Czarna środa: Iran opłakuje ofiary zamachów terrorystycznych

351 0
DOMINIKA KLIMOWICZ

Source: Tasnim News / Wikimedia Commons
Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tegoroczne obchody ?wi?tego dla muzu?manów miesi?ca ramadan nie przebiegaj? niestety w atmosferze refleksji i spokoju. Nie sprzyja temu ani napi?ta atmosfera po zamachach w Manchesterze i Londynie dokonanych przez zwolenników Pa?stwa Islamskiego (Daesz), ani kryzys dyplomatyczny wywo?any przez Arabi? Saudyjsk?, w wyniku którego Katar zosta? uznany za pariasa i odizolowany gospodarczo od pozosta?ych pa?stw Rady Pa?stw Zatoki (GCC). Do niepokoj?cego bilansu do??czaj? tragiczne wydarzenia z 7 czerwca 2017 roku. Tego dnia, w niewielkim odst?pie czasu dokonano dwóch zamachów terrorystycznych w Teheranie: w siedzibie parlamentu (Mad?lesie) oraz przed mauzoleum ajatollaha Chomeiniego na po?udniu stolicy Iranu.

Zamachowcy u?yli broni palnej oraz ?adunków wybuchowych. Co najmniej 12 osób zgin??o, a ponad 40 zosta?o rannych. To pierwszy zamach na tak? skal? w Teheranie od czasu powstania Islamskiej Republiki. Wybór miejsca ataku ma wymiar symboliczny – z jednej strony budynek parlamentu jako jednej z najwa?niejszych instytucji pa?stwowych – z drugiej za? mauzoleum przywódcy rewolucji, która zmieni?a ustrój kraju oraz uk?ad si? w ca?ym regionie. W zwi?zku z doborem miejsc nie by?o jasne na pocz?tku, kto móg?by sta? za zamachem. Ira?ski re?im ma wielu wrogów, w tym skrajnie lewicow? organizacj? Mud?ahedinów Ludowych, którzy byliby zainteresowani destabilizacj? kraju. Ostatecznie do organizacji zamachu przyzna?o si? Pa?stwo Islamskie, publikuj?c na swojej stronie internetowej wideo – 24-minutowy filmik, na którym zamachowcy rozmawiaj? ze sob? nad cia?ami ofiar w siedzibie parlamentu. Wed?ug informacji potwierdzonych przez ira?skie ministerstwo spraw wewn?trznych, zamachowcy przebrani za kobiety weszli na teren budynku i zacz?li strzela? do przypadkowych ludzi. Dost?p do broni jest w Iranie pod ?cis?? kontrol?, w zwi?zku z czym u?yte przez zamachowców karabiny i rewolwery pochodz? najprawdopodobniej z przemytu. Specjali?ci wskazuj? na Pakistan, jako na potencjalny kana? przemytu, gdy? pomimo ?cis?ej kontroli granicy ira?sko-pakista?skiej wci?? pozostaje tam szara strefa, przez któr? oprócz broni szmuglowane s? narkotyki.

Zamach w Teheranie by? du?ym zaskoczeniem, nie tylko dla Ira?czyków, ale i dla ?wiatowej opinii publicznej. Co prawda, Iran od pocz?tku trwania konfliktu jest na celowniku Pa?stwa Islamskiego, jednak – jak dot?d – nie uda?o si? przeprowadzi? z skutecznego zamachu.

Dla sunnickich radyka?ów z Daesz Ira?czycy s? ?miertelnymi wrogami. Szyitów uwa?a si? bowiem za niebezpieczn? sekt?, która jest tak samo wart? pogardy, jak chrze?cijanie. Ponadto re?im w Teheranie aktywnie zaanga?owany jest w walk? na terenie Syrii i Iraku z Pa?stwem Islamskim i za pomoc? szyickich bojówek paramilitarnych rozgrywa swoje w?asne interesy. Dlatego te? od samego pocz?tku kryzysu zwi?zanego z Daesz ira?skie s?u?by bezpiecze?stwa pracuj? nad udaremnianiem potencjalnych zamachów terrorystycznych.

Od pewnego czasu Pa?stwo Islamskie prowadzi tak?e perskoj?zyczn? stron? internetow?, na której wzywa do walki z Iranem. Apele publikowane na tym portalu s? adresowane zw?aszcza do sunnickiej mniejszo?ci w Iranie, która czuje si? dyskryminowana przez szyicki re?im. Przedstawiciel ira?skich s?u?b bezpiecze?stwa potwierdzi? pó?niej, i? zamachowcy byli obywatelami Iranu.

?rodowe tragiczne wydarzenia w stolicy kraju na pewno doprowadz? do wzmo?onej kontroli stanu bezpiecze?stwa pa?stwa, chocia? w?adze postanowi?y przyj?? pow?ci?gliw? postaw? i nie wznieca? paniki – zaraz po uspokojeniu si? sytuacji w stolicy przewodnicz?cy ira?skiego parlamentu Ali Larid?ani skomentowa? ca?e zaj?cie mówi?c, ?e by? to tylko niewielki incydent terrorystyczny. Panika i poczucie braku bezpiecze?stwa nie jest w interesie re?imu, który sam podkre?la? w trakcie ostatniej kampanii wyborczej, i? najlepiej potrafi zagwarantowa? bezpiecze?stwo swoim obywatelom – w przeciwie?stwie do wielu pa?stw europejskich.

Zamachy w Teheranie to tak?e kolejna kostka do regionalnego domina napi?? i coraz wi?kszych podzia?ów – silne wsparcie Arabii Saudyjskiej wyra?one w formie wizyty prezydenta Donalda Trumpa oraz podpisania kolejnych umów na dostawy broni, które mog?o wp?yn?? na radykalne post?powanie Saudów wobec Kataru ma ogromny wp?yw na postaw? samego Iranu. Spora cz??? komentarzy w ira?skich mediach wprost odnosi?a si? do rzekomego zaanga?owania Arabii Saudyjskiej w zamach. Ameryka?ski prezydent Donald Trump dola? tak?e oliwy do ognia w swoim oficjalnym o?wiadczeniu, sk?adaj?c kondolencje ofiarom ataku terrorystycznego oraz narodowi ira?skiemu, jednocze?nie dodaj?c, i? re?im w Iranie sam zbiera ?niwo swojego zaanga?owania we wsparcie terroryzmu w innych krajach. Takie o?wiadczenia s? na r?k? dla najbardziej konserwatywnej cz??ci ira?skiego establishmentu, która jakiekolwiek próby porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi uwa?a za pora?k?, a nawet zdrad?. Nowo wybrany prezydent Hassan Rouhani b?dzie musia? si? zmierzy? z siln? i agresywn? krytyk? swojej polityki koncyliacji i dialogu. Z pewno?ci? wszyscy gracze na arenie mi?dzynarodowej powinni z uwag? przygl?da? si? bliskowschodnim kostkom domina, które s? w coraz szybszym tempie ustawiane obok siebie, bo je?li która? z nich nie b?dzie mia?a solidnego oparcia – to pozosta?e przewróc? si? natychmiast. A skutki takiego dzia?ania b?d? dotyczy? ju? nie tylko Iranu, Arabii Saudyjskiej czy Iraku – ale ca?ego ?wiata.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Dominika Klimowicz

Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2013) oraz Centrum Europejskiego UW (2013), studiowała także na Maastricht University w Holandii (LLP Erasmus). Stypendystka Erasmus Mundus SALAM na Uniwersytecie Teherańskim (8 miesięcy). Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Główne zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu, nieproliferacja broni jądrowej, szyizm jako ideologia polityczna, kultura i tożsamość narodowa Iranu.

Brak komentarzy on "Czarna środa: Iran opłakuje ofiary zamachów terrorystycznych"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *