Muzułmańskie obligacje – czarny koń rynku finansowego

1274 0
KATARZYNA CZUPA

576814-saving-1373815101-388-640x480Na pocz?tku roku Bloomberg Business informowa?, ?e w ci?gu najbli?szych miesi?cy powinni?my spodziewa? si? wzrostu liczby oraz warto?ci emisji obligacji muzu?ma?skich, tzw. sukuk. Jak wskazywano, spadek cen ropy, a co za tym idzie dochodów z jej wydobycia i sprzeda?y, które to nast?pnie lokowane s? w bankach w formie depozytów, doprowadzi do zmniejszenia p?ynno?ci na rynku bankowym pa?stw Rady Wspó?pracy Zatoki Perskiej. Ograniczenie akcji kredytowej zmusi przedsi?biorstwa do poszukiwania innego ?ród?a finansowania. W przypadku podmiotów dzia?aj?cych na Bliskim Wschodzie, a zw?aszcza na pó?wyspie Arabskim, atrakcyjnym rozwi?zaniem b?d? instrumenty zgodne z prawem szariatu, czyli takie, które nie opieraj? si? na stopie procentowej. Bior?c pod uwag?, ?e od publikacji artyku?u min??y zaledwie cztery miesi?ce, trudno stwierdzi?, czy przedstawione tezy by?y uzasadnione. Bez w?tpienia jednak, niekonwencjonalne obligacje zas?uguj? na nasz? uwag?.

Niekonwencjonalny sukces

Sukuk to muzu?ma?ski certyfikat inwestycyjny przypominaj?cy obligacj?. W przeciwie?stwie do swojego konwencjonalnego odpowiednika nie jest on jednak instrumentem d?u?nym, lecz udzia?owym. Podmiot, który potrzebuje kapita?u – i z ró?nych wzgl?dów nie korzysta z kredytu bankowego – mo?e szuka? finansowania na rynku publicznym emituj?c sukuk. Nabywca tego papieru warto?ciowego staje si? wspó?w?a?cicielem aktywa, które to w za?o?eniu ma generowa? zyski. W zwi?zku z tym, ?e w Islamie niedozwolone jest czerpanie korzy?ci ze stosowania stopy procentowej (powierzenie innej osobie lub innemu podmiotowi ?rodków pieni??nych nie stanowi wystarczaj?cego powodu do pobierania op?at, których wysoko?? przybiera warto?? procentow? i jest okre?lana z góry) kapita?odawca pobiera swoje wynagrodzenie w formie renty za wynajem[1], tzw. sukuk al-ljarach (ljarach to muzu?ma?ska odmiana leasingu) lub zysków przynoszonych przez dane aktywo (ang. asset-backed sukuk).

Ze wzgl?du na brak standaryzacji instrumentów w muzu?ma?skim sektorze finansowym, odmian sukuk jest wiele. To, co je ??czy, to dynamiczny wzrost liczby i warto?ci emisji. Ca?kowita globalna warto?? sukuk wyemitowanych w 2014 r. wynios?a ponad 116 mld dolarów (dane za IFN 2015 Annual Guide), czyli mniej wi?cej tyle samo, co rok wcze?niej. Wed?ug szacunków Thomas Reuters w 2015 r. roczna warto?? emisji si?gnie 125-149 mld dolarów. Je?eli chodzi o struktur? rynku, zauwa?y? nale?y, ?e znaczn? cz??? emisji stanowi? obligacje rz?dowe – w 2014 r. ich udzia? wyniós? 80%. Tytu? najwi?kszego emitenta obligacji muzu?ma?skich od wielu lat nieprzerwanie nale?y do Malezji. W tym samym okresie kraj ten wyemitowa? blisko 65% sukuk. Na kolejnych miejscach znalaz?y si? Arabia Saudyjska (10,3%), Indonezja (5,4%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (5%) oraz Turcja (3,6%). Je?eli chodzi o obligacje korporacyjne to ich warto?? listopadzie 2014 r. wynios?a niespe?na 22 mld dolarów. Sukuk emitowano g?ównie w celu pozyskania finansowania przez sektor finansowy oraz transportowy, a tak?e – na realizacj? projektów infrastrukturalnych. W?ród najwi?kszych emitentów tego typu obligacji znajduj? si? Saudi Investment Bank, Saudi Telecom i Flydubai.

Pomy?lne wiatry

W 2014 r. na rynku rz?dowych sukuk zadebiutowa?a Wielka Brytania (czerwiec), Hong Kong i RPA (wrzesie?), Luksemburg (pa?dziernik). Warto?? emisji obligacji brytyjskich wynios?a 200 mln funtów. Wielko?? zg?oszonego popytu szacuje si? na 2,3 mld funtów, co sprawia, ?e by? on blisko 12 krotnie wy?szy ni? poda?. W przypadku Hong Kongu oraz RPA sytuacja wygl?da?a podobnie.

Co sprawia, ?e ten segment rynku tak dynamicznie si? rozwija? Przede wszystkim jest to kwestia niezaspokojonego popytu, co doskonale obrazuje przyk?ad Wielkiej Brytanii. Zapotrzebowanie na muzu?ma?skie instrumenty finansowe, w tym na sukuk, jest du?e, a fakt, ?e rynek ten wci?? znajduje si? w fazie rozwojowej sprawia, ?e d?ugo jeszcze takie pozostanie – zw?aszcza w krajach muzu?ma?skich lub z du?ym odsetkiem Muzu?manów, którzy przez lata zmuszeni byli korzysta? z instrumentów niezgodnych z prawem Szariatu lub – w zwi?zku z przekonaniami religijnymi – w ogóle nie korzystali z zewn?trznego finansowania. Zaznaczy? jednak nale?y, ?e obligacje emitowane s? nie tylko przez kraje, które chc? zaspokoi? potrzeby obywateli wyznaj?cych Islam, co potwierdza przyk?ad Luksemburga czy Hong Kongu. Pa?stwa te widz? w sukuk instrument zwi?kszaj?cy dywersyfikacj? portfela inwestycyjnego, a tym samym i ryzyka, jak równie? sposób na zwi?kszenie swojej atrakcyjno?ci dla kapita?u zagranicznego.

Kolejnym wa?nym aspektem jest niski poziom stóp procentowych. Inwestorzy szukaj? alternatywnych sposobów na zwi?kszenie zysku. W sytuacji, gdy obligacje ameryka?skie nie s? im w stanie zapewni? po??danej stopy zwrotu, udaj? si? oni albo na rynek akcji albo szukaj? alternatywnych sposobów na zarobek. Tym sposobem okazuj? si? by? obligacje muzu?ma?skie. Nie nale?y zapomina? tak?e o korzystnej sytuacji gospodarczej. PKB w Malezji i Zatoce Perskiej ro?nie do?? dynamicznie, co sprawia, ?e przedsi?biorstwa mog? realizowa? strategi? rozwoju. Nie zawsze s? w stanie finansowa? inwestycje z osi?ganych zysków i cz?sto decyduj? si? na emisj? papierów d?u?nych.

Ostro?no?ci nigdy do??

Mimo tego, ?e prognozy rozwoju sektora s? pozytywne i wskazuj? na dalszy wzrost emisji sukuk, zdrowy rozs?dek nakazuje zachowa? nale?yt? czujno??. W?ród mo?liwych wyzwa? w 2015 r. i kolejnych latach wskazuje si? wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na skutek zako?czenia programu luzowania ilo?ciowego. Wzrost oprocentowania obligacji ameryka?skich bez w?tpienia doprowadzi do ucieczki inwestorów z rynków wschodz?cych.

Wbrew opinii Bloomberg Businessweeka, obni?ka cen ropy mo?e tak?e stanowi? problem. Spadek dochodów czerpanych z wydobycia i sprzeda?y tego surowca mo?e w najgorszym przypadku doprowadzi? do wstrzymania realizacji projektów infrastrukturalnych oraz do obni?enia popytu przedsi?biorstw czy instytucji finansowych na aktywa inwestycyjne.

Czy 2015 r. b?dzie z?ot? er? sukuk? Nie wiadomo. Pewne jest jednak to, ?e sektor ten b?dzie rozwija? si? jeszcze przez d?ugie lata i powinni przygl?da? si? mu reprezentanci ?wiata niekonwencjonalnych oraz konwencjonalnych finansów, w tym Polska.

 


[1] Sukuk emitowany jest nie przez kapita?obiorc?, ale przez spó?k? specjalnego przeznaczenia (ang. special purpose vehicle, SPV), która nabywa aktywo i nast?pnie wynajmuje je kapita?odawcy. Podmiot korzystaj?cy z danego aktywa uiszcza okresowe op?aty, które SPV przekazuje do kapita?odawców.

Zdj?cie: licencja CC


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Katarzyna Czupa

Katarzyna Czupa jest ekspertem Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ds. Bliskiego Wschodu oraz koordynatorem projektu „Let’s talk about Islamic finance”. Obecnie pracuje jako młodszy analityk w firmie Analizy Online, gdzie zajmuje się analizą rynku funduszy inwestycyjnych. W okresie od kwietnia do listopada 2016 r. pracowała na stanowisku młodszego analityka w Domu Maklerskim Banku Zachodniego WBK, gdzie była odpowiedzialna za analizy rynkowe oraz wycenę spółek. W okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. pracowała w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na stanowisku koordynatora ds. projektów oraz asystenta naukowego. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Jest absolwentką kierunków finanse i rachunkowość (Szkoła Główna Handlowa) oraz stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Warszawski). W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Brak komentarzy on "Muzułmańskie obligacje – czarny koń rynku finansowego"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>