Trans-Indie

977 0
 IGA BIELAWSKA

Transseksualizm okre?la si? [1] jako form? zaburzonej identyfikacji i roli p?ciowej. To niezgodno?? mi?dzy psychiczn? identyfikacj? z dan? p?ci? a biologiczn? budow? cia?a, dlatego transseksuali?ci nie czuj? si? reprezentantami w?asnej p?ci biologicznej. W wielu krajach istnieje mo?liwo?? poddania si? operacji, dzi?ki której budowa cia?a b?dzie odpowiada? to?samo?ci p?ciowej[2].

Kwestia postrzegania transseksualizmu przez ró?ne kultury jest bardzo interesuj?ca. W niektórych z nich osobom transseksualnym przypisuje si? specjalne lub magiczne zdolno?ci. Tak jest równie? w przypadku postrzegania transseksualistów w rejonie Azji Po?udniowej, a zw?aszcza w Indiach, w których istnieje ciekawa perspektywa postrzegania osób transseksualnych i ich roli w spo?ecze?stwie.

Transseksualizm made in India

300px-HijraKultura indyjska stworzy?a w swoich ramach miejsce dla „trzeciej p?ci”, do której zalicza si? wszystkie osoby niepasuj?ce do podzia?u na kobiety i m??czyzn. Okre?la si? ich uogólniaj?cym mianem hid?ra, które w j?zyku hindi oznacza impotenta, eunucha lub kobiet? o m?skim wygl?dzie. Hid?rowie tworz? spo?eczno?ci z?o?one wy??cznie z przebranych za kobiety i na?laduj?cych kobiecy sposób zachowywania si? m??czyzn. W Indiach panuje wierzenie, ?e przedstawiciele tej grupy s? wys?annikami bogini, która w ró?nych regionach kraju przybiera inne postaci. Na pó?nocy hid?rowie pozostaj? pod opiek? Bahu?ara Maty, w Karnatace Ellammy, w Tamilnadu za? uto?samia si? ich z Mohini, która jest wcieleniem boga Kryszny w postaci kobiety[3]. Hid?rowie zajmuj? si? pos?ug? ?wi?tynn? w miejscach kultu bogini, któr? otaczaj? czci? i w jej imieniu udzielaj? b?ogos?awie?stwa.

Te spo?eczno?ci ?yj? dzi?ki ja?mu?nie i datkom[4] otrzymywanym w zamian za pob?ogos?awienie noworodka lub m?odej pary. „Trzeci? p?e?” w Indiach stanowi? m??czy?ni, którzy przyszli na ?wiat z nierozwini?tymi lub zdeformowanymi genitaliami, osoby o problemach z identyfikacj? to?samo?ci p?ciowej, a tak?e ch?opcy, którzy w zamian za zes?an? ?ask? lub uzdrowienie zostali oddani bogini na s?u?b?[5].

M??czy?ni czy ju? kobiety?

Badacze zajmuj?cy si? transseksualizmem twierdz?, ?e istnieje silna relacja mi?dzy spo?eczno–kulturow? to?samo?ci? p?ciow? a ró?nic? w budowie cia?a. Hid?rowie, pytani o swoj? przynale?no?? do „trzeciej p?ci”, zazwyczaj twierdz?, ?e tacy przyszli na ?wiat. Tym samym staraj? si? dowie??, ?e analogicznie do istnienia trzeciej spo?eczno-kulturowej to?samo?ci kulturowej (gender) istnieje tak?e trzecia p?e? biologiczna[6]. Innym sposobem definiowania osób transseksualnych jest okre?lanie, kim oni nie s?. Przedstawiciele spo?eczno?ci transseksualnych w Indiach nie s? uznawani ani za m??czyzn, ani za kobiety. Kultura zachodnia, podobnie jak indyjska, definiuje m??czyzn? przez specyfik? budowy cia?a oraz zdolno?? do reprodukcji. W odniesieniu do tej definicji oczywiste jest, ?e hid?rowie nie mog? by? zaklasyfikowani do grupy m??czyzn, gdy? nie mog? sta? si? przyczyn? zap?odnienia. Ponadto przedstawiciele spo?eczno?ci transseksualnej uwa?aj? si? raczej za kobiety, o czym ?wiadczy m.in. ich wygl?d. Nosz? stroje kobiece[7], ozdabiaj? si? bi?uteri?, maj? d?ugie w?osy i groteskowo przerysowany makija?. Te wszystkie zabiegi maj? za zadanie podkre?li? ich kobieco??.

W spo?eczno?ci indyjskiej hid?rowie s?yn? z epatowania nieokie?znan? seksualno?ci? i ?akti (energia)[8] nadan? im przez bogini?. Staraj? si? wiernie kopiowa? kobiecy sposób chodzenia, mówienia, gesty, mimik?,  przyjmuj? równie? kobiece imiona. Mimo stara?, dzi?ki którym hid?rowie chc? upodobni? si? do kobiet i by? traktowani jak one, spo?ecze?stwo indyjskie nie nadaje im tego statusu. Kobiet? charakteryzuje bowiem nie tylko noszenie damskich strojów, bi?uteria i odpowiednia mimika. Kultura indyjska definiuje kobiet? przez pryzmat zdolno?ci do wydania na ?wiat potomstwa. Hid?rowie nie mog? spe?ni? tej roli, zatem nie mo?na ich postrzega? jako przedstawicieli tzw. p?ci pi?knej.

Hid?rom w Indiach przypisuje si? niezwykle istotne role w spo?ecze?stwie, inaczej ni? ma to miejsce w stosunku do mniejszo?ci transseksulanych na Zachodzie. Jako wys?annicy bogini i przejaw jej ?akti staj? si? nieodzown? cz??ci? w religijno?ci hinduskiej i obrz?dach p?odno?ci. Od wieków w Indiach wierzy si? w ich moc i dlatego hid?rowie s? zapraszani do domów, w których na ?wiat przyszed? m?ski potomek. Zazwyczaj przybywaj? w grupach, ?piewaj?, ta?cz?, bez skr?powania flirtuj? z m??czyznami obecnymi na tych wydarzeniach, ale przede wszystkim b?ogos?awi? noworodka i ?ycz? mu wielu synów w przysz?o?ci[9]. Hid?rowie odgrywaj? scenki, na?laduj? poród, w groteskowy sposób próbuj? skupi? na sobie uwag? m??czyzn.

Nale?y jednak pami?ta?, ?e ich sposób zachowania ma wymiar religijny[10]. Us?ugi hid?rów musz? zosta? wynagrodzone. Zazwyczaj przyjmuj? zap?at? w formie pieni?dzy lub nowych ubra?. Dar udzielania b?ogos?awie?stw wi??e si? tak?e z darem rzucania przekle?stw. Zgodnie z tradycj? uwa?a si?, ?e rodzina, która niewystarczaj?co hojnie wynagrodzi?a wys?anników bogini, mo?e spodziewa? si? pojawienia si? niep?odno?ci po?ród cz?onków rodziny[11]. Wydaje si?, ?e w?a?nie na tym polega niejednoznaczny stosunek hindusów do przedstawicieli trzeciej p?ci. Z jednej strony hid?rów nale?y darzy? szacunkiem ze wzgl?du na udzielane przez nich b?ogos?awie?stwa, z drugiej za? osoby bezp?odne budz? ogromny strach, gdy? – zgodnie z wierzeniami ludzi – ich niezdolno?? do przekazywania genów mo?e „przej??” na innych cz?onków spo?ecze?stwa. Nie bez powodu m?oda kobieta nie mo?e mie? kontaktu z hid?rami, którzy wed?ug panuj?cych przes?dów potencjalnie mogliby os?abi? si?? jej p?odno?ci.

Oprócz udzielania b?ogos?awie?stw hid?rowie pracuj? tak?e jako prostytutki, a ich klientami s? wy??cznie m??czy?ni. Od wielu lat zwi?zki jednop?ciowe w Indiach s? przedmiotem bada? antropologicznych. Niektórzy zachodni badacze uznaj?, ?e istnienie i role spo?eczne przyporz?dkowane hid?rom maj? formu?? zinstytucjonalizowanego homoseksualizmu[12]. Trudno zgodzi? si? z t? teori?, gdy uwzgl?dni si? fakt, ?e g?ównym dzia?aniem spo?eczno?ci transseksualnych nigdy nie by?o utrzymywanie relacji homoseksualnych. Dodatkowo warto wzi?? pod uwag? fakt, ?e niektórzy ich przedstawiciele zachowuj? abstynencj? seksualn?. Transseksuali?ci zajmuj? si? przede wszystkim s?u?b? w ?wi?tyni.

* * *

Obecnie w Indiach coraz cz??ciej mówi si? o nietolerancji i prze?ladowaniach, których do?wiadczaj? osoby transseksualne. Hid?rowie zaczynaj? jednak aktywnie uczestniczy? w ?yciu politycznym stanów, które zamieszkuj?. Dzi?ki ich entuzjazmowi i zaanga?owaniu rz?d stanowy po?udniowoindyjskiego Tamilnadu dostrzeg? problemy tej grupy spo?ecznej i w 2008 r. powo?a? komitet do spraw opieki spo?ecznej dla osób transseksualnych. Organ sk?ada si? z 8 cz?onków, a jego zadaniem jest przeciwdzia?anie aktom nietolerancji wobec transseksualistów. W tym samym roku postanowiono tak?e wprowadzi? udogodnienia w sk?adaniu dokumentów aplikacyjnych na uczelnie wy?sze dla hid?rów – jeszcze do niedawna osoby transseksualne mog?y sk?ada? dokumenty w instytucjach edukacyjnych wy??cznie jako m??czy?ni, a to nie zgadza?o si? z ich to?samo?ci? p?ciow?. Obecnie na formularzach aplikacyjnych indyjskich uczelni rz?dowych w miejscu wyboru p?ci wprowadzono trzeci? rubryk? pod has?em „transgender”. Dzi?ki temu hid?rowie mog? zdoby? wykszta?cenie i poprawi? warunki ?yciowe, pozostaj?c jednocze?nie w zgodzie ze swoj? to?samo?ci? p?ciow?. Wcze?niej osoby transseksualne mog?y studiowa? w m?skich szko?ach, w których stawa?y si? przedmiotem kpin ze strony pozosta?ych uczniów.

Warto równie? wspomnie?, ?e w 2005 r. rz?d centralny wprowadzi? kategori? „E” w formularzach sk?adanych o wydanie paszportów. Niew?tpliwie by? to ogromny krok ku zmianom w postrzeganiu osób, które nie wpisuj? si? ani w p?e? m?sk?, ani w ?e?sk?. Niestety, wielu transseksualistów niepochlebnie odnosi?o si? do tej kategorii, gdy? „E” oznacza eunucha, z którym si? nie uto?samiaj?.

Mimo zmian, które zachodz? w spo?eczno?ci indyjskiej, transseksuali?ci nadal pozostaj? obiektem kpin i docinek. W skrajnych przypadkach dochodzi tak?e do wykorzystywania ich w celach seksualnych. Niepokoj?cy jest równie? fakt, ?e przedstawiciele „trzeciej p?ci” musz? stawia? czo?a przepisom prawnym. Co wi?cej, w Indiach zmiana p?ci jest nielegalna. Hid?rowie nie mog? wi?c korzysta? z praw obywatelskich i politycznych, które przys?uguj? transseksualistom na Zachodzie. To z kolei generuje problemy zwi?zane z kwesti? dziedziczenia czy uzyskania dokumentów to?samo?ci. Mimo ?e kultura indyjska stworzy?a osobom transseksualnym w?asn? przestrze? kulturow?, powinny jeszcze zosta? znalezione rozwi?zania, które pomog?yby im lepiej funkcjonowa? w spo?ecze?stwie.               


 • [1]Wed?ug International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10); Mi?dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowana przez World Health Organisation (WHO), która zajmuje si? mi?dzynarodowym systemem diagnozy.
 • [2] Kultura zachodnia przyjmuje, ?e dziecko przychodzi na ?wiat jako przedstawiciel p?ci ?e?skiej lub m?skiej. Dychotomiczne spojrzenie na kwesti? p?ci powoduje, ?e spo?ecze?stwa zachodnie z trudno?ci? akceptuj? osoby, których nie mo?na zaklasyfikowa? do jednej z p?ci. Na Zachodzie transseksualizm traktuje si? jako stan przej?ciowy mi?dzy dwiema p?ciami. Z tego wynika, ?e w naszym kr?gu kulturowym ?atwiej mo?na zrozumie? m??czyzn?, który d??y do zmiany p?ci, ni? transseksualist? pozostaj?cego w permanentnie nieokre?lonym stanie. Wi?cej na ten temat patrz w: S. Nanda, Neither man or woman. The hijras of India, Wadsworth Publishing Company, Toronto 1999.
 • [3] Bahu?ara Mata to jedna z bogi? panteonu hinduskiego uznawana za patronk? osób transseksualnych (szczególnie w stanie Gud?arat). W ikonografii przedstawia si? j? jako pi?kn? kobiet?, która w trzech r?kach dzier?y miecz, manuskrypty i trójz?b. Czwart? r?k? za? udziela b?ogos?awie?stwa. Bogini Ellamma jest czczona g?ownie przez ni?sze kasty na po?udniu Indii. Uwa?a si? j? za manifestacj? bogini Kali znanej jako pogromczyni demonów i si? z?a.
 • [4] Datki, nazywane badhai, to zazwyczaj prezenty w formie gotówki, nowych ubra?, kosmetyków lub innych dóbr materialnych.
 • [5] Czasami nowi cz?onkowie spo?eczno?ci hid?rów przechodz? zabieg kastracji. Zdarzaj? si? tak?e sytuacje, w których usuwa si? cz?onek i j?dra, ale nie formuje si? waginy. W wi?kszo?ci przypadków przyjmuje si?, ?e hid?rowie nie s? zdolni do posiadania potomstwa.  W Indiach brak zdolno?ci reprodukcyjnych jest postrzegany jako co? niepomy?lnego, dlatego na tej p?aszczy?nie kszta?tuje si? dwuznaczny stosunek spo?ecze?stwa do osób transseksualnych. Z jednej strony udzielaj? oni b?ogos?awie?stwa w imieniu bogini, z drugiej za? mog? sprowadzi? nieszcz??cie ze wzgl?du na swoj? bezp?odno??.
 • [6] Wi?cej na ten temat w: C. Busby, Permeable and partible persons: a comparative analysis of gender and body in South India and Melanesia, „The journal of the Royal Anthropological Institute”, 1997/2.
 • [7] Na pó?nocy Indii zazwyczaj nosz? salwar kamiz, który sk?ada si? z lu?nych spodni zw??anych na dole i tuniki, na po?udniu za? tradycyjny strój kobiecy zwany sari, który jest odpowiednio udrapowanym kilkumetrowym kawa?kiem materia?u.
 • [8] ?akti to jeden z podstawowych terminów filozoficzno-religijnych w Indiach, który oznacza energi? lub aktywn? moc boga panteonu indyjskiego, a tak?e ?e?sk? personifikacj? tej mocy. Jako aktywny aspekt boga oznacza jego inteligencj? (?it), wol? oraz zdolno?ci kreacji i przejawiania si? na ?wiecie. ?akti jest manifestacj? boskiej energii, która jest obecna we wszystkim, co istnieje.
 • [9] Zwyczajowo w kulturze indyjskiej po ceremonii za?lubin kobiety przenosz? si? do domu m??a i jego rodziny. Z tego powodu mówi si?, ?e „córka to pi?kny kwiat, który kwitnie w cudzym ogrodzie”. W tradycyjnych spo?eczno?ciach relacje m?odych m??atek i ich bliskich po ?lubie ulegaj? rozlu?nieniu. Inaczej jest w przypadku m??czyzn, którzy na zawsze pozostaj? integraln? cz??ci? swoich rodzin – to na nich spoczywa obowi?zek piel?gnowania rodziców. W Indiach przyjmuje si?, ?e syn jest gwarancj? dostatnich czasów staro?ci. Z tego wzgl?du kobietom w dniu ?lubu ?yczy si?, ?eby zosta?y matkami tysi?ca synów.
 • [10] Ponadto w ten sposób spe?niaj? swoj? najwa?niejsz? i najbardziej cenion? rol?, gdy? ich b?ogos?awie?stwo ma zapewni? szcz??liwe ?ycie nowonarodzonego dziecka.
 • [11] Próba przekonania domowników do zap?acenia wi?kszej ilo?ci pieni?dzy sk?ada si? z kilku etapów. Pierwszym z nich s? ?arty, drugim gro?by, trzecim za? pokazanie zniekszta?conych genitaliów. Co ciekawe, obna?enie nie ma wywo?a? powszechnego szoku czy obrzydzenia, ale ma by? przyczyn? powstania niep?odno?ci po?ród osób, które widzia?y ten akt.
 • [12] Ta teoria by?a popierana m.in. przez brytyjskiego psychiatr? i antropologa George’a Morrisona Carstairs.

Zdj?cie: Wikimedia Commons


Iga Bielawska – studentka studiów magisterskich na Wydziale Orientalistycznym, specjalno?? indologia. G?ówne zainteresowania badawcze: stosunki mi?dzynarodowe, gospodarcze i kwestie wspó?pracy mi?dzynarodowej w obszarze wojskowo-technicznym mi?dzy Polsk? a krajami Orientu, w szczególno?ci z Indiami, sytuacja kobiet w krajach azjatyckich i Bliskiego Wschodu.


Przeczytaj te?:
P. Wojciechowska, Ray of hope? Nowy indyjski rz?d Narendry Modiego
P. Wojciechowska, Indie dwóch pr?dko?ci – niewykorzystany kapita? ludzki w najwi?kszej demokracji ?wiata.
C. Szczepaniuk, Indian economy in the light of Millennium Development Goals

 

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Trans-Indie"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *