Argonauci – wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej

772 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

European_Commission_flagsKrajowa Szko?a Administracji Publicznej od roku 2016 oferuje urz?dnikom wzi?cie udzia?u w zagranicznych wizytach studyjnych w ramach programu Argonauci. Jego celem nadrz?dnym jest identyfikacja dobrych praktyk w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej i zaprezentowanie ich w Polsce, nabycie nowych umiej?tno?ci oraz wymiana do?wiadcze? w zarz?dzaniu administracj? i sprawami publicznymi.

Program jest skierowany do tych pracowników administracji publicznej, którzy chc? usprawni? swoj? prac? w danym obszarze i uwa?aj?, ?e mo?na to zrobi? poprzez wymian? do?wiadcze? z partnersk? instytucj? w jednym z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej. Co wa?ne, nale?y ciekawe rozwi?zania i dobre praktyki zidentyfikowa? w danej instytucji i nast?pnie podzieli? si? nimi po powrocie do Polski.

Realizacja projektu

Projekt jest realizowany przez Krajow? Szko?? Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Cel programu

Program ma na celu umo?liwienie uczestnikom udzia?u w krótkich (do 10 dni), zagranicznych wizytach studyjnych w partnerskich instytucjach w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej
i zapoznanie si? z rozwi?zaniami w nich stosowanymi, a po powrocie mo?liwo?? wdro?enia interesuj?cych rozwi?za?. Inaczej mówi?c uczestnik programu ma mo?liwo?? przeniesienia rozwi?za? stosowanych w partnerskim urz?dzie np. w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii na polski grunt.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wymiana dobrych praktyk, poznanie interesuj?cych rozwi?za? problemu lub wyzwa?, którym trzeba sprosta? w codziennej pracy. Wa?nym elementem projektu jest równie? mo?liwo?? podzielenia si? ze do?wiadczeniami z przedstawicielami instytucji partnerskiej/bli?niaczej w innym pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej.

Kto mo?e aplikowa??

Aplikowa? do udzia?u w wizycie studyjnej mo?e ka?da osoba zatrudniona w administracji publicznej na umow? o prac? na czas nieokre?lony. Wymagany sta? pracy to minimum dwa lata. W wizytach
w ramach programu Argonauci mo?na wzi?? udzia? nawet kilka razy.

D?ugo?? trwania projektu

Wizyta studyjna nie powinna trwa? wi?cej ni? 10 dni roboczych. W niektórych, szczególnych przypadkach mo?e by? ona nieco d?u?sza, ale musi by? to podyktowane agend? ca?ego pobytu. Niemniej jednak ju? kilkudniowy wyjazd zagranic? mo?e pomóc pozna? interesuj?ce nas zagadnienie, czy wymieni? dobre praktyki.

Koszty projektu

Uczestnik ani instytucja wysy?aj?ca nie ponosz? kosztów dojazdu i noclegu. Ponadto uczestnik otrzymuje diety na pobyt za granic?. Wa?ne jest równie?, ?e instytucja przyjmuj?ca równie? nie ponosi kosztów zwi?zanych z pobytem uczestnika w danym pa?stwie, takich jak np. transport na miejscu.

Obowi?zki instytucji przyjmuj?cej

Instytucja przyjmuj?ca jest zobowi?zana do zapewnienia uczestnikowi podczas ca?ego pobytu mo?liwo?ci zdobycia interesuj?cych go materia?ów na temat danego problemu, dobrych praktyk, czy wyzwania.  Przedstawiciele instytucji przyjmuj?cej mog? równie? pomóc zorganizowa? spotkania z innymi podmiotami istotnymi dla danego zagadnienia np. organizacjami pozarz?dowymi.

Obowi?zki uczestnika projektu

Uczestnik zobowi?zany jest do uzyskania w miar? mo?liwo?ci jak najwi?kszej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat interesuj?cego go zagadnienia/problemu do rozwi?zania/dobrych praktyk etc. Po powrocie uczestnik projektu powinien przekaza? zdobyt? wiedz? w swojej instytucji macierzystej. Sposób tego przekazu zale?y jedynie od uczestnika wyjazdu. Niemniej jednak wskazane s? prelekcje dotycz?ce przedmiotu wyjazdu. Na zako?czenie projektu uczestnik sporz?dza specjalny raport, dotycz?cy przebiegu ca?ego wyjazdu oraz jego wp?ywu na dotychczasow? prac?.

Terminy rekrutacji

  • do 31.01.2017
  • 1-28.02.2017
  • 1-19.03.2017


Kontakt w KSAP

Alicja Dziewanowska, Micha? Przybyszewski (tel.: +48 22 60 80 108)
Kierownik projektu – dr Marcin Sakowicz (tel.: +48 22 60 80 120)
argonauci@ksap.gov.pl

Informacje szczegó?owe na temat projektu: http://argonauci.ksap.gov.pl/


Photo source: Wikimedia Commons


The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Argonauci – wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>