Wybory do Bundestagu: Merkel już nie jest bezalternatywna

1327 0
MICHA? K?DZIERSKI

Takiego rozwoju wydarze? nikt si? w Niemczech nie spodziewa?. W samej SPD, której cz?onkowie i sympatycy pok?adali w Martinie Schulzu ogromne nadzieje, nie wierzono, ?e taki scenariusz móg?by by? mo?liwy. Od kiedy 24 stycznia 2017 r. lider SPD Sigmar Gabriel og?osi?, ?e by?y przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego b?dzie kandydatem partii na kanclerza, poparcie dla socjaldemokratów znacznie wzros?o. W trzy tygodnie SPD odrobi?a kilkunastopunktow? strat? do CDU/CSU, która utrzymywa?a si? mi?dzy partiami od blisko dziesi?ciu lat. Podczas gdy w po?owie stycznia na SPD g?osowa? chcia?o 21% wyborców, to trzy tygodnie pó?niej ten odsetek wynosi? ju? 31%. Zgodnie z wynikami niektórych sonda?y socjaldemokraci zdo?ali nawet wyprzedzi? chadeków. Po miesi?cu wzrost poparcia dla SPD w sonda?ach zosta? wprawdzie wstrzymany, a CDU/CSU w wi?kszo?ci z nich powróci?y na pierwsze miejsce, jednak ró?nica mi?dzy partiami mie?ci si? obecnie w granicach b??du statystycznego.  Schulz przed

Schulz po

Jak podkre?laj? eksperci zajmuj?cy si? badaniem opinii publicznej w Niemczech, taki wzrost poparcia zwi?zany jedynie z og?oszeniem kandydatury partii na kanclerza zdarzy? si? po raz pierwszy. „Tak silne przesuni?cie preferencji politycznych w ci?gu jednego tygodnia jest unikatowe” – przyzna? Torsten Schneider-Haase z pracowni sonda?owej Emnid po tym, jak w jego badaniu poparcie dla SPD wzros?o o 6 pp. z 23% do 29% w kilka dni po og?oszeniu nominacji Schulza.

Realna alternatywa dla „zm?czonych Angel? Merkel”

58854-cicero-digital-Cover-2017-February-1-Issue

CICERO, http://cicero.de/berliner-republik/cicero-im-februar-merkels-kakanien

Nominacja Schulza sta?a si? katalizatorem dla cz??ci niemieckich wyborców zm?czonych dwunastoletnimi rz?dami kanclerz Angeli Merkel. Schulz zyskuje poparcie zw?aszcza w?ród tych wyborców, którzy ostatnimi czasy nie brali udzia?u w wyborach. Przez ostatnie miesi?ce panowa?o przekonanie, ?e je?li (zgodnie z oczekiwaniami) kandydatem SPD zostanie Sigmar Gabriel, to bez wzgl?du na to, jakim wynikiem zako?cz? si? wybory, kanclerzem pozostanie Angela Merkel. Te nastroje ?wietnie oddawa?a ok?adka lutowego numeru magazynu politycznego „Cicero”, na której z urny wyborczej z ró?nych barw partyjnych wy?ania si? wizerunek Angeli Merkel. Ilustracj? dope?nia? komentarz: „Po co w ogóle wybiera??”. Przy ówczesnych sonda?ach wydawa?o si? bowiem jasne, ?e wybory z ogromn? przewag? wygraj? CDU/CSU, a jedyn? niewiadom? by?o to, w jakiej koalicji chadecy pod wodz? Merkel pozostan? u w?adzy.

Jak t?umaczy socjolog Armin Nassehi z monachijskiego Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, wyborcy od dawna ?yczyli sobie realnej wyborczej alternatywy dla Angeli Merkel, a przez to poczucia, ?e maj? prawdziwy wp?yw na wybory: „T? mo?liwo?? oferuje im obecnie Schulz”. Przede wszystkim tym t?umaczy? nale?y nap?yw do SPD zarówno dotychczas niezdecydowanych wyborców, jak i tych, którzy uprzednio gotowi byli odda? swój g?os na inne partie. Wzrostowi poparcia dla socjaldemokratów towarzyszy bowiem wyra?ny odp?yw wyborców nie tylko od Zielonych i Lewicy, które s? potencjalnymi partnerami koalicyjnymi dla SPD, ale tak?e od prawicowej AfD, której jednym z najwa?niejszych spoiw jest ch?? odsuni?cia od w?adzy Merkel.

Ta niezwyk?a popularno?? Schulza, która przyci?gn??a do SPD wielu wyborców w tak krótkim czasie, nie wzi??a si? z nowego, trafiaj?cego do Niemców programu wyborczego, z którym do wyborów chce i?? kandydat. SPD bowiem nie zd??y?a w tym czasie przedstawi? ?adnych nowych propozycji. Za Schulzem przemawia jedynie efekt ?wie?o?ci – dzia?aj?c przez ponad dwadzie?cia lat (1994-2017) w Parlamencie Europejskim nie zd??y? zgra? si? jako polityk na arenie krajowej – ale tak?e jego charyzma i autentyczno??, która odró?nia go od spokojnej i zdystansowanej Merkel, oraz fakt, ?e dzi?ki pe?nieniu przez 5 lat funkcji przewodnicz?cego PE jest postrzegany jako polityk wagi ci??kiej, zdolny do pe?nienia urz?du kanclerza[1].

„W pewnym momencie nie b?dzie Schulzowi wystarczy?o bycie po prostu tym nowym”

Martin Schulz – odbierany jako realna alternatywa – zbiera obecnie premi? wynikaj?c? ze zm?czenia cz??ci wyborców rz?dami Angeli Merkel. W krótkim czasie zebra? pod swoimi skrzyd?ami wyborców ró?nych opcji i przekona?, których ??czy niech?? do obecnej kanclerz. Dopiero w trakcie kampanii wyborczej oka?e si? jednak, na ile ten zwi?zek jest trwa?y. Z czasem efekt ?wie?o?ci i towarzysz?ca mu pewna fascynacja kandydatem SPD b?dzie si? zaciera?, a na znaczeniu zyskiwa? b?d? kwestie merytoryczne, odpowiedzi na obecne problemy Niemców, czyli te aspekty, których Schulz obecnie nie pokazuje. Jego has?a i zapowiedzi by?y dotychczas niekonkretne, a czasem wr?cz czysto populistyczne. W swoich p?omiennych przemówieniach uwodzi swoim zaanga?owaniem i charyzm?, emanuje empati? szczególnie wobec „ci??ko pracuj?cych” i „zwyk?ych” ludzi, lecz poza ogólnymi zapowiedziami walki o sprawiedliwo?? spo?eczn?, trudno jest znale?? w jego przemowach recept?, jak j? osi?gn??. „W pewnym momencie nie b?dzie Schulzowi wystarczy?o bycie po prostu tym nowym” – ostrzega prof. Nassehi, wskazuj?c, ?e do utrzymania i rozszerzenia poparcia b?dzie potrzebny jeszcze wiarygodny program.

Bliskie Schulzowi i socjaldemokratom has?o sprawiedliwo?ci spo?ecznej nie nale?y obecnie do najwa?niejszych tematów, które nurtuj? opini? publiczn?. Ta od kilkunastu miesi?cy zajmuje si? ona przede wszystkim problemem imigracji oraz zagro?eniem terroryzmem, które nale?? raczej do mocnych stron niemieckich chadeków. Oparcie kampanii na kwestiach sprawiedliwo?ci spo?ecznej mo?e by? z reszt? ryzykowne w kraju, w którym 66% wyborców okre?la swoj? sytuacj? materialn? jako dobr?, a jedynie 6% jako z??. „Wybory rozstrzygn? zatem ludzie, którym wed?ug w?asnej oceny dobrze si? powodzi” – zauwa?a Jens Stauss – specjalista od marketingu politycznego, który prowadzi? ju? dla SPD wiele kampanii wyborczych. W takiej sytuacji dla wielu wyborców wa?niejsze b?dzie, kto b?dzie w stanie zapewni? utrzymanie ich dobrobytu i bli?ej mo?e by? im jednak do mo?e nudnej i „zgranej”, ale pewnej i przewidywalnej Angeli Merkel. Tym bardziej, ?e z jej pracy na stanowisku szefowej rz?du zadowolonych jest wci?? a? 71% Niemców. W bezpo?rednim zestawieniu z Schulzem, obecna kanclerz wypada zdecydowanie lepiej przy pytaniu o przygotowanie merytoryczne (34% do 10%) oraz nieco lepiej w kwestii wiarygodno?ci (23% do 20%). Schulz w ocenie wyborców jest za to sympatyczniejszy (36% do 22%)[2].

Merkel Schulz

Przez ostatnie lata Angela Merkel uchodzi?a w Niemczech za bezalternatywn?. Tego s?owa kanclerz ch?tnie u?ywa?a, przekonuj?c do swoich propozycji niemieck? opini? publiczn?. Po nominacji Martina Schulza na kandydata SPD na kanclerza oraz zwi?zanym z ni? odrodzeniem SPD kwestia obj?cia funkcji kanclerza po wrze?niowych wyborach do Bundestagu zosta?a znów otwarta. Na siedem miesi?cy przed wyborami g?ówne si?y polityczne id? „?eb w ?eb”. Niemcy czeka zatem intensywna i zaci?ta kampania wyborcza, jakiej Niemcy nie widzia?y od 2005 roku, kiedy o w?adz? walczyli Gerhard Schröder i Angela Merkel.


[1] Wi?cej na temat s?abych i mocnych stron kandydata SPD w artykule: Martin Schulz rywalem Angeli Merkel we wrze?niowych wyborach do Bundestagu:  http://blog.centruminicjatyw.org/2017/01/martin-schulz-rywalem-angeli-merkel-we-wrzesniowych-wyborach-do-bundestagu/

[2]Dane statystyczne za: https://www.zdf.de/politik/politbarometer/170217-politbarometer-bilderserie-100.html#gallerySlide=0

Photos: Merkel, Schultz, Wikimedia Commons
Cicero, http://cicero.de/berliner-republik/cicero-im-februar-merkels-kakanien
Wykresy – opracowanie wlasne


Przeczytaj te?:
M. K?dzierski,Martin Schulz rywalem Angeli Merkel we wrze?niowych wyborach do Bundestagu
M. Kedzierski, Martin Schulz – wybawca SPD ze Strasburga?
M. K?dzierski, R2G alternatyw? dla Niemiec?
M. K?dzierski, Niemcy: Czy Rosja wp?ynie na wybory do Bundestagu?
M. K?dzierski, Zmierzch Merkel?
J. To?czyk, Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?
Polecamy równie?:
M. K?dzierski, Niemiecka scena polityczna na rok przed wyborami do Bundestagu, „Biuletyn analiz CIM”, nr 8/2016
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Michał Kędzierski

Absolwent studiów drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2016 w niemieckim Bundestagu. W latach 2012-2014 redaktor Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene, a w latach 2012-2016 redaktor Portalu Spraw Zagranicznych, w którym od 2015 roku pełnił funkcję szefa działu Europa i Unia Europejska. W latach 2014-2016 współpracował przy redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 2016 roku odbył staż w niemieckim Bundestagu.

Brak komentarzy on "Wybory do Bundestagu: Merkel już nie jest bezalternatywna"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *