Gruzińska ruletka: polityczne zawirowania na pięć miesięcy przed wyborami

1301 0
JUSTYNA WRÓBEL

Podczas swojej kwietniowej wizyty w USA premier Gruzji Giorgi Kwirikaszwili podkre?li? w wywiadzie dla agencji prasowej Associated Press, ?e celem obecnego rz?du jest zorganizowanie wolnych i najuczciwszych w historii niepodleg?ej Gruzji wyborów parlamentarnych. Mimo tych deklaracji, w ramach kampanii przedwyborczej ekipa rz?dz?ca zintensyfikowa?a dzia?ania maj?ce na celu kompromitacj? Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN), najpowa?niejszego konkurenta Gruzi?skiego Marzenia, z którym przyjdzie mu walczy? o g?osy wyborców 8 pa?dziernika. Do bogatego repertuaru narz?dzi wymierzonych w poprzedni? parti? w?adzy zaliczy? mo?na publikacj? nagra? przypominaj?cych o skandalu ze stosowaniem tortur i molestowaniem wi??niów w 2012 r. oraz rozmow? Micheila Saakaszwilego z Gig? Bokeri?, w trakcie której rzekomo planowa? mieli zamach stanu, ataki na biura ZRN oraz prób? przej?cia kontroli nad zwi?zan? z parti? by?ego prezydenta telewizj? Rustawi-2. Wyrokiem z 3 listopada 2015 r. tbiliski s?d zobowi?za? obecnych w?a?cicieli stacji do zwrócenia akcji Kibarze Chalwasziemu, w którego r?kach uprzednio znajdowa? si? kana?. Opozycja uzna?a, i? jest to próba zdobycia monopolu na gruzi?skie media przez „dyktatur? Bidziny Iwaniszwilego”, za? udzia?owcy zapowiedzieli apelacj?. Wiele insynuacji zwi?zanych jest tak?e z lutowym zamachem na przywódc? opozycyjnej Naszej Gruzji – Wolni Demokraci, Aleksiego Petriaszwiliego, który zosta? postrzelony na cmentarzu w centrum stolicy. Polityk w przesz?o?ci sprawowa? funkcj? ministra ds. integracji z Uni? Europejsk? i NATO, na któr? mianowany zosta? za rz?dów Saakaszwilego.

Krucha koalicja

Ostatniego dnia marca Partia Republika?ska, wchodz?ca w sk?ad koalicji rz?dowej z Gruzi?skim Marzeniem, og?osi?a ?e w jesiennych wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie, zaznaczaj?c jednocze?nie, ?e nie ma zamiaru do??czy? do obozu opozycji. Do pa?dziernika Republikanie b?d? wspó?pracowa? w ramach bloku rz?dz?cego, za? przewodnicz?cy gruzi?skiego parlamentu, Dawit Usupaszwili, a tak?e jego ?ona, Tinatin Khidaszeli, pe?ni?ca funkcj? ministra obrony oraz minister ochrony ?rodowiska i zasobów naturalnych, Gigla Agulaszwili, którzy wywodz? si? z republika?skiego stronnictwa – pe?ni? swoje obowi?zki.

Powo?ana do ?ycia z pocz?tkiem 2012 r. eklektyczna koalicja, która zjednoczy?a sze?? partii o ró?nych pogl?dach i wizjach pa?stwa: Gruzi?skie Marzenie-Demokratyczn? Gruzj?, Parti? Republika?sk?, Nasz? Gruzj?-Wolnych Demokratów, Parti? Konserwatywn?, Przemys? Zbawi Gruzj?, Forum Narodowe oraz pos?ów wybranych w jednomandatowych okr?gach wyborczych i niezale?nych cz?onków parlamentu, zwyci??y?a w wyborach w pa?dzierniku tego samego roku, zdobywaj?c niemal 55% g?osów wyborców i wi?kszo?? w parlamencie (85 ze 150 miejsc). Od samego pocz?tku podkre?lano, ?e nadrz?dnym celem zawi?zanej koalicji jest odsuni?cie od w?adzy rz?dz?cego wówczas obozu Micheila Saakaszwilego. Ludowcy opu?cili zawi?zany ad hoc sojusz w 2013 r., Wolni Demokraci pod??yli ich ?ladem rok pó?niej. Decyzja Partii Republika?skiej, numeru dwa rz?dz?cej kolacji i jej najbardziej prozachodniego komponentu, niesie ze sob? wysokie ryzyko nieprzekroczenia przez ni? pi?cioprocentowego progu wyborczego i w konsekwencji znalezienia si? poza parlamentem; taki scenariusz by? ju? jej udzia?em w 2008 r.

Z osi?gni?ciem klauzuli zaporowej mog? mie? problem tak?e trzy niewielkie i ciesz?ce si? nisk? popularno?ci? partie wchodz?ce w sk?ad politycznego aliansu. Konserwaty?ci i Forum Narodowe równie? zapowiedzieli samodzielne startowanie w pa?dziernikowych wyborach. Tylko Przemys?owców uda?o si? odwie?? od politycznego rozwodu. Po wyborczej gor?czce koniecznym okaza? si? mo?e zawi?zanie sojuszu post factum, co b?dzie wydarzeniem bez precedensu w najnowszej historii Gruzji.

Szara eminencja

Koalicja Gruzi?skiego Marzenia jest projektem autorstwa Bidzina Iwaniszwiliego. Miliarder, którego maj?tek szacuje si? na 4.8 miliarda USD, co stanowi niemal po?ow? rocznego bud?etu pa?stwa, jest jej sponsorem i niekwestionowanym liderem. Do listopada 2013 r. sprawuj?c funkcj? prezesa Rady Ministrów, najwa?niejsze decyzje podejmowa? de facto jednoosobowo, powierzaj?c zaufanym wspó?pracownikom teki ministrów w najwa?niejszych obszarach krajowej polityki. Odchodz?c z rz?du znalaz? si? poza sformalizowanym ?yciem politycznym, zachowuj?c jednak instrumenty wp?ywania zarówno na koalicj?, jak i rz?d, na czele którego stawali po nim kolejno Irakli Garibaszwili i Giorgi Kwirikaszwili – oboje z bliskiego otoczenia Iwaniszwiliego. Tak?e prezydent kraju, Giorgi Margwelaszwili, startuj?c w wyborach w 2013 r. pozbawiony by? w?asnego zaplecza politycznego i swoje zwyci?stwo zawdzi?cza? „namaszczeniu” ówczesnego premiera.

2.
Premier Giorgi Kwirikaszwili podczas spotkania z gruzi?skimi studentami mieszkaj?cymi w Stanach Zjednoczonych. Boston, 28 kwietnia 2016 r. Fot. Biuro prasowe premiera.

Zakulisowe rz?dy oligarchy rodz? wiele pyta? i obaw?, ?e faktyczny o?rodek w?adzy nabiera pozainstytucjonalnego charakteru. Wydaje si?, ?e to Iwaniszwili ma ostatnie s?owo przy podejmowaniu najwa?niejszych decyzji politycznych. Najbogatszy Gruzin publicznie przyznaje, ?e zdarza mu si? konsultowa? decyzje rz?du, a jego obecno?? podczas niektórych oficjalnych wydarze? pa?stwowych, wskazuje na utrzymywanie przez niego pierwszoplanowej pozycji w gruzi?skiej polityce.

Obecny premier nigdy nie ukrywa?, ?e to z inicjatywy miliardera zosta? kandydatem na szefa rz?du, za? podczas swojej ostatniej wizyty w USA, spotykaj?c si? zarzutami ameryka?skich dziennikarzy, i? Iwaniszwili wci?? zachowuje kluczowy wp?yw na sytuacj? w Gruzji, pozostaj?c formalnie niezaanga?owanym w rz?dow? administracj? i nie ponosz?c tym samym politycznej odpowiedzialno?ci, skonstatowa?, ?e „za?o?yciel Gruzi?skiego Marzenia jest bardzo wa?n? postaci? w krajowej polityce, a ja nie zamierzam zaprzecza?, i? tak nie jest. (…) Iwaniszwili zrobi? wiele dobrego dla gruzi?skiej polityki i jestem zdania, ?e b?dzie on mia? jeszcze okazj? zrealizowa? w niej du?o dobrych rzeczy”, zaznaczaj?c, ?e „podejmuj?c najwa?niejsze decyzje w swej codziennej pracy, rz?d pozostaje ca?kowicie niezale?ny”.

Mi?dzy Wschodem a Zachodem

Pomimo licznych flag NATO i Unii Europejskiej powiewaj?cych na ulicach gruzi?skich miast, w spo?ecze?stwie dostrzec mo?na rosn?ce rozczarowanie Zachodem; podczas Aspen Security Forum w Londynie ameryka?ski ambasador przy NATO, Douglas Lute o?wiadczy?, i? w najbli?szym czasie nie mo?na mówi? o rozszerzeniu Organizacji Paktu Pó?nocnoatlantyckiego o nowych cz?onków. Chocia? w marcu Komisja Europejska wystosowa?a propozycj? umieszczenia Gruzji na li?cie krajów, których obywatele mog? podró?owa? do strefy Schengen bez wizy (zwolnienie z obowi?zku wizowego nie przewiduje prawa do pracy), europejscy politycy nie rozbudzaj? nadziei co do bli?szej perspektywy jej cz?onkostwa w UE, na co Gruzini liczyli w zwi?zku z ich zaanga?owaniem w Partnerstwo Wschodnie. Decyzje te sprawiaj?, ?e niegdysiejszy entuzjazm dla Zachodu ?ywiony przez gruzi?skie spo?ecze?stwo ust?puje postsowieckim resentymentom, obecnym zw?aszcza w?ród starszego pokolenia, oraz rewizji dotychczas stanowczego stanowiska w kwestii stosunków z Rosj?, kierowanej pragmatyzmem i wynikaj?cej z och?odzenia relacji z Europ? Zachodni? i Stanami Zjednoczonymi.

Tak?e „odmro?ony” w pierwszych dniach kwietnia konflikt w Górskim Karabachu  stanowi dla Gruzji powa?ne wyzwanie zarówno w kontek?cie wewn?trznym, jak i mi?dzynarodowym. Azerbejd?an i Armenia s? jej s?siadami, na jej terytorium zamieszkuje znacz?ca populacja zarówno etnicznych Ormian, jak i Azerów. Z oboma krajami ??cz? Gruzj? szczególne stosunki: Azerbejd?an jest jej strategicznym partnerem w wa?nych projektach sektora energetycznego, z Armeni? wi??? Gruzj? silne wi?zi historyczne, kulturowe i religijne. To zmusza w?adze w Tbilisi do ostro?nego balansowania mi?dzy stronami konfliktu, przy zachowaniu dobrych relacji z ka?d? z nich. Gruzi?scy przywódcy podkre?laj?c, ?e konflikt powinien by? rozwi?zany w sposób pokojowy, staraj? si? utrzyma? w kwestii karabaskiej wywa?one stanowisko. Zauwa?y? nale?y, ?e na czterodniowej wojnie najwi?kszy kapita? polityczny zbi?a Rosja, jako g?ówny arbiter i gwarant zawieszenia broni pomi?dzy zwa?nionymi stronami; umocni?a swoje wp?ywy na Kaukazie Po?udniowym,  marginalizuj?c po raz kolejny pozycj? Zachodu na tym obszarze. W przypadku podj?cia dzia?a? wojennych na du?a skal?, przed gruzi?skim rz?dem stan??oby wiele pyta?, na które ci??ko dzi? znale?? odpowied?: czy udost?pni? Rosjanom gruzi?sk? przestrze? lotnicz?, by Ci mogli wspomóc Armeni?, za? wojsku tureckiemu zezwoli? na przemarsz przez gruzi?skie terytorium w drodze do Azerbejd?anu? Jaka b?dzie rola Gruzji w procesie mediacji? I w ko?cu, czy przyjmowa? uchod?ców, a je?li tak, to ilu? Cho? to wojna mi?dzy Azerbejd?anem a Armeni?, to Gruzja mo?e by? tym, który j? przegra.

Niespe?nione marzenie

Najnowsze wyniki przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Demokratyczny i Caucasus Research Resource Centers (CRRC) przedwyborczego sonda?u ukaza?y brak zaufania gruzi?skiego spo?ecze?stwa do g?ównych aktorów sceny politycznej; wi?kszo?? (61%) Gruzinów na pó? roku przed wyborami wci?? nie wie, na kogo zag?osuje. Niezadowolenie i rozczarowanie elitami wszystkich opcji powoduje, ?e wyborcy nie identyfikuj? si? z ?adn? z partii politycznych.

Wed?ug bada?, gdyby plebiscyt odby? si? jutro, 15% respondentów zag?osowa?oby na koalicj? Gruzi?skiego Marzenia, za? 13% na Zjednoczony Ruch Narodowy. Obie partie maj? równie? podobny elektorat negatywny: kolejno 19% i 20%. 6% odda?aby swój g?os na Wolnych Demokratów, 4% na Parti? Pracy, a 3% na Sojusz Patriotów Gruzji. Politykami, którzy ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem Gruzinów s? lider ZRN, Dawit Bakradze (15%), by?y minister obrony Irakli Alasania (7%) i stoj?cy na czele Partii Pracy Szalwa Natelaszwili (6%). Urz?duj?cy premier uplasowa? si? na czwartej, za? prezydent na siódmej pozycji. Najwi?ksza niech?? nakierowana jest na osob? Bidzina Iwaniszwiliego. 59% ankietowanych uwa?a, ze by?y premier jest g?ównym autorem najwa?niejszych decyzji podejmowanych przez rz?d.

Badanie pokazuje, ?e Gruzini nie darz? zaufaniem cz?onków parlamentu: 64% s?dzi, i? reprezentuj? oni wy??cznie w?asne interesy. Pos?owie, a nawet sama siedziba legislatywy, s? postrzegane jako niedost?pne dla spo?ecze?stwa. Przejawem narastaj?cego kryzysu wewn?trznego s? rekordowo niskie poparcie dla ekipy rz?dz?cej, kuluarowe rz?dy Iwaniszwiliego, jak i najdotkliwiej odczuwana przez spo?ecze?stwo pogarszaj?ca si? sytuacja materialna: rosn?ce bezrobocie, wzrost cen i inflacji. Pomimo politycznego impasu, nie wydaje si?, by Zjednoczony Ruch Narodowy mia? szanse na zwyci?stwo w nadchodz?cych wyborach. Gruzini wci?? pami?taj? patologie poprzedniej ekipy rz?dz?cej, która mimo niew?tpliwych zas?ug w zbli?eniu Gruzji z Zachodem, uniezale?nieniu gospodarki krajowej od Rosji, ukróceniu przest?pczo?ci i korupcji, na li?cie swoich grzechów ma ra??ce naruszanie wolno?ci mediów, ograniczanie dzia?alno?ci opozycji, brutaln? polityk? policyjn? i ignorowanie kwestii socjalnych. Niezdecydowanie wyborców i b?d?ca jego konsekwencj? nagonka gruzi?skich w?adz na si?y opozycyjne, powodowana topniej?cym poparciem przed zbli?aj?cymi si? wyborami oraz maj?ca na celu odwróci? uwag? spo?ecze?stwa od kryzysowej sytuacji, w jakiej znalaz? si? kraj, sprawiaj?, ?e post?puj?ca destabilizacja jest jednym z prawdopodobnych scenariuszy dla po?udniowokaukaskiej republiki.


Justyna WróbelAbsolwentka prawa (2013) na Wydziale Prawa i Administracji oraz historii sztuki (2014) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. Obecnie aplikantka adwokacka przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Pracowa?a w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jako cz?onek Zespo?u ds. rewindykacji dóbr kultury. Od dwóch lat dzia?aczka Forum M?odych Dyplomatów. Uczestniczka licznych szkole? i konferencji w ramach programu Youth in Action, m.in. w Armenii, Azerbejd?anie i Turcji. Jej zainteresowania badawcze skupiaj? si? na krajach Bliskiego Wschodu: Iranie, Jemenie, Libanu, Izraelu i Palestynie oraz obszarze postradzieckim, ze szczególnym uwzgl?dnieniem Kaukazu, zarówno Po?udniowego, jak i republik Federacji Rosyjskiej. Interesuje si? tak?e kinem europejskim i ira?skim oraz j?zykami diaspory ?ydowskiej.


Przeczytaj te?:
P. Wojciechowska, Europejskie marzenie Gruzinów
C. Szczepaniuk, OSCE Election Observation Mission in Georgia – report from an International Observer
P. Wojciechowska, Mi?dzy Gruzj? a Armeni?. Subiektywnie o Zakaukaziu
R. Ruiz, EUMM GEORGIA: A Mission in the Caucasus Geopolitical Crossroads

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Gruzińska ruletka: polityczne zawirowania na pięć miesięcy przed wyborami"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *