#EU60 : Brexit – Apokalipsa nie nadeszła

890 0
KATARZYNA CZUPA

Od referendum w sprawie cz?onkostwa Wielkiej Brytanii min??o dziewi?? miesi?cy. Okres jest do?? symboliczny, jednak rozwi?zanie nie przynios?o spektakularnych efektów – góra urodzi?a mysz. Jak dot?d zapowiadana apokalipsa nie nadesz?a, a po pocz?tkowym szoku, sytuacja na rynkach finansowych pozostaje stabilna. Ale od pocz?tku.

23 czerwca 2016 r. Brytyjczycy zdecydowali, ?e nie chc? du?ej nale?e? do Unii Europejskiej. Jednak zwyci?stwo zwolenników opcji „leave” to jedno, a faktyczny Brexit to zupe?nie co? innego, i jak si? okaza?o, dzieli je do?? d?uga legislacyjna droga. Po og?oszeniu wyników g?osowania pojawi?y si? w?tpliwo?ci dotycz?ce kwestii prawomocno?ci decyzji podj?tej przez obywateli Zjednoczonego Królestwa, a dok?adnie tego czy do uruchomienia art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej wystarczy samo referendum, czy tez konieczna jest zgoda brytyjskiego parlamentu. W styczniu ostatecznie S?d Najwy?szy orzek?, ?e decyzj? o wyj?ciu Wielkiej Brytanii z UE musz? podj?? deputowani.

Orzeczenie S?du wyznaczy?o pocz?tek prac nad tzw. „ustaw? brexitow?” (ang. Brexit bill), która by?a przedmiotem zaci?tych walk mi?dzy zwolennikami i przeciwnikami opuszczenia UE. Na pocz?tku marca Izba Lordów zdo?a?a doda? do aktu zapisy zapewniaj?ce obywatelom Unii Europejskiej mo?liwo?? pozostania na terytorium Zjednoczonego Królestwa po Brexicie oraz gwarantuj?ce parlamentowi prawo do g?osowania nad najwa?niejszymi punktami traktatu mi?dzy UE a Wielk? Brytani?. Dzia?ania te nie mia?y jednak wi?kszego znaczenia, bowiem 13 marca Izba Gmin zag?osowa?a za odrzuceniem tych poprawek. W efekcie ustawa zosta?a przyj?ta w po??danym przez rz?d minimalistycznym i dwuzdaniowym kszta?cie.  W minionym tygodniu poinformowano, ?e art. 50 zostanie uruchomiony 29 marca, czyli dzi?.

Chocia? atmosfera na scenie politycznej by?a niezwykle gor?ca, po pocz?tkowej poreferendalnej panice, rynki na wszelkie rewelacje reagowa?y do?? spokojnie. W ci?gu 3 dni od g?osowania warto?? brytyjskiej waluty w stosunku do dolara spad?a o blisko -12% a  w odniesieniu do euro o -9%. Jednak pó?niej sytuacja uleg?a wzgl?dnej stabilizacji. Obecnie kurs funta porusza si? w przedziale 1,20-1,27 dolara oraz 1,15-1,2 euro, a na jego warto?? du?o wi?kszy wp?yw ni? Brexit maj? podwy?ki stóp procentowych w USA oraz kalendarz wyborczy w kontynentalnej Europie. Je?li chodzi o londy?sk? gie?d?, sytuacja nie tylko zosta?a opanowana, ale prezentuje si? optymistycznie. Spadki trwa?y jedynie dwa dni, a od ko?ca czerwca, mi?dzy innymi w zwi?zku z os?abieniem funta, warto?? indeksu FTSE100 nieustannie ro?nie (do poniedzia?ku wska?nik wzrós? o blisko +22%).

Co ciekawe, mimo obaw o gospodarcz? przysz?o?? po wyj?ciu z UE (planowane jest równie? wycofanie si? ze wspólnego rynku), Zjednoczone Królestwo odnotowa?o popraw? je?li chodzi o wska?niki makroekonomiczne. Lutowy wska?nik PMI dla przemys?u i us?ug wyniós? odpowiednio 54,6 pkt. i 53,3 pkt. i znajduje si? w okolicy przedreferendalnych poziomów. Co wi?cej grudniowy, a wi?c „pobrexitowy” odczyt dotycz?cy przemys?u by?y najwy?szy od czerwca 2014 r. W zwi?zku ze spadkiem warto?ci waluty wzros?a równie? inflacja, co pomog?o rozwi?za? deflacyjne bol?czki Banku Anglii (póki co bank centralny nie planuje zacie?nia? polityki monetanej). Ro?nie sprzeda? detaliczna (+3,7% r/r w lutym ), a stopa bezrobocia znajduje si? na historycznych nizinach – jest najni?sza od 1975 r.

2017-03-29_PMI_UK1

W tym kontek?cie zaplanowane na dzi? uruchomienie art. 50 nie powinno a? tak martwi?. Nie tylko dlatego, ?e sytuacja jest dobra, ale g?ównie dlatego, ?e jest dobra mimo perspektywy wyj?cia z UE oraz wci?? utrzymuj?cych si? obaw. Panika po og?oszeniu wyników referendum wynika?a przede wszystkim z tego, ?e rynki spodziewa?y si? innego rezultatu oraz nie wiedzia?y co tak naprawd? poci?gnie za sob? zwyci?stwo obozu „leave”. Teraz wiemy wi?cej na temat tego jak Brexit b?dzie wygl?da? i jak mo?e wygl?da? przysz?o?? Zjednoczonego Królestwa poza UE.

Mimo pewnej stabilizacji, czynniki ryzyka wci?? pozostaj? obecne. Pierwszy z nich to perspektywa referendum niepodleg?o?ciowego w Szkocji, które zapowiedzia?a szkocka pierwsza minister Nicola Sturgeon. Drugi to kwestia implementacji przepisów unijnych do brytyjskiego prawa. Obecnie, zgodnie z European Communities Act (ECA), ustaw? z 1972 r., która umo?liwi?a Zjednoczonemu Królestwu przyst?pienie do UE, prawo europejskie jest nadrz?dne w stosunku do prawa krajowego. Jesieni? tego roku przyj?ty ma zosta? dokument The Great Repeal Bill, który uniewa?ni swojego poprzednika oraz upowa?ni parlament do podj?cia decyzji, które akty prawa unijnego inkorporowa?, a które nie.

Trzeci czynnik to kwestia zapowiadanej wszem i wobec ucieczki firm z londy?skiego City. Bez dost?pu do wspólnego rynku atrakcyjno?? Londynu jako centrum finansowego straci racj? bytu. Niektóre firmy ju? zapowiedzia?y relokacj? swoich filii do innych pa?stw europejskich. W ubieg?ym tygodniu Goldman oraz Morgan Stanley poinformowa?y, ?e przygotowuj? si? do przeniesienia swoich pracowników na kontynent.

Oczywi?cie najwi?ksz? niewiadom? pozostaje ostateczny kszta?t porozumienia umo?liwiaj?cego wyj?cie Wielkiej Brytanii z UE. Bia?a ksi?ga opublikowana na pocz?tku lutego 2017 r. oraz zapowiedzi brytyjskiej premier dotycz?ce zachowania ?cis?ej wspó?pracy z Uni? nakre?laj? pewien kurs, jednak to szczegó?y maj? kluczowe znaczenie. Jak dot?d apokalipsy uda?o si? unikn??, jednak nie zapominajmy, ?e Brexit jest wci?? przed nami.

*Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na portfalu Analizy.pl

Zdj?cie: Komisja Europejska, public domain


Przeczytaj te?:
K. Czupa, A jednak Brexit?
A. Radziwo?, Porozumienie z Londynu: Czy uda si? unikn?? Brexitu?
K. Czupa, Rozwodu nie b?dzie. Szkocja nie chce niepodleg?o?ci
 A. Radziwo?, Brexit blizej niz kiedykolwiek wczesniej?
M. Lesik, Dziel i rzadz, frakcje i grupy brytyjskiej polityki
 Polecamy równie?:
G. Gogowski, Brexit a przysz?o?? Wspólnej Polityki Bezpiecze?stwa i Obrony UE – Szanse i zagro?enia, CIM Briefing Papers nr 2/2016
The following two tabs change content below.

Katarzyna Czupa

Katarzyna Czupa jest ekspertem Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ds. Bliskiego Wschodu oraz koordynatorem projektu „Let’s talk about Islamic finance”. Obecnie pracuje jako młodszy analityk w firmie Analizy Online, gdzie zajmuje się analizą rynku funduszy inwestycyjnych. W okresie od kwietnia do listopada 2016 r. pracowała na stanowisku młodszego analityka w Domu Maklerskim Banku Zachodniego WBK, gdzie była odpowiedzialna za analizy rynkowe oraz wycenę spółek. W okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. pracowała w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na stanowisku koordynatora ds. projektów oraz asystenta naukowego. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Jest absolwentką kierunków finanse i rachunkowość (Szkoła Główna Handlowa) oraz stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Warszawski). W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Brak komentarzy on "#EU60 : Brexit – Apokalipsa nie nadeszła"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>