Meklemburgia Pomorze-Przednie dała czerwoną kartkę CDU. Jak zagłosuje Berlin?

1015 1
JOANNA TO?CZYK

4 wrze?nia w Meklemburgii Pomorzu Przednim odby?y si? wybory do Landtagu (parlament regionalny). Tu? po zamkni?ciu lokali wyborczych w kr?gach chadeków zapanowa?a konsternacja, gdy? CDU nie uda?o si? zachowa? swojego dotychczasowego drugiego miejsca, trac?c je na rzecz Alternative für Deutchland (AfD), która uzyska?a 20,8% g?osów.  SPD ponownie osi?gn??a najlepszy wynik (30,6%  g?osów, o 5% mniej ni? w poprzednich wyborach), co prawdopodobnie umo?liwi kontynuacj? „wielkiej koalicji”  SPD/CDU, która zdoby?a ??cznie 42 z 71 mandatów poselskich.[1]

Wybory odby?y si? w z?ym momencie dla rz?dz?cej CDU. Obecnie a? 52% mieszka?ców Niemiec jest niezadowolonych z polityki emigracyjnej rz?du. Ro?nie te? stopniowo poparcie dla konkurenta Kanclerz Merkel, Horsta Seehofera, premiera Bawarii i szefa CSU; cho? na razie pozycja Kanclerz Merkel w partii wydaje si? wci?? bezpieczna. CDU mog?aby liczy? obecnie w wyborach federalnych na poparcie ok. 35% obywateli, co wskazuje, ?e przynajmniej na razie jej pozycja jako lidera jest stabilna.

Po?o?enie Maklemburgii - Pomorza Przedniego na mapie Niemiec. ?ród?o: Wikipedia Commons
Po?o?enie Maklemburgii – Pomorza Przedniego na mapie Niemiec. ?ród?o: Wikipedia Commons

Meklemburgia to polityczna ojczyzna Angeli Merkel, która jest pos?ank? do Bundestagu nieprzerwanie od 1990 r. z jednego z okr?gów wyborczych tego landu. Za rok pani Kanclerz b?dzie si? tam po raz kolejny stara? o wybór, aby mog?a stan?? po wyborach do Bundestagu po raz czwarty na czele rz?du federalnego. Paradoksalnie, im wi?ksze sukcesy odnosi? b?dzie AfD, tym wi?ksze szanse Angeli Merkel na kolejn? kadencj?, gdy? ?atwiej b?dzie o nowego partnera koalicyjnego, gdyby SPD zdecydowa?a si? zako?czy? wspó?prac?. Podzia?y pomi?dzy ró?nymi partiami ?atwiej b?dzie bowiem zniwelowa? w obliczu zagro?enia ze strony AfD.

Co stoi za decyzj? o g?osowaniu na AfD?

Cho? na niedawnym wiecu AfD w Neubrandenburgu zgromadzi?o si? jedynie 200 zwolenników skrajnie prawicowej partii[2], Meklemburgia jest w wyniku tych wyborów dziewi?tym landem w Niemczech, w którego parlamencie partia ta b?dzie mia?a swoich przedstawicieli.

Wed?ug wypowiedzi prof. Wernera Patzelta z Drezna dla Rzeczypospolitej „sukces AfD jest wynikiem b??dnej polityki CDU, która pozostawi?a luk? na swej prawej flance, nie staraj?c si? o stworzenie oferty dla niektórych wyborców AfD”. Wed?ug niego SPD i CDU prowadz? w zasadzie tak? sam? polityk? imigracyjn? i jej krytycy nie maj? innego wyboru, jak g?osowa? na AfD.  „To kryzys imigracyjny katapultowa? parti?, sympatyzuj?c? z ruchem PEGIDA (Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji Zachodu) i domagaj?c? si? ograniczenia imigracji, na szczyty sonda?y. Nie zaszkodzi?y jej wewn?trzne k?ótnie, podzia?y i coraz wi?ksze tarcia. Dla wielu Niemców liczy si? to, ?e AfD jest przeciwna polityce Merkel”, stwierdza prof. Patzelt.

2000px-Alternative-fuer-Deutschland-Logo-2013.svg

Kogo wybior? mieszka?cy Berlina?

W Berlinie rz?dzi obecnie „czerwono-czarna” koalicja (SDP / CDU) z premierem Michaelem Müllerem z na czele (SPD). Opozycj? stanowi? Partia Zielonych, Die Linke oraz Partia Piratów. W 2011 roku CDU uzyska?a 23% g?osów, co da?o jej drugi wynik i mo?liwo?? utworzenia koalicji z SPD. Obecnie jednak premier i burmistrz Berlina Michael Müller opowiada si? za przerwaniem wspó?pracy z CDU i za stworzeniem rz?du razem z Parti? Zielonych. O ile jeszcze kilka tygodni wcze?niej wydawa?o si? to realne ze wzgl?du na pozycj? obu partii, to w sonda?u z 9 wrze?nia CDU wyprzedza?a Parti? Zielonych o 4 punkty, uzyskuj?c 19% poparcia. SPD mog?aby liczy? na 24%, a Die Linke na 14% (czym poprawi?aby wynik z 2011 roku o 2%). AfD ma równie? szanse na dobry wynik w nadchodz?cych wyborach – mo?e liczy? na 14% g?osów. W parlamencie Berlina swoich reprezentantów mia?aby te? FDP, która uzyska?aby 5%. Partia Piratów nie wesz?aby tym razem do parlamentu uzyskuj?c 3% g?osów.

Aktualne sonda?e wskazuj?, ze wielu wyborców jeszcze nie zdecydowa?o, na kogo odda g?os w najbli?sz? niedziel? (18 wrze?nia 2016 r.). Wed?ug jednego z najbardziej znanych o?rodków badania opinii publicznej – Forsa (Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH) dotyczy to szczególnie g?osuj?cych na SPD. Poza tym ok. 70 tys. osób odda swój g?os po raz pierwszy w?a?nie w tych wyborach. Pomoc? dla nich ma by? serwis Wahl-O-Mat (https://www.wahl-o-mat.de/berlin2016/main_app.php), gdzie wszystkie 21 partii odpowiedzia?o na pytania dotycz?ce wa?nych kwestii spo?ecznych. Przed wyborami w Meklemburgii zabrak?o takiej mo?liwo?ci, poniewa? przedstawiciele SPD i CDU odmówili udzielenia odpowiedzi.

Te wybory s? wa?ne równie? dla Polski, gdy? z Meklemburgia jest landem, który bezpo?rednio graniczy z Polsk?, a Berlin jest wa?nym punktem odniesienia jako stolica pa?stwa oraz miasto partnerskie Warszawy. To ostatnia mo?liwo?? w tym roku dla rz?dz?cej koalicji CDU-SPD, by dokona? korekty w strategii wyborczej przed przysz?orocznymi wyborami federalnymi. Obie partie pozosta?y w tyle, daj?c AfD mo?liwo??, by lokalnie wp?ywa? na polityk? wewn?trzn? w 10 landach (wed?ug przewidywa? dotycz?cych niedzielnych wyborów w Berlinie).

***

Trzy lata temu w wyborach parlamentarnych w Niemczech AfD nie przekroczy?a progu wyborczego, uzyskuj?c 4,7 % g?osów. Niemcy wybrali wtedy ponownie Angel? Merkel na stanowisko Kanclerza, bo jak powiedzia?  we wrze?niu 2013 roku Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura EFCR: „Niemcy dobrze przesz?y przez kryzys. Merkel potrafi?a ratowa? Europ?, ale przy tym potrafi?a poci?gn?? za sob? obywateli, nie zniech?ci? ich do wspólnej waluty i Europy. To jest jej du?e osi?gni?cie, ?e Niemcy, którzy przez d?ugi czas byli sceptyczni wobec euro, dzisiaj uwa?aj? wspóln? walut? i stref? euro za co? wartego obrony”. Czy Kanclerz Merkel odwróci niekorzystne dla siebie sonda?e i ponownie przekona Niemców by jej zaufali? Nadchodz?ce wybory w Berlinie b?d? dobr? okazj? by to sprawdzi?.


[1] Partia “Lewica” zdoby?a 13,2% g?osów, a Zieloni tylko 4,9% procent. Oprócz Zielonych progu wyborczego (5%) nie przekroczy?a te? liberalna FDP (3,8%), podobnie jak prawicowo-ekstremistyczna NDP, która zdoby?a tylko 3,2% g?osów. Wszystkie wyniki za Die Welle : http://www.dw.com/pl/sensacyjny-wynik-afd-w-wyborach-do-landtagu-w-meklemburgii-szok-dla-cdu/a-19526214

[2] Jak na t? parti?, jest to i tak dobry wynik.


Przeczytaj te?:
J. To?czyk,  „SUPER NIEDZIELA”  w Niemczech czarn? niedziel? dla CDU?
J. To?czyk, Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?
J. To?czyk, Angela Merkel – przywódca na trudne czasy?
R. Smentek, PEGIDA – „Gor?cy kartofel” Angeli Merkel
K. Libront, Wybory w Niemczech 2013. Wielki triumf Angeli Merkel
J. To?czyk, „SREBRNE WESELE” w polsko-niemieckich relacjach

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

1 komentarz on "Meklemburgia Pomorze-Przednie dała czerwoną kartkę CDU. Jak zagłosuje Berlin?"

 1. Joanna Tołczyk

  Wyniki wyborów do Landtagu w Berlinie niekorzystne dla CDU. Wygrała SPD zdobywając 38% głosów.
  CDU zajęła wprawdzie drugie miejsce uzyskując 31% głosów, ale SPD i CDU nie będą mogły ze względu na niewystarczającą ilość mandatów w Izbie Deputowanych kontynuować istniejącego od pięciu lat koalicyjnego rządu.
  Według informacji PAP i IAR “Za najbardziej prawdopodobny wariant uważany jest wspólny rząd SPD z Lewicą (Die Linke) i Związkiem 90/Zieloni (Bündnis 90/Die Grünen). Taka czerwono-czerwono-zielona koalicja dysponowałaby w liczącym 149 miejsc parlamencie wygodną większością 86 głosów. Możliwe są też inne trójpartyjne koalicje.Urzędujący burmistrz Berlina Michael Mueller (SPD), który pozostanie na stanowisku, zapowiedział konsultacje ze wszystkimi demokratycznymi partiami. Podczas kampanii wyborczej 51-letni socjaldemokrata nie ukrywał, że preferuje koalicję z Zielonymi i Lewicą.”
  AfD zdobyła w Berlinie 25% głosów. To już 10 Landtag, w którym ta skrajnie prawicowa partia ma swoich przedstawicieli.
  Wyniki wyborów w Berlinie na stronie : https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/BE2016/afspraes/index.html

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *