Brexit: kręta droga do porozumienia

676 0
JUSTYNA SIKORSKA

Ocena post?pów w negocjacjach warunków Brexitu by?a jednym z zagadnie? poruszanych podczas szczytu Rady Europejskiej, który odby? si? w Brukseli w dniach 19-20 pa?dziernika 2017 roku. Pomimo braku wystarczaj?cego porozumienia, pozwalaj?cego na uruchomienie kolejnego etapu, 27 pa?stw cz?onkowskich wyrazi?o zgod? na rozpocz?cie wewn?trznych przygotowa? do drugiej fazy rozmów. Teraz oczekuje si?, ?e Brytyjczycy postaraj? si? ust?pi? w pewnych kwestiach, by negocjacje mog?y by? kontynuowane.

Koszt rozwodu hamuje post?py

Pierwsza faza negocjacji rozpocz??a si? 19 czerwca br. Dotyczy ona trzech istotnych kwestii: praw obywateli Unii Europejskiej przebywaj?cych w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie i obywateli brytyjskich mieszkaj?cych w krajach UE; brytyjskich zobowi?za? finansowych wobec Unii Europejskiej, a tak?e problemu granicy pomi?dzy Irlandi? i Irlandi? Pó?nocn?. Wypracowanie porozumienia w tych obszarach UE postawi?a jako warunek konieczny do przej?cia do kolejnej fazy negocjacji. Zgodnie z za?o?eniami, ten etap rozmów mia? zosta? sfinalizowany w pa?dzierniku. Tak si? jednak nie sta?o. Rada Europejska uzna?a, ?e w punktach dotycz?cych praw obywateli i kwestii irlandzkiej granicy poczyniono odpowiednie post?py, ale sprawa rozlicze? finansowych nadal pozostaje nierozwi?zana.

O jakich rozliczeniach si? w?a?ciwie dyskutuje? Chodzi o sum?, jak? Wielka Brytania powinna przed odej?ciem wp?aci? do unijnej kasy na rzecz sk?adek i zasilenia ró?nych funduszy, do wspó?finansowania których sama si? zobowi?za?a. W czerwcu br. unijni negocjatorzy opublikowali dokument pt. „Podstawowe zasady porozumienia finansowego” (Essential Principles on Financial Settlement). Nie wskazano w nim jednak konkretnych kwot, a jedynie tytu?y p?atnicze. Mi?dzy innymi z tego powodu istnieje wiele rozbie?nych opinii dotycz?cych wysoko?ci rachunku.

Komisja Europejska mówi?a o kosztach oko?o 60 mld euro. Bruegel – brukselski think tank specjalizuj?cy si? w tematach gospodarczych i finansowych – oceni?, ?e Wielka Brytania b?dzie musia?a zap?aci? oko?o 109 mld euro, ale po odpowiednich rozliczeniach rachunek netto mo?e wynosi? 65 mld euro. Premier May podczas przemówienia wyg?oszonego 22 wrze?nia br. we Florencji zagwarantowa?a, ?e jej kraj wype?ni swoje zobowi?zania, jednak?e wyceni?a je du?o ni?ej – na 20 mld euro. Poza tym, przedmiotem nieporozumie? w Wielkiej Brytanii pozostaje sama konieczno?? ponoszenia takich kosztów – równie? w partii Konserwatywnej. Theresa May, id?c na ust?pstwa wobec UE, musi zatem wzi?? pod uwag? fakt, i? posiada minimaln? wi?kszo?? w parlamencie, który b?dzie musia? zatwierdzi? umow? brexitow?.

Handel

Wol? premier Theresy May by?o przesuni?cie tematu kosztów „rozwodu” na koniec procesu negocjacyjnego i jak najszybsze podj?cie rozmów o przysz?ej umowie o wolnym handlu. Analizy wskazuj? bowiem, ?e wyj?cie z UE bez umowy handlowej mo?e doprowadzi? do znacz?cego wzrostu kosztów ?ycia w Wielkiej Brytanii. Dla Zjednoczonego Królestwa sprawa przysz?ego kszta?tu tych relacji z Uni? jest fundamentalna. Po wyst?pieniu z UE, dost?p Wielkiej Brytanii do wspólnego rynku b?dzie utrudniony. Poziom trudno?ci zale?y g?ównie od wyniku negocjacji, których jeszcze nie podj?to.

Relacje handlowe ze Wspólnot? to jedno. Brexit oznacza dla Wielkiej Brytanii równie? koniec obowi?zywania umów o wolnym handlu podpisanych przez UE z krajami trzecimi. Dlatego te? Wielka Brytania d??y do tego, by po Brexicie przej?? porozumienia, które ju? dzia?aj?. Chodzi g?ównie o umowy pomi?dzy UE a Kore? i Szwajcari?. Jak dot?d ?adne pa?stwo cz?onkowskie nie sprzeciwi?o si? temu projektowi.

Przyjazny gest

Jeszcze przed rozpocz?ciem rozmów mog?o wydawa? si?, ?e czynnikiem hamuj?cym post?py b?d? spory wewn?trz Unii, próbuj?cej pogodzi? interesy 27 pa?stw. Do?wiadczenia czterech miesi?cy negocjacji pozostawiaj? jednak nieodparte wra?enie, ?e kraje te s? bardziej jednomy?lne ni? sama Wielka Brytania.

Post?powanie poszczególnych polityków z Wysp Brytyjskich szkodzi wizerunkowi kraju, ukazuj?c brak jednomy?lno?ci i wspólnego stanowiska. Zarówno w?ród cz?onków Partii Konserwatywnej, jak i Partii Pracy pojawiaj? si? g?osy, nawo?uj?ce do rezygnacji z dalszych rokowa? z UE. Kolejnym przyk?adem s? dzia?ania Borisa Johnsona, który zdaje si? ju? my?le? o tym, jak skorzysta na pora?ce swojej szefowej. W Wielkiej Brytanii panuje przekonanie, ?e po wyborach, w których stronnictwo May utraci?o samodzieln? wi?kszo?? w parlamencie, obecna szefowa rz?du nie utrzyma si? d?ugo na stanowisku.

Jedno?? i poszanowanie dla wzajemnych celów i ambicji by?y z kolei widoczne podczas szczytu Rady Europejskiej. Jeszcze przed oficjalnym spotkaniem Theresa May odby?a rozmow? z Angel? Merkel i Emmanuelem Macronem, a za swoj? postaw? us?ysza?a pochwa?y równie? od innych przywódców. Spo?ród ca?ego grona liderów okazane wsparcie by?o szczególnie widoczne ze strony kanclerz Niemiec, która wypowiedzia?a wiele ciep?ych s?ów pod adresem premier May. Doceni?a równie? dokonuj?ce si? krok po kroku post?py i odrzuci?a wizj? upadku negocjacji, co stan??o w sprzeczno?ci z tezami pojawiaj?cymi si? w brytyjskiej prasie. Za pozytywny sygna? uznaje si? tak?e zgod? europejskich przywódców na rozpocz?cie wewn?trznych przygotowa? do kolejnej fazy rozmów.

Co dalej?

Funkcjonowanie w niepewnych warunkach nie by?oby korzystne, szczególnie dla Zjednoczonego Królestwa, które zaczyna zdawa? sobie spraw?, ?e w przypadku braku  umowy, to ono poniesie wi?ksze straty. Zgodnie ze wst?pnymi za?o?eniami, rozmowy o wolnym handlu powinny rozpocz?? si? w grudniu. Brak konsensusu w planowanym terminie powoduje, ?e dopiero wtedy strona unijna wyrazi opini?, czy mo?na takie negocjacje podj??. Na razie UE przypomina Brytyjczykom, ?e czasu jest coraz mniej.


Justyna Sikorska absolwentka historii (lic.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studiuje mi?dzynarodowe stosunki gospodarcze (studia magisterskie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2014 r. dzia?a w Studenckim Kole Naukowym EUrope, w którym obecnie pe?ni funkcj? przewodnicz?cej. Otrzyma?a wyró?nienie za prac? licencjack? pt. “Wieczna przyja?? czy wieczne interesy? Relacje handlowe Wielkiej Brytanii z by?ymi obszarami kolonialnymi”.


 Przeczytaj te? :
K. CZUPA, #EU60 : Brexit – Apokalipsa nie nadesz?a
W. PAWLUS, Wielka Brytania: po wyborach zawieszony parlament i kraj w zawieszeniu
K. CZUPA, A jednak Brexit?
A. RADZIWO?, Brexit bli?ej ni? kiedykolwiek wcze?niej?
A. RADZIWO?, Porozumienie z Londynu: czy uda si? unikn?? Brexitu?
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Brexit: kręta droga do porozumienia"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *