Telegram z Delty Nilu

890 0
CEZARY SZCZEPANIUK

Prolog

Eleganckie sklepy sztokholmskiego centrum handlowego Nordiska Kompaniet wyda?y si? Annie najlepszym miejscem do sp?dzenia popo?udnia. Za kilka godzin szwedzka polityk mia?a wyst?pi? w debacie telewizyjnej dotycz?cej przyj?cia wspólnej europejskiej waluty przez Szwecj?. Tego samego popo?udnia, dnia dziesi?tego wrze?nia 2003 roku, sfrustrowany swoimi ?yciowymi pora?kami Szwed Serbskiego pochodzenia, Mijailo po raz kolejny sp?dza? bezproduktywnie czas, pa??taj?c si? bez celu po domach handlowych. Pe?en z?o?ci, rozczarowania i nienawi?ci do wszystkich polityków zauwa?y? u?miechni?t? i eleganck? minister spraw zagranicznych kraju, który da? schronienie jego matce, gdy rozpada?a si? Jugos?awia. Rozgl?daj?c si? za odpowiedni? garsonk? i my?l?c o argumentach, których mog?aby u?y? podczas debaty, Anna nie zauwa?y?a m??czyzny podbiegaj?cego do niej od ty?u. Serb zada? szwedzkiej minister kilkana?cie ciosów my?liwskim no?em w brzuch, klatk? piersiow? oraz w rami?, po czym wyrzuci? ubranie i narz?dzie zbrodni. Ukrywa? si? kilka dni. Ranna polityk zosta?a natychmiast przewieziona do szpitala Karolinska, ale niestety zmar?a nast?pnego dnia. Serb, po masowych poszukiwaniach na ulicach Sztokholmu zosta? uj?ty po kilku dniach przez policj?.

Anna Lindh

al11Jako 12 letnia dziewczyna, Anna protestowa?a przeciwko wojnie w Wietnamie, za? w wieku 25 lat uzyska? uko?czy?a prawo na Uppsala University. Maj?c 27 lat zosta?a pierwsz? kobiet? piastuj?c? urz?d prezydenta Szwedzkiej M?odzie?owej Ligi Socjaldemokratycznej. Przez kilka lat wykonywa?a mandat pos?a w parlamencie szwedzkim, a w 1994 roku obj??a tek? ministra ?rodowiska. Pracowa?a nad europejskim ustawodawstwem zakazuj?cym u?ywania substancji chemicznych oraz strategi? UE wobec kwa?nych deszczów. Na pocz?tku 2001 roku jej kariera rozwin??a si? jeszcze bardziej w zwi?zku Szwedzk? prezydencj? w Radzie Unii Europejskiej.  Wraz z Javierem Solan? Lindh pracowa?a nad rozwi?zaniem konfliktu macedo?sko-kosowskiego, zas?yn??a tak?e zaanga?owaniem w g?o?n? spraw? repatriacji dwóch egipskich azylantów, próbuj?c przeciwstawi? si? CIA i egipskim s?u?bom. Cz?sto zabiera?a g?os w obronie praw cz?owieka, by?a przeciwna zachodniej inwazji na Irak, krytykowa?a polityk? Ariela Szarona wobec Palestyny.

Fundacja

Jej aktywno?? w dziedzinie spraw mi?dzynarodowych nie zosta?a zapomniana po ?mierci. Ameryka?ski think-tank EastWest Institute mianowa? Ann? Lindh po?miertnie tytu?em „Cz?owieka Roku”, Rada Europejska oraz Parlament Europejski nazwa?y jej imieniem sale konferencyjne w swoich siedzibach. Harvard University utworzy? stypendium Anny Lindh  wspieraj?ce ?wiatowych liderów, a Szwedzka Akademia Obrony nazwa?a bibliotek? ku jej pami?ci.

W 2005 roku w skutek najwi?kszego rozszerzenia UE na 10 nowych krajów oraz zmiany sytuacji geopolitycznej w najbli?szych otoczeniu UE, Komisja Europejska postanowi?a utworzy? mi?dzynarodow? organizacj? zajmuj?c? si? budowaniem porozumienia mi?dzykulturowego mi?dzy krajami Starego Kontynentu i Morza ?ródziemnego.

W Aleksandrii, staro?ytnym mie?cie, kolebce cywilizacji greckiej i rzymskiej, mie?cie gdzie latarnia z Faros, jeden z siedmiu cudów ?wiata o?wietla?a drog? zagubionym statkom, w mie?cie w którym powsta?a pierwsza biblioteka ?wiata ustanowiono now? mi?dzyrz?dow? organizacj?. Nazwano j? na cze?? szwedzkiej polityk – Anna Lindh Foundation.

ALF to mi?dzyrz?dowa organizacja, której celem jest „zbli?anie spo?ecze?stw obywatelskich i obywateli po obu stronach Morza ?ródziemnego oraz promowanie wzajemnego zrozumienia”, jak podaje zapis statutowy instytucji. G?ównymi zainteresowaniami aktywno?ci ALF s? projekty edukacyjne, kulturowe i medialne mi?dzy kilkoma z ponad 4000 zrzeszonych organizacji. Przewodnim celem dzia?a? organizacji jest zwalczanie stereotypów i uprzedze?, które negatywnie wp?ywaj? na wspó?prac? mi?dzy spo?ecze?stwami obu regionów. ALF publikuje tak?e rekomendacje dla decydentów politycznych w sferze polityki regionu „euro-?ródziemnomorskiego”. ALF finansowana jest przez 42 kraje (UE oraz kraje Afryki Pó?nocnej, Bliskiego Wschodu – pe?n? list? krajów cz?onkowskich sieci ALF znale?? mo?na tutaj) oraz Komisj? Europejsk?. Flagowymi projektami organizacji s?: Young Arab Voices oraz The Intercultural Citizenship Handbook. Dyrektorem Anna Lindh Foundation jest obecnie tunezyjski dyplomata Hatem Attalah.


Artyku? jest wst?pem do cyklu tekstów pisanych przez autora podczas pó?rocznego stypendium ALF, które odbywa w Egipcie. Artyku?y publikowane s? na blogu : https://cezarkos.pl/2016/05/18/telegram-z-delty-nilu-anna-lindh-alf-alexandria/.


Przeczytaj te?:
S. Szczepaniuk, On a Persian carpet. The diversity of Iran
A. Malantowicz, Keep the Momentum
P. Wojciechowska, Ukraina z perspektywy górskich szczytów
Seria: Egiptian Testimonies

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Cezary Szczepaniuk

Cezary Szczepaniuk, - Współpracownik CIM - absolwent stosunków międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich na specjalizacji „Unia Europejska jako aktor regionalny” w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jego zainteresowania obejmują szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, Partnerstwo Wschodnie (Ukraina, Gruzja), NATO oraz Wspólną Politykę Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Cezary Szczepaniuk graduated from University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poland with Master degree in international relations and from College of Europe European Interdisciplinary Studies with “EU as a regional actor” specialization. His interests vary from international security, Eastern Partnership, Ukrainian geopolitics and French security to defence policy. He took part as an international observer in the Election Observation Mission during presidential elections in Georgia on October 27, 2013.

Brak komentarzy on "Telegram z Delty Nilu"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>