Nigeryjska polityka a Boko Haram

1231 0
WOJCIECH GIL

Boko HaramNigeria jest jednym z wa?niejszych pa?stw „Czarnego L?du”[1]. Stan ten warunkuj? m.in. takie czynniki jak potencja? ludno?ciowy (ponad 170 milionów mieszka?ców), po?o?enie nad wa?n? geograficznie (i geopolitycznie) Zatok? Gwinejsk?, si?a militarna kraju oraz wielkie zasoby surowców energetycznych, na czele z rop? naftow?. Wszystkie te kwestie – paradoksalnie – przez swoje patologie powoduj? jednocze?nie, ?e Republika Federalna Nigerii uwa?ana jest za pa?stwo „dysfunkcyjne” lub nawet pa?stwo „upad?e”[2]. W ostatnim czasie, do owej dysfunkcjonalno?ci w coraz wi?kszym stopniu przyczynia si? jeszcze jeden czynnik – terrorystyczna organizacja islamska Boko Haram (w lu?nym t?umaczeniu z j?zyka hausa oznaczaj?ca: „Zachodnia edukacja jest grzechem”). Dzia?alno?? tego ugrupowania bowiem, jak ma?o co wp?ywa w ci?gu ostatnich miesi?cy zarówno na kszta?t polityki nigeryjskiej, jak i na postrzeganie tego kraju przez wspólnot? mi?dzynarodow?.

„Zachodnia edukacja jest grzechem”

Pocz?tki Boko Haram datowane s? na pierwsz? po?ow? minionej dekady, jednak dzia?alno?? terrorystyczn? na du?? skal? organizacja ta rozpocz??a dopiero w 2009 r., kiedy to w policyjnej akcji zgin?? jej lider, Mohammed Yusuf.  Podstawowymi celami ugrupowania jest odsuni?cie od w?adzy w pó?nocnych stanach „fa?szywych muzu?manów” oraz zaprowadzenie na terenie ca?ego pa?stwa prawa szariatu. Najpopularniejszymi metodami stosowanymi przez Boko Haram w celu realizacji tych „za?o?e?” oraz zdobywania rozg?osu (tak?e coraz cz??ciej mi?dzynarodowego), przez kilka lat by?o g?ównie podk?adanie bomb w ko?cio?ach oraz innych miejscach publicznych. W wyniku tych dzia?a?, tylko do sierpnia ubieg?ego roku w Nigerii, g?ównie na pó?nocy, zgin??o ponad 3600 ludzi.

Momentem prze?omowym, który mia? miejsce w ostatnim czasie i który w najwi?kszym stopniu przyczyni? si? do zwrócenia przez ?wiat i rz?d nigeryjski uwagi na problem ekstremistów islamskich w regionie zachodniej Afryki, by?y wydarzenia z 14 kwietnia br. Wtedy to, aktywi?ci z Boko Haram porwali oko?o 300 licealistek (w wi?kszo?ci chrze?cijanek) w mie?cie Chibok. Incydent ten by? prze?omowy nie tylko pod wzgl?dem swojej skali, ale tak?e pod wzgl?dem ostentacyjno?ci terrorystów, którzy wdarli si? do szko?y podczas trwania ko?cowych egzaminów.

Porwanie z Chibok spraw? publiczn?

Skutki „incydentu z Chibok” do dzi? s? widoczne, a problem nie zosta? rozwi?zany –  m.in. ca?y czas przetrzymywane s? porwane przez Boko Haram licealistki. Ponadto, w coraz wi?kszym stopniu sprawa zaczyna odznacza? swoje pi?tno na scenie politycznej Nigerii. Przyczynia si? do tego m.in. niezdecydowana postawa rz?du w Abud?y, który poinformowa? opini? publiczn?  o zlokalizowaniu przetrzymywanych dziewcz?t, jednak równolegle zastrzeg? on niemo?liwo?? u?ycia si?y w celu ich uwolnienia. Generuje to np. publiczne manifestacje w miastach nigeryjskich, których celem jest zwrócenie uwagi w?adzom na konieczno?? podj?cia zdecydowanych dzia?a?.

Porwanie licealistek ze szko?y w Chibok zmobilizowa?o tak?e spo?eczno?? mi?dzynarodow? do w??czenia si? w walk? przeciwko terrorystom z Boko Haram[3]. Nale?y podkre?li? zw?aszcza zaanga?owanie Stanów Zjednoczonych i Francji, które w sposób najbardziej zdecydowany popar?y rz?d nigeryjski w zwalczaniu fundamentalistów, udzielaj?c faktycznego wsparcia. Pomoc USA zosta?a obiecana ju? w maju podczas afryka?skiego tournée Sekretarza Stanu, Johna Kerry’ego. Kerry obieca? wtedy „stawienie czo?a nihilizmowi”, którego symbolem mia?a by? w?a?nie dzia?alno?? Boko Haram. W nast?pstwie, do zachodniej Afryki oddelegowanych zosta?o ok. 80 ameryka?skich ?o?nierzy – specjalistów zajmuj?cych si? poszukiwaniami przy pomocy dronów.

Istotny tak?e by? wk?ad Francji, która z inicjatywy prezydenta Hollande’a zorganizowa?a szczyt po?wi?cony zwalczaniu terrorystów w zachodniej Afryce. W majowej konferencji maj?cej miejsce w Pary?u udzia? wzi?li m.in. przywódcy Nigerii, Kamerunu, Czadu, Beninu, Nigru i Francji, a tak?e przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz innych pa?stw Unii Europejskiej. Owocami szczytu s? decyzje w sprawie polepszenia wymiany informacji dotycz?cych bezpiecze?stwa w regionie Afryki zachodniej, zwi?kszenie kontroli na granicach, intensyfikacja obecno?ci wojskowej przy jeziorze Czad oraz wypracowanie wspólnych mechanizmów obronnych na wypadek kryzysowych sytuacji.

Boko Haram jako podmiot polityczny

Bior?c pod uwag? powy?sze czynniki oraz  wzrost aktywno?ci Boko Haram ostatniego czasu, mo?na ?mia?o zaklasyfikowa? t? organizacj? jako podmiot wspó?kszta?tuj?cy (w coraz wi?kszym stopniu) wspó?czesne oblicze Republiki Federalnej Nigerii. Warto w tym miejscu poda? jeszcze jeden przyk?ad zamachu terrorystycznego, który dobitnie ?wiadczy o ewolucji tej radykalnej organizacji. Mianowicie, w poniedzia?ek 2 czerwca br. grupa przeprowadzi?a osobne, a jednak skoordynowane czasowo ataki na cztery wioski w stanie Borno. Terrory?ci, pocz?tkowo podszywaj?c si? pod wojska rz?dowe zabili ok. 240 osób, wywo?uj?c powszechn? panik? w ca?ym regionie.

Coraz cz??ciej pojawiaj?ce si? ataki ze strony fundamentalistów, a tak?e presja opinii publicznej spowodowa?y bardzo emocjonaln? tre?? wyst?pienia prezydenta Goodlucka Jonathana z maja, który nakaza? u?ycie wszelkich dost?pnych ?rodków w walce z rebeliantami oraz og?osi? „wojn? totaln? z terroryzmem”. By?y to bardzo zdecydowane s?owa g?owy pa?stwa nigeryjskiego, jednak pami?ta? nale?y, i? „wszelkie dost?pne ?rodki” w walce z aktywistami Boko Haram u?ywane s? ju? od ponad roku, tj. od kiedy wprowadzono stan wyj?tkowy na obszarze Borno, Adamawy oraz Yobe.

Dodatkowo, o skali dzia?alno?ci nigeryjskich fundamentalistów bardzo jasno ?wiadcz? statystyki. Jak ujawni? prezydent Jonathan, od 2009 r. w wyniku aktywno?ci Boko Haram zgin??o ok. 12 tys. osób, natomiast ok. 8 tys. zosta?o rannych. Doda? on, ?e islamscy fundamentali?ci zapocz?tkowali wojn? partyzanck? nie tylko przeciwko rz?dowi w Abud?y, ale i ca?emu spo?ecze?stwu nigeryjskiemu. Bior?c pod uwag? miejsca, w których najcz??ciej gin? ludzie z r?k Boko Haram – ko?cio?y, szko?y oraz inne obiekty publiczne, trudno nie przyzna? racji s?owom Jonathana.

Terroryzm jako przeszkoda w rozwoju wspó?czesnej Nigerii

Dzia?alno?? Boko Haram, nale?y rozpatrywa? jako hamulec, zarówno politycznego, gospodarczego jak i spo?ecznego rozwoju kraju. Pomimo relatywnie krótkiego okresu dzia?a? na wielk? skal?, nigeryjscy radyka?owie skutecznie doprowadzili do parali?u znacznych obszarów pa?stwa oraz przyczyniaj? si? do coraz wi?kszej dysfunkcyjno?ci kraju. Pomimo wynosz?cego rokrocznie ok. 7% wzrostu gospodarczego, Nigeria do?uje w najbardziej opiniotwórczych rankingach badaj?cych rozwój spo?eczny oraz stan pa?stwa, m.in. Transparency International (w rankingu za 2013 r. Nigeria zaj??a 147 lokat? na 177 uwzgl?dnianych krajów) czy HDI (153 pozycja na 187 pa?stw). Terroryzm
w wykonaniu Boko Haram jest tylko jednym z wielu czynników które odpowiadaj? za powy?sze wyniki, jednak bior?c pod uwag? dynamik? rozwoju islamskich fundamentalistów, nale?y w coraz wi?kszym stopniu patrze? na to zjawisko jako wspó?winne obecnej kondycji tego zachodnioafryka?skiego pa?stwa.

Podsumowanie

Boko Haram stanowi wspó?cze?nie jedno z najwi?kszych zagro?e? dla rz?du oraz spo?ecze?stwa nigeryjskiego. Dzia?alno?? fundamentalistów islamskich powoduje nie tylko katastrofalne skutki dla ludno?ci, ale tak?e i strukturalne os?abienie ca?ego pa?stwa. Administracja prezydenta Jonathana, posiadaj?ca mandat spo?eczno?ci mi?dzynarodowej na skuteczne zwalczanie terrorystów powinna jak najszybciej my?le? o wypowiedzeniu „wojny totalnej” Boko Haram nie tylko w sferze deklaracji, ale tak?e dzia?a? praktycznych. Pomo?e to dalszemu rozwojowi tego mocarstwa regionalnego, które m.in. przez dzia?alno?? fundamentalistów ci?gle jest te? „pa?stwem upad?ym”.


[1] Republika Federalna Nigerii powszechnie uwa?ana jest za afryka?skie mocarstwo regionalne. Pozosta?e pa?stwa o tym statusie na „Czarnym L?dzie” to Egipt oraz Republika Po?udniowej Afryki.

[2] W Indeksie Pa?stw Upad?ych za 2013 r., przygotowanym przez Fundacj? dla Pokoju oraz magazyn „Foreign Policy”, Nigeria znalaz?a si? na 16 pozycji. Zob.: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable .

[3] W maju bie??cego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zaklasyfikowa?a Boko Haram jako organizacj? powi?zan? z Al-Kaid?. Grup? t? za organizacj? terrorystyczn? uznaj? m.in. Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska. Zob.: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47874#.U5Mo1Sjmct0


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Brak komentarzy on "Nigeryjska polityka a Boko Haram"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>