Martin Schulz – wybawca SPD ze Strasburga?

1262 0
MICHA? K?DZIERSKI

niemcy_schulzMartin Schulz jest Przewodnicz?cym Parlamentu Europejskiego od 2012 roku, kiedy zast?pi? Jerzego Buzka. Mimo i? sprawuje t? funkcj? ju? drug? dwuipó?letni? kadencj?, chcia?by pozosta? na stanowisku tak?e na trzeci? – do nast?pnych wyborów europejskich w 2019 roku. Jednak zgodnie z porozumieniem mi?dzy europejskimi chadekami, którzy s? najwi?ksz? frakcj? w PE, a socjaldemokratami, których kandydatem jest Schulz, Niemiec powinien ust?pi? z funkcji w styczniu 2017 roku i zwolni? miejsce przedstawicielowi chadeków.

Schulz jeszcze przed wakacjami podj?? próby zdobycia poparcia dla przed?u?enia swojej misji o kolejne 2,5 roku. Na pocz?tku lipca wspólnie z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem udzielili wspólnego wywiadu tygodnikowi „Der Spiegel”, w którym Luksemburczyk oficjalnie, i wbrew swojej chadeckiej frakcji w PE, opowiedzia? si? za pozostawieniem Niemca na stanowisku. Schulza popar?a tak?e jego rodzima, niemiecka partia SPD, której szef, wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel, zachwala? go, mówi?c o „najlepszym przewodnicz?cym PE z mo?liwych”. W podobnym tonie za kolejn? kadencj? Schulza opowiedzia? si? szef frakcji socjaldemokratów w Strasburgu Gianni Pitella.

Oficjalna kampania na rzecz Niemca wp?yn??a na zwarcie szeregów w?ród europejskich chadeków, którzy oczekuj? obsadzenia stanowiska szefa PE przez polityka swojej frakcji. Paradoksalnie dzia?ania Schulza wzbudzi?y najwi?kszy opór w?ród niemieckich chadeków. „Obowi?zuje umowa, zgodnie z któr? po jego kadencji dojdzie do zamiany. Poniewa? pan Schulz jest cz?owiekiem honoru, wychodz? z za?o?enia, ?e b?dzie si? trzyma? poczynionej przez siebie obietnicy” – o?wiadczy?a wiceprzewodnicz?ca CDU Julia Klöckner.  Do ewentualnego przeg?osowania swojej kandydatury wbrew chadekom Schulz potrzebowa?by poparcia mniejszych frakcji, jednak zarówno w?ród europejskich Zielonych, jak i libera?ów Niemiec uchodzi za posta? kontrowersyjn?.

Warto zauwa?y?, ?e zamiana socjaldemokraty na chadeka na stanowisku przewodnicz?cego PE oznacza?aby, ?e wszystkie trzy kluczowe funkcje w UE piastowaliby politycy chadeccy. Przy takim rozwi?zaniu wzros?aby presja na zmian? na innym stanowisku, którego kadencja trwa równie? dwa i pó? roku – mianowicie Przewodnicz?cego Rady Europejskiej, którym jest Donald Tusk. Decyzje co do przysz?o?ci Schulza maj? zapa?? jeszcze tej jesieni.

Interesuj?cy plan B

Zdaj?c sobie spraw? z tego, jak trudno b?dzie utrzyma? si? na stanowisku lidera PE, Martin Schulz zacz?? ju? sobie przygotowywa? plan awaryjny – powrót do Niemiec. Coraz cz??ciej pojawia si? w terenie, zabiera g?os na partyjnych imprezach, przedstawi? niedawno swoj? ksi??kow? biografi?, a w jego okr?gu wyborczym ju? zarezerwowano mu pierwsze miejsce na li?cie wyborczej do Bundestagu, gdyby zdecydowa? si? kandydowa?.

Po utracie funkcji w PE znany z ambicji i pewno?ci siebie Schulz by?by skazany na rol? zwyk?ego pos?a. Przeniesienie si? do polityki wewn?trzniemieckiej w jej przedkampanijnym okresie otwiera tymczasem przed nim zupe?nie nowe perspektywy. Schulz bowiem z miejsca jest przymierzany do kluczowych ról w partii – z kandydatem SPD na kanclerza na czele.

SPD w kryzysie

SPD od blisko dziesi?ciu lat znajduje si? w kryzysie. W wyborach w 2009 i w 2013 roku nie by?a w stanie nawet zbli?y? si? do poparcia osi?ganego przez prowadzon? przez Angel? Merkel CDU/CSU. Nie zmieni?o si? to do dzi?. SPD notuje obecnie w sonda?ach najni?sze poparcie w powojennej historii Niemiec. W niektórych z nich spada?a nawet poni?ej progu 20%. Poniewa? w SPD ju? nikt nie wierzy w mo?liwo?? zwyci?stwa nad parti? Angeli Merkel, jedyn? szans? na przej?cie Urz?du Kanclerskiego jest, niechciana przez wielu, eksperymentalna centrolewicowa koalicja z Zielonymi i Lewic? (o ile w ogóle b?dzie ona mo?liwa  przy wyniku SPD w okolicach 22-23%).

niemcy_sondaze_pazdziernik


Od 2009 roku parti? kieruje obecny wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel, który jednak nie cieszy si? popularno?ci? ani we w?asnym ugrupowaniu, ani w spo?ecze?stwie. Zarzuca mu si? chwiejno?? w pogl?dach, niejasny kurs polityczny i zwi?zany z nimi brak wiarygodno?ci, w ko?cu brak charyzmy. W partii powszechne jest przekonanie, ?e z Gabrielem na czele SPD nie jest w stanie wygra? ogólnokrajowych wyborów, dlatego coraz cz??ciej w mediach spekuluje si? o mo?liwym, innym ni? obecny lider, kandydacie SPD na kanclerza w nadchodz?cej wielkimi krokami kampanii wyborczej. Najpowa?niejszym z nich jest w?a?nie Martin Schulz.

Wybawca ze Strasburga

W tej trudnej sytuacji obecny Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego traktowany jest przez wielu jako wybawca, polityk, który podniesie parti? z kolan. „Gdziekolwiek przemawia Schulz, cz?onkom SPD b?yszcz? oczy. Czy on nie jest cz?owiekiem, który móg?by oswobodzi? parti? z jej marnych wyników sonda?owych? Prawdziwy kandydat na kanclerza dumnej SPD?” – opisuje nastroje w partii dziennikarz „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Thomas Gutschker. Zwolennicy jego kandydatury podkre?laj? przede wszystkim charyzm? i entuzjazm Schulza, jego autentyczno?? (pochodz?cy z biednej rodziny, by?y alkoholik, bez matury, który w?asnymi si?ami wspi?? si? na szczyt), umiej?tno?? komunikacji z wyborcami ich j?zykiem. Schulz uchodzi za polityka, który nie zwa?a na polityczn? poprawno??, mówi bezpo?rednio, atakuje i krytykuje wtedy, kiedy inni dyplomatycznie milcz?, co w oczach wyborców cz?sto dodaje mu wiarygodno?ci (a za granic?, np. w Polsce – przeciwników). Co w Niemczech szczególnie istotne, Schulz ze wzgl?du na swoje do?wiadczenie mo?e si? mierzy? z Angel? Merkel w kwestii polityki zagranicznej i europejskiej. Wszystko to w oczach wielu cz?onków SPD sk?ada si? na obraz niemal wymarzonego lidera kampanii wyborczej.

Nadzieje wielu cz?onków SPD potwierdzaj? niektórzy komentatorzy. „Je?li faktycznie [Schulz] zostanie rywalem Merkel, by?by to zupe?nie inny kaliber. Wówczas wybory do Bundestagu mog?yby by? znacznie ciekawsze, ni? si? obecnie wydaje” – przekonuje publicystka tygodnika „Focus” Linda Hinz. Schulz jako lider kampanii SPD „mia?by szans? pozyska? dla partii nowe grupy wyborców i odzyska? tych utraconych” – dodaje szef pracowni sonda?owej Forsa Manfred Güllner. Kiedy w 2014 roku, u szczytu popularno?ci Angeli Merkel, Schulz by? liderem kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, SPD osi?gn??a 27,3%-procentowy wynik, który w wyborach do Bundestagu za nieca?y rok da?by wi?kszo?? ewentualnej centrolewicowej koalicji.

M?ska przyja?? vs. kariera

Martin Schulz czuje okazywane poparcie i, jak wszystko na to wskazuje, jest gotowy do wzi?cia na siebie roli lidera SPD w zbli?aj?cej si? kampanii wyborczej. Problemem jest jednak Sigmar Gabriel, który jako przewodnicz?cy partii ma pierwsze?stwo do obj?cia roli kandydata na kanclerza i wysy?a? wielokrotnie sygna?y, ?e chce nim zosta?. Obu polityków – Schulza i Gabriela – ma ??czy? za? m?ska przyja?? od czasu, gdy Gabriel w 2004 roku odst?pi? Schulzowi rol? lidera niemieckiej listy SPD w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czym przyczyni? si? do przyspieszenia jego kariery. Schulz nie b?dzie oficjalnie ubiega? si? o przynale?ne Gabrielowi miejsce, dopóki ten sam z niego nie zrezygnuje. Poniewa? za? partia chce unikn?? otwartego konfliktu, za kulisami stale wzrasta presja na Gabriela, ?eby ten ust?pi? Schulzowi miejsca. Ostatnio poparcia temu drugiemu udzieli? m.in. wa?ny polityk SPD, premier Dolnej Saksonii Stephan Weil.

Sam przewodnicz?cy SPD, chocia? wci?? zabiega o poparcie w?ród cz?onków partii, zdaje sobie spraw? ze swojej s?abej pozycji i wielu przeciwników, a tak?e z braku popularno?ci w?ród wyborców. Gabriel nie tylko od lat znacz?co odstaje w rankingach od kanclerz Merkel. Ust?puje te? wyra?nie w?a?nie Schulzowi. Gdyby Niemcy mogli wybiera? kanclerza bezpo?rednio, na obecnego wicekanclerza Gabriela zag?osowa?oby tylko 18% wyborców – na nieobecnego za? na co dzie? w mediach Schulza a? 29%. Obaj trac? jednak wyra?nie do szefowej CDU, któr? wskaza?oby 45% g?osuj?cych. Mi?dzy Schulzem a Gabrielem istnieje tak?e wyra?na ró?nica w ocenach negatywnych. Tego pierwszego za nieodpowiedniego kandydata na kanclerza uwa?a a? 58% badanych, podczas gdy Schulza  35%.

Schulz uchodzi za konserwatywnego socjaldemokrat? i mie?ci si? w prawym skrzydle swojej partii. W Parlamencie Europejskim bardzo dobrze odnajdywa? si? we wspó?pracy z chadekami. W Niemczech po drugiej „Wielkiej Koalicji” CDU/CSU-SPD w ostatnich latach zarówno w?ród socjaldemokratów, jak i w?ród chadeków panuje jednak daleko id?ca niech?? do jej odtworzenia w 2017 roku. Chocia? koalicja z Zielonymi i Lewic?, okre?lana w Niemczech skrótem R2G, nie jest jego wymarzon?, trudno po polityku SPD oczekiwa?, ?e z tego powodu zrezygnuje z szansy zostania kanclerzem na czele takiego centrolewicowego sojuszu. Jak wszystko na to wskazuje, bli?szej sercu Schulza koalicji z Zielonymi i libera?ami z FDP zabraknie natomiast g?osów do wi?kszo?ci.

Decyzj? w sprawie kandydata na kanclerza SPD ma teoretycznie podj?? dopiero w lutym 2017 roku. Je?li jednak na kongresie w grudniu CDU potwierdzi kandydatur? Angeli Merkel, wzro?nie tak?e presja na socjaldemokratów, aby wskazali swojego kandydata. Do tego czasu przysz?o?? europejskiej kariery Schulza powinna by? ju? jasna.


Wykres: opracowanie w?asne

Zdjecie: Wikimedia Commons, Autor: Olaf Kosinsky


Micha? K?dzierski – Absolwent studiów drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Stypendysta Mi?dzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2016 w niemieckim Bundestagu. W latach 2012-2014 redaktor Przegl?du Spraw Mi?dzynarodowych Notabene oraz od 2012 roku Portalu Spraw Zagranicznych, w którym od 2015 roku pe?ni funkcj? szefa dzia?u Europa i Unia Europejska. Od 2014 roku wspó?pracuje przy redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego wspólnie przez Centrum Stosunków Mi?dzynarodowych oraz Fundacj? Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej. Zainteresowania naukowe: polityka wewn?trzna i zagraniczna Republiki Federalnej Niemiec, ze szczególnym uwzgl?dnieniem stosunków polsko-niemieckich i niemiecko-rosyjskich.

­

Przeczytaj te?:
M. Kedzierski, R2G alternatyw? dla Niemiec?
M. Kedzierski, Zmierzch Merkel?
J. Tolczyk, Meklemburgia Pomorze-Przednie da?a czerwon? kartk? CDU. Jak zag?osuje Berlin?
­

­

­

The following two tabs change content below.

Michał Kędzierski

Absolwent studiów drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2016 w niemieckim Bundestagu. W latach 2012-2014 redaktor Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene, a w latach 2012-2016 redaktor Portalu Spraw Zagranicznych, w którym od 2015 roku pełnił funkcję szefa działu Europa i Unia Europejska. W latach 2014-2016 współpracował przy redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 2016 roku odbył staż w niemieckim Bundestagu.

Brak komentarzy on "Martin Schulz – wybawca SPD ze Strasburga?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>