W poszukiwaniu francuskiej multikulturowości

1025 1
ZUZANNA BARTOL

Francuski prezydent Nicolas Sarkozy stwierdzi? w programie „Paroles de Français”, ?e polityka mulitkuturowo?ci okaza?a si? pora?k?. Jego g?os harmonijnie ??czy si? z wypowiedziami kanclerz Angeli Merkel i premiera Davida Camerona, którzy tak?e og?osili odwrót od idei multi-kulti. W Polsce te wyst?pienia odbi?y si? dwojakim echem – „Rzeczpospolita” donosi o nich z niejak? satysfakcj?, „Gazeta Wyborcza” – ze sceptycyzmem.

Jak to jest z t? francusk? multikulturowo?ci?? Cytowany przez “Rz.” politolog Henri Rey zauwa?a, ?e „Francja nigdy takiej polityki nie prowadzi?a”. I rzeczywi?cie, jeszcze w 2004 r., kiedy Wielk? Brytani? rz?dzi? laburzysta Tony Blair, a Niemcami Gerhard Schröder z SPD, we Francji wprowadzono zakaz noszenia widocznych symboli religijnych w miejscach pracy i w szko?ach. Ustanowienie tego prawa, szerzej znane jako „afera o chust?”, odbi?o si? echem po ca?ej Europie, wywo?uj?c skrajne komentarze w?ród publicystów i mieszane uczucia w?ród zwyk?ych ludzi. By?ono zreszt? wynikiem dyskusji tocz?cej si? od po?owy lat dziewi??dziesi?tych i niemilkn?cej do dzisiaj: w 2010 roku rz?d poszed? jeszcze dalej i zakaza? noszenia burek w miejscach publicznych. Francja ju? siedem lat temu twardo forsowa?a ustaw?, która sta?a w opozycji wobec ówczesnych mulitkuturowych standardów.

W zesz?otygodniowym wywiadzie prezydent Republiki powtarza? wielokrotnie: „nie chcemy” i „Francja nie chce”. Czego? Modl?cych si? na ulicach muzu?manów, którzy blokuj? ruch uliczny, zakwefionych kobiet, dziewczynek nieposy?anych do szko?y i agresji w nauczaniach imamów . Nie chce nieintegruj?cych si? spo?eczno?ci, gett, a tak?e wykorzystywania europejskich swobód i wolno?ci do realizowania akcji, które tym?e swobodom i wolno?ciom zaprzeczaj?. Ale czy rzeczywi?cie te postulaty s? a? tak? nowo?ci?, aby móc informowa? o „zmianie polityki” wobec imigrantów? Przecie? ju? w 2007 r. Nicolas Sarkozy g?osi? je  podczas wyborów prezydenckich. To dzi?ki nim zreszt?,  zdoby? poparcie potrzebne do uzyskania wygranej. W przysz?ym roku kolejne wybory, wi?c si?ganie po retoryk?, która ju? raz si? sprawdzi?a, wcale nie dziwi.

Nicolas Sarkozy powiedzia?, ?e jest za tym, aby budowa? meczety we Francji, bo ka?dy ma prawo praktykowa? swoj? religi?: muzu?manie, ?ydzi, protestanci i katolicy. Podkre?li? jednak bardzo wyra?nie, ?e nie zgadza si?, aby mówiono o „islamie francuskim”, a tylko o „islamie we Francji”. Ta niech?? do uto?samiania pa?stwa z religi? si?ga czasów Wielkiej Rewolucji, a wyrazi?a si? najlepiej ustaw? o laicyzacji z 1904 r. Laicko?? jest z kolei czym? wi?cej ni? rozdzieleniem pa?stwa od ko?cio?a, jak to ma miejsce np. w Polsce. To zobowi?zanie pa?stwa, ?e b?dzie ono chroni?o ka?dego obywatela przed niechcianym wp?ywem religii na jego ?ycie. I pa?stwo francuskie od lat stara si? – raz lepiej, raz gorzej – wywi?zywa? z tego zobowi?zania.

Trudno wi?c mówi? o tym, ?e problemy, jakie ma Francja z imigrantami wynikaj? bezpo?rednio ze zbyt wielkiej tolerancji wobec religijnego ekstremizmu czy lekcewa?enia kulturowej ekspansji islamu. Problemy te maj? swoje korzenie jeszcze w XIX w. i francuskiej kolonizacji, a bezpo?rednie przyczyny – w zbyt liberalnej polityce imigracyjnej prowadzonej w latach siedemdziesi?tych XX w. przez rozwijaj?c? si? gospodarczo Francj?. Trudniej jest jednak mówi? o konkretnych sposobach na rozwi?zanie kwestii gett biedy czy s?abej integracji muzu?manów. Znacznie ?atwiej jest rzuci? proste has?o: „za du?o wam pozwalali?my, polityka multikulturalizmu to b??d”. Takie has?a s? chwytliwe, zw?aszcza przed wyborami…

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

1 komentarz on "W poszukiwaniu francuskiej multikulturowości"

  1. basiaim

    Ooo a dzisiaj w wiadomościach mówili, że Sarko zaostrza ton 😛 Teraz zabroni noszenia burek i chust muzułmankom i modlić się po arabsku…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *