„Srebrne wesele” w polsko-niemieckich relacjach

1088 0
JOANNA TO?CZYK

Obchodzimy dzisiaj (17 czerwca 2016 r.) 25 rocznic? podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym s?siedztwie i przyjaznej wspó?pracy.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Niemczech i niemieckiego prezydenta w Warszawie to cz??? jej oficjalnych obchodów. Andrzej Duda 16 czerwca spotka? si? z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem w Berlinie, a 17 czerwca z kanclerz Angel? Merkel. 17 czerwca do Warszawy przyjecha? prezydent Niemiec, gdzie ponownie dosz?o do oficjalnych rocznicowych spotka?.dwnld995718

Pytany o sposób ?wi?towania tej rocznicy Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski odpowiada:

”Przede wszystkim z naszej inicjatywy b?dziemy j? obchodzi? symetrycznie, aby odzwierciedli? partnerski charakter relacji mi?dzy naszymi pa?stwami. Dlatego najpierw prezydenci obu pa?stw spotkaj? si? w Berlinie, a nast?pnego dnia wspólnie pojad? do Warszawy. W obu stolicach spotkaj? si? tak?e z szefami rz?dów Niemiec i Polski. Ponadto w obu miastach b?d? uczestniczyli w pog??bionych debatach nad strategi? zagraniczn? – w Warszawie to b?dzie jednocze?nie inauguracja dzia?alno?ci polsko-niemieckiej grupy refleksyjnej na temat przysz?o?ci polityki mi?dzynarodowej, która powsta?a z inicjatywy prezydenta Dudy, uzgodnionej podczas jego pierwszej wizyty w Berlinie w sierpniu ubieg?ego roku. Pó?niej prezydent Gauck b?dzie pierwszym go?ciem powo?anego przez prezydenta Dud? „Forum przywództwa”, na którym od tej pory b?d? wyst?powali zagraniczni liderzy przyje?d?aj?cy do Warszawy.”

Elementem obchodów s? tak?e polsko-niemieckie konsultacje mi?dzyrz?dowe, które odb?d? si? 22 czerwca w Berlinie. Ich tematyk? maj? by? kwestie dwustronne, m.in. sytuacja gospodarcza, szkolnictwo i sprawy mniejszo?ci narodowych oraz szeroka gama tematów z agendy mi?dzynarodowej.

Warto te? wspomnie? o symbolicznym projekcie Goethe-Institut  oraz Instytutu Polskiego w Berlinie „Zamiana miejsc”.  17 czerwca Katarzyna Wielga-Skolimowska, dyrektorka Instytutu Polskiego w Berlinie i Georg Blochmann, dyrektor Goethe-Institut w Warszawie, na tydzie? zamieni? si? biurami i stanowiskami. Ka?de z nich pojedzie do drugiego miasta, a „w walizce” zabierze ze sob? kultur? kraju, z którego przyje?d?a.

Cieniem na obchodach k?adzie si? brak zwyczajowej uchwa?y Bundestagu, która b?dzie uchwalona w pó?niejszym terminie oraz spór wokó? wystawy „Polacy i Niemcy. Historie dialogu” prezentowan? w Bundestagu z okazji rocznicy.

„Nie b?dzie Niemiec Polakowi bratem”

Z okazji rocznicy warto przypomnie?, jak od lat 90. zmieni?o si? wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców. W badaniach CBOS z 1990 roku a? 69 % Polaków przyznawa?o, ?e czu?o osobiste zagro?enie ze strony Niemców, a dla 78% respondentów za prawdziwe uznawa?o porzekad?o: „Jak ?wiat ?wiatem, nie b?dzie Niemiec Polakowi bratem”. Wi?ksze szanse na popraw? stosunków polsko-niemieckich w wyniku zjednoczenia dostrzega?a wówczas jedna pi?ta (19 %) ankietowanych Polaków, jedna trzecia uwa?a?a te szanse za mniejsze (31 %). Tak?e Niemcy – jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie gazety „Der Spiegel” – nie darzyli Polaków sympati? (na skali od 1 – sympatia do 11 – niech?? ?rednia odpowiedzi wynosi?a 6,5), ale z ich strony wiara w mo?liwo?? pojednania polsko-niemieckiego by?a wi?ksza i wynosi?a 77 % [1].

Wiele od lat 90 si? zmieni?o. Jak pokazuj? wspólne badania Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Bertelsmanna z serii Barometr Polska-Niemcy, sympati? do Niemców odczuwa obecnie ponad po?owa Polaków (53 %). Oko?o trzech czwartych badanych nie mia?oby obecnie nic przeciwko temu, aby Niemiec z nimi s?siadowa? lub zamieszka? na sta?e w Polsce.

Tradycyjna uchwa?a Bundestagu dopiero po zako?czeniu oficjalnych uroczysto?ci

7 czerwca 2016 roku w Bundestagu mia?a odby? si? debata po??czona z g?osowaniem nad uchwa?? (której tre?? ju? zosta?a ustalona) maj?c? na celu uczczenie rocznicy Traktatu. Uchwa?a ostatecznie nie zosta?a przyj?ta przez niemiecki parlament (g?osowanie nie odby?o si?).

„Polacy i obywatele Niemiec polskiego pochodzenia, jak i mniejszo?? Niemiecka i Niemcy w Polsce, wysiedleni i wyp?dzeni maj? szczególny wk?ad w dobros?siedzkie relacje. Z niezrozumia?ych powodów zaplanowana debata do tego tematu musia?a zosta? odwo?ana.” – mo?na przeczyta? na oficjalnej stronie Frakcji CDU/CSU w Bundestagu.

Bartosz Wieli?ski z Gazety Wyborczej stwierdza, ?e w licz?cym dziewi?? stron dokumencie eksperci Bundestagu analizowali stan stosunków mi?dzy Berlinem a Warszaw? i wytyczali im plan na przysz?o??. Znalaz?y si? te? w niej s?owa podzi?kowania dla Polaków, ?e mimo pope?nionych przez III Rzesz? zbrodni zdecydowali si? “wyci?gn?? do nich d?o? pojednania” oraz podkre?la? konieczno?? prawdziwie partnerskiej wspó?pracy i wspólnych zobowi?za?, je?li chodzi o przysz?o?? Wspólnoty Europejskiej. Niemcy chwalili Polsk?, ?e niesie europejskie warto?ci na Wschód. Obiecywali te? wsparcie w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu na lipcowym szczycie NATO w Warszawie. Uchwa?a zawiera te? postulat upami?tnienia w Berlinie polskiego wk?adu w obalenie komunizmu oraz wywa?on? krytyk? parali?u dzia?a? Trybuna?u Konstytucyjnego i odmowy przyjmowania uchod?ców przez Polsk?.

Politycy CSU w ostatniej chwili próbowali dopisa? do dokumentu akapit po?wi?cony roli, jak? w polsko-niemieckim pojednaniu odegra?a tzw. Karta wyp?dzonych. To dokument z 1950 r., w którym przedstawiciele Niemców deportowanych po wojnie ze ?l?ska, Pomorza, Sudetów czy dawnych Prus Wschodnich oficjalnie zrezygnowali z odwetu i opowiedzieli si? za budow? zjednoczonej Europy.  Jak podkre?la Bartosz Wieli?ski w dokumencie ani razu nie pada s?owo pojednanie, nie ma te? mowy o przyczynie wyp?dze?, któr? by?o rozp?tanie przez Niemcy wojny, ani o pope?nionych przez nie zbrodniach. Z “Karty” wynika, ?e wyp?dzeni byli jedynymi ofiarami II wojny ?wiatowej.
Wed?ug Bartosza Wieli?skiego takie dzia?anie nale?y traktowa? jako element kampanii wyborczej przed przysz?orocznymi wyborami do Bundestagu.

Rezolucj? o stosunkach polsko-niemieckich mo?na by?o przyj?? g?osami koalicji chadeków i socjaldemokratów, ale do tej pory ka?da uchwa?a po?wi?cona stosunkom polsko-niemieckim mia?a ponadpartyjny charakter. “Za” g?osowa?a te? opozycja. „Chcemy, by tym razem by?o tak samo” – mówi? pose? Dietmar Nietan z SPD, przewodnicz?cy Federalnego Zwi?zku Towarzystw Niemiecko-Polskich, dodaj?c, ?e spór o tre?? zaszkodzi?by sprawie, jak? jest polsko-niemiecka wspó?praca.

Uchwa?a zostanie wi?c przyj?ta w pó?niejszym terminie.

Spór o wystaw?

Przewodnicz?cy Bundestagu Norbert Lammert i marsza?ek Sejmu Marek Kuchci?ski otworzyli 31 maja 2016 r. w Berlinie wystaw? „Polacy i Niemcy. Historie dialogu”. W odpowiedzi na to wydarzenie Hartmut Koschyk, chadecki pose? i pe?nomocnik rz?du RFN ds. mniejszo?ci narodowych, napisa? list do Norberta Lammerta, który zosta? równie? rozes?any do niemieckich gazet sympatyzuj?cych z chadeck? prawic? i niektórych gazet polskich. Koschyk sugeruje w nim, ?e wystawa przedstawia „PiSowsk?” wizj? historii, ?e nie ma na niej Wa??sy, ?e pomniejszona jest rola Solidarno?ci i Okr?g?ego Sto?u.

Nie zapytano jednak o zdanie autorów wystawy. Co wi?cej, dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro, dorzuci? swój komentarz do sporu, podkre?laj?c, ?e

„Niemal ta sama wystawa by?a otwierana w polskim Sejmie w 2014 r. przez marsza?ek El?biet? Radziszewsk? z PO wiosn? 2015. Nikt nie mia? do niej pretensji, a przecie? na niej te? nie by?o Lecha Wa??sy. Czyli wtedy by?a dobra, a teraz jest z?a? Mam wra?enie, ?e teraz ta sprawa jest nadinterpretowana w kontek?cie polskim.”

By? mo?e spór wokó? wystawy spowoduje, ?e nie zostanie ona zaprezentowana w innych niemieckich miastach jak pocz?tkowo zak?adano.

Jakie owoce przyniós? Traktat?

Agnieszka ?ada (dr), na ?amach Polityki stara?a si? dokona? krótkiego podsumowania relacji polsko-niemieckich po podpisaniu Traktatu:

„?wier? wieku po podpisaniu polsko-niemieckiego Traktatu S?siedzkiego trzeba sobie jasno powiedzie?, ?e przyniós? on wielkie zmiany – zmiany na lepsze, takie, których w 1990 r. si? nie spodziewano. Kiedy w 1990 r. Polska i Niemcy podpisa?y traktat o dobrym s?siedztwie i przyjaznej wspó?pracy, wcale nie by?o oczywiste, ?e zawarte w nim postulaty ?atwo b?dzie zrealizowa?. Jednym z najwi?kszych prze?omów w tych relacjach – mo?liwym m.in. dzi?ki przynale?no?ci obu krajów do Unii Europejskiej i NATO – jest urzeczywistnienie si? nadziei zawartej w jednym z artyku?ów Traktatu: „Umawiaj?ce si? Strony b?d? popiera? wszechstronne kontakty osobiste mi?dzy ich obywatelami, ?ywi?c przekonanie, ?e rozwój kontaktów mi?dzyludzkich jest niezb?dn? przes?ank? porozumienia i pojednania obu Narodów” – pisa?a.

Dieter Bingen (prof.) z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich podkre?la? w wywiadzie udzielonym Deutsche Welle, ?e polsko-niemieckie kontakty naukowe zosta?y niebywale rozbudowane i ?e obecnie realizuje si? wiele wspólnych projektów, oraz ?e obie strony nieustannie pracuj? nad swoim dyskursem historycznym. Zauwa?y? te?, ?e rozwój i intensywno?? kontaktów polskiej i niemieckiej m?odzie?y w ramach Polsko-Niemieckiej Wspó?pracy M?odzie?y jest znacz?cy. Co istotne, zmieni?a si? równie? struktura migracji – oprócz opiekunek osób starszych i sprz?taczek z Polski, o których si? w przesz?o?ci du?o mówi?o, s? obecnie w Niemczech równie? polscy in?ynierowie, inwestorzy, naukowcy.

Profesor Anna Wolff-Pow?ska w swoim artykule do polsko-niemieckiego magazynu Dialog pisze, ?e ustalenia traktatowe stworzy?y pewne ramy wspó?pracy, ale s? nadal zadaniem dla obu pa?stw i spo?ecze?stw. Podkre?la te?, ?e u podstaw traktatu le?a?o wzajemne zaufanie, które umo?liwia wszechstronn? wspó?prac? oraz ch?? przezwyci??enia podzia?u Europy i zamkni?cia bolesnej historii.

***

Polska i Niemcy maj? za sob? 25 lat dobrych s?siedzkich relacji, wzmacnianej wspó?pracy, braku wi?kszych konfliktów, efektywnej wspó?pracy dyplomatycznej i – przede wszystkim – rozwoju relacji pomi?dzy spo?ecze?stwami. Pozostaje nam ?yczy? sobie, by tego dobros?siedzkiego spokoju nie zak?óci?y mno??ce si? w Europie problemy natury politycznej.


[1] Dane cytowane za Polityk?, ?ród?o:  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1664214,1,jak-polacy-widza-niemcow-i-niemcy-polakow-jest-coraz-lepiej.read

Zdj?cie: Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RFN (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP, ?ród?o Prezydent.pl)


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Trudne i wa?ne s?siedztwo: relacje polsko-niemieckie w 2015 roku
J. To?czyk, Niemieckie reakcje na wyniki wyborów w Polsce
J. To?czyk, Niemcy po 25 latach od Zjednoczenia
J. To?czyk, Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?
J. To?czyk, „Super niedziela” w Niemczech czarn? niedziel? dla CDU?

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "„Srebrne wesele” w polsko-niemieckich relacjach"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *