Weimar Youth Forum 2013: Europe’s Energy Future. Energy Efficiency and Sustainability in the 21st Century

814 0
SIMONA SIENKIEWICZ, Weimar Youth Forum

Weimar Youth Forum 2013 mo?na zaliczy? do przesz?o?ci. Tegoroczna edycja odby?a si? w dniach 22-24 listopada w Bonn, a g?ównym organizatorem by?o Studentenforum im Tönissteiner Kreis, we wspó?pracy z Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych oraz Conférence Olivaint. W trzydniowych dyskusjach, wyk?adach oraz warsztatach uczestniczyli reprezentanci Belgii, Francji, Niemiec oraz Polski. Podj?cie tematu przysz?o?ci polityki energetycznej w Europie okaza?o si? strza?em w dziesi?tk?, bowiem ka?de pa?stwo ma ró?ne ?ród?a energii, na których si? opiera. Reprezentowanie ró?nych pogl?dów przez uczestników Weimarskiego Forum M?odych da?o mo?liwo?? do wymiany opinii i analizy konsekwencji polityki energetycznej Unii Europejskiej wobec pa?stw cz?onkowskich.

Pierwszego dnia konferencji m?odzie? mia?a okazj? wys?ucha? dwóch wyk?adów powitalnych – dr Christiana Bode’a, by?ego Sekretarza Generalnego Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz Torstena Wöllerta, Zast?pcy Dyrektora ds. Technologii Niskoemisyjnych w Komisji Europejskiej. Pierwszy z prelegentów skupi? si? na roli m?odych ludzi w kszta?towaniu wspó?pracy mi?dzynarodowej oraz ich odpowiedzialno?ci za przysz?e stosunki mi?dzy pa?stwami, nie tylko w Unii Europejskiej. Podkre?li? on znaczenie takich inicjatyw, jak WYF, gdzie aktywni ludzie z ró?nych zak?tków Europy mog? wymieni? si? do?wiadczeniami i poszerza? swoje horyzonty. Natomiast kolejne wyst?pienie by?o zwi?zane bezpo?rednio z przewodnim tematem konferencji. Torsten Wöllert zrobi? ciekawe wprowadzenie dotycz?ce wp?ywu klimatu oraz niskoemisyjnej energii na ?ycie ludzi. Podkre?li? te? rol? Unii Europejskiej w promowaniu tzw. „zielonych” inicjatyw, które mog? sta? si? wzorem dla innych pa?stw na ?wiecie. Mimo pó?nej godziny i wyczerpuj?cej dla wi?kszo?ci podró?y, go?cie zostali obsypani pytaniami, które przeci?gn??y si? do pó?niejszych nieoficjalnych rozmów podczas kolacji.

Sobotni dzie? przedstawia? si? niezwykle intryguj?co i wszyscy uczestnicy z niecierpliwo?ci? czekali na kolejne dyskusje i wyk?ady. Forma WYF 2013 ró?ni?a si? od edycji organizowanej w 2012 r. przez CIM w Warszawie. Tym razem postawiono bardziej na aktywno?? prelegentów, ni? m?odych przedstawicieli Trójk?ta Weimarskiego, co mia?o swoich zwolenników i przeciwników, szczególnie w?ród osób, które mia?y okazj? uczestniczy? w obydwu edycjach. Tym razem warsztaty w ma?ych grupach i dyskusje poprzedzonych krótkim wyk?adami zast?piono d?ugimi referatami (po dwie godziny ka?dy), po których mo?na by?o zadawa? pytania i ewentualnie dyskutowa?. Pierwszym panelem tego dnia by?a Polityka Energetyczna, gdzie go?ciem specjalnym by? Christophe Schramm, by?y urz?dnik w Dyrekcji Generalnej Energii w Komisji Europejskiej. C. Schramm opowiedzia? o historii kwestii energetycznej w polityce Unii Europejskiej oraz zarysowa? problemy, z którymi z pewno?ci? b?dzie si? boryka? w przysz?o?ci. Zosta?a tu podkre?lona zale?no?? od innych krajów, je?eli chodzi o import surowców energetycznych oraz sprawa energii odnawialnej, która ma stopniowo uniezale?nia? Europ?. Referent podkre?li?, ?e przewidywanie i prognozowanie jest trudne ze wzgl?du na m.in. planowane wydobycie gazu ?upkowego w Polsce. W dyskusji pojawi?y si? pierwsze ró?nice mi?dzy uczestnikami, bowiem Francja korzysta przede wszystkim z energii j?drowej, Niemcy – odnawialnej, natomiast Polska wci?? bazuje na w?glu uznawanym za gro?ny dla ?rodowiska. Nie wszyscy byli zgodni, co do ujednolicenia polityki energetycznej dla wszystkich pa?stw cz?onkowskichUnii. Drugi panel dotyczy? Prawa Energetycznego, a prowadzi?a go Katarzyna Hermann, ekspert Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Zdecydowanie by? to najtrudniejszy wyk?ad, który wymaga? od uczestników korzystania z wiedzy z przeczytanych wcze?niej materia?ów. Zagadnienie to dotyczy?o przede wszystkim podstaw, na bazie których Komisja Europejska wydaje dyrektywy dotycz?ce energii oraz emisji szkodliwych zanieczyszcze?. Specjalistka podkre?li?a trudno?? w ujednolicaniu takiego prawa ze wzgl?du na ró?ny stopie? rozwoju pa?stw cz?onkowskich oraz potrzeb? bardzo wnikliwego analizowania raportów. Stopie? skomplikowania tematyki da? o sobie zna? podczas dyskusji, która by?a zdecydowanie najkrótsza i najmniej ?ywio?owa ze wszystkich. Ostatni, trzeci panel, dotyczy? przemys?u energetycznego, a prowadzony by? przez prof. dr Marca Olivera Bettzüge, profesora ekonomii na Uniwersytecie w Kolonii. Liczne prowokacje oraz ekstrawaganckie pogl?dy ostatniego go?cia wzbudzi?y wiele emocji w?ród uczestników. Nie krytykowa? nieodnawialnych ?róde? energii, wyja?ni? ich rol? poprzez pryzmat rewolucji przemys?owych. Wykaza?, ?e nawet, je?li Unia Europejska przestawi si? na tzw. „zielon?” energi?, to inne pa?stwa na ?wiecie, bardziej zaludnione i rozwijaj?ce si?, b?d? zanieczyszcza? ?rodowisko korzystaj?c z ta?szych sposobów wytwarzania energii (paliwa kopalne). Podwa?enie wszystkiego, co zosta?o przekazane uczestnikom przez ca?y dzie? wzbudzi?o burzliw? dyskusj? i o?ywi?o atmosfer?.

Ostatni dzie? up?yn?? pod znakiem podsumowa? i dyskusji mi?dzy uczestnikami. Ponownie pojawi? si? Christophe Schramm, który pomóg? w zebraniu wiedzy oraz wyci?gni?ciu konkretnych wniosków. Moderowa? on ostatnie spotkanie, podczas którego g?os zabra?a wi?kszo?? osób uczestnicz?cych. Wszyscy zgodnie uznali, ?e przez okres trwania konferencji z pewno?ci? poszerzyli swoj? wiedz?, jednak na konkretne wnioski przyjdzie nam poczeka? – w?a?nie trwa zbieranie materia?ów do publikacji, gdzie ka?dy kraj b?dzie mia? okazj? szerzej przedstawi? swoj? perspektyw? przez pryzmat nowych do?wiadcze? zdobytych w Bonn. Po dyskusji przyszed? czas na obiad, pami?tkowe zdj?cia, po?egnania… Zadowoleni uczestnicy musieli powoli wraca? do swoich domów.

Weimarskie Forum M?odych 2013 uwa?am za udan? inicjatyw?, która z pewno?ci? poszerzy?a wiedz? oraz zintegrowa?a przedstawicieli pa?stw Trójk?ta Weimarskiego. Organizatorzy zapewnili program na wysokim poziomie, który zwi?kszy? ?wiadomo?? uczestników oraz zach?ci? do dalszych bada?. W ko?cu przewidywanie i prognozowanie to sztuka nie?atwa, wymagaj?ca solidnej bazy.


Simona Sienkiewicz – Przewodnicz?ca KSSM UJ, studentka stosunków mi?dzynarodowych i studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie. Uczestniczka Weimar Youth Forum 2012 i 2013 z ramienia Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ (KSSM UJ) – organizacja partnerska CIM – KSSM UJ jest samorz?dn? organizacj? studenck? o charakterze naukowym, dzia?aj?c? przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello?skiego.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Weimar Youth Forum 2013: Europe’s Energy Future. Energy Efficiency and Sustainability in the 21st Century"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>