Niezamierzone konsekwencje

1377 4
PIOTR SZAFRUGA

W swoim komentarzu, Rafa? Bill przedstawia wp?yw biopaliw na ceny ?ywno?ci. Jednak zwi?zek ten nie jest tak jednoznaczny i prosty, jak sugeruje autor. Nie zgodz? si?, ?e wzrost cen ropy wp?ywa bezpo?rednio na produkcj? biopaliw. W gr? wchodzi du?o wi?cej czynników. Pozostaj? te? optymist? co do przysz?o?ci… przynajmniej dopóki b?dziemy pami?ta? to, o czym przypomina nam sprawa biopaliw. Je?li czego? mamy si? obawia?, to w?a?nie „wzmo?onych wysi?ków” rz?du w walce z g?odem.

Wiele przyczyn sk?ada si? na wzrost cen ?ywno?ci: katastrofy naturalne, zmiana diety w rozwijaj?cych si? pa?stwach Azji, wzrost cen ropy, czy kwestia biopaliw. Szkoda, ?e w rolnictwie nie ma wolnego rynku, bo wtedy przynajmniej ta ostatnia nie mia?yby prawa zaistnie?.

Wytwarzanie paliwa z ro?lin ma, w za?o?eniu, zmniejszy? zanieczyszczenie ?rodowiska. Problem w tym, ?e jego produkcja na wolnym rynku jest nieop?acalna. Ponadto nie by?o wiadomo, czy ludzie b?d? chcieli u?ywa? nowego paliwa. Rozwi?zanie znaleziono szybko – dofinansowanie do produkcji i okre?lenie minimalnej ilo?ci etanolu w paliwie. Tym samym produkcja biopaliw sta?a si? op?acalna, w znacznej mierze niezale?nie od zmian na rynku (w tym od ropy).

Za to eldorado dla rolników p?ac? podatnicy. W samych Stanach Zjednoczonych subsydia na ten cel wynios? w latach 2006-2012 prawie 100 mld USD. Oznacza to dop?at? ?rednio ponad 30 centów do litra biopaliwa. W EU stosunek ten wynosi 1 dolar na litr.

Warto przy okazji doda?, ?e niewiele z ekologicznych za?o?e? wysz?o. Biopaliwa przynosz? du?o wi?cej szkody ni? po?ytku. Okaza?o si? bowiem, ?e nowe ?ród?o energii wcale nie zmniejsza emisji CO2. Produkcja etanolu poch?ania równie? wi?cej energii ni? daje sam produkt. Dodajmy do tego jeszcze du?e zu?ycie wody i ?rodków chemicznych na plantacjach oraz szybk? erozj? gleby i wycinanie lasów pod uprawy.

Biopaliwa s? przyk?adem tego co si? dzieje gdy rz?d, nawet przy najlepszych intencjach, zaczyna ingerowa? w wolny rynek, narzucaj?c swoje rozwi?zania. Niezamierzone skutki cz?sto okazuj? si? gorsze od pierwotnego ?ród?a problemu. W filmie, mi?dzy innymi, kwestia produkcji etanolu:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=pSwMEtuL-GQ]

Doskona?ym przyk?adem ingerencji w rolnictwo jest polityka rolna Unii Europejskiej. Przeznaczanych jest na ni? oko?o 40% bud?etu Wspólnoty. Powoduje to wzrost(!) cen produktów nawet o ponad 70%.

Historia uczy, ?e g?ód dotyka? ludzi g?ównie z powodu kl?sk naturalnych (na te na razie nie mamy lekarstwa) lub mieszania si? pa?stwa w gospodark?. Cz?sto w?a?nie to drugie okazywa?o si? najgorsze (patrz: kolektywizacja na Ukrainie). Wieszczenie na podstawie danych makroekonomicznych wielkiego g?odu, przypomina prognozy Malthusa.

Je?li co? zak?óca produkcj? roln?, to s? to wprowadzane przez pa?stwa ograniczenia. Gdyby pa?stwa bogate rzeczywi?cie chcia?y pomóc rozwi?za? problem g?odu na ?wiecie,  nie musz? si? specjalnie wysila?. Wystarczy znie?? c?a na produkty rolne. Zakrawa o absurd, ?e wydajemy pieni?dze na pomoc ?ywno?ciow? dla Afryki, której ?yzne ziemie mog? bez problemu wykarmi? ca?y ?wiat.

Liberalizacja w innych dziedzinach gospodarki, pokazuje jaki pozytywny efekt mia?oby jej zastosowanie w rolnictwie. Problem w tym, ?e rolnicy, szczególnie w UE, wydaj? si? by? zbyt skonsolidowan? grup?, by politycy zdecydowali si? j? ruszy?.

?ród?o: http://www.nicholsoncartoons.com.au

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active element. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Piotr Szafruga

Ostatnie wpisy Piotr Szafruga (zobacz wszystkie)

4 komentarzy on "Niezamierzone konsekwencje"

 1. Mateusz Popiołek

  a najgorsze jest, to że jak już się ‚klepnie’ taki kretynizm jak dopłaty do biopaliw, czy pieniądze za ugorowanie ziemi rolnych, to potem cholernie ciężko to odkręcić, gdyż pojawiają się potężne grupy wpływu, które bronią swojego interesu…

 2. Paweł Dudek

  „Wytwarzanie paliwa z roślin ma, w założeniu, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Problem w tym, że jego produkcja na wolnym rynku jest nieopłacalna. Ponadto nie było wiadomo, czy ludzie będą chcieli używać nowego paliwa. Rozwiązanie znaleziono szybko – dofinansowanie do produkcji i określenie minimalnej ilości etanolu w paliwie. Tym samym produkcja biopaliw stała się opłacalna, w znacznej mierze niezależnie od zmian na rynku (w tym od ropy).”
  Szanowny autorze ww. teza skupia co najmniej kilka bardzo złożonych problemów.
  Produkcja biopaliw może być tańsza. Wszystko zależy od opodatkowania.

  Etanol jako biopaliwo stosowany może być jedynie w silnikach benzynowych.
  Ale jego wykorzystanie wiąże się również:
  a) ze zmianami konstrukcyjnymi silników,
  b) z problemami z przechowywaniem paliwa(wytrąca się woda).
  Uważam, że autor sugeruje się rynkiem biopaliw używanych do pojazdów w Ameryce Północnej.
  W Europie sytuacja wygląda inaczej.

  Do pojazdów z silnikami diesla stosuje się estry olejów pozyskiwane np. z rzepaku. Ich wykorzystanie również nie może być tak szerokie jak tradycyjnego oleju napędowego.

  Poza tym: pragnę zwrócić uwagę, że biopaliwa to nie tylko paliwo do pojazdów.
  Zdecydowanie więcej oszczędności i korzyści ekologicznych może przynieść wykorzystanie biopaliw w energetyce.

 3. Każdy produkt można uczynić tańszym poprzez obniżkę podatku. Biopaliwa zaistniały dzięki subwencjom i prawnemu wymuszeniu ich stosowania. Gdyby miałby być wolnorynkową alternatywą, pojawiłyby się samoistnie. Odnosi się to zarówno do rynku amerykańskiego jak i europejskiego.
  W UE dofinansowanie do produkcji etanolu i biodisela wynosi, odpowiednio 1USD/1litr oraz 0.70USD/1litr:
  http://www.globalsubsidies.org/files/assets/oecdbiofuels.pdf

  Korzyści ekologiczne ze stosowania biopaliw są co najmniej wątpliwe. Zysk energetyczny z produkcji jest minimalny jeśli żaden. Również emisja CO2 wcale nie musi być mniejsza. Jednocześnie uprawa wysokoenergetycznych roślin powoduje dużo większą erozję gleby, niż tradycyjnych upraw. Jeśli ktoś chce zmniejszyć ilość CO2 w atmosferze to lepiej, w miejsce upraw, posadzić lasy.

  Dopóki biopaliwa nie będą poddane regułom wolnego rynku, ciężko mówić o ich przewadze nad dotychczasowymi źródłami energii.

  Pozdrawiam.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>