Euroemerytura

ANNA DZIUBDZIELA Komfort pracy europos?a pozostawia wiele do ?yczenia. Ci?g?a niepewno?? wynikaj?ca z braku stabilno?ci zatrudnienia (oczywi?cie w d?ugiej perspektywie, bo patrz?c w krótkim dystansie...More

1042 2