Martin Schulz rywalem Angeli Merkel we wrześniowych wyborach do Bundestagu

1175 0
MICHA? K?DZIERSKI

We wtorek (24.01.2017) podczas posiedzenia parlamentarnej frakcji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) przewodnicz?cy ugrupowania, wicekanclerz Sigmar Gabriel og?osi?, ?e rezygnuje z wyst?pienia w roli kandydata SPD na kanclerza w zaplanowanych na 24 wrze?nia br. wyborach do Bundestagu oraz ?e rekomenduje do tej roli by?ego przewodnicz?cego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Gabriel oznajmi? ponadto, ?e zrzeknie si? na rzecz Schulza funkcji przewodnicz?cego partii, któr? kieruje od prawie o?miu lat.

Sigmar Gabriel zosta? liderem SPD po dotkliwej pora?ce w wyborach do Bundestagu w 2009 roku, kiedy partia zanotowa?a najgorszy wynik w swojej historii – zaledwie 23%. Przez ca?y okres jego kadencji socjaldemokratom nie tylko nie uda?o si? przezwyci??y? kryzysu, lecz w ostatnim czasie poparcie dla partii zacz??o coraz bardziej spada?. Na pocz?tku 2017 roku na SPD gotowych by?o g?osowa? jedynie 20-21% Niemców. Za tak z?e wyniki partii w du?ej mierze odpowiedzialny jest w?a?nie Gabriel, który sukcesów w koalicji nie potrafi? przeku? na poparcie w sonda?ach oraz nie by? w stanie przekona? spo?ecze?stwa nie tylko do partii, ale mo?e przede wszystkim do samego siebie. W ostatnich latach coraz wyra?niej przewodnicz?cy stawa? si? dla partii obci??eniem, jego popularno?? zarówno w?ród wyborców, jak i w samym ugrupowaniu mala?a.

W przeprowadzonym na pocz?tku grudnia sonda?u 57% badanych spo?ród dwójki Merkel-Gabriel na kanclerza wybra?oby obecn? szefow? rz?du, a lidera SPD – jedynie 19%. Mimo s?abych notowa? Gabriel d?ugo rozwa?a? kandydowanie na kanclerza. W ko?cu po miesi?cach waha? postanowi? si? wycofa?. „Gdybym teraz kandydowa?, przegra?bym, a ze mn? SPD” – przyzna? Gabriel.

Decyzj? swojego przewodnicz?cego politycy SPD przyj?li z ulg? i z entuzjazmem. Z ulg?, bo przed samymi wyborami chciano unikn?? otwartego sporu o kandydatur?, który móg?by dodatkowo zaszkodzi? partii. Rezygnacja Gabriela pozwala na p?ynne i bezbolesne przekazanie w?adzy oraz rozpocz?cie kampanii. Z entuzjazmem, bo zaproponowany przez odchodz?cego przewodnicz?cego kandydat, Martin Schulz, to polityk, z którym partia wi??e ogromne nadzieje.

Elokwencja, charyzma, efekt ?wie?o?ci – mocne strony Schulza

schultz_merkel_public domainZ punktu widzenia SPD Martin Schulz wydaje si? by? obecnie idealnym kandydatem do roli lokomotywy wyborczej. By?y przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego ma ciekaw? histori? awansu spo?ecznego z wieloma upadkami i wielkimi osi?gni?ciami.

W m?odo?ci gra? w pi?k? no?n?, jednak jego plany zwi?zane z karier? pi?karsk? przerwa?a kontuzja. Pod?amany Schulz popad? w alkoholizm i nie zda? matury. Pracowa? jako ksi?garz w ma?ej miejscowo?ci Würselen tu? przy granicy z Holandi?. Zainteresowa? si? polityk?, wst?pi? do SPD i zosta? wybrany burmistrzem, a od 1994 roku zasiada? w Parlamencie Europejskim, któremu wreszcie przewodniczy? w latach 2012-2017.

Schulz jest dobrym, charyzmatycznym mówc?. Potrafi przemawia? z pasj? i z przekonaniem, ?atwo nawi?zuje te? kontakt z publiczno?ci?. Mo?e to potwierdzi? ka?dy, kto mia? okazj? s?ucha? go na ?ywo. Podczas jego spotka? sale wype?niaj? si? po brzegi, a jego wyst?pienia nagradzane s? d?ugimi brawami. W?ród sympatyków SPD wzbudza autentyczny entuzjazm. „Gdziekolwiek przemawia Schulz, cz?onkom SPD b?yszcz? oczy. Czy on nie jest cz?owiekiem, który móg?by oswobodzi? parti? z jej marnych wyników sonda?owych?” – opisywa? w pa?dzierniku nastroje w partii dziennikarz „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Thomas Gutschker.

Schulza pozytywnie odbieraj? tak?e wyborcy. Wed?ug sonda?y popularno?ci? dorównuje on Angeli Merkel. W przeprowadzonym tu? po og?oszeniu jego kandydatury badaniu w pytaniu, kogo Niemcy wybraliby na kanclerza, obecna szefowa rz?du i nowy lider SPD otrzymali dok?adnie po 41 proc. W sonda?u poparcia dla partii politycznych socjaldemokraci zyskali za? dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania.

W?ród zalet Schulza podkre?la si? jego autentyczno?? i bezpo?rednio??, a tak?e sympatyczno??. Z ca?? pewno?ci? jest lepszym i bardziej przekonuj?cym mówc? ni? Angela Merkel, co b?dzie si? stara? wykorzystywa? podczas kampanii wyborczej. Poniewa? Schulz w przeciwie?stwie do Sigmara Gabriela nie zasiada? w gabinecie Merkel, b?dzie móg? te? wyra?niej si? od niej dystansowa? i stawia? w opozycji wobec dzia?a? rz?du, którego cz??ci? przez ostatnie lata by?a SPD. O wiele ?atwiej b?dzie Schulzowi przedstawia? si? jako alternatywa dla Merkel.

Na korzy?? Schulza dzia?a ponadto efekt ?wie?o?ci. Chocia? Schulz jest czynnym politykiem od blisko 30 lat, a w ostatnich latach pe?ni? wysok? funkcj? w Parlamencie Europejskim, w niemieckich mediach by? raczej ma?o obecny i nie zd??y? si? „znudzi?” opinii publicznej. Nie mo?na za? tego powiedzie? o Angeli Merkel, która kanclerzem jest od ponad 11 lat, a liderk? CDU ju? od ponad 16. W podobnych okoliczno?ciach przeciw rz?dz?cemu 16 lat Helmutowi Kohlowi w 1998 roku wyst?powa? Gerhard Schröder. I wygra?.

Brak do?wiadczenia, partia w kryzysie – s?abo?ci Schulza

Fakt, ?e w sonda?ach Schulz wypada ostatnio równie dobrze jak Merkel, nie rekompensuje jednak ogromnej dysproporcji w sonda?ach poparcia dla partii politycznych. Blok CDU/CSU w ostatnich miesi?cach odrobi? stracone podczas kryzysu migracyjnego poparcie i obecnie mo?e liczy? nawet na 36-37% g?osów. SPD natomiast przechodzi kryzys od czasów pora?ki Gerharda Schrödera w 2005 roku. Przeprowadzone przez niego w ramach Agendy 2010 reformy, które zmniejsza?y skal? pomocy spo?ecznej dla gorzej sytuowanych, wywo?a?y kryzys wiarygodno?ci partii wznosz?cej has?a równo?ci i sprawiedliwo?ci spo?ecznej.

sondaze styczen

Przed Schulzem stoi wi?c niezwykle trudne zadanie przywrócenia traconego przez lata zaufania. Tego zadania nie b?dzie Schulzowi u?atwia? fakt, ?e zbli?aj?ca si? kampania wyborcza toczy? si? b?dzie nie wokó? bliskich socjaldemokracji i jemu samemu hase? sprawiedliwo?ci spo?ecznej, lecz wokó? tematów imigracji i bezpiecze?stwa wewn?trznego, w których tradycyjnie to chadecji przyznaje si? w Niemczech wi?ksze kompetencje.

Na niekorzy?? kandydata SPD b?dzie przemawia? brak do?wiadczenia rz?dowego, zarówno na poziomie federalnym, jak i na poziomie landów, oraz zwi?zany z tym brak z?o?onej wiedzy na tematy polityki krajowej, któr? Schulz nigdy si? nie zajmowa?. Chadecy b?d? próbowali wykorzysta? t? s?abo??, zestawiaj?c j? z dwunastoletnim do?wiadczeniem szefowej rz?du.

Kolejnym problemem Schulza i SPD s? mo?liwe opcje koalicyjne. Obecnie wszystko wskazuje na to, ?e jedyn? szans? Schulza na obj?cie funkcji kanclerza b?dzie ewentualna centrolewicowa koalicja z Zielonymi i Lewic?. Je?li jednak SPD zbyt otwarcie przyzna si? do zamiaru uformowania takiej koalicji w czasie kampanii wyborczej, mo?e zrazi? do siebie wyborców centrowych, których zniech?caj? zw?aszcza radykalne has?a Lewicy. Taka koalicja jest obecnie najmniej popularna ze wszystkich mo?liwych wariantów. Bez wiarygodnej perspektywy przej?cia w?adzy SPD mo?e nie uda? si? za? zmobilizowa? wszystkich swoich potencjalnych zwolenników.

Szanse Schulza na kanclerstwo

„Martin Schulz nie zostanie kanclerzem, w ka?dym razie nie w 2017 roku. Ale mo?e on pogr??onej SPD doda? tej dumy, której ona potrzebuje, ?eby mie? jeszcze jak?? przysz?o??” – skomentowa? nominacj? Schulza publicysta „Sueddeutsche Zeitung” Heribert Prantl. „Nikt nie oczekuje od niego, ?e naprawd? zostanie kanclerzem. Ka?dy punkt procentowy, który SPD uzyska w najbli?szych miesi?cach, pójdzie na jego konto” – potwierdza Matthias Krupa z „Die Zeit”.

Bior?c pod uwag? wszystkie okoliczno?ci, wydaje si?, ?e Martin Schulz ma niewielkie szanse nie tylko na poprowadzenie SPD do zwyci?stwa z CDU/CSU, ale tak?e na obj?cie funkcji kanclerza z pomini?ciem najprawdopodobniej zwyci?skiej chadecji. Sonda?e od dawna nie daj? wi?kszo?ci centrolewicowej koalicji SPD-Zieloni-Lewica. Przy stabilnym ok. 10-proc. poparciu dla dwóch pozosta?ych partii to SPD musia?aby osi?gn?? wynik bliski 30 proc., co przy obecnych sonda?ach wydaje si? by? zadaniem niezwykle ambitnym. Nie mo?na jednak wykluczy? takiego scenariusza. Z Martinem Schulzem w roli kandydata SPD na kanclerza niemiecka kampania wyborcza b?dzie z ca?? pewno?ci? mniej przewidywalna i mniej wygodna dla Angeli Merkel, lecz za to o wiele bardziej emocjonuj?ca.


Zdj?cie: Martin Schulz, Angela Merkel, public domain 


Micha? K?dzierski – Absolwent studiów drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Stypendysta Mi?dzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2016 w niemieckim Bundestagu. W latach 2012-2014 redaktor Przegl?du Spraw Mi?dzynarodowych Notabene oraz od 2012 roku Portalu Spraw Zagranicznych, w którym od 2015 roku pe?ni funkcj? szefa dzia?u Europa i Unia Europejska. Od 2014 roku wspó?pracuje przy redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego wspólnie przez Centrum Stosunków Mi?dzynarodowych oraz Fundacj? Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej. Zainteresowania naukowe: polityka wewn?trzna i zagraniczna Republiki Federalnej Niemiec, ze szczególnym uwzgl?dnieniem stosunków polsko-niemieckich i niemiecko-rosyjskich.


Przeczytaj te?:
M. Kedzierski, Martin Schulz – wybawca SPD ze Strasburga?
M. K?dzierski, R2G alternatyw? dla Niemiec?
M. K?dzierski, Niemcy: Czy Rosja wp?ynie na wybory do Bundestagu?
M. K?dzierski, Zmierzch Merkel?
J. To?czyk, Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?
Polecamy równie?:
M. K?dzierski, Niemiecka scena polityczna na rok przed wyborami do Bundestagu, „Biuletyn analiz CIM”, nr 8/2016
The following two tabs change content below.

Michał Kędzierski

Absolwent studiów drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2016 w niemieckim Bundestagu. W latach 2012-2014 redaktor Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene, a w latach 2012-2016 redaktor Portalu Spraw Zagranicznych, w którym od 2015 roku pełnił funkcję szefa działu Europa i Unia Europejska. W latach 2014-2016 współpracował przy redakcji „Biuletynu Niemieckiego”, wydawanego wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 2016 roku odbył staż w niemieckim Bundestagu.

Brak komentarzy on "Martin Schulz rywalem Angeli Merkel we wrześniowych wyborach do Bundestagu"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>