Triumf „listy nadziei” – szansa na zmianę po wyborach w Iranie?

1061 0
DOMINIKA KLIMOWICZ

Zda? na temat tego, czy powszechne wybory w Islamskiej Republice maj? jakikolwiek wp?yw na ira?skie realia polityczne jest tyle, ilu komentatorów. Cz??? z nich uwa?a, ?e s? one ca?kowicie pozbawione znaczenia, a wr?cz maj? by? zr?cznie przeprowadzon? manipulacj?, gdy? ca?? w?adz? ma w swoich r?kach Najwy?szy Przywódca Ali Chamenei, wspomagany ewentualnie Rad? Stra?ników i Armi? Obro?ców Rewolucji Islamskiej (nazywan? potocznie Sepah). Inni zauwa?aj?, ?e pomimo autorytarnego charakteru w?adzy, udaje si? ma?ymi krokami d??y? do zmian. Niewa?ne, jak? opini? przyjmiemy za bardziej uzasadnion? – obserwowanie przebiegu i wyniku wyborów pozwala na chocia?by cz??ciowe zrozumienie, w jakim kierunku zmierzaj? nastroje w?ród spo?ecze?stwa. Powody, jakimi kieruj? si? ludzie, oddaj?c g?os na dan? list? wyborcz? mog? by? ró?ne, ale zauwa?alna sta?a si? pewna ogólna preferencja wzgl?dem bardziej umiarkowanego kierunku w polityce Islamskiej Republiki.

Ca?y Iran na Telegramie

Jeszcze miesi?c temu nikt nie spodziewa? si? takiego o?ywienia spo?ecznego, a ju? na pewno nie obecnego wyniku wyborów. Na t? zmian? wp?yn??o wiele czynników. Przede wszystkim  zniesienie sankcji zwi?zanych z rozwojem programu nuklearnego kraju. Co?, co niemal?e graniczy?o z cudem za czasów kontrowersyjnego prezydenta Mahmuda Ahmadine?ada, w styczniu 2016 roku sta?o si? faktem. Chocia? potrzeba jeszcze wielu stara?, aby poprawi? stan ira?skiej gospodarki i polepszy? warunki bytowe obywateli, to poczucie, i? kraj znalaz? si? na lepszej drodze do rozwoju jest powszechne. Nied?ugo przed wyborami swoj? si?? pokaza?y tak?e media spo?eczno?ciowe – uwielbiane przez Ira?czyków. Od kontrowersyjnych wyborów w 2009 roku, które doprowadzi?y do wprowadzenia przez rz?d ?ci?lejszej kontroli nad Internetem (zw?aszcza Twitterem i Facebookiem), ludzie zmuszeni s? do szukania ró?nych sposobów ucieczki przed systemem. U?ywanie oprogramowania ?ami?cego blokady stron jest na porz?dku dziennym, jednak?e utrudnia znacz?co swobodn? komunikacj?. Dlatego te? znaczna cz??? wirtualnego ?ycia publicznego przenios?a si? na aplikacje, które trudniej jest odgórnie kontrolowa?. Obecnie ze wzgl?du na bezpiecze?stwo danych najpopularniejsz? z nich jest Telegram. W aplikacji istnieje mo?liwo?? tworzenia powszechnie dost?pnych kana?ów informacyjnych, które s?u?? w?a?ciwie…wszystkiemu. Od porad kosmetycznych, przesy?ania ofert najta?szych wycieczek po najnowsze doniesienia, je?eli chodzi o wojn? w Syrii.

Telegram sta? si? t? platform?, na której rozpropagowano akcj? „Oddaj? g?os” (w wyborach). Umieszczaj?c na stronie swojego profilu zdj?cie odcisku palca* z tym has?em, wielu ludzi deklarowa?o ch?? wzi?cia udzia?u w wyborach i zach?ca?o innych, aby tak?e nie pozostali oboj?tni. Mia?o to szczególne znaczenie w odniesieniu do m?odych ludzi (ok. 50 % Ira?czyków jest poni?ej 35 roku ?ycia!), którzy w ci?gu ostatnich lat ca?kowicie odsun?li si? od polityki, czuj?c, ?e ich g?os nie dociera do w?adzy nawet w najmniejszym stopniu. Nie chodzi nawet tylko i wy??cznie o kwestie obyczajowe – du?a cz??? m?odych ludzi jest mimo wszystko do pewnego stopnia konserwatywna – lecz o bie??ce problemy zwi?zane ze z?ym stanem gospodarki, dotykaj?ce zw?aszcza t? grup? ludzi. Media spo?eczno?ciowe bez w?tpienia odegra?y niebagateln? rol? w aktywizowaniu spo?ecze?stwa.

O co toczy si? gra?

Mahmoud_Ahmadinejad_in_the_Iranian_Majlis_(2)Wybory z 26 lutego dotyczy?y dwóch instytucji pa?stwowych – parlamentu (Mad?lesu) oraz Zgromadzenia Ekspertów. Zazwyczaj podkre?la si?, i? nie maj? one znacz?cego wp?ywu na podejmowanie decyzji politycznych w pa?stwie. Sytuacja jest jednak bardziej zniuansowana, zw?aszcza obecnie. Zyskanie przez reformistów wi?kszej ilo?ci miejsc w parlamencie mo?e da? umiarkowanemu prezydentowi Hassanowi Rouhaniemu kolejny impuls do dzia?ania – jak dot?d ka?da inicjatywa (np. porozumienie nuklearne) spotyka?a si? z ostrym sprzeciwem konserwatystów z Mad?lesu. Jedynie ciche wsparcie ze strony Najwy?szego Przywódcy Chameneiego pozwoli?o Rouhaniemu na przeforsowanie porozumienia. Maj?c wi?ksze poparcie w parlamencie – a przede wszystkim stoj?ce za nim poparcie spo?eczne – prezydent Rouhani mo?e pokusi? si? o bardziej reformatorskie dzia?ania.

Drug? instytucj?, która mo?e odegra? wa?n? rol? w przysz?o?ci, jest Zgromadzenie Ekspertów. Specyficzny organ, sk?adaj?cy si? z szyickich uczonych, na co dzie? zajmuje si? przede wszystkim nadzorowaniem pracy Najwy?szego Przywódcy, lecz w praktyce niewiele z tego wynika. Ma jednak bardzo wa?n? wy??czn? prerogatyw? – wyboru kolejnego Najwy?szego Przywódcy w wypadku rezygnacji czy ?mierci obecnego. Bior?c pod uwag? zaawansowany wiek i problemy zdrowotne ajatollaha Chameneiego, sprawuj?cego obecnie t? funkcj?, mo?liwe, i? w trakcie 8-letniej kadencji obecnego Zgromadzenia, taka decyzja b?dzie musia?a zapa??. Im wi?cej umiarkowanych i reformistycznych cz?onków Zgromadzenia, tym wi?ksza szansa, ?e wybrany zostanie mniej konserwatywny Najwy?szy Przywódca. A co za tym idzie – zmieni si? kierunek polityki kraju.

Wygrani i przegrani

Wygranymi w ostatnich wyborach s? w zasadzie wszyscy. Frekwencja zaskoczy?a same komisje wyborcze, szczególnie w Teheranie, gdzie wyd?u?ano czas g?osowania trzykrotnie (od godziny 18 do 23) i wynios?a 60%. Pokazuje to, i? spo?ecze?stwo powoli wybudza si? z politycznego letargu, w jakie zapad?o po gorzkich do?wiadczeniach wyborów prezydenckich z 2009 roku. Do g?osowania zach?cali zarówno zwolennicy umiarkowanych, jak i konserwatywnych kandydatów. Tak te? roz?o?y?y si? wyniki wyborów.

Zwyci?stwo odnie?li bez w?tpienia reformatorzy oraz umiarkowani kandydaci. Najwi?kszym sukcesem reformatorskiego obozu znanego pod nazw? „Listy nadziei” by?o zagarni?cie Teheranu i wypchni?cie najbardziej twardog?owych polityków zarówno z Mad?lesu, jak i Zgromadzenia Ekspertów. Prezydent Rouhani, startuj?cy do Zgromadzenia Ekspertów znalaz? si? na drugiej pozycji, zaraz za inn? wa?n? postaci? ruchu reformistów – Haszemim Rafsand?anim. Na pierwszej pozycji do Mad?lesu dosta? si? równie? zwolennik i dawny minister w rz?dzie prezydenta Mohammada Chatamiego, znany z jasno okre?lonego stanowiska wzgl?dem ?amania praw dzia?aczy opozycyjnych. W ogólnym rozrachunku „Lista Nadziei” uzyska?a 28% miejsc w Mad?lesie, za ni? uplasowa?a si? Koalicja Pryncypialistów (najbardziej konserwatywne ugrupowanie) z 21%, reszt? miejsc uzyskali niezale?ni kandydaci oraz mniejszo?ci religijne (zaratusztrianie, chrze?cijanie, ?ydzi). Niemniej istotne by?o uzyskanie przez reformistycznych i umiarkowanych kandydatów ??cznie ponad 50% miejsc w Zgromadzeniu Ekspertów, co mo?e mie? znacz?cy wp?yw w wypadku wyboru kolejnego Najwy?szego Przywódcy. Co istotne, nawet w niektórych bardzo tradycyjnych i silnie religijnych prowincjach – takich jak Jazd czy Sistan i Belud?ystan – nominacj? otrzymali kandydaci z „Listy Nadziei”. Warto podkre?li? jednak, i? redukowanie wyników wyborów do prostego antagonizmu reformi?ci – konserwaty?ci nie odzwierciedla skomplikowanej rzeczywisto?ci w zró?nicowanym spo?ecze?stwie ira?skim. Wybór danego kandydata mo?e wynika? cz?sto z innych powi?za?, np. klanowych lub odnosi? si? do jednej konkretnej kwestii promowanej przez kandydata, a bardzo istotnej w danym regionie. Cz??? wyborców g?osowa?a nie tyle na list? jako tak?, lecz na konkretnego kandydata.

Czy w takim razie Iran wchodzi w er? gruntownych zmian, zmierzaj?cych ku z?agodzeniu autorytarnej polityki re?imu? Decyduj?cy g?os maj? wci?? niewybieralne w bezpo?rednich wyborach o?rodki w?adzy. Jedno jest pewne – Ira?czycy pokazali, ?e potrzebuj? zmian i b?d? si? o nie dopomina?. D??? do tego metod? ma?ych kroków i d?ugo negocjowanych kompromisów – raczej nie rewolucji…


* Z?o?enie odcisku palca niezb?dne jest jako forma potwierdzenia to?samo?ci przy g?osowaniu.

Zdj?cie: Mad?les – Parlament, wikipedia.org


Przeczytaj te?:
D. Klimowicz, „Nowa-stara” twarz Islamskiej Republiki Iranu
U. Skwarek, Ira?ski zurkhaneh
J. Cytry?ska, Prezydentura Rowhaniego – perspektywa rewizji ira?skiej polityki?
D. Klimowicz, Sekrety systemu bankowego w Iranie
C. Szczepaniuk, On a Persian carpet. The diversity of Iran

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Dominika Klimowicz

Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2013) oraz Centrum Europejskiego UW (2013), studiowała także na Maastricht University w Holandii (LLP Erasmus). Stypendystka Erasmus Mundus SALAM na Uniwersytecie Teherańskim (8 miesięcy). Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Główne zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu, nieproliferacja broni jądrowej, szyizm jako ideologia polityczna, kultura i tożsamość narodowa Iranu.

Brak komentarzy on "Triumf „listy nadziei” – szansa na zmianę po wyborach w Iranie?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *