Indie dwóch prędkości – niewykorzystany kapitał ludzki w największej demokracji świata.

1933 5
PAULINA WOJCIECHOWSKA, Program Azjatycki

31 pa?dziernika urodzi? si? 7-miliardowy mieszkaniec Ziemi. Chi?ska „polityka jednego dziecka” skutecznie ogranicza wzrost populacji w Pa?stwie ?rodka, dlatego demografowie przywiduj? ?e ok. 2020 to Indie, z przyrostem naturalnym 1,3%, b?d? najludniejszym pa?stwem ?wiata. Pa?stwo, które szczyci si? mianem „najwi?kszej demokracji ?wiata” ma ambicje aby sta? si? ?wiatowym supermocarstwem. Ju? wkrótce co pi?ty mieszkaniec ?wiata b?dzie Indusem. Czy b?dzie to niedo?ywiony i zniszczony przez choroby mieszkaniec przedmie?? wielomilionowej aglomeracji – czy ?wietnie radz?cy sobie w ?wiecie najnowocze?niejszych technologii pracownik nowej Doliny Krzemowej?

Indie utrzymuj?, ?e 7-miliardowym mieszka?cem ziemi jest dziewczynka Nargis

W drodze do mocarstwowo?ci Indie redefiniuj? polityk? zagraniczn? i bezpiecze?stwa, próbuj? tak?e zaimponowa? ?wiatu swoj? nowoczesno?ci? i bogactwem. Okazj? do tego? sta?y si? zesz?oroczne mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej, Commonwealth Games. Nowi miliarderzy, nazywani bolioligarchami, wzbogaceni dzi?ki szybkiemu rozwojowi kraju, ostentacyjnie imponuj? bogactwem w stylu dawnych macharad?ów. Sta? ich cho?by na zorganizowanie wesela dla córki za miliony dolarów lub budow? ekskluzywnych kilunastopi?towych wie?owców mieszkalnych dla rodzin.

Ekonomiczne prognozy przewiduj?, ?e oko?o roku 2030 Indie stan? si? trzeci? gospodark? ?wiata, po USA i Chinach. PKB Indii wzrasta w tempie ok. 6-10% rocznie, ale wzrost bogactwa dotyczy g?ównie mieszka?ców miast. Wska?nik Giniego (wska?nik nierówno?ci spo?ecznej) wynosi 36.8, co daje Indiom ca?kiem dobre, 80. miejsce na ?wiecie. Jednak w przeliczeniu na osob? PKB wynosi zaledwie 3,5 tys. USD, co daje wschodz?cej gospodarczej pot?dze 162. miejsce na ?wiecie (Chiny 125.). Struktura PKB zaczyna przypomina? pa?stwo rozwini?te: 19% rolnictwo, przemys? 26%, us?ugi 52%. Zupe?nie inaczej wygl?da jednak rozk?ad si?y roboczej: rolnictwo 52%, przemys? 14%, us?ugi 34%. W Indiach z roku na rok powstaj? du?e, nowoczesne gospodarstwa – jednak wi?kszo?? to niewielkie poletka, daj?ce utrzymanie co najwy?ej uprawiaj?cej je rodzinie.

Wschodz?ce supermocarstwo w rankingu HDI (2010), najpopularniejszym wska?niku jako?ci ?ycia, zajmuje 134 miejsce. Wynik punktowy (0,547) i tak znacznie poprawi? si? w ci?gu ostatnich lat, tak jak poprawia si? standard ?ycia Indusów. Dzi? ju? dwie trzecie rodzin zamieszkuje cementowane domy, a trzy czwarte gospodarstw domowych ma dost?p do elektryczno?ci. Dla przybysza z Zachodu dworce i ulice pe?ne ?ebraków, g?odnych i chorych, s? zwykle najsilniejszym szokiem kulturowym, zaraz po próbie przej?cia przez ulic?. Oko?o 25% ludno?ci ?yje poni?ej granicy ubóstwa, kilkaset milionów ludzi jest niedo?ywionych. Cho? wraz ze wzrostem bogactwa poprawiaj? si? i te statystki (dane sprzed kilku lat mówi? o 40%), polepszaj? si? one wci?? znacznie wolniej ni? zyski bolioligarchów. W statystykach ubóstwo jest silnie skorelowane z p?ci?, umiej?tno?ci? czytania i pisania, posiadaniem ziemi i oczywi?cie z formalnie zniesion? pó? wieku temu przynale?no?ci? kastow?. Wielomilionowa spo?eczno?? wykluczonych to tykaj?ca bomba zegarowa.

Gorakpur, pó?nocne Indie, fot.: Paulina Wojciechowska

Znacz?ce zmiany wida? tak?e w dziedzinie edukacji. Ponad dwie?cie uniwersytetów oraz setki innych szkó? wy?szych opuszcza co roku ok. 2,5 miliona absolwentów. Mno?? si? inwestycje w badania i nowe technologie, a zag??bie informatyczne w Bangalore przy?mi?o Dolin? Krzemow?. Dok?adnie w tym samym czasie 39% doros?ych mieszka?ców Indii nie potrafi pisa? i czyta?. Zgodnie z przyj?tym w 2009 roku prawodawstwem wszystkie dzieci w wieku 6-14 lat maj? prawo do darmowej edukacji, a praca dzieci jest zakazana, by nie by?y odci?gane od nauki. Niestety sytuacja ekonomiczna a tak?e niektóre bariery spo?eczne sprawiaj?, ?e ok. 8 milionów dzieci nie ucz?szcza do szkó? podstawowych. Edukacja na poziomie ?rednim dotyczy jedynie 30-50% uczniów. Za technologiczne sukcesy Indusów odpowiadaj? przede wszystkim prywatne szko?y, niedost?pne dla wi?kszo?ci spo?ecze?stwa.

Wyje?d?aj?c do Indii musimy zapewni? sobie zestaw szczepionek – ?ó?taczki A i B, polio, tyfus i oczywi?cie nie mo?na zapomnie? o lekach przeciwmalarycznych. Stan ochrony zdrowia we wschodz?cym supermocarstwie wci?? jest daleki pa?stwom rozwini?tym. Wydatki na s?u?b? zdrowia wynosz? 2,4% PKB, co daje Indiom 184. miejsce na ?wiecie, zag?szczenie ?ó?ek szpitalnych wynosi 0,9 na tysi?c mieszka?ców (153. miejsce); w Chinach odpowiednio 4,6% (148. m.) i 4,6% (48.). W 2010 roku. ?miertelno?? matek – 450 na 100 tys. – osi?gn??a najgorszy wska?nik w Po?udniowej Azji. Przewiduje si?, ?e statystyczny Indus po?yje 64,4 lat – nie doczekawszy wieku, w którym w Europie zwykli?my przechodzi? na emerytury.

Indie to szybko rozwijaj?ca si? czwarta gospodarka ?wiata, a bogac?ca si? klasa ?rednia liczy ju? ponad 250 milionów osób. Cho? siln? stron? kraju nad Gangesem jest rozwijaj?cy si? sektor us?ug – centra informatyczne, centra obs?ugi telefonicznej, obróbka danych i im podobne – po?owa ludno?ci wci?? ?yje z rolnictwa. Cho? bogini Laszkmi, opiekunka bogactwa i dostatku zyskuje w ostatnich latach na popularno?ci, dla mieszka?ca Zachodu indyjskie ubóstwo jest pora?aj?ce, a zakon Misjonarek Mi?o?ci za?o?ony przez Matk? Teres? przez wiele lat b?dzie mia? jeszcze mnóstwo pracy. Nowoczesne, zinformatyzowane i bogac?ce si? Indie musz? znale?? skuteczne metody na radzenie sobie z problemami ubóstwa, g?odu i chorób. Dzi? znaczna cz??? ludno?ci, które teoretycznie mog?aby si? przyczyni? do wzrostu PKB pozostaje poza marginesem nowoczesnego ?wiata. Kapita? ludzki, najcenniejszy w czasach „spo?ecze?stwa opartego na wiedzy” pozostaje w znacznej cz??ci marnotrawiony. Bez przemy?lanego, d?ugofalowego programu spo?ecznych reform, Indie mo?e i b?d? ?wiatowym supermocarstwem – ale na glinianych nogach.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

5 komentarzy on "Indie dwóch prędkości – niewykorzystany kapitał ludzki w największej demokracji świata."

 1. Basia Marcinkowska

  Wydaje się że sytuacja jest znacznie gorsza niż w Europie, a mimo tego nie słychać o indyjskich marszach oburzonych. Czyżby to był przywilej społeczeństw bogatych? A może zadatki na “indyjską wiosnę ludów”?

 2. Paulino, zaiste ciekawy, otwierający oczy artykuł!
  W nawiązaniu do komentarza Basi – może napisałabyś dodatkową notkę o sytuacji politycznej w Indiach, jeśli zaczynasz od tego, że to “największa demokracja świata”?
  I jeszcze pytanie: czy nazywanie mieszkańca Indii Hindusem jest niepoprawnie (Ty stosujesz nazwę Indus)?

 3. Jedną z przyczyn “oburzenia” jest przywiązanie do socjalnego dobrobytu – ten problem w Indiach nie występuje, Choć w zeszłym roku faktycznie były tam marsze protestacyjne – ale w związku z podwyżkami cen żywności. Poszperam coś na ten temat i dopiszę w wolnej chwili.

  Odnośnie słowa “Indus” – dr. Zajączkowski promował używanie “Indus” zamiast “Hindus” bo to się kojarzy z religią hinduistyczną. A to nie jest prawda w odniesieniu do wieloreligijnych Indii. Chociaż rozróżnia się też “Hindus” i “Hinduista”, więc pewnie słownikowo “Hindus” jest jak najbardziej poprawnie.

 4. Dwie uwagi. Czy aby zorganizowane w Indiach Commonwealth Games nie okazały się klapą? Media donosiły o fatalnym stanie przygotowania obiektów sportowych i mieszkalnych, zwłaszcza pod względem higieny.
  Po drugie, wiele wskazuje na to, że Indie niebawem stracą pozycję “światowego mocarstwa call center”. Stanie się to dzięki rosnącym kosztom pracy (w porównaniu chociażby do Filipin) oraz rosnącej irytacji klientów zachodnich firm słyszących w słuchawce charakterystyczny indyjski akcent (jakkolwiek rasistowsko może to wyglądać).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *