Komisja Przyszłości – sposób na rozwiązanie nadchodzących problemów?

1631 6
DOROTA ORTY?SKA

W dobie obecnego kryzysu gospodarczego, a tak?e, jak nieraz si? mówi, zmierzchu cywilizacji Zachodurz?dy pa?stw europejskich powinny zastanowi? si? nad strategi? na nadchodz?ce dekady. Gdy? z za?o?enia lepiej by by?y to przemy?lane plany dzia?a?, ni? dora?ne rozwi?zania. Ciekawy przyk?ad pragmatycznego podej?cia do problemu prezentuj? Szwedzi. Stworzyli oni Komisj? Przysz?o?ci. Przyjrzyjmy si? wi?c projektowi nieco bli?ej.

Komisja Przysz?o?ci (Framtidskommissionen) zosta?a zaprezentowana 16 listopada 2011 roku przez liderów partii wchodz?cych w sk?ad koalicji rz?dowej. Na miejsce prezentacji wybrano jedno z liceum w Sztokholmie. Podczas seminarium przedstawiono cel utworzenia komisji, jej zadania oraz zasiadaj?cych w niej cz?onków.

Komisja Przysz?o?ci b?dzie przez najbli?sze pó?tora roku przygl?da? si? niektórym wyzwaniom, z którymi Szwecja b?dzie musia?a zmierzy? si? do roku 2020 i 2050. Cz?onkowie b?d? prowadzi? dialog ze spo?ecze?stwem, aby dobrze okre?li? te wyzwania i znale?? sposoby na sprostanie im, zgodnie ze s?owami premiera Fredrika Reinfelda: Poprzez zobaczenie tego, co nadchodzi, mo?emy si? lepiej na to przygotowa?.

Komisja Przysz?o?ci zajmie si? czterema kwestiami. Pierwsza to rozwój demograficzny. Obok oczywistego ju? problemu, jakim jest d?u?sze ?ycie i starzenie si? spo?ecze?stwa, komisja zwraca te? uwag? ewolucj? faz ludzkiego ?ycia. Fazy ?ycia za 50 lat nie b?d? wygl?da?y tak, jak obecnie, podobnie jak te sprzed 50 lat nie s? ju? takie, jak dzi?. Cz?onkowie chc? wi?c si? przyjrze?, jak te zmiany b?d? zachodzi? w ró?nych cz??ciach Szwecji, ale te? w skali globalnej.

Drugi obszar bada? to integracja, równo??, demokracja i uczestnictwo. Komisja skupi si? nad tym, jak lepiej wykorzysta? potencja? spo?ecze?stwa. B?dzie pracowa? mi?dzy innymi nad popraw? sytuacji kobiet na rynku pracy (pomimo daleko posuni?tej polityki w tym zakresie, Szwedzi stwierdzaj?, ?e szanse kobiet i m??czyzn w ?yciu zawodowym wci?? nie s? zupe?nie równe) i popraw? sytuacji na rynku pracy osób, które nie urodzi?y si? w Szwecji.

Trzeci? kwesti? jest zrównowa?ony rozwój Szwecji prowadz?cy w kierunku zielonej gospodarki. Cz?onkowie zwróc? uwag? na handel z daleko po?o?onymi krajami, który powoduje du?? emisj? zanieczyszcze? oraz na wykorzystanie zasobów naturalnych, które mo?e zagra?a? ró?norodno?ci biologicznej.

Czwarte zagadnienie to solidarno?? i w??czenie spo?eczne. Wprawdzie ?wiatowy kryzys nie jest zbyt dotkliwy dla Szwecji, a obecna sytuacja gospodarcza jest wed?ug komisji najlepsza, jak? Szwedzi mieli w ca?ej historii, to politycy zauwa?aj?, ?e s? w Szwecji osoby, które ?yj? poni?ej minimalnego poziomu. Komisja chce si? zaj?? zarówno ich sytuacj? gospodarcz?, jak i tolerancj? i solidarno?ci? spo?eczn?.

Cz?onkami komisji s? osoby z ró?nych ?rodowisk. Oprócz czterech polityków koordynuj?cych cztery obszary bada?, zasiadaj? w niej naukowcy, wyk?adowcy akademiccy, ekonomi?ci i przedsi?biorcy. Przewodnicz?cym komisji jest premier Reinfeld. Koordynuje on prace nad rozwojem demograficznym. Badania nad integracj? i równo?ci? kordynuje minister szkolnictwa Jan Björklund. Minister gospodarki Annie Lööf koordynuje dziedzin? zrównowa?onego rozwoju, a minister ds. spo?ecznych Göran Hägglund zajmuje si? tematem solidarno?ci spo?ecznej.

Komisja Przysz?o?ci zako?czy prace najpó?niej 1 marca 2013 roku, kiedy przedstawi swój raport. B?dzie on dotyczy? wszystkich tych, którzy za 20-40 lat b?d? mieszka? w Szwecji. Cho? nazwa komisji brzmi z pozoru nieco kuriozalnie, to jej powstanie jest ciekawym i wartym uwagi pomys?em. Zmiany zachodz? w ka?dym kraju, w ca?ej Europie i na ?wiecie, czy si? do nich przygotowujemy, czy nie. Lepiej jednak w spokojny sposób si? do nich przygotowa?, w??czaj?c do debaty ca?e spo?ecze?stwo, aby nie sta?y si? zaskakuj?co dotkliwe, kiedy ju? b?d? tera?niejszo?ci?.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

6 komentarzy on "Komisja Przyszłości – sposób na rozwiązanie nadchodzących problemów?"

 1. Basia Marcinkowska

  Czytając Twój artykuł dochodzę do wniosku, ze Szwecja to naprawdę kraj dobrobytu, skoro to są największe zagrożenia, jakie dostrzega sie na najbliższe lata 😛

  Polska to byłoby raczej : Bezrobocie, Brak przemysłu, szara strefa, praca na czarno, niedopasowany system edukacji, wciąż jeszcze dyskryminacja kobiet, za duży dług publiczny itp. itd. 😉

  A w szwecji : poprawa sytuacji na rynku pracy osób urodzonych poza krajem (tzn. że Szwedzi maja już tak dobrze, że im pomagać nie trzeba? :)

 2. Po przeczytaniu artykułu pojawia się kilka pytań.
  W tekstu wynika, że komisja ma mieć charakter badawczy i doradczy. Czy nie prościej byłoby zleci odpowiednich badania naukowych na wybrane zagadnienia?.
  W Szwecji rola państwa w życiu społecznym jest bardzo duża. Komisja badać będzie problemy do zajmowania się którymi zobowiązane są już i tak odpowiednie ograny państwa. Pytanie: z czego wynika i czemu służy to dublowanie się funkcji? Czy nie świadczy to o złym funkcjonowaniu istniejących już instytucji zajmujących się danymi kwestiami?

  Odnoszę wrażenie, że w cała sprawa to zwykła zagrywka polityczna w walce o elektorat. Przemawiają za tym dwie rzeczy:
  1. W komisji zasiadają członkowie rządu, ale już nie opozycji (nawet w polskich komisjach sejmowych zasiadają przedstawiciele wszystkich stronnictw).
  2. Komisja „wyciąga” i nagłaśnia kwestie, które na znaczeniu przybiorą w przyszłości (politycznie bardzo odległej), jak starzenie się społeczeństwa, lub zajmuje się sprawami wydaje się dość „kosmetycznymi”, jak wyrównywanie szans kobiet (W najbardziej „zrównanym kraju świata „wciąż nie są zupełnie równe”).

  Tematyka badań komisji istotnie pokrywa się z tym co, według ich modelu, działa sprawnie: ochrona środowiska, czy daleko posunięta ingerencja w kwestie społeczne. Nota bene komisja już zdążyła poinformować, że „obecna sytuacja gospodarcza jest (…) najlepsza, jaką Szwedzi mieli w całej historii”(!)

 3. Dorota Ortyńska

  Rzeczywiście Basiu dobór zagadnień świadczy o dobrobycie. Z drugiej strony są one przedstawione dość ogólnie, można powiedzieć „łagodnie”, co nie znaczy, że np. problem bezrobocia nie istnieje (w ostatnich latach wzrosło). Istotnie Piotrze, brakuje reprezentacji pozostałych partii zasiadających w Riksdagu, ale nie ma takiej konieczności, bo nie jest to komisja parlamentarna. Słowo komisja po polsku jest tu mylące, ale komisja w Riksdagu to po szwedzku „utskott”, więc w Szwecji się nie myli. Inna sprawa, że zaproszenie przedstawicieli pozostałych partii poszerzyło by wachlarz opinii i rozwiązań. Jeśli zaś chodzi o sam dobór tematów, to nie są to kwestie kosmetyczne ze szwedzkiego punktu widzenia: to, że jest już dobrze, nie znaczy, że na tym należy poprzestać, jeśli może być jeszcze lepiej. Sama idea komisji, która ma przeprowadzić badania i konsultacje ze społeczeństwem i zastanowić się nad strategią na lata jest warta uwagi, a o jej rzeczywistym znaczeniu przekonamy się za półtora roku.

 4. Rafał Bill

  Uwagi Piotra są faktycznie celne, ale Szwedzi dali się już poznać jako neutralni i obiektywni badacze, którzy są często ponad podziałami dla dobra swojego czy globalnego. Dlatego nie należy patrzeć na tę inicjatywę przez polskie okulary – u nas to byłaby walka polityczna, krew, łzy, przekleństwa, sprawy karne etc.
  Szwedzi, ciekawy naród, naprawdę.

 5. Gdyby byli obiektywni, to co w komisji robią politycy? Jeśli ktoś chce dobrze przeprowadzone badania, zleca je odpowiednim grupom badawczym i eksperckim. Samo zorganizowanie konferencji prasowej w szkole pachnie chwytem marketingowym.
  Istotniejszą kwestią jest natomiast: Czemu tworzy się komisję, skoro tymi zagadnieniami zobowiązane są zajmować się odpowiednie ministerstwa? Jeśli się nie zajmują to czemu ich nie zlikwidować lub przeorganizować?

  Nie twierdzę, że badania komisji nie mogą być wartościowe. Przypuszczam jednak, iż została ona utworzona głównie z przyczyn politycznych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>