Kryzys migracyjny: jakie rozwiązania dla Grecji?

646 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

Ostatnie wydarzenia wskazuj? na polepszenie sytuacji w Grecji, która zmaga si? z ogromnym nap?ywem uchod?ców z Bliskiego Wschodu. Zarówno wizyta szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Atenach, a zw?aszcza jego zapowiedzi o pomocy humanitarnej dla tego kraju, jak równie? postanowienia Szczytu Unia Europejska – Turcja pokazuj? pozytywne zmiany w dyskursie pozosta?ych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej wobec Grecji.

Wizyta Donalda Tuska w Atenach

Podczas wizyty szefa Rady Europejskiej w Atenach Premier Tsipras podkre?li?, ?e Grecja wzi??a na siebie ci??ar kryzysu migracyjnego nieproporcjonalnie wi?kszy do swoich mo?liwo?ci. Z kolei Donald Tusk przyzna?, ?e Grecja p?aci wysok? cen? za problem, który nie ona stworzy?a. Podkre?li?, ?e priorytetem dla Unii Europejskiej jest ograniczenie liczby migrantów, którzy przybywaj? do tego kraju. Zarówno zdaniem Tuska, jak i Tsiprasa, potrzebny jest natychmiastowy i sprawiedliwy przydzia? uchod?ców do pa?stw unijnych, a tak?e powrót migrantów ekonomicznych do krajów ich pochodzenia. Obaj politycy byli zgodni, co do tego, ?e Grecji jest potrzebna wi?ksza pomoc finansowa do zmagania si? z kryzysem migracyjnym.

Ponadto szef Rady Europejskiej podkre?li? podczas swojej wizyty, ?e wykluczenie Grecji ze strefy Schengen, nie przyczyni?oby si? to do z?agodzenia kryzysu migracyjnego.

Szczyt Unia Europejska – Turcja

Ostatecznie o zako?czeniu szczytu poinformowano po pó?nocy w nocy z 7 na 8 marca br. Przyj?te podczas szczytu propozycje maj? by? przedstawione na spotkaniu Rady Europejskiej 17 marca 2016 roku. Turcy chc?, aby w zamian za zawrócenie m.in. osób nielegalnie przedostaj?cych si? na teren greckich wysp i tych, którym odmówiono statusu uchod?cy, UE bra?a uchod?ców z Syrii ju? przebywaj?cych w tureckich obozach. Taka sytuacja nie by?aby jednorazowa i nie b?dzie dotyczy? imigrantów przebywaj?cych w Grecji obecnie, ale równie? nap?ywaj?cych w przysz?o?ci. Warto doda?, ?e w zawartym w listopadzie 2015 roku porozumieniu z Uni? Europejsk?, Turcja zobowi?za?a si? do skuteczniejszej kontroli swej granicy z Grecj?.

Ponadto stwierdzono, ?e imigracyjny szlak Ba?ka?ski zostaje zamkni?ty, a Grecja otrzyma piln? pomoc humanitarn?. Poza tym dojdzie do przy?pieszenia relokacji uchod?ców z tego kraju.

Mo?na zatem pokusi? si? o stwierdzenie, ?e porozumienie wynegocjowane podczas Szczytu Unia Europejska – Turcja jest zgodne z zapowiedziami szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska podczas jego wizyty w Atenach.

Rozlokowanie uchod?ców w Grecji

Obecnie do Grecji z Turcji przedosta?o si? ju? oko?o milion imigrantów. Od pa?dziernika 2015 roku uda?o si? relokowa? zaledwie 660 osób spo?ród wszystkich, które przyby?y do krajów dotkni?tych kryzysem imigracyjnym – g?ównie do Grecji i W?och.

W ramach uzgodnionego w zesz?ym roku planu, Grecja zobowi?za?a si? do utworzenia do ko?ca 2015 roku o?rodków b?d?cych w stanie pomie?ci? 30 tys. uchod?ców i migrantów. Natomiast schronienie dla kolejnych 20 tysi?cy podj??o zapewni? si? ONZ. Niemniej jednak, jak wynika z raportu Komisji Europejskiej przedstawionego w lutym br., Grecja zaniedbuje swoje obowi?zki zwi?zane z ochron? granic. Z raportu wynika równie?, ?e w zarz?dzaniu granic? zewn?trzn? w Grecji istniej? powa?ne niedoci?gni?cia. Dlatego 12 lutego Ministrowie pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej przyj?li formalne zalecenia dla Grecji, wed?ug których Grecja ma trzy miesi?ce na popraw? sytuacji. Je?li si? jej to nie uda, prawdopodobne jest przywrócenie kontroli na niektórych granicach nawet na okres 2 lat.

Grecja zobowi?za?a si? do zapewnienia schronienia dla 30 tys. migrantów i uchod?ców do 15 marca br. jak zapewni? w poniedzia?ek rzecznik greckiego rz?du. Do przysz?ego tygodnia rz?d grecki obieca? zapewni? udost?pnienie istniej?cych ju? budynków i obozów, które ??cznie pomieszcz? 17,4 tys. osób.

Minister obrony Grecji Panos Kammenos o?wiadczy? na konferencji prasowej ju? podczas wizyty Szefa Rady Europejskiej w Atenach, ?e cztery z pi?ciu rozmieszczonych na greckich wyspach o?rodków rejestrowania uchod?ców (hotspotów) s? w pe?ni gotowe do dzia?ania (Lesbos, Leros, Chios i Samos), natomiast hotspot na wyspie Kos powinien by? uruchomiony w ci?gu najbli?szych tygodni. Minister podkre?li? równie?, ?e gotowy do funkcjonowania jest tak?e pierwszy z dwóch, po?o?onych w cz??ci l?dowej kraju, o?rodków relokacyjnych (relocation centers) w Szisto ko?o Aten, który mo?e przyj?? do 4 tys. uchod?ców. Drugi taki o?rodek ma powsta? ko?o Salonik do ko?ca lutego.

Do 1 kwietnia br., pa?stwa cz?onkowskie Unii Europejskiej powinny udost?pni? unijnej agencji Frontex dodatkowych funkcjonariuszy stra?y granicznej, w celu wzmocnienia ochrony granic Grecji, a Europol powinien rozmie?ci? swoich funkcjonariuszy w powsta?ych w Grecji hotspotach, aby nasili? kontrole pod k?tem bezpiecze?stwa i skuteczniej walczy? z przemytnikami ludzi. Tak wynika z projektu dokumentu ko?cowego Szczytu Unia Europejska – Turcja.

Z?o?one obietnice oraz podj?te dzia?ania wskazuj? na faktyczn? ch?? rozwi?zania problemu uchod?ców przez pozosta?e pa?stwa cz?onkowskie Unii Europejskiej. Kluczowa na obecnym etapie b?dzie zatem wspó?praca z Grecj? oraz z Turcj? w tym zakresie.


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?
M. Makowska, Waga ludzkiego ?ycia w politycznej grze Europy
M. Russjan, Polityka UE wobec uchod?ców – analiza dotychczasowego podej?cia
P. Wojciechowska, Na po?udnie od Lampedusy – Libia, pa?stwo upad?e (?)
A. Biernacka-Rygiel, W Grecji bez zmian, mimo zmian wielu…
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: konieczno?? wprowadzania reform a nastroje spo?eczne

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Kryzys migracyjny: jakie rozwiązania dla Grecji?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>