Nowe prawo antydumpingowe UE niepokoi Chiny

394 0
JUSTYNA SIKORSKA

W grudniu 2017 r. Unia Europejska (UE) wprowadzi?a nowe zapisy do swojego ustawodawstwa antydumpingowego i antysubsydyjnego. Ich celem jest ochrona europejskiej gospodarki przed importem produktów po cenach dumpingowych z krajów, w których ich wytwarzanie jest dotowane przez pa?stwo. Przepisy wprowadzaj? nowy sposób obliczania tego, czy w odniesieniu do danego towaru importowanego do UE z krajów, gdzie pa?stwo interweniuje w gospodark?, dosz?o do dumpingu. Cho? oficjalnie owe regulacje nie s? skierowane przeciwko jakiemukolwiek pa?stwu, uznaje si?, ?e jest to próba walki z tanim importem z Chin.

Gospodarka nierynkowa

Chiny sta?y si? cz?onkiem ?wiatowej Organizacji Handlu (WTO) 11 grudnia 2001 roku.
W protokole akcesyjnym zawarto regulacje zezwalaj?ce innym pa?stwom cz?onkowskim na nak?adanie ce? antydumpingowych, je?eli chi?skie towary by?yby sprzedawane po cenach ni?szych ni? te, które obowi?zuj? na analogiczne wyroby w krajach trzecich. Mo?liwo?? stosowania tej procedury mia?a wygasn?? po pi?tnastu latach. Po wyga?ni?ciu klauzuli antydumpingowej 11 grudnia 2016 r., Chiny oczekiwa?y od pa?stw cz?onkowskich WTO uznania przyznania im statusu gospodarki wolnorynkowej. UE odmówi?a jednak przyznania im tego statusu po sprzeciwie zg?oszonym przez Parlament Europejski. Uznanie ChRL za gospodark? rynkow? pozostaje do dzi? tematem komplikuj?cym relacje handlowe pomi?dzy Chinami a pa?stwami europejskimi.

Wed?ug UE, gospodarki chi?skiej nie mo?na uzna? za rynkow? ze wzgl?du na wysoki wp?yw pa?stwa, regulowany rynek walutowy, brak wolnego rynku, brak przejrzystych zasad rachunkowo?ci i klarownej definicji praw w?asno?ci. Natomiast Pa?stwo ?rodka przyjmuje, ?e b?d?c od 2001 r. cz?onkiem WTO, jedn? z najwa?niejszych gospodarek ?wiata i najszybciej rozwijaj?cym si? krajem, powinno mie? przyznany ten status automatycznie.

Postanowienia artyku?u 15. protoko?u akcesyjnego Chin do WTO s? jednak do?? niejednoznaczne, co skutkuje sporem o ich interpretacj?. Cz??? ekspertów s?dzi, ?e kryteria gospodarki rynkowej pozostaj? w mocy, powo?uj?c si? na inne cz??ci protoko?u, np. o s?uszno?ci stosowania cen chi?skich w sytuacji wykazania produkcji bez ingerencji pa?stwa.

W zwyk?ej procedurze dumping jest obliczany przez porównanie ceny eksportowej danego produktu przywo?onego do UE z cenami krajowymi albo z kosztami wytworzenia produktu w kraju wywozu. Nie stosowano jej wobec Chin, poniewa? koszty produkcji by?y tam zani?ane przez interwencje pa?stwowe.

W takiej sytuacji, w celu ustalenia wysoko?ci c?a antydumpingowego, UE za punkt odniesienia przyjmowa?a nie ceny z Chin, ale dane z innego kraju, którego gospodark? uznawano za rynkow?. Tak by?o np. w przypadku paneli s?onecznych –  porównywano cen?, po jakiej eksportowa?y je Chiny, z cen? na rynku Korei Po?udniowej. Wykorzystywanie metody kraju analogicznego dawa?o UE mo?liwo?? nak?adania na chi?skie towary wy?szych ce?.

Dla Pa?stwa ?rodka nieprzyznanie statusu gospodarki rynkowej to powa?na przeszkoda w rozwoju stosunków bilateralnych. Tamtejsze w?adze powo?uj? si? na dobre relacje, a tak?e pomoc finansow?, której udzielono zad?u?onym krajom europejskim podczas kryzysu finansowego, oskar?aj?c UE o szukanie fa?szywych pretekstów lub nawet o niejawny protekcjonizm. Poza tym, ChRL cz?sto przywo?uje problem europejskich standardów i ogranicze? sanitarnych lub zdrowotnych. Chiny podejrzewaj?, ?e te kwestie s? raczej wykorzystywane przez UE jako wymówka usprawiedliwiaj?ca ograniczenia importu chi?skiego.

Neutralne zasady, czy sprytny trik?

UE przekonuje, ?e przyj?te prawo nie jest ukierunkowane na ?aden konkretny kraj i b?dzie wdra?ane w sposób neutralny. Chiny wskazuj? jednak, ?e zapisy te b?d? prób? obej?cia nieuchronnej konieczno?ci przyznania im statusu gospodarki wolnorynkowej. Jak wspomniano wcze?niej, wed?ug zapisów artyku?u 15. chi?skiego protoko?u akcesyjnego do WTO, pa?stwa cz?onkowskie WTO mog?y traktowa? Chiny jako gospodark? nierynkow? w odniesieniu do metodologii obliczania dumpingu jedynie przez 15 lat. UE wykorzysta?a te regulacje w oparciu o termin “metodologia kraju analogicznego”. W grudniu 2016 r. klauzula ta wygas?a, ale UE odmówi?a przyznania Chinom statusu gospodarki wolnorynkowej.

Zgodnie z nowym prawem, UE b?dzie nak?ada?a ?rodki antydumpingowe na pa?stwa trzecie (nawet cz?onków WTO), je?li wyka?e, ?e w tych krajach dosz?o do “znacz?cych zak?óce? rynku”. Rozporz?dzenie antydumpingowe zawiera obszerny katalog praktyk, które zak?ócaj? rynek i przedstawia kryteria, które UE b?dzie bra?a pod uwag? w celu okre?lenia zak?óce? rynku. Chiny wyrazi?y g??bokie zaniepokojenie w zwi?zku z tymi zapisami. G?ównym argumentem w?adz chi?skich jest to, ?e poprzez okre?lenie “znacz?ce zniekszta?cenia rynku” UE b?dzie w praktyce zmierza?a do przed?u?enia metodologii “kraju analogicznego” i unikni?cia przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej.

W grudniu 2017 roku Komisja Europejska opublikowa?a raport, w którym uznaje chi?sk? gospodark? za pozostaj?c? pod zbyt du?ym wp?ywem pa?stwa. Uzasadnieniem decyzji o nieuznaniu przez UE Chin za pa?stwo wolnorynkowe jest stwierdzenie znacznej ingerencji w gospodark? przez rz?d. Jako przyk?ady wskazano pa?stwow? kontrol? nad systemem finansowym i szczególne wspieranie biznesów z konkretnych obszarów gospodarki. Zarówno nowe regulacje unijne, jak i raport KE sta?y si? przedmiotem ostrej krytyki w Chinach.

Raport czyni nieodpowiedzialne uwagi na temat chi?skiej gospodarki i podejmuje nieuczciwe ?rodki wobec Chin, tworz?c ró?ne preteksty. Raport nie wspomina o w?asnych dzia?aniach UE, naruszaj?cych zasady WTO. Podwójne standardy to hipokryzjapowiedzia?a rzecznik chi?skiego ministerstwa spraw zagranicznych, Hua Chunying.

Jean-Claude Juncker podkre?li?, ?e nowe przepisy antydumpingowe nie s? wymierzone przeciwko ?adnemu konkretnemu pa?stwu, a ich zadaniem jest zapewnienie mo?liwo?ci przeciwdzia?ania nieuczciwej konkurencji i sprzeda?y towarów po zani?onych cenach. To, ?e KE wybra?a Chiny jako pierwszy kraj, o którym przygotowano sprawozdanie, ma by? jedynie odzwierciedleniem faktu, ?e dochodzenia stosowane w stosunku do Chin stanowi? najwi?ksz? cz??? dochodze? antydumpingowych UE.


Justyna Sikorska  – absolwentka historii (lic.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studiuje mi?dzynarodowe stosunki gospodarcze (studia magisterskie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2014 r. dzia?a w Studenckim Kole Naukowym EUrope, w którym obecnie pe?ni funkcj? przewodnicz?cej. Otrzyma?a wyró?nienie za prac? licencjack? pt. „Wieczna przyja?? czy wieczne interesy? Relacje handlowe Wielkiej Brytanii z by?ymi obszarami kolonialnymi”.


Przeczytaj te?:
P. Bienkowski, EU-China relations: still in search of rationale
I. Modzelewska, Chiny-Rosja-UE: partnerzy ekonomiczni?
P. Bienkowski, Wen Jiabao w Polsce: Czy Polska w ko?cu dostrzeg?a Chiny?
I. Bielawska, Chiny: skutki polityki jednego dziecka
P. Bienkowski, Co tylko Chiny maj? najlepszego: CIM na EU-China Year of Youth

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Nowe prawo antydumpingowe UE niepokoi Chiny"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *