#EU60: Czy UE nie chce już więcej migrantów?

1066 0
MARTA MAKOWSKA

Podpisana w sobot? przez przywódców 27 pa?stw cz?onkowskich UE Deklaracja Rzymska potwierdza kierunek wspólnotowej polityki migracyjnej nastawiony na utrzymanie problemu jak najdalej od terytorium wspólnoty.

Jak pisa?am w pa?dzierniku 2016 roku na ?amach tego bloga, liczba migrantów przybywaj?cych na terytorium UE spad?a wyra?nie od momentu obowi?zywania umowy pomi?dzy Uni? a Turcj?, a tak?e w wyniku szczelnego zamkni?cia szlaku ba?ka?skiego. UE uruchomi?a ponadto wzmo?ony program wspó?pracy z pa?stwami trzecimi (g?ównie afryka?skimi) w ramach tzw. schematu migracyjnego (ang. migration framework), maj?cy na celu obni?enie poda?y migracyjnej we wspó?pracy z w?adzami poszczególnych pa?stw. W zamian za powstrzymywanie migrantów przed opuszczaniem terytorium w?asnego pa?stwa EU uruchomi?a mechanizm pomocy finansowej dla wybranych krajów rozwijaj?cych si? (zak?adaj?cy m.in. wsparcie inwestycji). Selekcja pa?stw partnerskich odby?a si? na zasadzie kompromisu pomi?dzy zaanga?owaniem mo?liwie jak najwi?kszej liczby pa?stw „produkuj?cych” oraz „transferuj?cych” migrantów, a atrakcyjno?ci? oferowanego pakietu dla konkretnych krajów. Tym samym, w gronie partnerów znale?li si? m.in. Nigeria, Etiopia, Mali Senegal, a pa?stwa takie jak Sudan czy Erytrea zosta?y pomini?te. Schemat partnerstwa migracyjnego spotka? si? z ogromn? krytyka ?rodowisk pozarz?dowych z uwagi na niemal ca?kowite pomini?cie kwestii ochrony praw cz?owieka. Równie? w?ród ekspertów ds. tematyki migracyjnej pojawi?o si? sporo zastrze?e? sugeruj?cych niewystarczaj?c? atrakcyjno?? oferty dla pa?stw afryka?skich. Proponowane rozwi?zania oraz zaanga?owanie finansowe ze strony UE musia?oby zosta? powa?nie zwi?kszone, ?eby przynie?? zdecydowane rezultaty.

W ostatnich miesi?cach uwaga europejskich decydentów skupi?a si? dodatkowo na wspó?pracy z Libi?, z której do UE przybywa obecnie wi?kszo?? migrantów przekraczaj?cych nielegalnie Morze ?ródziemne. Wspó?praca z Libi? budzi jednak powa?ne w?tpliwo?ci z uwagi na niestabiln? sytuacj? polityczn? w kraju, która praktycznie przekre?la powodzenie implementacji uk?adu podobnego do tego, jaki UE ma z Turcj?.

Z najnowszych propozycji poprzedzaj?cych obchody 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich warto wspomnie? jeszcze o francusko-niemieckiej propozycji z lutego bie??cego roku, dotycz?cej kierunków reformy Europejskiego Systemu Azylowego (ang. Common European Asylum System). Jej g?ównym za?o?eniem jest wskazanie na umow? UE-Turcja jako wzorzec do analogicznego post?powania z innymi pozaeuropejskimi partnerami tak, aby maksymalnie zredukowa? liczb? nielegalnych przekrocze? granicy, zniech?caj?c zarówno przest?pców zarabiaj?cych na przemycie ludzi, jak i samych migrantów do decydowania si? na ten krok. Szczególnie skuteczn? form? „straszaka” jest powstrzymywanie potencjalnych uchod?ców od mo?liwo?ci przekroczenia unijnej granicy, które mo?na osi?gn?? jedynie za pomoc? ?ci?lejszych kontroli granicznych w pa?stwach trzecich lub na ich wodach terytorialnych. Obro?cy praw cz?owieka wskazuj? jednak, ?e takie podej?cie do problemu migracji, zw?aszcza w obliczu trwaj?cych obecnie konfliktów zbrojnych w najbli?szym s?siedztwie UE, pozbawia potrzebuj?cych szansy na mi?dzynarodowa ochron?, któr? UE winna gwarantowa? zgodnie z obowi?zuj?cym j? prawem.

Wszystkie wa?niejsze propozycje i decyzje podj?te na przestrzeni ostatnich kilku miesi?cy na poziomie UE wyra?nie wskazuj? kierunek, w jakim Wspólnota b?dzie pod??a? w swojej polityce migracyjnej. Chocia? system relokacji i przesiedle? obowi?zuj?cy od wrze?nia 2015 roku na mocy decyzji Rady UE pozosta? w swojej mocy, to brak wyra?nych reakcji na jego nieudoln? implementacj? przez wi?kszo?? pa?stw cz?onkowskich  (obecnie relokowano ok. 14 000 osób z planowanych 106 000) nie pozostawia z?udze?, ?e nie uda si? uczyni? z niego sta?ego i sprawnie funkcjonuj?cego mechanizmu polityki migracyjnej na poziomie ca?ej Wspólnoty.

Równie? tre?? przyj?tej 25 marca é017 r. Deklaracji Rzymskiej nie pozostawia z?udze? co do priorytetów polityki migracyjnej UE. Na poziomie wspólnotowym s? nimi bezpieczne (i szczelne) granice zewn?trzne umo?liwiaj?ce zachowanie swobodnego przep?ywu ludno?ci wewn?trz Wspólnoty. Bezpiecze?stwo wewn?trzne, podobnie jak w okresie sprzed kryzysu uchod?czego dwóch ostatnich lat, ma by? zapewnione przez ?ci?lejsz? wspó?prac? z mniej lub bardziej demokratycznymi i przewidywalnymi partnerami z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Na horyzoncie nie wida? europejskiego „apetytu na” wypracowanie nowego podej?cia odpowiadaj?cego na wyzwania przysz?o?ci (zw?aszcza w kontek?cie prognozowanego bezprecedensowego wy?u demograficznego w Afryce), a jedynie nie?mia?e próby cofni?cia zegarów do czasów sprzed wiosny 2015 roku.

Zdj?cie: Komisja Europejska, public domain


Przeczytaj te?:
M. Makowska, Uk?ad nie ca?kiem idealny: porozumienie UE – Turcja w sprawie kryzysu uchod?czego
M. Russjan, Polityka UE wobec uchod?ców – analiza dotychczasowego podej?cia
M. Makowska, Obl??ona Forteca Europa: refleksje po pa?dziernikowym szczycie Rady Europejskiej
A. Biernacka-Rygiel, Kryzys migracyjny: jakie rozwi?zania dla Grecji?
J. Tolczyk, Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?
K. Jaromin, Kryzys migracyjny w Europie – szansa dla Rosji
Polecamy równie?:
Europejska Stra? Graniczna i Przybrze?na. Perspektywy dla nowej agencji ds. granic zewn?trznych UE, CIM Briefing Papers nr 3/2016
The following two tabs change content below.

Marta Makowska

Marta Makowska -€“ doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Magister politologii Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Przez ponad trzy lata działaczka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris). Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Menedżerów III Sektora” z zakresu zarządzania NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Obszary zainteresowań: Bliski Wschód i Afryka Północna, Unia Europejska, Turcja, Francja, wybrane aspekty filozofii XX wieku. kontakt: marta.makowska(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "#EU60: Czy UE nie chce już więcej migrantów?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>