Fundusze muzułmańskie zdobywają rynek

526 0
KATARZYNA CZUPA

W sobot? rozpocznie si? ramadan, czyli ?wi?ty miesi?c muzu?manów. W trakcie najbli?szych dni wyznawcy islamu b?d? po?ci? oraz oddawa? si? modlitwom. Czas wyciszenia nie oznacza jednak rezygnacji z aktywno?ci finansowej, w tym lokowania kapita?u w fundusze inwestycyjne.

Finanse muzu?ma?skie do?? istotnie ró?ni? si? od tych tradycyjnych. Kluczowe znaczenie ma brak stopy procentowej, która jest zakazana przez prawo szariatu (prawo muzu?ma?skie). Pobieranie op?at w formie oprocentowania postrzegane jest bowiem jako lichwa, czyli nieuzasadniony przychód odnoszony tylko z samego faktu powierzenia kapita?u drugiej stronie. Zysk z dzia?alno?ci finansowej mo?e by? osi?gany jedynie gdy obie strony transakcji ponosz? jej ryzyko.

Powy?sze zasady stanowi? pewne wyzwanie dla bankowo?ci, jednak je?li chodzi o sektor funduszy inwestycyjnych nie powoduj? one jednak wi?kszych problemów. Sama idea funkcjonowania funduszu inwestycyjnego jest zgodna z prawem szariatu. Warto?? jednostki/certyfikatów funduszy jest bowiem ustalana w oparciu o bie??c? wycen? aktywów bazowych, co sprawia, ?e jej posiadacz partycypuje zarówno w ryzyku jak i potencjalnym zysku z inwestycji.

Muzu?ma?skie fundusze inwestycyjne funkcjonuj? dok?adnie na takich samych zasadach jak ich konwencjonalne odpowiedniki. Wynika to z faktu, ?e ich dzia?alno?? musi by? zgodna z przepisami pa?stwa, na którego terytorium dzia?a dany podmiot. Ponadto, w zwi?zku z tym, ?e us?ugi finansowe s? do?? mocno wystandaryzowane, zarówno struktura, jak i dzia?ania prowadzona przez fundusze muzu?ma?skie s? zgodne z ogólnie przyj?tymi normami. W efekcie na rynku znajdziemy fundusze otwarte oraz zamkni?te. Podobny podzia? wyst?puje je?li chodzi o klasy aktywów – wyró?nia si? m.in. fundusze akcyjne, d?u?ne i surowcowe, nieruchomo?ci.

W praktyce fundusze konwencjonalne od muzu?ma?skich ró?ni? si? tylko tym, ?e te drugie anga?uj? si? w transakcje wy??cznie z wykorzystaniem instrumentów spe?niaj?cych okre?lone kryteria wskazane przez prawo szariatu. Po pierwsze, zakazane jest inwestowanie w aktywa oparte o stop? procentow?. S? to m.in. konwencjonalne obligacje, które posiadaj? swój muzu?ma?ski odpowiednik (ar. sukuk). Zakazane jest równie? lokowanie kapita?u w podmioty, których podstawowa dzia?alno?? polega na oferowaniu instrumentów finansowych niedozwolonych przez islam (np. konwencjonalne banki) czy te? wytwarzaniu i dystrybucji alkoholu, broni oraz mi?sa wieprzowego. Preferowane s? spó?ki realizuj?ce projekty infrastrukturalne lub zajmuj?ce si? dzia?alno?ci? wytwórcz?.

Globalna warto?? aktywów zgromadzonych w funduszach muzu?ma?skich na koniec pierwszego kwarta?u 2017 r. wynios?a blisko 71 mld dolarów. Cho? to mniej wi?cej tyle ile wart jest polski sektor funduszy inwestycyjnych, tempo wzrostu aktywów tego segmentu jest do?? imponuj?ce – w ci?gu niespe?na dekady ich warto?? wzros?a blisko dwukrotnie.

Mimo pewnej egzotyki, fundusze muzu?ma?skie stanowi? do?? istotny element europejskiego rynku finansowego. Spo?ród 1,5 tys. funduszy muzu?ma?skich a? ponad 300 podmiotów dzia?a w Europie. Liderami s? Luksemburg, Irlandia oraz Wielka Brytania. W?ród europejskich instytucji oferuj?cych fundusze muzu?ma?skie znajduj? si? m.in. Franklin Templeton Investments, Schroders czy BNP Paribas.

Co wa?ne, fundusze muzu?ma?skie nie s? dedykowane wy??cznie dla muzu?manów. Produkty te mog? naby? równie? osoby niewyznaj?ce islamu. Inwestorzy, którzy preferuj? rozwi?zania d?u?ne mog? kupi? jednostki funduszu Schroder Syariah Balanced Fund. 12-miesi?czna stopa zwrotu tego funduszu wynosi +10,16% (stan na 28.04.2017). To blisko trzykrotnie wi?cej ni? wynik wypracowany w analogicznym okresie przez polskie fundusze d?u?ne globalne uniwersalne. Natomiast inwestycj? w akcje spó?ek umo?liwia m.in. Templeton Shariah Global Equity Fund. Fundusz ten inwestuje w akcje takich spó?ek jak Apple, Bayer, BP czy Pfizer.  W ci?gu minionych 12-miesi?cy warto?? jednostek tego funduszu wzros?a o przesz?o +13,4% (stan na 28.04.2017).

Inwestorzy zainteresowani ulokowaniem kapita?u w fundusze muzu?ma?skie do dyspozycji maj? tak?e gam? ETF-ów. Rozwi?zania te oferuje BlackRock, jeden z najwi?kszych globalnych graczy na rynku zarz?dzania aktywami. W jego ofercie produktowej mo?emy znale?? ETF-y daj?ce ekspozycj? na trzy indeksy: MSCI World, MSCI USA oraz MSCI Emerging Market.

*Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na portfalu Analizy.pl


Przeczytaj te?:
K. Czupa, Innowacje w finansach – jak Europa korzysta na finansach muzu?ma?skich
K. Sid?o, (Wielki) powrót waqfs
D. Klimowicz, Sekrety systemu bankowego w Iranie
K. Czupa, City otwiera si? na islamskie finanse
The following two tabs change content below.

Katarzyna Czupa

Katarzyna Czupa jest ekspertem Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ds. Bliskiego Wschodu oraz koordynatorem projektu „Let’s talk about Islamic finance”. Obecnie pracuje jako młodszy analityk w firmie Analizy Online, gdzie zajmuje się analizą rynku funduszy inwestycyjnych. W okresie od kwietnia do listopada 2016 r. pracowała na stanowisku młodszego analityka w Domu Maklerskim Banku Zachodniego WBK, gdzie była odpowiedzialna za analizy rynkowe oraz wycenę spółek. W okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. pracowała w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na stanowisku koordynatora ds. projektów oraz asystenta naukowego. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Jest absolwentką kierunków finanse i rachunkowość (Szkoła Główna Handlowa) oraz stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Warszawski). W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Brak komentarzy on "Fundusze muzułmańskie zdobywają rynek"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>