Trudne i ważne sąsiedztwo: relacje polsko-niemieckie w 2015 roku

1718 0
JOANNA TO?CZYK

Rok 2015 silnie zaznaczy? si? w stosunkach polsko-niemieckich. Pe?no by?o okazji do upami?tniania wydarze? historycznych, jak i tych, nadaj?cych nowy kszta?t dwustronnym relacjom. Na potrzeby tego artyku?u, chcia?abym zarysowa? wybrane wydarzenia z 2015 roku, które uwa?am za istotne dla rozwoju stosunków polsko niemieckich.

Polsko-niemieckie konsultacje mi?dzyrz?dowe

27 kwietnia odby?y si? trzynaste polsko-niemieckie konsultacje mi?dzyrz?dowe.  W konsultacjach,  maj?cych swoje pocz?tki w 1997 roku, uczestnicz? ministrowie z Polski i Niemiec. Niemcy organizuj? takie konsultacje z Francj?, Polsk? i Izraelem. Ostatnie konsultacje polsko-niemieckie odby?y si? w Warszawie w 2011 roku. W 2015 r. postanowiono powróci? do tego forum wspó?pracy. Kwietniowe konsultacje z udzia?em premier Ewy Kopacz i kanclerz Angeli Merkel oraz przedstawicieli 15 polskich i 13 niemieckich ministerstw po?wi?cone by?y m.in. relacjom dwustronnym oraz polityce energetyczno-klimatycznej.

Podczas wspólnego posiedzenia obu rz?dów omówiono szereg istotnych i aktualnych wydarze? mi?dzynarodowych, w tym konflikt na Ukrainie, relacje z Rosj?, realizacj? postanowie? szczytu NATO z 2014 r., jak równie? ca?y szereg tematów dotycz?cych stosunków dwustronnych, takich jak: p?aca minimalna w Niemczech, Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y oraz przygotowania do obchodów 25. rocznicy podpisania niemiecko-polskiego Traktatu o dobrym s?siedztwie i przyjaznej wspó?pracy, planowanych na 2016 rok.

Upami?tniono tak?e zmar?ego nagle (na kilka dni przed rozpocz?ciem konsultacji) profesora W?adys?awa Bartoszewskiego, który pe?ni? funkcj? sekretarz stanu i pe?nomocnika premiera do spraw dialogu mi?dzynarodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z tej okazji Angela Merkel z?o?y?a wpis w ksi?dze kondolencyjnej, w którym napisa?a: „Pochylam si? nad dzie?em ?ycia W?adys?awa Bartoszewskiego. By? cz?owiekiem odwa?nym i dalekowzrocznym, bojownikiem o wolno?? i pojednanie. Odegra? decyduj?c? rol? w kszta?towaniu niemiecko-polskiej przyja?ni. Jego osi?gni?cia ?yciowe s? dla nas bod?cem dla rozwijania tej przyja?ni.”

Ogólnym konsultacjom towarzyszy?y te? pojedyncze spotkania, np. Angeli Merkel z prezydentem Bronis?awem Komorowskim, czy Franka-Waltera Steinmeiera (minister spraw zagranicznych) i  Barbary Hendricks (minister ?rodowiska, ochrony przyrody, budownictwa i bezpiecze?stwa reaktorów) z ministrem spraw zagranicznych RP Grzegorzem Schetyn?, którzy wspólnie otworzyli nowy budynek Szko?y Spotka? i Dialogu Willy’ego Brandta na warszawskim Wilanowie. Ponadto Sigmar Gabriel (wicekanclerz, minister gospodarki i energetyki) wraz z Januszem Piechoci?skim wzi?li udzia? w uroczystych obchodach 20. rocznicy powstania Polsko-Niemieckiej Izby Przemys?owo-Handlowej.  Równie? w ramach dwustronnych konsultacji mi?dzyrz?dowych Alexander Dobrindt – minister transportu i infrastruktury cyfrowej oraz polski minister ?rodowiska Maciej Grabowski podpisali umow? o poprawie sytuacji na drogach wodnych, która stworzy warunki do poprawy ?eglugi i ochrony przeciwpowodziowej w rejonie dolnej Odry.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Berlinie

Pierwsza wizyta (druga zagraniczna wizyta, po wizycie w Estonii) Andrzeja Dudy w Berlinie mia?a miejsce 28 sierpnia 2015 roku. Jak si? wydaje, jej g?ównym celem by?o poznanie niemieckich partnerów i nawi?zanie z nimi dobrych, osobistych relacji. Spotkania z prezydentem RFN Joachimem Gauckiem oraz kanclerz Angel? Merkel spe?ni?y te oczekiwania. Jak cytuje Deutsche Welle, prezydent Gauck powiedzia? po spotkaniu z Andrzejem Dud?, ?e „cieszy si?, i? za zmian? osoby prezydenta nie idzie zmiana nastawienia wobec Niemiec”. Wed?ug niemieckiego dziennika, prezydent RP podsumowa? spotkanie z kanclerz Angel? Merkel sugeruj?c, ?e “by?o ono wa?ne i dobre”. Mówi? te? o “dobrej prognozie na przysz?o??”.

„Jestem zadowolony i ucieszy?o mnie bardzo, ?e pani kanclerz zaproponowa?a, aby?my w wa?nych sprawach pozostawali w sta?ym kontakcie bie??cym na zasadzie telefonicznej (…) Widz?, ?e jest zrozumienie u naszych partnerów. Merytorycznie rozmowy z prezydentem Gauckiem zdominowa? temat uchod?ców. Niemiecki prezydent sugerowa? zrozumienie dla polskiego stanowiska” – powiedzia? Andrzej Duda.

Wa?ne rocznice

18 listopada obchodzili?my 50. rocznic? wystosowania or?dzia polskich biskupów do ich niemieckich odpowiedników. By?o ono jednym z zaprosze? na polskie uroczysto?ci milenijne, planowane na 1966 rok, skierowanych do episkopatów na ca?ym ?wiecie. Ten gest polskich biskupów uwa?any jest za pierwszy krok do polsko-niemieckiego pojednania. Jak stwierdzi? Winfried Lipscher (teolog, dyplomata i t?umacz literatury polskiej), cytowany przez Deutsche Welle: „S?owa Polaków by?y prze?omem w stosunkach Ko?cio?ów katolickich Polski i Niemiec (…) Te gesty pojednania by?y i s? pomocne w pokonywaniu trudno?ci i prze?amywaniu impasu. To filary w procesie niemiecko-polskiego pojednania (…) Bez listu polskich biskupów politycy nie mieliby z czym wyj?? do swoich spo?ecze?stw, by przekona? do pojednania z s?siadem”.

7 grudnia roku obchodzili?my 45. rocznic? ukl?kni?cia Willy’ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie i podpisania traktatu granicznego z ówczesn? RFN. Jak komentuje prof. Krzysztof Ruchniewicz:

„Wszystko wskazuje na to, ?e Brandt zdecydowa? si? kl?kn?? pod wp?ywem chwili. Mówi?, ?e na Muranowie sta? przed otch?ani? niemieckiej historii i zrobi? to, co czyni? ludzie, gdy brakuje s?ów. Ten gest nie wzi?? si? znik?d, to nie by?a szopka na u?ytek fotoreporterów. Z relacji Marka Edelmana, jedynego ocala?ego przywódcy powstania w getcie, wiemy, ?e Brandt spotka? si? z nim przed wojn?, kiedy w 1937 r. przyjecha? do Warszawy. Pozna? ówczesn? stolic?, tak?e jej cz??? zamieszkan? przez ?ydów. Mo?emy przypuszcza?, jakie wra?enie trzy dekady pó?niej zrobi?o na nim odbudowane z gruzów miasto. Trzeba te? pami?ta?, ?e kiedy wybuch?o powstanie warszawskie, Brandt by? na emigracji w Szwecji, zwalcza? nazizm. Solidaryzowa? si? z walcz?cymi Polakami, wystosowa? do nich apel. Wiedzia?, jak tragicznie powstanie si? sko?czy?o.”

Warto zwróci? uwag? jak wa?ny i trudny by? to gest. Jak podkre?la prof. Ruchniewicz, w porównaniu z gestem Helmutha  Kohla z 1989 r. w Krzy?owej „Gest Brandta – cz?owieka o zupe?nie innej biografii, i podpisanie w 1970 r. traktatu granicznego wymaga?y o wiele wi?cej politycznej odwagi i dalekowzroczno?ci.”

Co w 2016 r. ?

W zwi?zku ze znacznymi zmianami na polskiej scenie politycznej w 2015 roku, warto  sobie zada? pytanie, jak b?d? wygl?da? polsko-niemieckie relacje w 2016 roku. Niemiecka opinia publiczna wyra?a swoje zaniepokojenie decyzjami nowych polskich w?adz, ale czyni? to tak?e inne zagraniczne media. Jak podkre?la Cornelius Ochmann, Dyrektor Fundacji Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej w swym wywiadzie dla „Märkische Onlinezeitung”, oba kraje powinny stosowa? si? do zalece? polsko-niemieckiej grupy Kopernika, które zak?adaj? by media nie wydawa?y zbyt surowych os?dów i nie miesza?y si? wewn?trzn? polityczn? walk? w Polsce. Ochman podkre?la te?, ?e ka?da krytyczna wypowied? z niemieckiej strony b?dzie bardzo uwa?nie analizowana w Polsce i w zwi?zku z tym zaleca opanowanie i cierpliwo??.

Ja osobi?cie licz?, ?e 25 rocznica podpisania traktatu o dobrym s?siedztwie i przyjaznej wspó?pracy w czerwcu tego roku b?dzie godnie uczczona i przypomni, jaki wysi?ek podj??y oba narody na drodze do dialogu i wspó?pracy. A jest to istotnie warte podkre?lenia. Niemcy s? s?siadem Polski, partnerem w Unii Europejskiej i wa?nym partnerem handlowym[1]. Na dobre stosunki s?siedzkie pracowa?y ca?e pokolenia, ale nie s? one dane raz na zawsze – dlatego warto o nie dba? – zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie granicy.


[1] O tym, jak wa?ne s? te relacje dla obu pa?stw ?wiadczy cho?by fakt, ?e Niemcy s? dla nas wa?nym partnerem pod wzgl?dem wymiany handlowej. Jak poinformowa? GUS, tylko do maja 2015 udzia? Niemiec  w imporcie wzrós? o 1,1 pkt proc. do 22,8 proc. Dodatnie saldo w obrotach z Niemcami wynios?o 15 mld 124,1 mln z? wobec 12 mld 567 mln z? w analogicznym okresie 2014 roku.


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Niemieckie reakcje na wyniki wyborów w Polsce
J. To?czyk, Niemieccy komentatorzy o polskich wyborach
S. ?awrynowicz, P?aca minimalna w Niemczech – zwyci?stwo dla Polski czy odsuni?cie problemu?
J. To?czyk, Polska solidarna (?) z UE w sprawie uchod?ców
J. To?czyk, Angela Merkel – przywódca na trudne czasy?

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "Trudne i ważne sąsiedztwo: relacje polsko-niemieckie w 2015 roku"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *