Zbrojeniowy grand bazaar Indii

1660 3
IGA BIELAWSKA

Ostatnie badania i analizy przeprowadzone przez Stockholm International Peace Research (SIPRI) [1] jednoznacznie wskazuj?, ?e Indie pozostaj? liderem w?ród importerów uzbrojenia. Ich udzia? w ?wiatowym imporcie broni wynosi 15 %. Kolejnymi pa?stwami, które uplasowa?y si? wysoko na tej li?cie s? Chiny (5 %), Arabia Saudyjska (5 %), Pakistan (3 %), Turcja (3 %) i Korea Po?udniowa (3 %). Z tych danych wynika, ?e Indusi kupuj? 3 razy wi?cej broni, ni? ich najwi?ksi rywale – Chiny i Pakistan. Natomiast najwi?kszymi dostawcami dla Si? Zbrojnych Indii s? firmy z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji i Izraela. W ci?gu ostatniej dekady Indie wesz?y w posiadanie uzbrojenia (pochodz?cego od zagranicznych dostawców) o warto?ci przekraczaj?cej 120 mld dolarów. Szacuje si?, ?e w najbli?szym czasie suma ta ulegnie znacznemu zwi?kszeniu.

(Cudo)twórca z Gud?aratu

Od momentu powo?ania rz?du Narendry Modiego 26 maja 2014 r. rozpocz?to próby wcielenia w ?ycie has?a Make in India. Mieszka?cy Indii wierzyli, ?e polityk, który tak sprawnie sprawowa? w?adz? w Gud?aracie zdo?a rozwi?za? najwi?ksze problemy dotykaj?ce subkontynent. Nale?? do nich m.in. wysoka inflacja si?gaj?ca 5,4 % oraz wszechobecna korupcja [2]. Dwuletni bilans rz?dów premiera nie wygl?da imponuj?co, bowiem Narendra Modi nie przeprowadzi? wi?kszo?ci zapowiadanych reform, nie uda?o si? tak?e znacz?co zwi?kszy? tempa rozwoju gospodarczego [3]. Wdro?enie w ?ycie has?a Make In India mia?o by? szans? na zrównowa?enie, a nawet na odwrócenie tendencji na linii import-eksport. Dzi?ki temu, Indie odnotowa?yby wzrost samowystarczalno?ci w obr?bie przemys?u zbrojeniowego i w konsekwencji zyska?yby mo?liwo?? eksportu rodzimej my?li technologicznej. Obietnice wyborcze premiera okaza?y si? by? jednak u?ud? i niespe?na dwa lata po jego zaprzysi??eniu pró?no szuka? ich spe?nienia. Jak na razie, plan przyci?gni?cia do przemys?u zbrojeniowego prywatnych podmiotów gospodarczych okaza? si? fiaskiem, podobnie jak umocnienie pa?stwowego sektora zajmuj?cego si? produkcj? sprz?tu obronnego. Zaledwie nieznaczne obszary przemys?u zbrojeniowego s? w pe?ni realizowane przez indusk? technologi? [4]. Zdecydowan? wi?kszo?? zapotrzebowania Si? Zbrojnych Indii pokrywaj? firmy zagraniczne.

Kontrakty zawierane przez rz?d indyjski opiewaj? du?e kwoty. ?wiadczy o tym zakup 36 francuskich samolotów Rafale za ok. 9 mld dolarów, czy 4 rosyjskich zestawów S-400 Triumf, których warto?? szacuje si? na 5,9 mld dolarów [5]. Niestety, powy?sze transakcje nie przynios?y ?adnych korzy?ci dla rodzimego przemys?u. Brak konkretnej reakcji ze strony Manohara Parrikara, obecnego Ministra Obrony Narodowej Indii, budzi niepokój, bowiem to w?a?nie szef resortu obrony powinien sta? na stra?y efektywnego wykorzystywania ?rodków przeznaczonych na modernizacj? uzbrojenia. Niew?tpliwie zastanawia równie? fakt braku umów offsetowych zak?adaj?cych system rekompensaty wydatków ponoszonych przez kraj, który dokonuje zakupu uzbrojenia i sprz?tu wojskowego poza swoimi granicami.

Pozycja najwi?kszego importera broni na ?wiecie nie przysparza Indiom powodów do dumy. Wr?cz przeciwnie, dowodzi jedynie, ?e indyjski przemys? obronny nie jest w stanie sam zapewni? dostaw sprz?tu wojskowego. Do niedawna Chiny, najwi?kszy przeciwnik i rywal Indii w d??eniach mocarstwowych, przodowa?y w rankingu ?wiatowych importerów broni. Niemniej jednak, konsekwentne dzia?ania ze strony chi?skich decydentów pozwoli?y na utworzenie pr??nej bazy badawczo-rozwojowej oraz systemów produkcji [6]. Obecnie Chiny nie zajmuj? si? ju? tylko importem, bowiem znalaz?y si? w ?wiatowej czo?ówce eksporterów uzbrojenia. Ciekawe jest to, ?e najwi?cej chi?skiego sprz?tu importuje Pakistan.

Niew?tpliwie eksport sprz?tu wojskowego jest indyjsk? pi?t? achillesow?. Sytuacj? ma odmieni? rewitalizowanie Procedury Zakupów dla Potrzeb Obronnych Indii (Defence Procurement Procedures, DPP). Jej g?ównym za?o?eniem jest ochrona interesów indyjskiego przemys?u obronnego i znalezienie dost?pu do najnowocze?niejszych technologii. Wype?nienie tego za?o?enia mog?oby mie? korzystny wp?yw na ca?? gospodark?, poniewa? wraz z rozwojem rodzimego rynku zbrojeniowego powstawa?yby miejsca pracy, by? mo?e tak?e w biedniejszych regionach kraju. Z tego powodu planuje si? przyzna? pierwsze?stwo sprzeda?y sprz?tu wojskowego krajowym przedsi?biorcom i w??czy? prywatne firmy do produkcji broni [7]. Ma to doprowadzi? do zwi?kszenia samowystarczalno?ci w dziedzinie modernizacji si? zbrojnych i pozyskiwania sprz?tu wojskowego.

Indus, Rosjanin, dwa bratanki?

W 2015 r. stosunki indyjsko-rosyjskie uleg?y pogorszeniu, bowiem w walce o mo?liwo?? sprzeda?y w?asnego sprz?tu wojskowego Rosja musia?a rywalizowa? z pa?stwami zachodnimi. Wspó?praca handlowa na linii New Delhi-Moskwa mia?a wynosi? ok. 20 mld dolarów. Okazuje si?, ?e obroty handlowe mi?dzy tymi krajami nie przekroczy?y po?owy tej sumy [8]. Przyczyni? si? do tego wybór francuskich samolotów uderzeniowych Rafale i ameryka?skich ?mig?owców transportowych Chinook. Kolejnym niepowodzeniem Rosji by?o znaczne zmniejszenie zaanga?owania strony indyjskiej w kontynuacj? projektu badawczego nad my?liwcem pi?tej generacji. Rosjanie nie pozostali d?u?ni, o czym ?wiadczy zniesienie embarga na dostawy uzbrojenia do Pakistanu i podpisanie z tym pa?stwem umowy dotycz?cej sprzeda?y ?mig?owców uderzeniowych Mi-35.

Pomimo wyra?nych napi??, które przyniós? ubieg?y rok, Rosja jest nadal strategicznym partnerem Indii i zapewne jeszcze przez d?ugie lata b?dzie cieszy?a si? t? stabiln? pozycj?. O wzajemnych powi?zaniach mog? ?wiadczy? tak?e cz?ste wizyty w Moskwie Ministra Obrony Indii i Narendry Modiego, podczas których finalizowano kontrakty dotycz?ce importu uzbrojenia.

Bia?o-czerwony akcent

Równie? Polacy maj? swój wk?ad w rozwój potencja?u obronnego Indii. Moment prze?omowy w kontaktach polsko-indyjskich nast?pi? po 2000 r. To w?a?nie wtedy strona indyjska podj??a decyzj? o dywersyfikacji importowanego sprz?tu wojskowego. Ówczesny rz?d indyjski postanowi? zwi?kszy? liczb? i ró?norodno?? krajów, od których pozyskuje uzbrojenie. Mo?liwo?? wspó?pracy w dziedzinie pozyskiwania sprz?tu wojskowego zaproponowano tak?e Polsce, dzi?ki czemu do??czy?a ona do grona dostawców. W listopadzie 2004 r. utworzono Polsko-Indyjsk? Grup? Robocz? ds. Wspó?pracy Wojskowej (Joint Working Group, JWG). Jej g?ówny cel to zacie?nianie kontaktów wojskowych i nawi?zywanie dalszej wspó?pracy na polu przemys?ów obronnych. Do chwili obecnej przeprowadzono kilka spotka? JWG. Polskim sukcesem na rynku indyjskim by?o podpisanie porozumienia dotycz?cego wspó?pracy mi?dzy indyjskim koncernem maszynowym BEML i polskim przedsi?biorstwem Bumar. Na mocy tego kontraktu Polska dostarcza?a stronie indyjskiej g?sienicowe wozy zabezpieczenia technicznego WZT-3, opracowane na podwoziu czo?gu T-72. Indie stanowi? idealny rynek zbytu dla polskich przedsi?biorców zwi?zanych z produkcj? uzbrojenia. Ogromne zapotrzebowanie na pozyskiwanie sprz?tu wojskowego i liczebno?? Si? L?dowych Indii jednoznacznie wskazuj?, ?e polscy przedstawiciele przemys?u obronnego powinni aktywnie promowa? swoje produkty na terenie Indii.

* * *

Rz?d Narendry Modiego nie spe?ni? wi?kszo?ci obietnic wyborczych. Warto jednak zwróci? uwag? na dzia?ania zmierzaj?ce do o?ywienia indyjskiej gospodarki. Jednym z nich jest wprowadzenie 14 regulacji systemowych maj?cych u?atwi? prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej na terenie Indii. Przewidziano tak?e kolejne u?atwienia, które maj? du?e szanse na przyci?gni?cie inwestorów z zagranicy. Nale?? do nich m.in. racjonalizacja ogranicze? w zatrudnianiu a tak?e utworzenie „jednego okienka”, dzi?ki któremu przedsi?biorcy mog? za po?rednictwem Internetu rozwi?za? wiele spraw odnosz?cych si? do kwestii lokalnej administracji [9].

Indie to przyk?ad pa?stwa, który ma ogromne potrzeby i ambicje zbrojeniowe, niew?tpliwie zwi?zane z aspiracjami mocarstwowymi. Niezwykle s?ab? stron? tego kraju pozostaje niska jako?? wytwarzanych tam produktów i wysoki odsetek awaryjno?ci sprz?tu wojskowego, a tak?e brak wykwalifikowanej si?y roboczej. Dla rynku indyjskiego problematyczne s? tak?e d?ugoletnie prace badawcze, które nie przynosz? ?adnych innowacyjnych rozwi?za?. Najwi?kszym wyzwaniem, przed którym staje indyjski przemys? obronny, z pewno?ci? jest kwestia korupcji. Wymiana zasobów finansowych, informacyjnych i materia?owych buduje i wzmacnia potencja? obronny kraju. Korupcja powoduje zachwianie tej wymiany, szczególnie w obr?bie przekszta?cenia ?rodków finansowych na materia?owe (uzbrojenie). Tym samym obni?a zdolno?ci bojowe armii i os?abia bezpiecze?stwo kraju. Od tego w jakim stopniu w?adzom uda si? sprosta? powy?szym wyzwaniom b?dzie zale?a?o to, czy Indie jako jedyny kraj w tamtym rejonie ?wiata stan? si? przeciwwag? wobec rosn?cej pot?gi Chin.


 • [1] Opracowano na podstawie Summary of SIPRI Yearbook 2015.
 • [2] Zgodnie z Indeksem Percepcji Korupcji opublikowanym przez organizacj? Transparency International w 2015 r. Indie, w rankingu obejmuj?cym 168 krajów, zajmuj? 76 pozycj?. W skali od 0 do 100, gdzie O oznacza najwy?szy  poziom korupcji, Indiom przyznano 38 punktów.
 • [3] PKB rzeczywiste w 2014 r. wynios?o 2066,90 mld dolarów. Roczny wska?nik wzrostu PKB w lipcu 2014 r. odnotowa? 6,7 %. W styczniu 2016 r. utrzymywa? si? na poziomie 7,3 %. Analiza tych danych pozwala stwierdzi?, ?e Indie nie odnotowa?y znacz?cego wzrostu gospodarczego od momentu przej?cia w?adzy przez premiera Modiego.  Por: http://pl.tradingeconomics.com/india/gdp-growth-annual
 • [4] Do g?ównych projektów realizowanych przez indusk? my?l technologiczn? nale?y produkcja lekkiego my?liwca Tejas i czo?gu Arjun.
 • [5] Na podstawie South Asia Defence and Strategic Review nr.3/2016
 • [6] Niew?tpliwie realizacja tego przedsi?wzi?cia by?a mo?liwa m.in. dzi?ki wprowadzeniu zasady rynkowej realizacji o?rodków badawczych o fundusze rz?dowe, przy jednoczesnym po?o?eniu silnego nacisku na wspó?prac? mi?dzy instytucjami cywilnymi, pa?stwowymi i wojskowymi. Ponadto przedsi?biorstwom udziela si? kredytów rz?dowych. Dzi?ki tym pieni?dzom istotne, z punktu widzenia wojska, technologie ulegaj? rozwojowi i pó?niejszej militaryzacji przez pa?stwowe o?rodki. Wi?cej na ten temat czytaj w K. Walsh, Foreign High-Tech R&D in China, Washington 2003.
 • [7] Na podstawie Defence Procurement Procedures.
 • [8] The Traditional Friend: Russia-India Military-Technical Cooperation and Defence Procurement Ties, Centre for Strategic & International Studies.
 • [9] Na podstawie analizy THINKTANK i CSM, Indie – gdzie szuka? gospodarczych szans.

Zdj?cie z nag?ówka: Dassault Rafale, ?ród?o: Flickr,  Zoomed In, licencja CC BY-NC 2.0


Iga Bielawska – studentka studiów magisterskich na Wydziale Orientalistycznym, specjalno?? indologia. G?ówne zainteresowania badawcze: stosunki mi?dzynarodowe, gospodarcze i kwestie wspó?pracy mi?dzynarodowej w obszarze wojskowo-technicznym mi?dzy Polsk? a krajami Orientu, w szczególno?ci z Indiami, sytuacja kobiet w krajach azjatyckich i Bliskiego Wschodu.


Przeczytaj te?:
P. Wojciechowska, Ray of hope? Nowy indyjski rz?d Narendry Modiego
K. Mazurek, Przemys? zbrojeniowy na ?wiecie w dobie globalizacji
B. Marcinkowska, Francja poszukuje kupca na swoje Rafale
P. Bie?kowski, Azja wci?? czo?owym importerem uzbrojenia
C. Szczepaniuk, Indian economy in the light of Millennium Development Goals

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

3 komentarzy on "Zbrojeniowy grand bazaar Indii"

 1. Kamil Mazurek

  Ciekawy artykuł i wiele w nim prawdy. Indusi faktycznie mają problem z Make in India i wątpię aby (kolejna) nadchodząca zamiana przepisów w zakresie produkcji i zakupów sprzętu wojskowego mogły znacząco coś zmienić. Niemniej próbować muszą. Jedyne co w tym artykule kłuje w oczy, to odniesienie się do kwestii polskich. Z akapitu przez Panią napisanego wynika, że biznes zbrojeniowy z Indiami to dla Polski żyła złota bez utrudnień. W praktyce jednak kontrakt na WZT-3 okazał się kompletną klapą (Bumar nie dostarczył tego sprzętu) i od lat podejmowane są działania aby to jakoś odkręcić i aby Polska nie wpadła na induską czarną listę. Rzecz jasna prawdą jest, że Indie to niesamowity rynek także dla Polski i trzeba być tam obecnym obowiązkowo, ale obecnie jesteśmy 3 kroki w tył w stosunku do tego gdzie byliśmy przed WZT-3.

 2. Iga Bielawska

  Dziękuję za Pańską opinię dotyczącą mojego artykułu. Odnośnie kwestii obecności polskiej strony na rynku zbrojeniowym Indii to oczywistym jest fakt, że próba odnalezienia się w tamtejszych realiach nigdy nie była i nie będzie łatwym procesem. Zgadzam się z Pana zdaniem dotyczącym sprawy WZT-3, jednak nie można zapomnieć o obecności dwóch polskich podmiotów zajmujących się sprzedażą uzbrojenia, tj. Cenzin i PHO.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>