Nigeria jako naftowe mocarstwo Afryki

3332 0
WOJCIECH GIL

Image source: Eric Kounce/Wikimedia CommonsRepublika Federalna Nigerii – b?d?ca politycznie jednym z wa?niejszych pa?stw na kontynencie afryka?skim, cz?sto klasyfikowana jest jako mocarstwo regionalne. Co istotne, ostatnia aktualizacja badania nigeryjskiego PKB wykaza?a gospodarcz? dominacj? tego kraju na ca?ym Czarnym L?dzie. Nigeria wyprzedzi?a bowiem pod tym wzgl?dem innego przemys?owego giganta Afryki – RPA. Warto zatem pokrótce opisa? g?ówne ?ród?o dochodu rz?du w Abud?y, a zarazem jeden z powa?niejszych problemów ludno?ci Delty Nigru – nigeryjski przemys? naftowy.

Zasoby i wydobycie ropy naftowej w Nigerii

Na terenie Nigerii znajduj? si? zasoby „czarnego z?ota” wynosz?ce ok. 37, 1 mld bary?ek, co przek?ada si? na 5 mld ton. W skali ?wiatowej stanowi to zaledwie nieco ponad 2,2% z?ó?, jednak – bior?c pod uwag? tylko kontynent afryka?ski – Nigeria dysponuje drugimi co do wielko?ci zasobami na Czarnym L?dzie (po Libii, która z dost?pem do z?ó? szacowanymi na 48,5 mld bary?ek ma kontrol? nad 3% ?wiatowych rezerw ropy)[1]. Inne pa?stwa Afryki posiadaj?ce znaczne zasoby tego surowca to m.in. Angola (12,7 mld ton) oraz Algieria (12,2 mld). Równocze?nie wszystkie te kraje (jako jedyne z kontynentu) nale??c? do mi?dzynarodowego cia?a kontroluj?cego wydobycie ok. 40% ropy naftowej na ?wiecie, czyli OPEC. Wi?kszo?? nigeryjskiej ropy naftowej znajduje si? na jednym obszarze – Delcie Nigru, zajmuj?cym po?udniowo – wschodni? cze?? kraju. Warto te? zwróci? uwag? na zasoby gazu ziemnego towarzysz?ce ropie, które wynosz? ok. 5,1 bln metrów sze?ciennych i s? najwi?kszymi z?o?ami w Afryce. Z powodu nierozwini?tej infrastruktury gaz ten jest jednak w wielkiej cz??ci spalany, powoduj?c znaczne straty finansowe oraz ?rodowiskowe.

Niezale?nie od wielko?ci posiadanych zasobów, Nigeria zajmuje  pierwsze miejsce w Afryce je?li chodzi o produkcj? ropy naftowej (wyprzedzaj?c nawet posiadaj?c? wi?ksze z?o?a Libi?). Wed?ug Statistical Review of World Energy 2014 opracowanego przez BP, w 2013 r. na jej terenie z ponad 600 pól naftowych wydobywano ok. 2,3 mln bary?ek ropy dziennie, co stanowi?o 2,7% ?wiatowej produkcji. Dla porównania, wy?ej wspomniana Libia osi?gn??a produkcj? tylko 988 tys. bary?ek dziennie, czyli 1,1% w uj?ciu globalnym (powy?szy libijski spadek by? wynikiem wzrostu niestabilno?ci pastwa oraz s?abej kontroli w?adz w Trypolisie nad reszt? kraju). Podobnie jednak jak w przypadku posiadanych zasobów, pozosta?e pa?stwa afryka?skie wydobywaj?ce rop? to g?ównie: Angola (1,8 mln bary?ek dziennie), Algieria (1,5 mln bary?ek) i Egipt (714 mln)[2].

Najwa?niejszymi podmiotami produkuj?cymi rop? naftow? w Nigerii s?  koncerny zagraniczne, m.in. brytyjsko-holenderski Shell, ameryka?skie ExxonMobil i Chevron, francuski Total, a tak?e w?oskie Eni. Warto równie? nadmieni? o polskim biznesie dzia?aj?cym w nigeryjskim sektorze petrochemicznym. W 2011 r.  Kulczyk Investment naby?o 40% akcji Neconde Energy Limited, wydobywaj?cej rop? naftow? na powierzchni ponad 800 km2. Wed?ug za?o?e?, wspó?posiadane przez najbogatszego Polaka przedsi?biorstwo do 2015 r. b?dzie produkowa? ekwiwalent 150 tys. bary?ek dziennie.

Infrastruktura petrochemiczna

Jednym z istotniejszych problemów dotykaj?cych przemys? petrochemiczny w Nigerii jest s?abo rozwini?ta infrastruktura przesy?owa. W kraju tym, produkuj?cym dziennie ponad 2 mln bary?ek ropy  znajduje si? pi?? rafinerii, które ??cznie posiadaj? maksymaln? moc przerobow? osi?gaj?c? zaledwie 445 tys. bary?ek dziennie. Cztery z nich nale?? do pa?stwowego koncernu Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), który jest równocze?nie odpowiedzialny za zarz?dzanie przemys?em petrochemicznym w ca?ym kraju. Jednak powy?sza warto?? jest jedynie dan? teoretyczn?, gdy? cz?sto faktyczna produktywno?? jest o wiele ni?sza (pomi?dzy 18 a 65%). Pomimo konieczno?ci importowania do kraju ju? przetworzonej ropy naftowej, nie przeszkadza to w?adzom NNPC o poinformowaniu na swojej stronie, i? „nigeryjski przemys? przetwórczy jest nale?ycie zorganizowany”. Sie? ropoci?gowa koncentruje si? na dostarczaniu ropy z miejsc wydobycia g?ównie do rafinerii oraz terminali eksportowych, zarz?dzanych w wi?kszo?ci przez podmioty zagraniczne.

Problemy i zagro?enia nigeryjskiego przemys?u petrochemicznego

Nigeria, poza oczywistymi korzy?ciami p?yn?cymi z posiadania oraz wydobywania olbrzymich pok?adów ropy naftowej, zmierza si? tak?e z pot??nymi problemami wynikaj?cymi z eksploatacji “czarnego z?ota”. Najbardziej bolesn? konsekwencj? s?abo rozwini?tego przemys?u petrochemicznego zdaje si? by?  ska?enie terenu na obszarze Delty Nigru. Doprowadza to dalej do dzia?alno?ci terrorystycznej prowadzonej m.in. przez MEND, czyli Ruch na Rzecz Wyzwolenia Delty Nigru. Ruch ten, stosuj?c metody takie jak: porwania i zabójstwa pracowników sektora wydobywczego, uprowadzanie statków czy niszczenie infrastruktury przesy?owej, walczy o  popraw? sytuacji rdzennej ludno?ci zamieszkuj?cej Delt?. Poza MEND-em, w Delcie Nigru dzia?a ok. 120 ró?nych grup zbrojnych, dla których impulsem do powstania by? brak korzy?ci dla mieszka?ców z posiadania ropy naftowej oraz, poprzez zanieczyszczenie terenu i ska?enie wód, uniemo?liwienie prowadzenia przez nich dzia?alno?ci rolniczej.  Kolejnymi problemami przemys?u naftowego w Nigerii s? m.in. nielegalne rafinerie oraz dewastacje ruroci?gów. Wed?ug szacunków rz?du w Abud?y, przez dzia?alno?? „z?odziei ropy”, pa?stwo co miesi?c ponosi straty rz?du miliarda dolarów.

Nast?pnym zagro?eniem dla Nigerii (po?rednio zwi?zanym z jej przemys?em wydobywczym) jest problem piractwa i terroryzmu morskiego. Pomimo globalnego spadku procederu porywania i atakowania statków, u wybrze?y Zatoki Gwinejskiej powy?sze zjawisko ma tendencj? wzrostow?. Przyk?adowo, tylko w pierwszych trzech kwarta?ach 2013 r. przeprowadzono tam ponad 40 ataków. Zintensyfikowanie piractwa mo?liwe jest przez brak mi?dzynarodowych dzia?a? na du?? skal?, wymierzonych w piratów, jak ma to miejsce np. u wybrze?y Pó?wyspu Somalijskiego[3].

Problemem, który coraz bardziej jest odczuwalny dla ludno?ci z Delty Nigru oraz rz?du w Abud?y jest tak?e w negatywnych aspektach dzia?alno?? mi?dzynarodowych koncernów wydobywczych oraz niestosowanie przez nie wymogów ?rodowiskowych. Znamiennym przyk?adem konsekwencji tych zjawisk by? wyciek ropy naftowej, do którego dosz?o w 2008 r. w Bodo. Wed?ug szacunków, mog?o wtedy wyciec nawet do 250 tys. bary?ek ropy naftowej. Podczas tocz?cego si? wci?? procesu, s?d orzek? holenderski Shell odpowiedzialnym za skutki katastrofy. Zdaniem prawników, powy?szy proces uzyska? miano „najwi?kszej s?downie sprawy ?rodowiskowej kiedykolwiek na ?wiecie”. Znamienna cech? mi?dzynarodowych koncernów dzia?aj?cych w Nigerii jest równie? manipulacja danymi dotycz?cymi wycieków ropy naftowej w Delcie Nigru. Przyk?adowo, Amnesty International w listopadzie 2013 r. ujawni?a raport, w którym oskar?y?a  Shell o wyolbrzymianie roli i skali aktów sabota?u dokonywanych przez Nigeryjczyków. Mia?o to uzasadnia? powody cz??ci katastrof ekologicznych, b?d? redukowa? odpowiedzialno?? koncernu za ich powstanie.

Podsumowanie

Republika Federalna Nigerii niew?tpliwie jest naftowym mocarstwem Afryki. Bior?c pod uwag? zarówno zasoby, jak i wydobycie “czarnego z?ota”, pa?stwo to mo?na zaklasyfikowa? jako surowcowego hegemona Czarnego L?du. Jednak ropa naftowa, stanowi?ca 95% warto?ci nigeryjskiego eksportu oraz 65% wszystkich dochodów rz?du, jest równocze?nie powa?nym problemem dla po?udniowo-wschodniej cz??ci kraju oraz jej mieszka?ców. W d?ugofalowej perspektywie niemo?liwe b?dzie wyprowadzenie Nigerii z kr?gu pa?stw „trzeciego ?wiata”, je?li w?adze w Abud?y nie przeprowadz? realnych dzia?a? na rzecz prowadzenia polityki bardziej zrównowa?onego rozwoju.


[1] Statiscitical Review of World Energy 2014, strona internetowa koncernu BP
[2] Ibidem.
[3] U wybrze?y Somalii dzia?a obecnie antypiracka misja NATO „Ocean Shield” oraz operacja Unii Europejskiej „Atalanta”.

Image source: Eric Kounce/Wikimedia Commons


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Brak komentarzy on "Nigeria jako naftowe mocarstwo Afryki"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *