?ród?o: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html

[4] Za czasów Félixa Houphouët-Boigny’ego na Wybrze?u Ko?ci S?oniowej nie dosz?o do ?adnych istotnych zwrotów polityczno-spo?ecznych. Sytuacja zmieni?a si? w 1999 r., gdy w wyniku zamachu stanu obalono jego nast?pc?, prezydenta Aimé’go Henriego Konana Bédié’go. Dokona?o si? to za spraw? gen. Roberta Guéïego, który zarz?dzi? wybory i og?osi? si? ich zwyci?zc?. Szybko jednak zarzucono mu sfa?szowanie wyników wobec czego uciek? z kraju, a prezydentem zosta? Laurent Gbagbo, który uzyska? rzekomo najwi?ksz? liczb? g?osów (co Guéï mia? zatuszowa?). By? on reprezentantem chrze?cijan z po?udnia. Jego wygrana sta?a si? bezpo?redni? przyczyn? star? z opozycj?, której liderem by? muzu?manin z pó?nocy Alassane Ouattara. Cieszy? si? on du?ym poparciem w spo?ecze?stwie, ale wykluczono go z wyborów na podstawie zarzutu, ?e jedno z jego rodziców pochodzi?o z Burkina Faso. By? to wówczas powa?ny argument w kontek?cie wzrastaj?cej w spo?ecze?stwie iworyjskim niech?ci do licznych przybyszy z s?siaduj?cych krajów. Ostatecznie konflikt przerodzi? si? w wojn? domow? toczon? w latach 2002-2007. Wielokrotnie próbowano rozpisa? nowe wybory. Uda?o si? to dopiero za szóstym razem – w 2010 r. Wygra? Alassane Ouattara, ale rz?dz?cy wtedy Gbagbo nie uzna? wyników za wi???ce. Przeci?gaj?cy si? kryzys doprowadzi? do drugiej wojny domowej, która mia?a miejsce w 2011 r. Ostatecznie przewag? zyska?a opozycja wspierana przez wojska francuskie i mi?dzynarodowe pod egid? ONZ, a Gbagbo zosta? schwytany i oskar?ony o zbrodni? przeciwko ludzko?ci przed Mi?dzynarodowym Trybuna?em Karnym w Hadze. ?ród?o: http://www.bbc.com/news/world-africa-13287585

[5] Flichy de La Neuville, Thomas i Olivier Hanne, Pa?stwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu
[t?um. Janusz Danecki], Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 116.

[6] Por: http://www.reuters.com/article/us-ivorycoast-attack-idUSKCN0WF0L9 oraz     http://edition.cnn.com/2016/03/18/world/ivory-coast-attack-survivors/

Zdj?cie z nag?ówka: Grand-Bassam, Flickr, Koko Taillé, CC BY-NC 2.0


Patryk Zaj?c – student afrykanistyki i arabistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego zainteresowa? nale??: j?zykoznawstwo, kultury afryka?skie i orientalne, polityka, stosunki mi?dzynarodowe, islam, terroryzm.


Przeczytaj te?:
W. Gil, Nigeryjska polityka a Boko Haram
B. Marcinkowska, Francja: to jest wojna!
K. Libront, Zamachy terrorystyczne w Pary?u: mo?liwe reakcje w ramach NATO
B. Marcinkowska, Bruksela: ?ycie powróci?o ju? do normalno?ci…

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Masakra na wybrzeżu"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *