Wielkie powroty wygnanych prezydentów

1277 3
BARBARA MARCINKOWSKA

Bliski Wschód prze?ywa obecnie czas rewolt i manifestacji, w wielu miastach w wielu pa?stwach obywatele wychodz? na ulice by protestowa? przeciwko w?adzy dyktatorów. Tunezja wygna?a swojego prezydenta w po?owie stycznia. Egipcjanie spotkali si? z wi?kszym oporem. Honsi Mubarak d?ugo nie chcia? podda? si? naciskom manifestantów, ust?pi? jednak i 11 lutego wyjecha? ze stolicy kraju. Tymczasem Haiti prze?ywa w?a?nie wielki powrót by?ych prezydentów…


?ycie na wygnaniu nie jest ?atwe dla by?ych dyktatorów i przywódców pa?stw, zw?aszcza je?li poparcie by?ych sojuszników ch?tnych do udzielenia tymczasowej go?ciny s?abnie, ?rodki finansowe si? wyczerpuj?, a ojczyzna pozostaje zakazan? destynacj? przez wiele lat. Mo?e w?a?nie te czynniki sk?oni?y by?ego haita?skiego dyktatora Jeana-Claude Duvaliera do niespodziewanego powrotu na Wysp?? Duvalier w?adz? na Haiti przej?? po swoim ojcu w wieku 19 lat. Jego rz?dy przyczyni?y si? do rozwoju gospodarki (dzi?ki wspó?pracy z USA), nie móg? jednak przezwyci??y? problemów, które targa?y wysp? (bieda, korupcja w?adzy) W 1986 roku dyktator zosta? obalony i razem z rodzin? uda? si? do Francji, gdzie sp?dzi? kolejne 25 lat. W 2006 roku portal Wikileaks ujawni?, ?e dyplomacja francuska i ameryka?ska podejrzewa, i? w nied?ugim czasie Duvalier otrzyma paszport dyplomatyczny od haita?skich w?adz i z niego skorzysta, by wróci? do kraju. Okaza?o si? jednak, ?e by?y dyktator otrzyma? paszport ju? rok wcze?niej i ?e z niego nie skorzysta?.

Co? si? jednak zmieni?o na pocz?tku bie??cego roku. 16 stycznia, z tymczasowym paszportem wystawionym przez konsulat honorowy w Pary?u, by?y dyktator powróci? na Wysp?. Je?li spodziewa? si? ciep?ego przyj?cia, to (nie)stety by? w b??dzie. Dwa dni po przylocie zosta? eskortowany przez policj? na przes?uchanie do prokuratury. Duvalierowi postawiono zarzuty malwersacji i korupcji, oskar?any jest ponadto o stosowanie tortur, niszczenie w?asno?ci prywatnej i  pogwa?cenie praw i swobód obywatelskich. Podejrzewa si?, ?e przed ucieczk? z kraju zdo?a? przyw?aszczy? sobie ponad 100 mln dolarów, pod przykrywk? wykorzystywania tych funduszy na cele ‘socjalne’. Istnieje szansa na odzyskanie cz??ci pieni?dzy, które do tej pory zamro?one by?y na koncie w banku szwajcarskim.

Podczas gdy by?y dyktator od miesi?ca mo?e „cieszy? si?” pobytem w rodzinnym kraju, inny prezydent na uchod?ctwie ci?gle czeka na mo?liwo?? powrotu. Jean-Bertrand Aristide, pierwszy prezydent Haiti wybrany w demokratycznych wyborach (w 1990 r.), zosta? zmuszony do opuszczenia kraju (jak sam twierdzi pod naciskiem rz?dów Francji i USA) w 2004 roku .

Lata 2003-2004 by?y ci??kie dla spo?ecze?stwa haita?skiego: grupy paramilitarne wszczyna?y zamieszki w ró?nych cz??ciach kraju. Dwa mocarstwa obarcza?y ówczesnego prezydenta (Aristide) odpowiedzialno?ci? za chaos jaki panuje na wyspie. Uciek? z kraju, znajduj?c azyl w RPA, gdzie przebywa do dzisiaj. Sam Aristide wyra?a ch?? i gotowo?? do powrotu do ojczyzny, twierdzi, ?e chce s?u?y? pomoc? wspó?obywatelom, którzy zreszt? „nieustannie domagaj? si? jego powrotu”.

Zwolennicy Aristida podczas manifestacji poparcia dla by?ego prezydenta

Zwolennicy Aristida podczas manifestacji poparcia dla by?ego prezydenta

Có?, wydaje si?, ?e w?adze Haiti w ko?cu spo?ecze?stwa pos?ucha?y, gdy? 7 lutego og?osi?y, ?e zamierzaj? wyda? Aristidowi paszport dyplomatyczny, by móg? powróci? do kraju. Jak podaje Le Monde prawnik by?ego prezydenta odebra? w jego imieniu paszport 9 lutego.

Wydaje si?, ?e powrót JB Aristida na Haiti jest naprawd? bliski. Nie jest to fakt bez znaczenia, ?e w?adze haita?skie zdecydowa?y si? na to posuni?cie w?a?nie teraz. Trzeba pami?ta?, ?e wybory prezydenckie wci?? s? nierozstrzygni?te. Czy?by powrót dwóch by?ych prezydentów mia? wesprze? któr?? ze stron? Sam Aristide nie twierdzi, by mia? zamiar anga?owa? si? ponownie w wielk? polityk?. Uwa?a, ?e powinien si? po?wi?ci? edukacji Haita?czyków.  Jego powrót jest spodziewany „bientôt”.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

3 komentarze on "Wielkie powroty wygnanych prezydentów"

  1. Basia Marcinkowska

    No i udało się powrócić J-B Aristidowi, na dzień przed planowanymi wyborami (19 marca 2011), jak podaje onet.pl : mimo apelu władz USA o przełożenie planowanego powrotu, były prezydent Haiti wrócił do kraju. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/byly-prezydent-aristide-powrocil-na-haiti,1,4215265,wiadomosc.html;

    Co do innych newsów dotyczących Haiti, według dzisiejszej informacji podanej przez PAP, wybory wygrał (na razie jeszcze nieoficjalnie) popularny muzyk i piosenkarz Michel Martelly zdobywając 67,57 proc głosów. Zwycięzce czeka ciężka próba podniesienia kraju z kryzysu…. zobaczymy co się będzie działo 🙂

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *