„Młodzież” siejąca terror

1185 0
PATRYK ZAJ?C

W?ród licznych organizacji terrorystycznych inspiruj?cych si? fundamentalistyczn? ideologi? muzu?ma?sk? znajduje si? dzia?aj?ca w Rogu Afryki Asz-Szabab[1]. Pe?na nazwa tej somalijskiej grupy to: Ruch M?odzie?y Mud?ahedi?skiej[2] (arab. Harakat asz-Szabab al-Mud?ahidin, somal.[3] Xarakada Mujaahidiinta al-Shabaab). Swoj? aktywno?? rozpocz??a w 2006 roku. W 2012 r. nawi?za?a wspó?prac? z Al-Ka’id? Pó?wyspu Arabskiego. Asz-Szabab przez 10 lat dzia?alno?ci przeprowadzi?o dziesi?tki krwawych zamachów[4]. W ogarni?tej wojn? Somalii kontroluje[5] znaczne terytoria[6] i prowadzi dzia?ania zbrojne przeciwko wojskom pa?stw staraj?cych si? ustabilizowa? sytuacj? w tym regionie[7]. Najg?o?niejszymi i zarazem najokrutniejszymi zbrodniami dokonanymi przez Asz-Szabab by?y ataki  w Ugandzie i Kenii. 74 osoby zgin??y, a dziesi?tki zosta?y ranne, w samobójczych zamachach bombowych przeprowadzonych 11 lipca 2010 r. w Kampali. Ofiarami byli kibice zgromadzeni w zat?oczonych lokalach, gdzie ogl?dali fina? Pucharu ?wiata w pi?ce no?nej, w?ród nich byli liczni obcokrajowcy. W centrum handlowym Westgate w Nairobi 21 wrze?nia 2013 r. zabito 67 osób i raniono ponad sto. Dwa lata pó?niej 2 kwietnia 2015 r. na uniwersytecie Garissa czterech cz?onków organizacji wysadzi?o si? w powietrze rani?c ?miertelnie 147 osób.

Narodziny z?a

Grunt pod rozwój zmilitaryzowanych bojówek g?osz?cych fundamentalistyczn? wizj? islamu stanowi trwaj?ca od 1991 r. wojna domowa w Somalii. Rozpocz??a si? wraz z obaleniem rz?dz?cego krajem od 1969 r. socjalisty mjr. gen. Muhammada Zijada Barriego (somal. Maxamad Siyaad Barre). Od tego czasu nie ma w Somalii jednej, silnej, centralnej w?adzy zdolnej sprawowa? kontrol? nad ca?ym pa?stwem. Jej terytorium rozpad?o si? na ma?e rejony o nieustalonych granicach, zarz?dzane przez najbardziej wp?ywowe lokalne klany[8]. Brak stabilizacji i poczucia bezpiecze?stwa mieszka?ców stanowi?y idealne warunki dla rozwoju fundamentalistycznych grup takich jak Asz-Szabab, które powsta?o w 2006 r. jako zbrojne skrzyd?o Unii S?dów Muzu?ma?skich[9]. Ta istniej?ca od 2000 r. organizacja kontrolowa?a wówczas stolic? Somalii – Mogadiszu. Jej zamiarem by?o ustanowienie trwa?ej w?adzy i ?adu na terenie kraju poprzez wprowadzanie restrykcji oraz kontroli ludno?ci w duchu ortodoksyjnej wyk?adni szariatu. Unia S?dów Muzu?ma?skich skapitulowa?a w styczniu 2007 r., po ca?kowitym rozbiciu przez wojska Przej?ciowego Rz?du Federalnego, wspierane od grudnia 2006 r. przez si?y etiopskie, ale jej zbrojna frakcja – Asz-Szabab – kontynuuje walk? z rz?dem i wspieraj?cymi go si?ami Unii Afryka?skiej.

Flaga Asz-Szabab

Flaga Asz-Szabab

Cele i dzia?alno?? Asz-Szabab

Asz-Szabab d??y do ustanowienia pa?stwa wyznaniowego (jest to ta sama idea, która przy?wieca cz?onkom Pa?stwa Islamskiego) – Muzu?ma?skiego Emiratu Somalii. Swoim terytorium mia?o by ono obejmowa? Somali?, Puntland, Somaliland, pó?nocno-wschodni? Keni?, Ogaden (cz??? Etiopii) oraz D?ibuti. Ponadto deklaruje walk? z niewiernymi[10] (tj. nie-muzu?manami i obcokrajowcami z Zachodu), jak równie? z wszelkimi przejawami ich wp?ywów. Te koncepcje maj? swoje ?ród?o w ideologii salafickiej i wahhabickiej, które s? inspiracj? dla terrorystów na ca?ym ?wiecie.

Od 2007 r. Asz-Szabab przyj??o sposoby dzia?ania stosowane wcze?niej przez terrorystów w Afganistanie i Iraku, m. in. u?ywanie samochodów-pu?apek wype?nionych materia?ami wybuchowymi, ataki samobójcze, czy obcinanie g?ów. 24 stycznia 2008 r., po wypowiedzeniu wojny Unii Afryka?skiej (której wojska przebywaj? w Somalii z misj? stabilizacyjn?) przez liderów Asz-Szabab, dosz?o do zamachu w Mogadiszu, w którym zgin??o 13 osób. Terrorysta-samobójca zdetonowa? ?adunek wybuchowy umieszczony w samochodzie, którym podjecha? pod budynek ambasady Unii Afryka?skiej. Pi?? dni pó?niej Stany Zjednoczone uzna?y Asz-Szabab za zagraniczn? organizacj? terrorystyczn? (ang. Foreign Terrorist Organisation), a Zjednoczone Królestwo, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia posz?y za ich przyk?adem.

Lista zamachów, do których przyzna?a si? „m?odzie?” jest d?uga. Najwi?cej z nich dokonano na terenie Somalii. W Mogadiszu dochodzi do nich bardzo cz?sto, nawet kilka razy w miesi?cu. Poza tym organizacja stoi za atakami w Kenii, Ugandzie, D?ibuti i planowa?a je tak?e w Etiopii. Cz?onkami Asz-Szabab s? g?ównie Somalijczycy, prawdopodobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych tego typu grup, pochodz?cy z biednych rodzin, niewykszta?ceni, bezrobotni, bez perspektyw. S? jednak doniesienia, ?e w ich szeregi wst?puj? równie? obywatele s?siednich krajów, Europejczycy oraz Amerykanie[11]. Dok?adna liczba bojowników nie jest znana, ale szacuje si? j? na ok. 9 tysi?cy. Aktualnym liderem grupy jest Ahmad Umar (Omar) znany równie? jako Abu Ubajda tytu?uj?cy si? emirem[12]. Przez lata mieszka? w Kenii, gdzie uciek? po rozpocz?ciu si? wojny domowej w Somalii w 1991 r. Od 2006 r. by? oficerem Unii S?dów Muzu?ma?skich, nast?pnie w 2007 r. przyst?pi? do Asz-Szabab, któremu przewodzi od 2014 r. Jego poprzednik Ahmed Abdi Godane zosta? w tym samym roku zabity w wyniku ataku ameryka?skiego drona. Precyzyjne naloty przy pomocy bezza?ogowych statków powietrznych startuj?cych z bazy w D?ibuti od lat stanowi? ameryka?ski wk?ad w walk? z terrorystami w Rogu Afryki. 5 marca 2016 r. za pomoc? drona zg?adzono ponad 150 bojowników Asz-Szabab. By? to najskuteczniejszy pojedynczy nalot, jaki przeprowadzono dotychczas w Somalii. Terrory?ci nie pozostaj? jednak d?u?ni. Ju? 21 marca zaatakowali baz? wojskow? niedaleko Mogadiszu, zabijaj?c 74 ?o?nierzy.

***

W zamachach przeprowadzonych przez Asz-Szabab gin?li obywatele ró?nych pa?stw. Niestety znalaz?o si? w?ród nich równie? dwóch obywateli Polski[13]. Somalia pozostaje od 20 lat krajem w stanie anarchii i rozpadu. W rankingu pa?stw niestabilnych (ang. fragile states index) znajduje si? na drugim miejscu.  Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza jakiekolwiek wyjazdy do tego pa?stwa oraz zaleca natychmiastowe opuszczenie jego terytorium, gdy? prawdopodobie?stwo zamachów i porwa? jest oceniane jako skrajnie wysokie. Chocia? pojawiaj? si? doniesienia o kolejnych sukcesach w walce z Asz-Szabab koniec konfliktu jest nadal odleg?? perspektyw?. Organizacja ta bowiem, jak ka?da grupa terrorystyczna, jest trudna do rozbicia. Wci?? przybywaj? nowi rekruci, a aktualni cz?onkowie nie wyró?niaj? si? z t?umu, najcz??ciej b?d?c  autochtonami. Dotychczas Asz-Szabab pozostaje jedn? z najaktywniejszych grup powi?zanych z Al-Ka’id? oraz najniebezpieczniejsz? i najbardziej bezwzgl?dn? siatk? terrorystyczn? w Rogu Afryki.


 • [1] W mediach, szczególnie zagranicznych, nazw? t? spotka? mo?na równie? w formach „Al-Shabab”, „Al Shabaab”. W niniejszym artykule b?d? pos?ugiwa? si? okre?leniem „Asz-Szabab”, czyli uproszczon? polsk? transkrypcj? arabskiej nazwy organizacji.
 • [2] Mud?ahedin, czyli mud?ahid oznacza po arabsku „tego, który dok?ada stara?”, „tego, który anga?uje si? w d?ihad”. Termin „d?ihad” oznacza dos?ownie „dok?adanie stara? [na drodze Boga]”.
 • [3] Skrót oznacza j?zyk somalijski (somali).
 • [4] Ataki wymierzone s? w somalijski rz?d i podporz?dkowane mu wojsko i policj? oraz si?y misji Unii Afryka?skiej w Somalii. Celem Asz-Szabab jest obalenie rz?du i ustanowienie w?asnej w?adzy. Poza tym, jako ?e terrory?ci przeciwstawiaj? si? wszelkim wp?ywom kultury zachodniej, ich cel stanowi? obcokrajowcy. Przede wszystkim Europejczycy i Amerykanie, ale równie? „niewierni” Afrykanie (nie-muzu?manie).
 • [5]Miasta i wioski somalijskie kontrolowane s? na zmian? przez Asz-Szabab i si?y rz?dowe  oraz koalicj?. Walki ci?gle trwaj?, ?adna strona nie jest w stanie utrzyma? w?adzy na zdobytych terenach przez d?ugi czas.
 • [6] W r?kach Asz-Szabab znajduje si? wi?kszo?? po?udniowej i ?rodkowej Somalii. Wzrasta równie? jego obecno?? na pó?nocy, por: https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/61
 • [7] S? to wojska Misji Unii Afryka?skiej w Somalii (AMISOM). W ich sk?ad wchodz? ?o?nierze z Kenii, Etiopii, D?ibuti, Ugandy i Burundi: http://amisom-au.org/mission-profile/military-component/
 • [8] W spo?ecze?stwie somalijskim panuje podzia? klanowy. Mimo poczucia wspólnoty j?zykowej, religijnej i etnicznej w?ród Somalijczyków, przywi?zanie do klanu jest nadal podstaw? identyfikacji i to?samo?ci cz?owieka.Wiecej na : http://www.globalsecurity.org/military/world/war/somalia.htm
 • [9] Czasami organizacja ta w j?zyku polskim bywa nazywana Uni? Trybuna?ów Islamskich.
 • [10]Terrory?ci stosuj? metod? takfir (arab. uznanie za niewiernego). Nie ma znaczenia, jak? wiar? wyznaje cz?owiek, cho?by nawet uwa?a? si? za prawowiernego muzu?manina. To terrorysta, w swoim subiektywnym odczuciu, decyduje, kto jest niewiernym.
 • [11]Wi?cej na: http://www.adl.org/assets/pdf/combating-hate/al-shabaabs-american-recruits.pdfhttp://edition.cnn.com/2015/11/05/africa/al-shabaab-proganda-video/https://horseedmedia.net/2015/03/11/somalia-police-arrest-foreign-fighters-en-route-to-al-shabaab/, http://www.express.co.uk/news/uk/579548/Western-Islamic-fighter-British-foreign-fighters-join-Al-Shabaab
 • [12] Cz?sto t?umaczy si? ten wyraz jako „ksi???”. Jednak?e arabski  tytu? „amir” (czyli emir) znaczy w?a?ciwie „ten, który rozkazuje” i w ?wiecie muzu?ma?skim wi??e si? przede wszystkim z funkcj? dowódcy wojsk. Chocia? jest zaszczytny nie wskazuje na szlachecko?? u?ywaj?cej go osoby.
 • [13] Byli to obywatele polscy: Palesty?czyk i Somalijczyk z polskimi paszportami. Jednym z nich by? Abdulcadir Gabeire Farah, historyk z wykszta?cenia. Wyemigrowa? z Somalii w latach 90. XX w. By? prezesem za?o?onej w 2007 r. Fundacji dla Somalii, która wspiera akcje humanitarne w tym kraju, ale równie? dzia?a na rzecz pomocy imigrantom w Polsce. Farah dzia?a? aktywnie w biznesie i planowa? kandydowa? w wyborach na prezydenta Somalii w 2016 r. Mia? podobno du?e szanse, aby je wygra?. Zamachu dokonano 21 wrze?nia 2015 r. w okolicach pa?acu prezydenckiego w Mogadiszu. Celem by?a najprawdopodobniej delegacja Narodów Zjednoczonych. Zgin??o kilkana?cie osób, a kilkadziesi?t zosta?o rannych: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1628745.html http://www.tvp.info/21995977/prokuratura-wszczela-sledztwo-ws-smierci-polakow-w-mogadiszu

Zdj?cie:  Flaga uzywana przez organizacj?, ?ród?o: Wikipedia (licencja CC BY 2.0)


Patryk Zaj?c – student afrykanistyki i arabistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego zainteresowa? nale??: j?zykoznawstwo, kultury afryka?skie i orientalne, polityka, stosunki mi?dzynarodowe, islam, terroryzm.


Przeczytaj te?:
P. Zaj?c, Masakra na Wybrze?u
W. Gil, Nigeryjska polityka a Boko Haram
R. Smentek, European Union in the Horn of Africa – the operations that need to be continued
S. Okrasa, Wykorzystanie dronów w polityce antyterrorystycznej Stanów Zjednoczonych : od Busha do Obamy
K. Libront, Zamachy terrorystyczne w Pary?u: mo?liwe reakcje w ramach NATO

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "„Młodzież” siejąca terror"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>