Centralna Afryka jako test dla wspólnoty międzynarodowej

4669 2

WOJCIECH GIL

?o?nierze Republiki ?rodkowej Afryki

?o?nierze Republiki ?rodkowej Afryki

Pod koniec ubieg?ego roku w dwóch pa?stwach afryka?skich – Republice ?rodkowoafryka?skiej i Sudanie Po?udniowym dosz?o do intensyfikacji wewn?trznych konfliktów, co w rezultacie doprowadzi?o obydwa kraje na granic? wojny domowej i katastrofy humanitarnej w tym regionie „Czarnego L?du”. Wydarzenia te, na przyk?adzie powy?szych pa?stw, stanowi? odpowiedni? okazj? do omówienia umiej?tno?ci kolektywnego rozwi?zywania regionalnych konfliktów przez wspólnot? mi?dzynarodow? w celu poprawy bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego.

Konflikt w Republice ?rodkowoafryka?skiej

Walki w by?ej kolonii francuskiej tocz? si? ze szczególn? si?? od marca ubieg?ego roku, kiedy to ugrupowanie „Seleka” (z j?z. sango: koalicja, jedno??) obali?o urz?duj?cego od 2003 r. prezydenta Françoisa Bozizé. Nowym przywódc? pa?stwa zosta? wtedy Michel Djotodia, który by? jednym z liderów skupiaj?cej g?ównie muzu?manów Seleki. Jednak ugrupowanie zbrojne, które wynios?o Djotodi? do w?adzy, ju? 13. wrze?nia zosta?o przez niego rozwi?zane. Decyzja Prezydenta Republiki ?rodkowoafryka?skiej by?a spowodowana wieloma zbrodniami pope?nianymi przez cz?onków Seleki, m.in. zabójstwami chrze?cijan, werbowaniem dzieci-?o?nierzy, czy dokonywaniem gwa?tów. Co istotne, pomimo o?wiadczenia Michela Djotodii, koalicja wcale nie przesta?a wtedy istnie?, a jedynie straci?a oficjaln? ochron?, której dostarcza? jej wówczas m.in. fakt wprowadzenia nowych osób na najwy?sze stanowiska w Republice ?rodkowoafryka?skiej. Konflikt polityczny szybko przerodzi? si? w spór etniczny i religijny. Muzu?ma?ska Seleka w marcu przej??a bowiem oficjaln? kontrol? nad krajem liczebnie zdominowanym  przez chrze?cijan, w którym wyznawcy islamu stanowi? tylko 15% spo?ecze?stwa. Jako odpowied? na dzia?ania koalicji zosta?o zawi?zane ugrupowanie „Anti-balaka” (z j?z. sango: anty-miecz), skupiaj?ce g?ównie chrze?cijan, w tym wielu zwolenników by?ego przywódcy Republiki ?rodkowoafryka?skiej, Françoisa Bozizé. Wzajemne starcia, m.in. na linii chrze?cijanie – muzu?manie, doprowadzi?y do eskalacji konfliktu w i tak pogr??onym w destabilizacji pa?stwie, czego jednym z g?o?niejszych przyk?adów by? atak bojowników by?ej Seleki na szpital w stolicy kraju Bangui, podczas którego zgin??o co najmniej 10 przebywaj?cych tam osób. Obecnie, pomimo wys?ania do tego pa?stwa wojsk Unii Afryka?skiej (4 tys. ?o?nierzy) oraz Republiki Francuskiej (1,6 tys. ?o?nierzy) sytuacja pod wzgl?dem humanitarnym nie ulega istotnej poprawie[1]. Wed?ug szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), od pocz?tku konfliktu w wyniku dzia?a? zbrojnych zgin??o ponad tysi?c osób, a 20 % ca?ej populacji Republiki ?rodkowoafryka?skiej zosta?o zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania[2].

Warto jednak zwróci? uwag? na fakt, ?e z?a sytuacja spo?eczna utrzymuje si? w tej by?ej francuskiej kolonii od wielu lat, czego dowodem s? niskie miejsca we wska?nikach  mierz?cych rozwój spo?eczny czy stopie? skorumpowania sektora publicznego. Przyk?adowo, w indeksie HDI za 2012 r. Republika ?rodkowoafryka?ska uplasowa?a si? na 180. pozycji (na 187 pa?stw), natomiast w tworzonym przez Transparency International indeksie percepcji korupcji zaj??a 144. miejsce (na 177 uwzgl?dnianych pa?stw)[3],[4].

Sytuacja w Sudanie Po?udniowym

Wschodni s?siad Republiki ?rodkowoafryka?skiej, Sudan Po?udniowy, który uzyska? niepodleg?o?? w lipcu 2011 r., równie? pogr??a si? w destabilizacji politycznej i spo?ecznej, chocia? konflikt wewn?trzny w najm?odszym pa?stwie ?wiata trwa od znacznie krótszego czasu ni? w R?A. Polityczny spór, który szybko sta? si? impulsem do walk etnicznych wybuch? 15. grudnia ubieg?ego roku, kiedy prezydent Salva Kiir oskar?y? swojego zdymisjonowanego kilka miesi?cy wcze?niej zast?pc?, Rieka Machara, o prób? zamachu stanu. Dodatkowo atmosfer? spo?eczn? pogorszy? fakt, ?e urz?duj?ca g?owa pa?stwa pochodzi z dominuj?cego plemienia Dinka, natomiast Machar wywodzi si? z grupy Nuer – drugiego najliczniejszego plemienia w Sudanie Po?udniowym. Walka na szczeblu politycznym bardzo szybko przekszta?ci?a si? w konflikt o znamionach wojny domowej – m.in. najci??sze walki toczy?y si? o dost?p do zasobów ropy naftowej, na której praktycznie ca?kowicie opiera si? gospodarka Sudanu Po?udniowego. Obecnie szacuje si?, ?e trwaj?ce od kilku tygodni walki poch?on??y ?ycie nawet 10 tys. ludzi, a ok. 30 tys. musia?o opu?ci? kraj. Ponadto ok. 200 tys. Po?udniowych Suda?czyków zosta?o wewn?trznymi uchod?cami, z czego blisko 1/3 wci?? przebywa w o?rodkach prowadzonych przez ONZ[5]. Pomimo znajduj?cych si? tam ?o?nierzy z ramienia misji UNMISS (United Nations Mission In South Sudan), sytuacja w najm?odszym pa?stwie ?wiata, podobnie jak w Republice ?rodkowoafryka?skiej, wci?? si? pogarsza, nie maj?c bliskich perspektyw na samoistne rozwi?zanie.

Dzia?ania wspólnoty mi?dzynarodowej w celu za?egnania kryzysu w Afryce Centralnej

Obecnie w Sudanie Po?udniowym stacjonuje ponad 7,5 tys. ?o?nierzy i policjantów z ramienia wspomnianej misji UNMISS. Co istotne, 24 grudnia ubieg?ego roku Rada Bezpiecze?stwa ONZ zadecydowa?a o wys?aniu dodatkowo  5,5 tys. uzbrojonego personelu w celu poprawy bezpiecze?stwa w kraju[6].  Wed?ug za?o?e? planowany kontyngent ma zosta? rozlokowany w Sudanie Po?udniowym ok. lutego/marca bie??cego roku. Misja w tym kraju ustanowiona zosta?a na mocy rezolucji 1996 z 2011 r., która upowa?nia m.in. do wspierania procesu pokojowego i pomagania rz?dowi Sudanu Po?udniowego w zakresie zapobiegania i rozwi?zywania konfliktów. Tak?e wysocy przedstawiciele poszczególnych pa?stw (m.in. prezydent Kenii i premier Etiopii) odwiedzili najm?odsze pa?stwo ?wiata w celu mediacji pomi?dzy stronami, jednak jak na razie bezskutecznie.

Uchod?cy w R?A

Uchod?cy w Moyenne Sido, Republika ?rodkowej Afryki

W Republice ?rodkowoafryka?skiej natomiast stacjonuje obecnie ok. 4 tys. ?o?nierzy dzia?aj?cych z ramienia Unii Afryka?skiej (African-led International Support Mission to the Central African Republic – MISCA), a tak?e 1,6 tys. ?o?nierzy francuskich. Istotny jest fakt, ?e panafryka?ska organizacja planuje rozszerzy? swój kontyngent do ok. 6 tys. ?o?nierzy, m.in. przez do??czenie do misji oddzia?ów rwandyjskich[7].

Tak?e Unia Europejska zamierza wys?a? do by?ej kolonii francuskiej swój kontyngent – Catherine Ashton zaproponowa?a wyekspediowanie 700-1000 ?o?nierzy do Republiki ?rodkowoafryka?skiej[8]. Wed?ug unijnych przedstawicieli zapad?a wst?pna zgoda co do wspólnej misji, jednak oficjalna decyzja zostanie podj?ta 20 stycznia na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych. Premier Donald Tusk zapowiedzia?, ?e Polska wy?le 50 ?o?nierzy, a tak?e udost?pni samolot transportowy typu Hercules C-130.

Kondycja ?rodkowej Afryki jako sprawa globalna

Konsekwencje p?yn?ce z coraz bardziej destabilizuj?cej  si? sytuacji w ?rodkowej Afryce dotykaj? tak?e spo?ecze?stw i pa?stw spoza „Czarnego L?du”. Najbardziej powszechnymi w  tym wymiarze dla bezpiecze?stwa globalnego s? m.in. takie zjawiska jak fale nielegalnej i niekontrolowanej migracji (np. przez pa?stwa Maghrebu do Europy), wzrost nastrojów ekstremistycznych, a tak?e rozwój terroryzmu. Tym samym w interesie ca?ej wspólnoty mi?dzynarodowej jest przynajmniej minimalizacja napi?? na poziomie politycznym oraz militarnym w Sudanie Po?udniowym i Republice ?rodkowoafryka?skiej, aby skutki tych konfliktów wewn?trznych nie zagra?a?y coraz wi?kszej liczbie pa?stw. Na tej p?aszczy?nie istotnym jest, aby rz?dz?cy potrafili u?ywa? przede wszystkim skutecznych ?rodków w celu likwidowania ?róde? kryzysów, które rodz? niebezpiecze?stwo dla spo?eczno?ci globlnej. Przyk?adem mog? by? dzia?ania Unii Europejskiej i NATO, ale tak?e pa?stw takich jak Oman, Pakistan, czy Chiny, w kontek?cie ich zaanga?owania w walk? z piractwem u wybrze?y Somalii. W tym przypadku, wspólnota mi?dzynarodowa potrafi?a kolektywnie zaanga?owa? si? w odpowiedzi na dzia?alno??, która by?a dla niej odczuwalna.


[1] Strona internetowa portalu „Sky News”, (data dost?pu: 15 stycznia 2014 ).
[2] Strona internetowa telewizji „Al Jazeera”, (data dost?pu: 15 stycznia 2014).
[3] Human Development Report 2013, (data dost?pu: 15 stycznia 2014).
[4] Strona internetowa Transparency International, (data dost?pu: 15 stycznia 2014).
[5] Strona internetowa dziennika „The Hindu”, (data dost?pu: 15 stycznia 2014).
[6] Strona internetowa dziennika „The Daily Telegraph”, (data dost?pu: 15 stycznia 2014).
[7] Strona internetowa portalu „Defense News”, (data dost?pu: 15 stycznia 2014).
[8] Strona internetowa portalu „Konflikty – Wirtualna Polska”, (data dost?pu: 15 stycznia 2014).


Wojciech Gil – Wspó?pracownik CIM -student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello?skiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Ko?a Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello?skiego. Koordynator Sekcji Afryka?skiej KSSM UJ. Cz?onek Klubu Jagiello?skiego.


Przeczytaj równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

2 komentarzy on "Centralna Afryka jako test dla wspólnoty międzynarodowej"

  1. Artur Malantowicz

    Wojtku, czy mógłbyś się odnieść do dzisiejszych decyzji w Brukseli?
    Czy Twoim zdaniem Polska ma jakikolwiek interes w tym, aby uczestniczyć w kolejnej misji wojskowej w Afryce?

  2. Wojciech Gil

    Dzisiejszą decyzję Rady UE oceniam pozytywnie, jakkolwiek kontyngent do 1000 uważam za zdecydowanie niewystarczający i nieadekwatny jak na możliwości państw Unii.

    Polska (w mojej opinii) ma kilka powodów, dla których wysłanie 50 żołnierzy i udostępnienie samolotu transportowego przyniesie nam mniej i bardziej wymierne korzyści. Między innymi jest to fakt podniesienia zdolności, głównie organizacyjnej Sił Zbrojnych RP/MSZ w operacji tego typu w dość egzotycznym (także politycznie) miejscu na świecie. Ponadto wysłanie nawet tak nielicznego komponentu zwiększy zdolności naszych instytucji/wojska pod względem współpracy międzynarodowej. Istotną rzeczą jest też podniesienie wartości bojowej (a dokładniej w przypadku charakteru zadań polskiego kontyngentu – organizacyjnej) żołnierzy wysłanych do RŚA. Mimo wszystko uważam że istotną kwestią jest też uwiarygodnienie RP jako członka struktur „zachodnich” – w tym przypadku UE, dla którego ważną rzeczą jest współpraca oraz bezpieczeństwo międzynarodowe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>