Ray of hope? Nowy indyjski rząd Narendry Modiego

1110 0
PAULINA ANNA WOJCIECHOWSKA

Flag_of_India.svgMi?dzy 7 kwietnia do 12 maja 2014 roku  mieszka?cy najwi?kszego demokratycznego pa?stwa ?wiata wybierali w dziewi?ciu turach w jednomandatowych okr?gach wyborczych 543 pos?ów do ni?szej izby parlamentu (Lok Sabha). Uprawnionych do g?osowania by?o 815 milionów obywateli, z czego 23 miliony to ludzie w wieku 18-19 lat. G?osowano w 930 tys. punktów wyborczych. ?rednia frekwencja wynios?a 66,4%. Indie zwyci??y?y – powiedzia? 16 maja, po opubikowaniu wyników, przysz?y premier Narendra Modi, który na oficjalny komunikat czeka? z rodzin?, w domu swojej matki. Po og?oszeniu zwyci?stwa przyj?? jej b?ogos?awie?stwo, co starannie uchwyci?y kamery zaproszonych dziennikarzy. 3 wrze?nia min??o 100 dni od obj?cia przez Modiego urz?du premiera – czas wi?c na ma?e podsumowanie.

Wybory wygra?a Indyjska Partia Ludowa (Bharatiya Janata Party, BJP), okre?lana, jako nacjonalistyczna i konserwatywna [1]. Partia powsta?a w 1980 r. (kontynuuj?c tradycj? o 24 lata starszej Janaty, nale?y do grona organizacji “Sangh Parivar”), a ostatni raz sprawowa?a w?adz? w latach 1999-2004. W wyborach w 2014 r. partia zdoby?a 282 mandaty, co da?o jej wi?kszo?? potrzebn? do utworzenia rz?du (taka sytuacja ostatnio mia?a miejsce w 1984r.) Koalicja NDA [2], której BJP przewodzi?a, uzyska?a a? 48% g?osów. Ugrupowanie zwyci?stwo w znacznej mierze zawdzi?cza charyzmatycznemu liderowi. 64-letni Narenrda Modi, mimo wcze?niejszych oskar?e? o populizm, i anty-muzu?manizm (zarzucano mu m.in. bierno?? podczas anty-muzu?ma?skich zamieszek w 2002 roku), zdo?a? zbudowa? wizerunek silnego, charyzmatycznego lidera, który zrobi porz?dek z korupcj? i “innymi plagami” n?kaj?cymi kraj. Popularno?? Modiego ju? w kampanii wyborczej zyska?a nazw? Modi wave. Wielu g?osuj?cych by?o zdania, ?e „mo?e i BJP jest skorumpowana, ale Modi nie”. Mocnym argumentem by?y skuteczne rz?dy Modiego w stanie Gud?arat (od 2001 r.), gdzie, w czasie, gdy reszta kraju pogr??y?a si? w stagnacji, odnotowano dwucyfrowy wzrost gospodarczy.  Elektoratem BJP jest klasa ?rednia i biznes.

G?ównym przeciwnikiem Indyjskiej Partii Ludowej by? Indyjski Kongres Narodowy (INC), kierowany przez dynasti? Nerhu-Gandi. Pora?ka INC jest druzgoc?ca – partia zdoby?a zaledwie 44 mandaty. Wyborcy nie wybaczyli jej m.in. skandali korupcyjnych i kiepskiego radzenia sobie z gospodark? w czasach globalnego kryzysu. Jest to sytuacja do?? nietypowa, gdy? przez 50 lat demokracji w Indiach przewa?nie to Kongres sprawowa? w?adz?, a BJP mog?a by? co najwy?ej najwi?ksz? parti? opozycyjn?. Pozosta?e ugrupowania uzyska?y razem 147 mandatów.

System polityczny Indii

Dla porz?dku kilka s?ów o systemie politycznym Indii, ustanowionym przez Konstytucj? z 26 listopada 1949 roku. W?adz? wykonawcz? sprawuje prezydent (wybierany przez kolegium elektorskie) wraz z rz?dem. Premier powo?ywany jest przez prezydenta. Rz?d równie? powo?uje prezydent, jednak robi to dopiero na wniosek premiera. Rada ministrów jest odpowiedzialna przed parlamentem – votum nieufno?ci dla jednego ministra oznacza votum dla ca?ego gabinetu. Parlament sk?ada si? z dwóch izb – wy?szej Raya Sabha (245 cz?onków wybieranych przez parlamenty stanowe, kadencja 6-letnia, co 2 lata wymieniana 1/3 sk?adu) i ni?szej Lok Sabha (545 cz?onków, 543 z wyborów powszechnych i 2 mianowanych przez prezydenta, kadencja 5-letnia). W poszczególnych stanach w?adz? ustawodawcz? maj? parlamenty stanowe (1- lub 2-izbowe) z kadencj? 5-letni?.

Fakt, ?e wybory do obu izb nie odbywaj? si? jednocze?nie mo?e mie? du?e znaczenie dla reform Modiego – w Raya Sabha BJP nie ma wi?kszo?ci (kontroluje 5 z 29 stanów).

Kto w rz?dzie Modiego?

"Narendra Damodardas Modi" by Narendra Modi - Flickr: Narendra ModiThis file comes from Narendra Modi's official Flickr account.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information.. Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narendra_Damodardas_Modi.jpg#mediaviewer/File:Narendra_Damodardas_Modi.jpg

Narendra Damodardas Modi – z oficjalnej strony polityka na Flickr

W sk?ad nowego rz?du wchodz? ministrowie „gabinetowi” oraz ministrowie sekretarze stanu, poni?ej wymieniam tych pierwszych wraz z podleg?ymi im resortami:

 • premier Narendra Modi – osobi?cie odpowiedzialny za Personnel, Public Grievances and Pensions (skargi, emerytury), Atomic Energy (energia atmowa),  Space (kosmos),
 • Rajnath Singh – (63 lat) Home Affairs (sprawy wewn?trzne), numer 2 w rz?dzie Modi’ego,
 • Sushma Swaraj – External Affairs, Overseas Indian Affairs (sprawy zagraniczne, zamorskie sprawy Indusów),
 • Arun Jaitley (61 lat) – Finance, Corporate Affairs, Defence (finanse, korporacje, obrona), jeden z najaktywniejszych i najbardziej znanych dzia?aczy BJP,
 • Venkaiah Naidu (65 lat) – Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, Parliamentary Affairs (rozwój miast, mieszkalnictwo, zmniejszenie ubóstwa, parlament), by?y minister ds. rozwoju obszarów wiejskich w poprzednim rz?dzie BJP (rz?d Vajpaee w latach 1999-2004), by?y cz?onek Rajya Sabha oraz przewodnicz?cy BJP w latach 2002-4, znany ze zdolno?ci oratorskich,
 • Nitin Gadkari  (56 lat) Road Transport and Highways, Shipping (transport drogowy, autostrady, ?egluga), minister w rz?dzie stanowym Maharasztry (sk?d pochodzi), gdzie mi?dzy innymi przyczyni? si? do poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej,
 • D V Sadananda Gowda (61 lat) Railways (koleje), w latach 2011-2012 rz?dzi? w stanie Karnataka (zrezygnowa? ze wzgl?du na nieumiej?tno?? pogodzenia ró?nych frakcji partyjnych),  by?y cz?onek parlamentu stanowego i krajowego,
 • Uma Bharti – Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (zasoby wodne, rzeki, odnowa Gangesu), jedna z liderek BJP, we wrze?niu tego roku uruchomi?a portal internetowy, który ma przyczyni? si? do popularyzowania projektu odnowy Gangesu i aktywizacji spo?ecze?stwa w tym zakresie,
 • Najma Heptullah – Minority Affairs (mniejszo?ci),
 • Gopinath Munde – Rural Development, Panchayati Raj, Drinking Water and Sanitation (rozwój obszarów wiejskich, woda, sanitariaty), zgin?? w czerwcu w wypadku samochodowym po czo?owym zderzeniu na ulicach Delhi (zast?pi? go Nitin Gadkari),
 • Ramvilas Paswan – Consumer Affairs, Food and Public Distribution (konsumenci, ?ywno??, dystrybucja publiczna) , jedyny minister “gabinetowy” z partii koalicyjnej LDP,
 • Kalraj Mishra – Micro, Small and Medium Enterprises (mikro, ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa),
 • Maneka Gandhi – Women and Child Development (kobiety i dzieci),
 • Ananth Kumar – Chemicals and Fertilizers (chemikalia i nawozy),
 • Ravi Shankar Prasad – Communications and Information Technology, Law and Justice (??czno?? i informatyka, prawo i sprawiedliwo??),

Priorytety Modiego

Gospodarka

Nowy rz?d rozpocz?? prac? 26 maja 2014 roku. Za priorytetowe kierunki prac uznano kwestie gospodarcze, a mianowicie tworzenie nowych miejsc pracy dzi?ki zwi?kszeniu inwestycji (zarówno publicznych jak i prywatnych), a tak?e walk? z inflacj?. Jako kluczowe wskazano równie? reformy dotycz?ce przemys?u, jak chocia?by przyci?gni?cie prywatnego kapita?u do sektorów wydobywczego i obronnego. Rz?d chce przyspieszy? zatwierdzanie du?ych projektów biznesowych. W?adze zamierzaj? dba? o dobre relacje z s?siadami oraz maj? nadziej? na zwalczenie przemocy, której ofiarami s? tysi?ce kobiet. Nowy rz?d z?o?y? tak?e obietnic?, i? do 2022 roku ka?da rodzina b?dzie mieszka?a w „dobrym domu, z niezak?ócanymi dostawami pr?du”. Kwestia bezpiecze?stwa – wewn?trznego i mi?dzynarodowego powi?zana zosta?a ze wzrostem PKB i rozwojem gospodarczym.

Mniej biurokracji i dobre rz?dzenie

Na zaprzysi??eniu premiera Indii obecny by? premier Pakistanu, Newaz Sharif. Pomimo tego, ?e zosta? zaproszony wraz z innymi premierami pa?stw SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), jego wizyta  budzi?a szczególnie wiele emocji. W pierwszych dniach rz?du Modi zlikwidowa? „cia?a doradcze” Group of Ministers (GoMs) oraz Empovered Group Ministers (EGoMs) – jako powód poda? spowolnienie, a wr?cz parali?owanie procesu podejmowania decyzji. Ruch ten zosta? dobrze przyj?ty przez media i spo?ecze?stwo – postrzegano go, jako wyraz polityki minimum government, maximum governance. Innym has?em jest 5-t: talent, trade, tradition, tourism and technology (jako potencjalne sk?adniki “marki” Indii).

Walka z dyskryminacj?

Rz?d Modiego musi zmierzy? si? z wieloma problemami n?kaj?cymi kraj. Indie to jedna z najwi?kszych gospodarek ?wiata. Roczna warto?? wytwarzanego produktu krajowego brutto (PKB) oscyluje wokó? 5 bln USD, co sprawia, ?e kraj ten zajmuje 4. miejsce w globalnym rankingu (w przypadku uwzgl?dnienia UE jako ca?o?ci). Jednak?e,  warto?? indyjskiego wska?nika PKB per capita nie nale?y do imponuj?cych – jest to jedynie 4 tys. USD, 169/228[4]. Indie wypadaj? jeszcze gorzej, je?eli przyjrzymy si? wska?nikowi rozwoju spo?ecznego (ang. Human Development Index, HDI) – jego warto?? jest zbli?ona do tej notowanej w?ród pa?stw Afryki Subsaharyjskiej. Ogromnym problemem jest tak?e dyskryminacja ludno?ci pochodz?cej z ni?szych kast i ochrona kobiet. Od czasu zbiorowego gwa?tu w New Delhi w grudniu 2012 r., w wyniku którego w przez kraj przetoczy?a si? fala protestów, media nie przestaj? donosi? o bulwersuj?cych przypadkach ataków na kobiety. Wiosn?, spo?ecze?stwem wstrz?sn??a tragedia dwóch dziewczynek w wieku 12 i 14 lat ze stanu Uttar Prade?, które zosta?y porwane, zgwa?cone, a nast?pnie powieszone na drzewie. Policja wci?? niech?tnie zajmuje si? takimi sprawami. Ofiarami przemocy seksualnej padaj? tak?e turystyki. Wed?ug danych za 2012 r. w Indiach pope?niono prawie 25 tys. gwa?tów, z czego a? w 98% przypadków ofiara zna?a wcze?niej sprawc? – mowa tu o przypadkach zg?oszonych. Kobiety wci?? s? dyskryminowane w ró?nych obszarach ?ycia spo?ecznego. [4] Modi w przemówieniach zwraca uwag? na równe traktowanie w rodzinach synów i córek, pot?pia te? proceder aborcji p?odów ?e?skich.

Poprawa warunków bytowych

W kampanii wyborczej poruszany by? wielokrotnie problem toalet, has?o bid?i, sadak, pani (pr?d, drogi, woda). Kandydat na premiera wielokrotnie mówi?, ?e „najpierw trzeba budowa? toalety, potem ?wi?tynie” (na marginesie by? to tak?e chwyt odci?gaj?cy uwag? od kontrowersji wokó? jego zbyt silnego nacjonalizmu i przywi?zania do hinduizmu). Modi sam pochodzi z jednej z ni?szych warstw spo?ecznych, wi?c problemy z dost?pem do wody czy pr?du nie s? mu znane tylko z oficjalnych statystyk. Pod koniec maja b.r. Modi zapowiedzia?, ?e w pierwszych 100 dniach urz?dowania zbudowanych zostanie 5,3 mln latryn (nie wiadomo jednak, czy si? wywi?za? z tej obietnicy gdy? dane na ten temat nie s? dost?pne). Problemem jest równie? fakt, ?e kto? musi jeszcze zach?ci? spo?ecze?stwo do ich u?ywana, a to ju? tzw. “praca u podstaw”. Wed?ug danych WHO a? 50% mieszka?ców Indii za?atwia si? na zewn?trz. Dotyczy to tak?e miejsc gdzie latryny s? stawiane (obywatele nie s? ?wiadomi, ?e nieprzestrzeganie zasad higieny wi??e si? z rozprzestrzenianiem chorób). Rz?d planuje tak?e podj?cie znacznych inwestycji w energi? s?oneczn?. Ich celem jest jest zmniejszenie dotykaj?cych wiele regionów przerw w dostawach pr?du.

Rozwój

Jednym z najwa?niejszych zada? rz?du jest oczywi?cie ponowne wprowadzenie kraju na ?cie?k? szybkiego rozwoju gospodarczego. W 2013 roku wzrost PKB wyniós? 3,2%  – by? wi?c wyra?nie ni?szy ni? w poprzednich latach. Towarzyszy?o mu tak?e wysokie bezrobocie (8,8%) oraz inflacja (9,6%). Reformy gospodarcze s? póki co prowadzone powoli i ostro?nie. W nowym bud?ecie sporo miejsca po?wi?cono programom socjalnym. Ostro?nie prowadzona jest te? prywatyzacja – pa?stwowe podmioty zachowuj? pakiet kontrolny akcji. Rz?d odmówi? tak?e podpisania popieranej przez WTO umowy Trade Facilitation Agreement, co oznacza, ?e rolnictwo nadal b?dzie subsydiowane, a nadwy?ki ?ywno?ci skupowane. Chodzi tutaj o ochron? najbiedniejszych rolników. Modi powo?a? specjaln? komisj? – SIT, maj?c? zapobiec „optymalizacjom podatkowym” – tzn. p?aceniu podatków w rajach podatkowych, nie w Indiach. Zapowiadane jest tak?e ujednolicenie podatków.  Nie we wszystkich stanach przyj?to dot?d podatek VAT – rz?d Modiego chce to zmieni?. Gospodarce powinna pomóc tak?e zapowiadana likwidacja biurokracji. Jednak?e zmiana ka?dego przepisu (np. prawa pracy) wymaga?a b?dzie rozmów i kompromisów z opozycj?, zasiadaj?c? w izbie wy?szej, a by? mo?e z przedstawicielami samej partii rz?dz?cej (niepopularne decyzje gro?? przecie? utrat? cennych g?osów).

Polityka zagraniczna

W polityce mi?dzynarodowej wa?nym kierunkiem Modiego s? kraje SAARC. Ma on za sob? wizyty w Bhutanie i Nepalu. W lipcu premier uda? si? te? z pierwsz? oficjaln? wizyt? do indyjskiego Kaszmiru (stan D?amu i Kaszmir), gdzie powita?y go  jednak strajki i protesty. Mimo przyjaznych gestów, sytuacja pozostaje bez zmian – po obu stronach „granicy” dochodzi do nieprzyjemnych incydentów. Cz??ciowo dzieje si? tak z “winy” Pakistanu. Armii maj?cej obecnie siln? pozycj? w  tym kraju na r?k? jest wizerunek Indii jako wroga zagra?aj?cego Pakistanowi [5]. W sierpniu Modi uda? si? z wizyt? do  Japonii. Tematem rozmów by?a g?ównie gospodarka, w tym ?rodki na nowe inwestycje. Japonia ma wy?o?y? ?rodki m.in. na projekt budowy “inteligentnych miast” – zbudowanych od pocz?tku w zgodzie z najnowocze?niejszymi technologiami. Obaj premierzy (Modi i Sinzo Abe) znaj? si? dobrze, poniewa? owocn? wspó?prac? rozpocz?li jeszcze za rz?dów Modiego w Gud?aracie. W wrze?niu – dok?adnie w urodziny premiera – w New Dehli mia?a miejsce wizyta premiera Chin, co zaowocowa?o porozumieniem politycznym Building a Closer Developmental Partnership i wzmocnieniem relacji handlowych.

100 dni Modiego

3 wrze?nia min??o 100 dni od obj?cia przez Modiego urz?du premiera. Nowy premier sta? si? bardzo popularny, nag?ówki angloj?zycznych dzienników indyjskich niemal codziennie donosz? o jego nowych dokonaniach. Id?c z duchem czasu premier dba te? o kontakt poprzez Internet i media spo?eczno?ciowe (np. #ModiMantra, konto Modiego na Twitterze obserwuje obecnie 6,5 mln u?ytkowników). Pierwszy komunikat na oficjalnej stronie premiera brzmia? “As we devote ourselves to take India’s development journey to newer heights, we seek your support, blessings and active participation” (poniewa? po?wi?camy si?, aby rozwój Indii osi?gn?? poziom wysoki jak nigdy wcze?niej, prosimy o Twoje wsparcie, b?ogos?awie?stwo i aktywne uczestnictwo).  Cytat oddaje wizj?, któr? Modi próbuje “sprzeda?” – wspó?uczestnictwo obywateli w budowali “lepszego jutra”. Premier i jego rz?d prezentuj? si? jako promyk nadziei (ray of hope) dla Indii. Nadziej? daje nie tylko wcze?niejsze skuteczne zarz?dzanie Gud?aratem, lecz tak?e styl wprowadzania reform – licz?cy si? zarówno z przeciwnikami politycznymi jak i lud?mi biednymi, stanowi?cymi przecie?  znaczn? cz??? spo?ecze?stwa. Oby tylko ta ostro?no?? nie przerodzi?a si? w zachowawczo?? i dbanie jedynie o PR-owy wizerunek, sonda?e, rezultaty przysz?ych wyborów. Szkoda by zmarnowa? solidny kapita? zaufania, którym obdarzaj? nowego premiera zarówno “rynki”, media jak i obywatele. W najwi?kszej liberalnej demokracji ?wiata jest przecie? tyle do zrobienia!


[1] W art. III statutu czytamy „Integral Humanism shall be the basic philosophy of the party”. W artykule IV statut odwo?uje si? do socjalno-ekonomicznych pogl?dów Ghandiego, tzw. pozytywnego sekularyzmu oraz polityki opartej na warto?ciach,
[2] National Democratic Alliance. W Indiach g?ówne partie przewodz? kolicjom skupiaj?cym tak?e lokalne partie, których s? dziesi?tki.
[3] Dane statystyczne za CIA World Factbook[4] Dziewczynki to wci?? mniej oczekiwany cz?onek rodziny, tak?e ze wzgl?du na konieczno?? wniesienia ogromnego posagu, gdy doro?nie. Zainteresowanym polecam dokument Kiedy w Indiach rodzi si? dziewczynka (https://www.youtube.com/watch?v=hQw1JeoyydA)
[5] Zainteresowanych odsy?am do komentarza dr.  Agnieszki Kuszewskiej


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

Brak komentarzy on "Ray of hope? Nowy indyjski rząd Narendry Modiego"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *