Politologia i stosunki międzynarodowe: razem czy osobno?

2204 5
TOMASZ PAW?USZKO

W dniu 23 listopada 2011 roku w murach Wydzia?u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odby? si? pierwszy zjazd plenarny Polskiego Towarzystwa Studiów Mi?dzynarodowych, stowarzyszenia naukowego powo?anego w 2009 roku celem instytucjonalizacji ?rodowiska badaczy stosunków mi?dzynarodowych. Listopadowa konferencja pt. „Poza obl??on? twierdz?. Interdyscyplinarno?? w nauce o stosunkach mi?dzynarodowych” uzewn?trzni?a postulaty o uniezale?nienie dyscypliny stosunków mi?dzynarodowych od politologii. Go?ciem honorowym zjazdu by? prof. Knud Erik Jorgensen, szef European Consortium for Political Research Standing Group on International Relations z du?skiego Uniwersytetu w Aaarhus. Relacja tylko w CIM.

Stosunki mi?dzynarodowe (SM) od czasów mi?dzywojnia stanowi? samodzielny obszar bada?. Dyscypliny badaj?ce SM w pierwszej po?owie XX wieku to zarówno prawo, jak i politologia, filozofia czy historia. Na zje?dzie UNESCO w 1948 roku SM zosta?y w??czone w program badawczy nauk politycznych, by przez nast?pnych kilkadziesi?t lat stanowi? g?ównie specjalizacj? na kierunku politologia. Rozwój wspó?zale?no?ci studiów spo?ecznych i z?o?ono?ci spraw mi?dzynarodowych sprawi?y, i? wielu badaczy uzna?o za konieczne wyodr?bnienie si? studiów mi?dzynarodowych jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Jest swego rodzaju paradoksem, i? w okresie studiów interdyscyplinarnych powstaj? próby dzielenia dyscyplin na mniejsze. Specyfika polskiego prawa oznacza ponadto, i? musia?by powsta? odr?bny obszar bada?, wydzielenie odr?bnych instytutów badawczych, posiadaj?cych w?asn? specjalizacje naukow? (np. prawa do nadawania tytu?u naukowego doktora w zakresie stosunków mi?dzynarodowych). Prawdopodobnie spowodowa?o by to równie? tymczasowe os?abienie kadrowe wielu placówek politologicznych, co oznacza?o by utrat? praw cz??ci z nich do doktoryzowania lub habilitacji. W ten sposób próba zbudowania nowych, interdyscyplinarnych studiów mi?dzynarodowych zbiega si? z potencjalnym konfliktem interesów w ramach polskich nauk politycznych. Czy SM zawieraj? si? w politologii czy stanowi? samodzieln? (szersz??) platform? dla bada? naukowych?

Zdaniem prof. Jorgensena, go?cia obrad PTSM, przynale?no?? SM do nauk politycznych mo?e deformowa? pytania stawiane przez dyscyplin? stosunki mi?dzynarodowe – cho?by poprzez na?o?enie na? politologicznego kontekstu i konwencji teoretycznej. Jorgensen zwraca? uwag? na samodzielno?? europejskich studiów mi?dzynarodowych, podkre?laj?c bogactwo horyzontu („global dimension”) nowoczesnej refleksji. Stwierdzi?, i? „wspó?czesna Europa uczy nas integracji, tak?e integracji nauk”, wyra?aj?c uznanie z powodu „powrotu polskiego ?rodowiska badaczy na europejski rynek idei”. Tez? profesora Jorgensena, i? zaw??enie dyscypliny powoduje zanik jej atrakcyjno?ci, ogranicza p?aszczyzn? dialogu i perspektywy poznawcze, podj?li podczas pierwszej sesji plenarnej polscy badacze – m. in. prezes PTSM, prof. Edward Hali?ak (UW), prof. Wojciech Kostecki (UW) oraz prof. Andrzej Ga?ganek (UAM). Polscy profesorowie przedstawili perspektywy mo?liwego rozwoju SM w kooperacji z badaniami socjologii (Kostecki), prawa (prof. Stanis?aw Parzymies, UW), historii idei (Ga?ganek), nauki o komunikowaniu (prof. Beata Ociepka, UWr), ekologii (prof. Marek Pietra?, UMCS), czy akcentuj?c relacje SM z dotychczasow? „dyscyplin? matk?”, czyli politologi? (Hali?ak).

Dyskusja nabra?a ciekawego wymiaru po pierwszej rundzie pyta? i po wyst?pieniach prof. Tadeusza Klementewicza (UW) oraz prof. Jacka Czaputowicza (KSAP), którzy krytycznie spojrzeli na propozycje teoretyczne swoich przedmówców, wskazuj?c mi?dzy innymi, i? wielodyscyplinarno?? (tj. obecno?? wielu dyscyplin w jednym temacie badawczym np. globalizacji) jak? obecnie mamy w badaniu spraw mi?dzynarodowych nie jest to?sama z deklarowan? interdyscyplinarno?ci?, czyli syntetycznym ??czeniem metod i teorii naukowych. Profesor Czaputowicz wskaza? ponadto na potrzeb? poprawy jako?ci dydaktyki i znajomo?ci teorii w?ród polskich SM, które s? punktem wyj?cia dla rozwoju ka?dej dyscypliny. Temat podchwyci? obecny na konferencji prorektor Uniwersytetu Jagiello?skiego prof. Andrzej Mania, wskazuj?c, i? zmiany w prawie, pozwalaj?ce na samodzielne kszta?towanie programu bada? i dydaktyki dyscypliny, mog? przyczyni? si? do prze?omu we wprowadzaniu interdyscyplinarno?ci w polskiej humanistyce. Kwestie podj?te w panelu ogólnoteoretycznym pojawia?y si? pó?niej w panelach specjalistycznych – w zakresie bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego, studiów regionalnych, metodologii bada? SM oraz relacji wzajemnych polityki i ekonomii. Akcentowano zw?aszcza potrzeb? badania globalizacji oraz innych kultur ni? europejska.

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e jeste?my ?wiadkami próby powo?ania nowej dyscypliny, której kszta?t mo?e potencjalnie pozwoli? na postrzeganie nauk spo?ecznych jako szybko reaguj?cych na wyzwania przysz?o?ci i perspektyw? dialogu mi?dzynarodowego. Aby powo?a? „co? nowego” nale?y jednak osi?gn?? konsens teoretyczny w dziedzinach pokrewnych, które „zrobi? miejsce” dla nowego ?rodowiska badaczy. Potrzeba kadr naukowych, umiej?tno?ci i zaplecza instytucjonalnego. Wydaje si?, i? Polska posiada znaczn? ilo?? perspektywicznej kadry naukowej, posiada równie? potencjalne zaplecze finansowe i instytucjonalne. Du?o trudniejszym wydaje si? – pokaza?a to równie? omawiana konferencja – porozumienie w sprawie kszta?tu, programu badawczego czy kanonów teoretycznych studiów mi?dzynarodowych. Czy b?d? to studia nad globalizacj?? Nad integracj?? A mo?e studia filologiczno-regionalne? Jaki b?dzie ich dystans do nauk politycznych? Trudno powiedzie?. Wydaje si?, i? niezale?ne formalnie od nauk politycznych studia mi?dzynarodowe mog?yby powsta? obecnie jedynie w kilku zasobnych w kadr? naukow? miejscach w Polsce (Warszawa, Lublin, Wroc?aw, Kraków, mo?e Pozna? i mo?e ?ód??). Wa?niejsz? od dora?nych kalkulacji pozostaje perspektywa uzasadniaj?ca takie dzia?ania. Czemu s?u?y? maj? odr?bne „stosunki mi?dzynarodowe” i czy podniesie to poziom nauki i dydaktyki w Polsce oraz czy zaowocuje umi?dzynarodowieniem?

Powy?sza tematyka b?dzie z pewno?ci? dyskutowana na najwi?kszych konferencjach politologicznych 2012 roku: XII Europejskiej Konferencji Naukowej w lutym (S?ubice) oraz II Kongresie Politologii we wrze?niu (Pozna?).

Dla ciekawych – strona www PTSM

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active component. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Tomasz Pawłuszko

absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również w Budapeszcie. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizator i uczestnik wielu konferencji i projektów naukowych w kraju i za granicą, autor kilkunastu publikacji, współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Zapalony turysta i rowerzysta, fanatyk koszykówki, zwolennik „ciągłego czytania”. Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna RP, problematyka Europy Środkowej i Wschodniej, medialne i społeczne konstrukcje zjawisk politycznych, teoria stosunków międzynarodowych (konstruktywizm, postmodernizm), filozofia i teoria polityki.

5 komentarzy on "Politologia i stosunki międzynarodowe: razem czy osobno?"

  1. Dzięki za relację!
    W Niemczech i Austrii SM można studiować tylko jako specjalizację w ramach Politikwissenschaft. W Chinach SM są częśćią… prawa. Swoją drogą ciekawe jak wyglądają studia SM w takiej Azji, Afryce, Australii albo… na Madagaskarze…?

  2. Rafał Bill

    W Anglii sm łączą się z… matematyką. Imo, sm powinno łączyć się z ekonomią, ekonometrią lub nawet matematyką.

  3. SM jak i inne nauki społeczne może nie tyle łączą się, co korzystają z metod matematycznych (np. przeprowadzanie badań statystycznych).
    Należy jednak uważać. Gorzej bowiem gdy te metody zaczynają służy do opisywania rzeczywistości. Nauki społeczne to nie nauki przyrodnicze. Człowieka i jego zachowań nie da się opisać za pomocą układu równań (szczególnie ekonomia bardzo sobie upodobała oparcie się o liczby w nadziei dokładniejszego opisu świata, patrz: ekonometria).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *