“Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo!”

792 0
ANITA S?K

Pozycja Polski w Unii Europejskiej powoli nabiera znaczenia, a wraz z ni? wzmacnia si? polityczna si?a Grupy Wyszehradzkiej (V4), której cztery pa?stwa posiadaj? tyle samo g?osów w UE, co Francja i Niemcy. W listopadzie 2009 prezydent Francji Nicolas Sarkozy, obawiaj?c si? dalszego wzmacniania regionu, ostrzega? – pomijaj?c przy tym podobne spotkania Beneluxu czy francusko-niemieckie – ?e organizowane tego typu mini-szczyty V4, na których ustalane s? wspólne stanowiska, mog? doprowadzi? do problemowej sytuacji (could raise questions). Prawie rok temu, po raz pierwszy w mini-szczycie V4 uczestniczy? Przewodnicz?cy Komisji Europejskiej José M. Barroso. Wczoraj, 15 lutego 2011 roku, Czwórka Wyszehradzka ?wi?towa?a w Bratys?awie swoje 20 urodziny*. Czy przed ni?, jak w popularnej piosence, siódme niebo?

Fot. REGIERUNGonline/Bergmann

“Nie jeste?my lo?? maso?sk?” t?umaczy? si? we wrze?niu ub. r.  w wywiadzie dla EurActiv czeski premier Petr Ne?as, sprzeciwiaj?c si? okre?leniu ‘ekskluzywny klub V4’: „Je?li chcemy osi?gn?? nasze interesy, musimy troszczy? si? o bilateralne stosunki z du?ymi krajami Europy, nie tylko z Francj?, czy Niemcami, ale i z Wielk? Brytani? i W?ochami”. Dlatego te? do urodzinowego sto?u zasiedli wczoraj w Bratys?awie nie tylko premierzy: Polski Donald Tusk, Czech Petr Ne?as, W?gier Viktor Orban i S?owacji Iveta Radiczova, ale i kanclerze: Niemiec (Angela Merkel) i Austrii (Werner Faymann) oraz premier Ukrainy Mykola Azarow. Premierzy V4 podpisali deklaracj? podsumowuj?c? dotychczasowe dzia?ania grupy i precyzuj?c? zadania stoj?ce przed pa?stwami regionu, za? z zaproszonymi go??mi dyskutowano m.in. o wspó?pracy energetycznej oraz unijnych aspiracjach Ukrainy.

?rodkowoeuropejska konstelacja

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Wg. polskiego ministra ds. europejskich Miko?aja Dowgielewicza, V4 jest dynamicznym forum koordynacji stanowisk w UE nie tylko ws. polityki energetycznej, ale i bud?etu, wspólnej polityki rolnej i kwestii klimatycznych. Oprócz tych kwestii, w Deklaracji zapisano tak?e dzia?ania na rzecz Partnerstwa Wschodniego oraz solidarno?? z opozycj? bia?orusk?  (warto zaznaczy?, ?e tej ostatniej nie podpisa? premier ukrai?ski). Polska aktywizuje si? na Wschodzie i b?dzie d??y? do tego, by podpisa? uk?ad stowarzyszeniowy z Ukrain? podczas sprawowania Prezydencji w Radzie UE w drugiej po?owie 2011. Realizacj? interesów V4 ma zagwarantowa? ?cis?a wspó?praca dwóch nast?puj?cych po sobie ?rodkowoeuropejskich przewodnictw w RUE w 2011: W?gier i Polski.

Ruroci?gowe szachy

Wspó?praca na rzecz bezpiecze?stwa energetycznego jest jedn? z najbardziej zaawansowanych w ramach Czwórki. Ju? rok temu odby? si? w Budapeszcie Szczyt Bezpiecze?stwa Energetycznego V4+, a deklaracj? na rzecz europejskiego bezpiecze?stwa podpisa?y zarówno kraje Czwórki, jak i Austria, Bo?nia i Hercegowina, Bu?garia, Chorwacja, Rumunia, Serbia i S?owenia.

V4 chce, ?eby Komisja Europejska zaanga?owa?a si? w projekty energetyczne pó?noc-po?udnie i przeznaczy?a unijne fundusze na ich realizacj?. Pierwsz? cz??ci? korytarza energetycznego N-S ma by? gazoci?g ??cz?cy Polsk? i Czechy. Jego uko?czenie zaplanowano na koniec 2011. Nast?pnym etapem b?dzie po??czenie systemów gazowych W?gier i S?owacji. Stosown? umow? w tej sprawie ministrowie tych krajów maj? podpisa? ju? nied?ugo. W ramach korytarza po??czonych zostanie ??cznie 16 gazoci?gów. W ten sposób budowany terminal LNG w ?winouj?ciu zostanie po??czony z adriatyckim terminalem chorwackiej wyspy Krk. W zesz?ym miesi?cu Polska i S?owacja podpisa?y ju? porozumienie ws. studiów nad budow? gazowego interkonektora. Decyzja o tym, czy projekt b?dzie realizowany, zostanie podj?ta w 2012.

Wyszehradzkie fundusze

W zesz?ym roku chyba najbardziej udane dziecko Czwórki : Mi?dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – obchodzi? okr?g??, 10 rocznic? urodzin. Fundusz, którego bud?et wynosi 6 mln EUR rocznie, przyznaje granty na kulturaln?, turystyczn?, naukow?, badawcz?, edukacyjn? i m?odzie?ow? wspó?prac? grup z V4. Finansuje on tak?e analizy nt. Grupy Wyszehradzkiej, jak np. raporty Policy Association for an Open Society (PASOS).

V4 dzi? i jutro

Dyrektor PASOS Jeff Lovitt stiwerdza w “Democracy’s New Champions” (2008), ?e kraje Czwórki “are well placed to learn from the best of both U.S. and EU approaches, and to help the EU find a way forward that does not mistake ‘democracy promotion’ as a failed project of the Bush administration, but embraces it as a strategic objective”. Analityk waszyngto?skiego Centre for Strategic and International Studies Catherine McNally dodaje, ?e Grupa Wyszehradzka “has shown that it has as much potential as other regional groupings in Europe, such as Benelux and the Nordic Council”.

Niew?tpliwie, ma Czwórka potencja?. Jednak tym, co mo?e w przysz?o?ci stanowi? zarówno o sile, jak i s?abo?ci V4, jest brak instytucjonalizacji organizacji, a przez to jej wysoki stopie? upolitycznienia i zale?no?? od bie??cych osobowo?ci sprawuj?cych rz?dy w krajach porozumienia wyszehradzkiego.

Co wi?cej, europejskie media nie s? przychylne V4 i cz?sto nie zauwa?aj? jej dzia?a?. O wizycie kanclerz Merkel najobszerniej relacjonowa?a ona sama na swojej stronie, podobnie zreszt? jak jej austriacki kolega w urz?dzie. Krótk?  informacj? o “zainteresowaniu wzmocnieniu wspó?pracy z Grup? Wyszehradzk?” znajdziemy na stronie premiera Ukrainy. Za to “Proeuropejski portal na rzecz europejskiej przestrzeni na Ukrainie” eu.prostir.ua przytacza ciekawy wywiad z szefem Fundacji im. Konrada Adenauera na Czechy i S?owacj? Gubertem Gibergiem, w którym pada pytanie, czy Grupa Wyszehradzka mo?e by? now? lokomotyw? Partnerstwa Wschodniego? Ale to ju? temat na inn? notk?…

Co cztery g?owy, to nie jedna. D?ugiego i owocnego po?ycia, V4!

—————————————————————————————————-

* W 1991 prezydenci: Lech Wa??sa, Arpad Goencz i Vaclav Havel podpisali w w?gierskim mie?cie Wyszehrad Deklaracj? o wspó?pracy w regionie. Pocz?tkowo porozumienie nosi?o nazw? Trójk?ta Wyszehradzkiego, a po rozpadzie Czechos?owacji i utworzeniu Czech oraz S?owacji, otrzyma?o miano Grupy Wyszehradzkiej.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

Brak komentarzy on "“Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo!”"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *