W Grecji bez zmian, mimo zmian wielu…

1000 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

Rz?d Tsiprasa forsuje nowe reformy, maj?ce na celu wyj?cie kraju z kryzysu. Powoduje to kolejne fale protestów niezadowolonego spo?ecze?stwa, co wp?ywa na zmniejszenie poparcia dla rz?dz?cej Syrizy. Tymczasem partie opozycyjne zmieniaj? swoich przywódców, a Giannis Varoufakis formuje nowy ruch paneuropejski, maj?cy wskaza? tzw. Trzeci? Drog? dla Unii Europejskiej.

Wszystko to ju? by?o. Grecy strajkowali, rz?d wprowadza? nowe reformy, a opozycja próbowa?a zyska? poparcie poprzez zmiany w swoich strukturach. Wygl?da na to, ?e sytuacja w Grecji jest wzgl?dnie stabilna, je?li mo?na u?y? takiego stwierdzenia wobec kraju, w którym strajki, przyspieszone wybory i niezadowolenie spo?ecze?stwa s? na porz?dku dziennym.

Strajk generalny w Grecji

4 lutego 2016 r. w Grecji odby? si? strajk generalny. Grecy strajkowali przeciwko nowej reformie emerytalnej[1], obecnie negocjowanej przez rz?d Tsiprasa. Reforma ma obni?y? ju? istniej?ce emerytury o oko?o 15%, a tak?e zwi?kszy? sk?adki emerytalne, zarówno od pracowników, jak i od pracodawców. Protestowali m.in. dziennikarze, rolnicy, lekarze, pracownicy sektora publicznego, prywatnego, przedstawiciele wolnych zawodów i nauczyciele. Wstrzymana zosta?a komunikacja miejsca, lotnicza i morska w ca?ym kraju, a szko?y i urz?dy by?y ca?y dzie? nieczynne. Nie nadawano równie? transmisji telewizyjnych, radiowych; nie ukaza?y si? tak?e gazety. Rolnicy w Grecji strajkuj? ju? od d?u?szego czasu. Blokuj? ponadto drogi dojazdowe na granicach z Macedoni? i Bu?gari?. 12 lutego 2016 r. na placu Syntagma w Atenach odby?a si? manifestacja z udzia?em rolników, a dzie? pó?niej na placu Omonia – manifestacja w ge?cie solidarno?ci z rolnikami i ich ??daniami.

24927171141_4b7082024b_h

Nastroje spo?eczne i spadek poparcia dla Syrizy

Sytuacja w Grecji staje si? do?? napi?ta. Jak podaje lokalna prasa, grecka policja u?y?a ?rodków przymusu bezpo?redniego, aby rozp?dzi? protestuj?cych w Atenach rolników. Wcze?niej demonstranci obrzucili kamieniami budynek ministerstwa rolnictwa, do którego próbowali si? te? wedrze?. Przy takim stanie rzeczy, oczywisty jest spadek poparcia dla rz?du Tsiprsa. Najnowsze sonda?e pokazuj?, ?e je?li wybory odby?yby si? teraz, Syriza zdoby?aby tylko oko?o 24% poparcia.

Wymiana przywódców w opozycji

Partie opozycyjne wobec rz?dz?cej Syrizy, aby zyska? wi?ksze poparcie w?ród spo?ecze?stwa, postanowi?y dopu?ci? nowe pokolenie do w?adzy wewn?trz swoich struktur. Nie s? to jednak ludzie zupe?nie nowi, czy niezale?ni. W przypadku obu najwi?kszych partii opozycyjnych (Nowa Demokracja i PASOK) na nowych przywódców wybrano dzieci ich najwybitniejszych cz?onków, tj. tych, maj?cych najwi?ksze zas?ugi. Mo?na zatem zauwa?y?, ?e poza dat? urodzenia w?a?ciwie nic si? nie zmieni?o. Ponownie obie partie opar?y swoje systemy zarz?dzania na relacjach rodzinnych.

10 stycznia 2016 przewodnicz?cym Nowej Demokracji zosta? Kyriakos Mitsotakis. Od 2004 roku by? on cz?onkiem greckiego parlamentu z ramienia Nowej Demokracji. Pe?ni? równie? funkcj? Ministra ds. reform administracyjnych i cyfryzacji w rz?dzie Antonisa Samarasa. Warto równie? doda?, ?e Kyriakos Mitsotakis jest synem by?ego Premiera Grecji i cz?onka honorowego Nowej Demokracji, Konstantinosa Mitsotakisa.

Natomiast partia PASOK wybra?a pod koniec 2015 roku na swoj? now? przewodnicz?c? Fofi (Fotini) Gennimate. Jest ona córk? jednego z czo?owych polityków PASOK, Georgiosa Gennimatasa. W rz?dzie Georgiosa Papandreou pe?ni?a funkcj? Podsekretarza Stanu ds. Zdrowia i Opieki Spo?ecznej oraz Sekretarza Stanu ds. Edukacji, Nauki przez ca?e ?ycie oraz Religii.

Nowa partia Varoufakisa

Tymczasem w Berlinie 9 lutego 2016 roku, Giannis Varoufakis, by?y Minister Finansów w rz?dzie Aleksisa Tsiprasa, dokona? uroczystej inauguracji nowego Paneuropejskiego Lewicowego Ruchu – DiEM25. Jest to projekt, który ma na celu wskazanie swoistej trzeciej drogi pomi?dzy koncepcj? zamkni?tych, ograniczonych pa?stw narodowych oraz niedemokratycznymi strukturami europejskimi. Varufakis jest z wykszta?cenia profesorem ekonomii, w swoich publikacjach stara si? pokaza?, ?e demokracja w Europie jest zagro?ona, a na kontynencie rz?dz? nieodpowiedzialne autorytarne elity[2]. Uwa?a, ?e w?adz? nale?y przekaza? w r?ce obywateli. Varoufakis twierdzi, ?e „Demokracja w Europie 2025″ ma by? czym? wi?cej ni? tylko think-tankiem i spo?eczno?ci? internetow?. Co istotne, z za?o?enia ??ruch ten mo?e w du?ej mierze funkcjonowa? bez przywódcy, oficjalnego komitetu steruj?cego czy centralnego organu organizuj?cego wszelkie dzia?ania.

Pocz?tkowo po rezygnacji Varoufakisa ze stanowiska Ministra ds. Finansów i jego otwartej krytyki wobec dzia?a? Tsiprsa mo?na si? by?o spodziewa?, ?e to on przejmie przywództwo nad niezadowolon? cz??ci? Syrizy, a nast?pnie postara si? przej?? przywództwo w ca?ej partii. Jednak wszystko wskazuje na to, ?e Varoufakis postanowi skupi? si? na pracy u podstaw, czyli na dzia?alno?ci naukowej i forsowaniu swoich teorii ekonomicznych na arenie mi?dzynarodowej, wspó?pracuj?c ze zwolennikami swoich pogl?dów w ca?ej Europie. Uroczysta inauguracja nowego ruchu w?a?nie w Berlinie jest wi?c nieprzypadkowa. Ma na celu prawdopodobnie pokazanie jedno?ci Europejczyków wobec kryzysu oraz zbie?no?ci ich pogl?dów, niezale?nie od kraju pochodzenia.


[1] Reforma emerytalna jest konieczna, aby bliska bankructwa Grecja mog?a otrzyma? trzeci pakiet pomocy w wys. 85 mld euro od Unii Europejskiej. W czerwcu 2015 r. w zamian za pomoc od unijnych wierzycieli premier Alexis Tsipras zgodzi? si? zmniejszy? kwot? przeznaczan? na emerytury o 1,8 mld euro. Je?li rz?d wprowadzi w ?ycie swoje plany, maksymalna wysoko?? emerytury zostanie obni?ona z 2,7 tys. euro do 2,3 tys. euro, za? minimalna emerytura b?dzie wynosi? 384 euro. Czytaj wi?cej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9363056,strajk-generalny-w-grecji-to-protest-przeciwko-reformie-emerytalnej-zdjecia,id,t.html;

[2] Globalny minotaur, Europa, Ameryka i przysz?o?? ?wiatowej gospodarki, Giannis Varoufakis, Warszawa, 2015

Zdj?cie: a1pha_gr, licencja CC BY-NC-ND 2.0


Przeczytaj te?:
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: konieczno?? wprowadzania reform a nastroje spo?eczne
A. Biernacka-Rygiel, Dymisja Tsiprasa, Grecy znów b?d? musieli dokona? wyboru
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: wstrzymanie pomocy finansowej i referendum – co dalej?
A. Biernacka-Rygiel, OXI! – Unii Europejskiej ju? podzi?kujemy

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.