Polityka Donalda Trumpa wobec ISIS

486 0
KATARZYNA KOZON

Jednym z g?ównych tematów kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa by?a walka z radykalnym islamem oraz terroryzmem, zw?aszcza z tzw. Pa?stwem Islamskim (ISIS). Podczas kampanii, D. Trump obieca? wszcz?cie zdecydowanych dzia?a? zbrojnych przeciwko ISIS oraz stworzenie nowej skutecznej strategii, która uwolni?aby Bliski Wschód od trwaj?cej ju? kilka lat wojny. Kluczowym jej elementem mia?o by? zaskoczenie. Nied?ugo mija rok prezydentury Trumpa wydaje si? wi?c, ?e jest to dobry moment, aby podj?? prób? odpowiedzi na pytanie: czy dotychczasowe dzia?ania Donalda Trumpa odró?niaj? go znacznie od jego poprzednika?

Obama na celowniku

Donald Trump od pocz?tku stara? si? zaprezentowa? jako opozycja wobec Baracka Obamy w kwestiach terroryzmu. Wielokrotnie krytykowa? dzia?ania swojego poprzednika[1] na Bliskim Wschodzie. Pozostawa? krytyczny równie? wobec planów  swojej przeciwniczki w wyborach prezydenckich, Hillary Clinton. Stara? si? uwypukli? udzia? tej ostatniej w procesie kszta?towania strategii walki z terroryzmem podczas kadencji Obamy, a w konsekwencji podkre?li?, ?e podobnie jak poprzedni prezydent przyczyni?a si? ona do powstania Pa?stwa Islamskiego.

Pierwszym powa?nym b??dem poprzedniej rz?dz?cej ekipy, wed?ug D. Trumpa, by?o wycofanie ameryka?skich wojsk z Iraku i tym samym pozostawienie du?ej swobody dzia?ania terrorystom.  W styczniu 2017 r (ju? po przeprowadzce do Bia?ego Domu)  prezydent Trump obieca?, ?e wkrótce przedstawi oficjalny i  „bezkompromisowy” plan walki z Pa?stwem Islamskim.

Stara strategia w nowej ods?onie

Zwalczanie terroryzmu sta?o si? najwa?niejszym punktem w polityce bezpiecze?stwa nowej administracji. Prezydent Trump swój pierwszy oficjalny plan dzia?ania przedstawi? 28 lutego 2017 roku. Zapowiedzia? mi?dzy innymi dzia?ania maj?ce na celu pozbawienie terrorystów ?róde? finansowania oraz powo?anie nowej mi?dzynarodowej koalicji do walki z ISIS. Administracja Trumpa postanowi?a zezwoli? na wi?ksz? decyzyjno?? dowódcom wojskowym oraz zmieni? taktyk? w walce z terrorystami na terenach przez nich zaj?tych. Zdecydowano, aby otacza? ich kluczowe twierdze, co mia?o by? bardziej efektywne i spowodowa? mniejsze straty w?ród ludno?ci cywilnej. Donald Trump podczas  kampanii wyborczej zapowiada? „zbombardowanie i wymiecenie ISIS”, ale ostatecznie jego strategia nie ró?ni si? znacz?co od dzia?a? realizowanych przez Baracka Obam?. Stany Zjednoczone dalej wspieraj? lokalne si?y zbrojne, g?ównie za pomoc? wsparcia wywiadowczego, dzia?a? wojskowych komandosów (punktowe uderzenia na terenach zaj?tych przez ISIS). Nast?pi?a natomiast radykalna zmiana w zakresie podmiotów wspieranych w walce z terroryzmem.  Trump og?osi? koniec pomocy dla syryjskich rebeliantów [2], którzy otrzymywali wsparcie podczas kadencji Obamy. W ocenie administracji Trumpa Al-Assad nadal pozostaje dyktatorem, który w dalszej perspektywie powinien opu?ci? urz?d, jednak walka z ISIS sta?a si? na tyle wa?nym priorytetem, ?e sytuacja polityczna wewn?trz Syrii zesz?a na dalszy plan, a Stany Zjednoczone dosz?y do wniosku, ?e bez silnego re?imu w Syrii nie da si? pokona? Pa?stwa Islamskiego.

Trudne zbli?enie z Rosj?

Podczas kampanii prezydenckiej media obawia?y si? zacie?nienia stosunków pomi?dzy Donaldem Trump a W?adimirem Putinem. Trump podczas kampanii wyborczej wspomina? o ch?ci naprawy stosunków ameryka?sko – rosyjskich. Jednak wspó?praca w pierwszych miesi?cach prezydentury D. Trumpa nie by?a wcale ?atwa. Pierwsze napi?cia powsta?y, gdy s?u?by wywiadu ameryka?skiego oskar?y?y Rosj? o ingerencj? w ameryka?sk? kampani? wyborcz?, oczernienie Hillary Clinton i tym samym utorowanie ?cie?ki do wygranej Donaldowi Trumpowi. W odpowiedzi na to, a tak?e w zwi?zku ze wcze?niejsz? aneksj? Krymu oraz wci?? trwaj?cymi operacjami militarnymi na Wschodniej Ukrainie, Kongres na?o?y? na Rosj? sankcje. Nast?pne kontrowersje mia?y miejsce gdy okaza?o si?, ?e gen. Flynn przed nominacj? na doradc? prezydenta ds. bezpiecze?stwa kontaktowa? si? z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Kieslakiem, co zatai? przed FBI. Powo?ano tak?e specjalnego prokuratora Roberta Mullera, którego zadaniem jest badanie ewentualnych powi?za? z Kremlem w?ród pozosta?ych cz?onków administracji Trumpa. Spekulacje co do za?y?o?ci stosunków ameryka?sko – rosyjskich okaza?y si? jednak zbyt daleko posuni?te, chocia?by bior?c pod uwag? wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy oraz potwierdzenie deklaracji sojuszniczych w ramach NATO, które jeszcze podczas kampanii prezydenckiej Trump uwa?a? za przestarza?? form? wspó?pracy.

W kwestii syryjskiej, Stany Zjednoczone od pocz?tku kadencji Trumpa d??y?y jednak do zawi?zania ?cis?ej wspó?pracy z Rosj?. Na pocz?tku zapewniano ?e intencj? USA nie jest zmiana rz?du Bashara Al-Assada, wspieranego przez Rosj?, jak to by?o w przypadku prezydenta Obamy. Dobrze zapowiadaj?c? si? wspó?prac? skomplikowa?y jednak doniesienia o ataku chemicznym przez syryjski rz?d na prowincj? Idib. Donald Trump, w odró?nieniu od poprzednika nie wyznaczy? „czerwonej linii”[3], której przekroczenie skutkowa?oby wkroczeniem wojsk ameryka?skich, ale odpowiedzia? bezpo?rednio zbombardowaniem syryjskiej bazy wojskowej Al-Szajrat.

Wydawa? by si? mog?o, ?e zaprzepa?ci to dotychczasow? wspó?prac? rosyjsko-ameryka?sk?, bior?c pod uwag?, ?e Rosja od pocz?tku wspiera?a rz?d Al-Assada, Jednak  ju? kilka miesi?cy pó?niej na szczycie G20 w Hamburgu uzgodniono zawieszanie broni na terenie Syrii pomi?dzy wojuj?cymi tam ugrupowaniami. Tak?e podczas ostatniego szczytu gospodarczego pa?stw nieformalnej Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odby? si? 11 pa?dziernika w  Hanoi, Trump razem z Putinem ponownie zadeklarowali wspóln? walk? z terroryzmem i ch?? do wspó?pracy w Syrii przeciwko ISIS.

Pierwsze sukcesy

Prawdopodobnie zdobycie Allepo przez syryjskie si?y rz?dowe w grudniu 2016 roku by?o momentem prze?omowym dla ameryka?skiej polityki w Syrii. Zauwa?ono, ?e skuteczniej jest walczy? z d?ihadystami poprzez wspieranie si? Al-Assada, ni? wspieraj?c rebeliantów, którzy sympatyzowali z ekstremistami lub zostali pó?niej wcieleni w szeregi ISIS.  Zmiana taktyki i wzmo?ona wspó?praca z Rosj? pozwoli?a na wyzwolenie Al-Rakki, która by?a okupowana przez Pa?stwo Islamskiego od 2014 roku i sta?a si? ich g?ówn? siedzib? w Syrii. Operacja wyzwolenia trwa?a od listopada zesz?ego roku. Dzisiaj miasto znajduje si? pod kontrol? SDF.[4]

Pozorne zwyci?stwo

Wyzwolenie Al–Rakki, by?o niew?tpliwym sukcesem Syryjskich Si? Demokratycznych (które s? oparte na si?ach kurdyjskich), jak i Stanów Zjednoczonych oraz Rosji, wspieraj?cych t? operacj?. Jest to jednak sukces pozorny albo w najlepszym razie niepe?ny. Nie doprowadzi? on do zniszczenia ISIS, ani nie rozwi?za? on problemu pojawiaj?cych si? nowych bojowników d?ihadu na Bliskim Wschodzie i w Europie. Nierozwi?zana pozostaje tak?e kwestia, kto dalej b?dzie rz?dzi? Syri?. Mimo ?e Stany Zjednoczone przenios?y ?rodek ci??ko?ci swojej polityki na walk? z d?ihadystami, a nie z si?ami rz?dowymi Al-Assada, niewykluczone, ?e po kwietniowym ataku chemicznym w miejscowo?ci w prowincji Idlib Syria mo?e zosta? wpisana na ameryka?sk? list? pa?stw zbójeckich, a Stany Zjednoczone zechc? wp?yn?? na zmian? rz?du w Damaszku.

O ile w przypadku Donalda Trumpa, jego opinia na temat rz?dów partii Baas nie jest jasna, o tyle Putin wyra?nie popiera re?im Al-Assada. Mo?e si? to w przysz?o?ci okaza? istotn? kwesti? sporn? pomi?dzy dwoma mocarstwami. Problemem pozostaje równie? brak planu na ustabilizowanie sytuacji polityczno-spo?ecznej po zako?czeniu dzia?a? militarnych. Niestety strategii zwyci?stwa (na „dzie? po”) nie mia? prezydent Obama, i – jak na razie – nie przedstawi? jej tak?e prezydent Trump.


[1]Donald Trump w swojej kampanii wyborczej krytykowa? Baracka Obam? mi?dzy innymi za brak zdecydowanej reakcji na u?ycie przez Assada gazu bojowego w Damaszku w 2013 r, a tak?e za zbyt mi?kk? dyplomacj? wobec uk?adu nuklearnego Iranu. Uwa?a? tak?e za b??d przed?u?enie obecno?ci wojsk w Afganistanie.

[2] W Syrii znajduje si? kilka walcz?cych ze sob? ugrupowa?: opozycj? walczac? z si?ami rz?dowymi,  Syryjskie Si?y Demokratyczne (SDF) wspieraj?ce rz?d i walcz?ce z d?ihadystami oraz Pa?stwo Islamskie.

[3] Czerwona linia – Barack Obama zapowiedzia? mo?liwo?? wkroczenia wojsk ameryka?skich do Syrii je?li  Bashar Al – Assad u?yje broni chemicznej wobec rebeliantów.

[4] Przy wsparciu USA i mi?dzynarodowej kolacji uda?o si? doprowadzi? tak?e do wyzwolenia Mosulu (Irak), który Pa?stwo Islamskie zaj??o w 2014 r. i który by? kolejnym strategicznym terytorium ISIS na Bliskim Wschodzie. Operacja trwa?a 8 miesi?cy i dzi?ki jej powodzeniu tzw. Pa?stwo Islamskie straci?o swój najwi?kszy okupowany teren w Iraku. Wyzwolenie Mosulu zosta?o oficjalnie og?oszone 9 lipca przez premiera Iraku Hajdara al-Abadiego.


Katarzyna Kozon – Studentka stosunków mi?dzynarodowych II stopnia na uczelni ?azarskiego   oraz absolwentka stosunków mi?dzynarodowych I stopnia na Uniwersytecie im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego. W latach 2016-2017 odby?a praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Spraw Wewn?trznych i Administracji. Publikuje na ?amach portalu psz.pl. W?ród jej zainteresowa? znajduj? si? polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu oraz Europa.


Przeczytaj te?:
K. Czupa, Trump rujnuje polityk? bliskowschodni?
A. Malantowicz, Jordania vs. Pa?stwo Islamskie – kto zwyci??y?
D. Klimowicz, Czarna ?roda: Iran op?akuje ofiary zamachów terrorystycznych
P. Wojciechowska, Piek?o cywilów: Mosul
A. S?k, Syria: pytania do ?wiata, pytania do siebie…
W. Wolanin, Syria – kiedy nadejdzie koniec krwawej arabskiej wiosny?
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Polityka Donalda Trumpa wobec ISIS"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *