Trudny czas wyborów w Republice Konga

1081 0
PATRYK ZAJ?C

denis-sassou-nguesso-24 kwietnia 2016 r. og?oszono ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w Republice Konga, które odby?y si? 20 marca. Ich zwyci?zc? zosta? Denis Sassou N’Guesso [1], pe?ni?cy funkcj? g?owy pa?stwa ??cznie przez 32 lata [2]. Wed?ug oficjalnych danych uzyska? 60,19% g?osów w pierwszej turze wyborów, deklasuj?c tym samym konkurentów. 72-letni by?y oficer armii obj?? stanowisko prezydenta ju? po raz trzeci z rz?du. Przebieg wyborów wzbudzi? jednak liczne protesty ze strony mieszka?ców Konga, zw?aszcza za? opozycji politycznej. Sposób ich przeprowadzenia zosta? oceniony negatywnie tak?e przez spo?eczno?? mi?dzynarodow?, w tym Stany Zjednoczone, Francj? i Uni? Europejsk? [3].

?le si? dzieje w pa?stwie kongijskim

Republika Konga [4] jest stosunkowo niewielkim pa?stwem po?o?onym w Afryce ?rodkowej. Zamieszkuje j? 4.2 mln ludzi. G?ówne bogactwo tej by?ej kolonii francuskiej stanowi ropa naftowa oraz drewno pozyskiwane z porastaj?cych kraj lasów. Kongo boryka si? z wieloma problemami natury spo?ecznej i ekonomicznej.

Co wi?cej, stan demokracji kongijskiej, wed?ug danych zawartych w The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2016 jest z?y, a pa?stwo to zaliczono do autorytarnych [5]. W ci?gu ostatnich dekad w Kongu dosz?o do licznych narusze? praw cz?owieka, o których donosz? organizacje pozarz?dowe takie jak Amnesty International. Wed?ug nich, w?adza znacz?co ogranicza wolno?? s?owa przez zamykanie redakcji czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, które dopuszczaj? si? krytyki rz?du. Ponadto zdarzaj? si? aresztowania i ataki na dziennikarzy [6]. Prawo do zgromadze? istnieje tylko w teorii. Wszelkie manifestacje opozycji s? brutalnie rozganiane przez wojsko i policj?.

Opozycja nie odpuszcza rz?dowi

Marcowe wybory prezydenckie przebieg?y w napi?tej atmosferze. W?adza, w obawie przed rozruchami, wprowadzi?a restrykcyjne ograniczenia na czas trwania wyborów. Mia?a miejsce sytuacja niewyobra?alna z punktu widzenia zachodnich standardów demokratycznych. Przez 48 godzin obywatele Konga pozbawieni byli jakiejkolwiek komunikacji telefonicznej oraz dost?pu do Internetu. Minister spraw wewn?trznych Raymond Mboulou zaleci? firmom telekomunikacyjnym wstrzymanie swoich us?ug „ze wzgl?dów bezpiecze?stwa narodowego”. ?ród?a rz?dowe poda?y jako oficjalny powód zapobie?enie „nielegalnej” (czyli nieakceptowanej przez w?adz?) publikacji wyników wyborów.

W szranki z Denisem Sassou N’Guesso stan??o a? o?miu kandydatów [7]: Anguios Nganguia Engambé, Pascal Tsaty Mabiala, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Guy-Brice Parfait Kolélas, Claudine Munari née (z domu) Mabonzo, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou i Joseph Mboussi Ngouari. Wed?ug oficjalnych danych frekwencja wynios?a 68.92%, a N’Guesso uzyska? 60.19 % g?osów. Pozostali kandydaci wypadli w odniesieniu do tego wyniku bardzo s?abo. Guy-Brice Parfait Kolélas, kandydat Kongijskiego Kongresu na rzecz Demokracji i Wspólnego Rozwoju (Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral), uplasowa? si? na drugim miejscu z wynikiem 15.04 %. Ten wieloletni polityk i dzia?acz opozycyjny zaskar?y? do Trybuna?u Konstytucyjnego ograniczenia w komunikacji w trakcie g?osowania, sposób przeprowadzenia wyborów i ich wyniki. Skarga zosta?a odrzucona z powodu niez?o?enia jej w przepisowym czasie. Kandydat nie zgadza si? z tak? decyzj? [8]. Porównywalny wynik (13.74 %) uzyska? genera? Jean-Marie Michel Mokoko, który równie? oskar?y? stron? rz?dow? o oszustwa wyborcze. Zaapelowa? do swoich rodaków o rozpocz?cie „ogólnego obywatelskiego niepos?usze?stwa”. W jego opinii by?by to pokojowy protest, strajk generalny polegaj?cy na zaprzestaniu wykonywania przez wszystkich mieszka?ców swoich obowi?zków. W ten sposób chce doprowadzi? do zmiany w?adzy bez rozlewu krwi. Kolélas i Mokoko oraz trzech innych kandydatów zawi?zali przed wyborami koalicj? przeciwko N’Guesso. Dzi?ki tej wspó?pracy powo?ali Techniczn? Komisj? Wyborcz? (fr. Commission Technique Electorale), która niezale?nie od rz?du nadzorowa?a przebieg wyborów i liczenie g?osów. Na podstawie jej raportu Mokoko, którego ju? po og?oszeniu kandydatury zatrzymano i przes?uchiwano (17 lutego 2016 r.), stwierdzi?, ?e jest ca?kowicie pewne, i? w rzeczywisto?ci wyniki by?y inne i powinna odby? si? druga tura wyborów. Wyniki reszty kandydatów oscylowa?y w okolicy kilku procent. Najni?sze nie przekroczy?y 0.5%.

Rz?d nie odpuszcza opozycji

22 marca 2016 r. si?y rz?dowe wkroczy?y do biura, z którego swoj? kampani? kierowa? Guy-Brice Parfait Kolélas. U?y?y gazu ?zawi?cego, co wywo?a?o pop?och, w wyniku którego zadeptano na ?mier? jedn? osob?. Nast?pnego dnia rano u?ywano gazu do rozp?dzania zwolenników opozycji, którzy gromadzili si? w oczekiwaniu a? wyniki wyborów zostan? podane do publicznej wiadomo?ci. Odnotowano zwi?kszon? obecno?? patroli wojska i policji w Port-Noire, którego mieszka?cy w wi?kszo?ci maj? nastawienie proopozycyjne.

 * * *

Do tegorocznych wyborów prezydenckich w Republice Konga negatywnie odnios?y si? Francja i Stany Zjednoczone, mówi?c o nieprawid?owo?ciach i braku wiarygodno?ci przeprowadzonych wyborów. By?y kolonizator, który ma liczne interesy w Kongu, wyrazi? swoje zaniepokojenie zwi?zane z okoliczno?ciami ich przeprowadzenia (odci?cie komunikacji). Unia Europejska natomiast odmówi?a przys?ania obserwatorów, twierdz?c, ?e nie zosta?y spe?nione warunki gwarantuj?ce przejrzyste i uczciwe przeprowadzenie wyborów.

Republika Konga jest pa?stwem autorytarnym. Pozory demokracji s? zachowywane w minimalnym stopniu. Zarówno w sprawowaniu w?adzy, jak i w funkcjonowaniu systemu pa?stwa naruszane s? standardy mi?dzynarodowe. Dzi?ki zmianom w konstytucji dokonanym w zesz?ym roku Denis Sassou N’Guesso otworzy? sobie drog? do nieograniczonej czasowo w?adzy. Wszystko wskazuje na to, ?e pozostanie prezydentem Republiki Konga tak d?ugo, jak b?dzie w stanie porusza? si? o w?asnych si?ach. Na oczach ca?ego ?wiata narodzi? si? kolejny Robert Mugabe.


  • [1] W mediach wyst?puj? ró?ne warianty ortograficzne tego nazwiska: Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou-Nguesso. Nazywany bywa równie? krótko: Sassou.
  • [2] Denis Sassou N’Guesso sprawuje urz?d prezydenta Konga od 1979 r. z 5-letni? przerw? (1992-1997), kiedy to po przegranych wyborach (pierwszych dopuszczaj?cych do udzia?u inne partie ni? rz?dz?ca Kongijska Partia Pracy) przebywa? na emigracji w Pary?u. N’Guesso wygra? wybory w 2002 i 2009 r., nie maj?c w?a?ciwie ?adnej konkurencji (najwi?ksze si?y opozycyjne je zbojkotowa?y). W obydwu przypadkach zarówno organizacje pozarz?dowe, jak i przedstawiciele opozycji mówili o ich niew?a?ciwym, niedemokratycznym przebiegu g?osowania. Wybory w marcu 2016 r. utwierdzi?y jego w?adz? na kolejn?, trzeci? z rz?du, tym razem 5-letni? kadencj?. Wi?cej na: http://allafrica.com/stories/201603240319.html
  • [3] Zwyci?stwo N’Guesso spotka?o si? za to z aprobat? Chin, których prezydent z?o?y? gratulacje i zapewni? o ch?ci pog??biania wspó?pracy mi?dzy obydwoma pa?stwami. Wi?cej na: http://allafrica.com/stories/201603240319.htmlhttp://english.cctv.com/2016/04/07/ARTIJNzi4cxknxdm6AFG9bei160407.shtml.
  • [4] Republika Konga nazywana bywa tak?e Kongiem-Brazzaville (od nazwy jego stolicy). Jest to by?a kolonia francuska. Nie nale?y myli? jej ze znacznie wi?kszym terytorialnie pa?stwem le??cym w samym centrum Afryki – Demokratyczn? Republik? Konga (DRK). Jest to by?a kolonia belgijska ze stolic? w Kinszasie, znana niegdy? jako Zair.
  • [5] W rankingu stanu demokracji na ?wiecie Republika Konga zajmuje 144. pozycj? (na 167 pa?stw) z ogóln? ocen? 2.92 (w skali do 10.00) oraz procesem wyborczym i pluralizmem politycznym ocenianym  na 1.67. http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf
  • [6] Trzech francuskich dziennikarzy pracuj?cych dla dziennika Le Monde oraz Francuskiej Agencji Prasowej zosta?o pobitych przez „niezidentyfikowanych” sprawców. Zniszczyli oni równie? ich sprz?t i rzeczy osobiste. Mia?o to miejsce kilka dnia po wyborach prezydenckich, gdy dziennikarze opu?cili dom opozycyjnego kandydata Jean-Marie Michela Mokoko, który podwa?a? oficjalne wyniki wyborów. Wi?cej na: http://www.africanews.com/2016/03/25/france-demands-explanation-for-attack-on-journalists-in-congo/
  • [7] Pocz?tkowo zg?osi?o si? 10 kandydatów (w tym Denis Sassou N’Guesso). Trybuna? Konstytucyjny odrzuci? kandydatur? Louisa ParfaitaTchignamby Mavoungou z powodu nie spe?nienia wymogu formalnego, jakim by?o uiszczenie bezzwrotnego depozytu  w wysoko?ci 25 mln franków ?rodkowoafryka?skich (ok. 166.500 z?otych). Wi?cej na: http://adiac-congo.com/content/election-presidentielle-neuf-candidatures-retenues-par-la-cour-constitutionnelle-46457
  • [8] Kolélas twierdzi, ?e z?o?y? skarg? w przepisowym czasie, a Trybuna? dokona? manipulacji polegaj?cej na tym, ?e za dni robocze policzy? Niedziel? Wielkanocn? i Poniedzia?ek Wielkanocny.  Wi?cej na: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/07/congo-l-opposant-guy-brice-parfait-kolelas-prend-finalement-acte-de-la-victoire-du-president_4897467_3212.html

Photo source: https://lemondealenversblog.com/


Patryk Zaj?c – student afrykanistyki i arabistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego zainteresowa? nale??: j?zykoznawstwo, kultury afryka?skie i orientalne, polityka, stosunki mi?dzynarodowe, islam, terroryzm.


Przeczytaj te?:
B. Belica, Afryka?ski wyrzut sumienia ?wiata zachodniego
B. Marcinkowska, Wielkie powroty wygnanych prezydentów
W. Gil, Nigeria jako naftowe mocarstwo Afryki
J. Brzeszczak, Konflikt w Mali – czy Francuzi przeci?li w?ze? gordyjski?
W. Gil, Centralna Afryka jako test dla wspólnoty mi?dzynarodowej

 

 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Trudny czas wyborów w Republice Konga"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *