Raczkujące finanse muzułmańskie w Indiach

1173 0
PAULINA WOJCIECHOWSKA

logoW lipcu 2014 roku Bank Rezerw Indii (Reserve Bank of India, RBI – bank centralny) rozpocz?? przegl?d przepisów dotycz?cych bankowo?ci muzu?ma?skiej. Bank centralny powo?a? wewn?trzny komitet do zbadania tej sprawy. Obecnie Banking Regulation Act z 1949 r. (dokument by? wielokrotnie nowelizowany) nie zezwala instytucjom muzu?ma?skim na prowadzenie dzia?alno?ci w tym kraju. Liczba wyznawców islamu w Indiach szacowana jest na oko?o 138 mln osób (13,4% ludno?ci), co sprawia, ?e jest to najwi?ksza mniejszo?? muzu?ma?ska na ?wiecie. Podkre?li? jednak nale?y, ?e statystyczny muzu?manin jest s?abiej wykszta?cony i biedniejszy ni? przeci?tny Indus. Ró?nica widoczna jest tak?e w dost?pie do us?ug bankowych.

Tradycja bankowo?ci w Indiach jest do?? d?uga – pierwszy bank na subkontynencie, Bank of Hindustan, zosta? za?o?ony jeszcze w 1770 r. W latach 60. XX wieku banki zosta?y znacjonalizowane, a ponowna liberalizacja rynku nast?pi?a dopiero w latach 90. Podstaw? bankowo?ci komercyjnej stanowi RBI, 7 banków stowarzyszonych oraz 19 innych banków pa?stwowych (PBS) – rz?d pozostaje tam akcjonariuszem wi?kszo?ciowym, cho? jego udzia? systematycznie si? zmiejsza m.in. przez publiczn? emisj? akcji. W Indiach dzia?a te? 30 banków prywatnych, 40 banków z udzia?em kapita?u zagranicznego i 196 regionalnych banków spó?dzielczych. Od 2005 r. banki zagraniczne mog? zak?ada? swoje filie. Od 2012 r. nowe prawo zezwala, ?eby to RBI wydawa? licencje na dzia?alno?? bankow? – zmniejsza to biurokracj? i przyspiesza zak?adanie nowych banków. Na 100 tys. mieszka?ców w Indiach przypada 10,6 oddzia?ów banków, oraz 8,9 bankomatu. Depozyty bankowe stanowi? 68% PKB, a kredyty 52%. Dla porównania w Chinach wska?niki te wynosz? odpowiednio 23,8%; 49,6%; 434% oraz 288%. Banki indyjskie przestrzegaj? mi?dzynarodowych norm dotycz?cych adekwatno?ci kapita?owej, ryzyka i p?ynno?ci Banku Rozlicze? Mi?dzynarodowych w Bazylei.

W Indiach niespe?na 60% gospodarstw domowych korzysta z jakichkolwiek us?ug bankowych. Sytuacja jest oczywi?cie trudniejsza na wsi, gdzie 73% mieszka?ców nie ma dost?pu do „formalnych” (czytaj: legalnych) ?róde? kredytowania (ok. 1/3 tej grupy korzysta ze ?róde? „nieformalnych”). Odzia?y banków znajduj? si? w ok. 5% wsi. Dost?p do Internetu ma zaledwie 13% Indusów, co uniemo?liwia rozwój bankowo?ci elektronicznej. W sierpniu tego roku premier Narendra Modi wraz z bankami pa?stwowymi rozpocz?? kampani? maj?c? na celu zach?ci? najbiedniejszych do otwarcia podstawowego rachunku bankowego (banki zobowi?za?y si? do uproszczenia odpowiednich procedur). Pierwsze projekty dotycz?ce zapewnienia najbiedniejszym dost?pu do us?ug finansowych (ang. financial insculsion) RBI rozpocz?? ju? w 2005 r. Co ciekawe, na indyjskim rynku bankowym mo?na znale?? równie? instytucje, których us?ugi dedykowane s? tylko dla kobiet. Jest to jeden z pomys?ów na w??czenie kobiet w nowoczesn? gospodark? i system finansowy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W s?siednim Pakistanie przymusowa i pe?na islamizacja sektora finansowego mia?a miejsce w 1977 r., jednak zakaz stosowania odsetek zosta? ostatecznie zniesiony w 2001 roku. Obecnie bankowo?? muzu?ma?ska stanowi 10% sektora bankowego (sie? sk?ada si? z ok. 1200 oddzia?ów). W Bangladeszu islam wyznaje 80% spo?ecze?stwa, a aktywa sektora muzu?ma?skiego stanowi? 18% warto?ci ca?ego sektora bankowego. W krajach regionu tzw. niekonwencjonalne finanse najbardziej dynamicznie rozwijaj? si? w Malezji i Indonezji.

Mimo braku zgody na utworzenie w pe?ni muzu?ma?skiego banku w sierpniu 2013 r. RBI wyda?a zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w formie non-bank finance company (NBFC) dla Cheraman Financial Services, z siedzib? w stanie Kerala (populacja muzu?ma?ska to 24% mieszka?ców tego regionu). Jej dzia?alno?? finansowana jest ze ?rodków pochodz?cych od obywateli pa?stw Zatoki Perskiej (odpowiednik depozytów), które to nast?pnie maj? by? inwestowane w projekty rozwojowe w stanie Kerala (odpowiednik kredytów). 11% udzia?ów w firmie ma tak?e rz?d stanowy Kerali. Podmiot ten ma trzy dzia?y: Leasing, Rozwój Infrastruktury i Zarz?dzanie Finansami.  Instytucja NBFC nie mo?e przyjmowa? tradycyjnych depozytów (wk?adów “na ??danie”), wydawa? klientom czeków ani kart p?atniczych, a zgromadzone wk?ady nie podlegaj? ubezpieczeniu w razie bankructwa danej instytucji. Zgodnie z g?ówn? zasad? finansów zgodnych z prawem szariatu ryzyko spoczywa zarówno na finansuj?cym jak i na kliencie. Co wi?cej, finansowane nie mog? by? takie bran?e jak: ubezpieczenia, obrót papierami warto?ciowymi, rozrywka, produkcja filmowa, telewizja kablowa, muzyka, materia?y wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, wieprzowina i mi?so non-halai oraz hazard. W grudniu 2013 r. Chairman Financial Services utworzy? fundusz ventrure capital, którego celem jest finansowanie start-upów i projektów infrastrukturalnych.

Kolejna instytucja to Pragmatic Wealth Management (za?o?ona w 2009 r.). Przedmiotem jej dzia?alno?ci jest po?rednictwo na rynku gie?dowym oraz dbanie o to, by transakcje prowadzone by?y w zgodzie z prawem szariatu (decyduje o tym z?o?ona ze spcjalistów Islamic Investment Finance Board, IIFB). Podmiot ten zajmuje si? tak?e promocj? „etycznych i odpowiedzialnych spo?ecznie finansów”, wydaje magazyn „Islami Tijara” i prowadzi portal o tej samej nazwie. Podobnych instytucji istnieje na rynku conajmniej kilkana?cie. Jedna z nich, Taqwaa Advisory and Shariah Investment Solutions (Tasis), we wspó?pracy z gie?d? w Mubaiu utworzy?a specjalny gie?dowy indeks BSE Tasis Shariah 50, który u?atwia inwestowanie w zgodzie z szariatem.

Zwolennicy wprowadzenia regulacji zezwalaj?cych na istnienie pe?nej bankowo?ci muzu?ma?skiej maj? kilka arugmentów, poza konieczno?ci? utworzenia banków, z których mogliby korzysta? „zgodnie z przekonaniami” miliony wyznawców islamu (dzi? wielu muzu?manów trzyma oszcz?dno?ci na rachunkach bie??cych aby unikn?? odsetek), przemawiaj?cymch za rozwojem tego niekonwencjonalnego sektora finansów. Wed?ug nich instrumenty muzu?ma?skie mog?yby by? lekarstwem na kryzys finansowy – wiele opracowa? wskazuje, ?e sektor ten okaza? si? niezwykle odporny na kryzys. Bankowo?? muzu?ma?ska mog?aby by? tak?e szans? dla biednych na uzyskanie dost?pu do ta?szej formy finansowania. Ponadto, ?rodki lokowane w niekonwencjonalne produkty finansowe inwestowane s? w realn? gospodark?, co daje dodatkowe mo?liwo?ci finansowania projektów infrastrukturalnych (w Indiach na przedsi?wzi?cia tego typu przeznaczana jest niedostateczna ilo?? pieni?dzy). Zorganizowan? promocj? instrumentów muzu?ma?skich zajmuje si? mi?dzy innymi Indian Center for Islamic Finance. Instytucja ta publikuje badania oraz organizuje szkolenia i wydarzenia promocyjne. Na indysjkich uczelniach znale?? mo?na kierunki i kursy zwi?zana z bankowo?ci? niekonwencjonaln?.

Wspólna egzystencja Hinduistów i Muzu?manów nie nale?y do naj?atwiejszych. Mi?dzy innymi dlatego cz??? przedstawicieli wi?kszo?ci mo?e niech?tnie patrze? na specjalne rozwi?zania w systemie finansowym. ?ywa jest pami?? o zamachach terrorystycznych, a konflikt o Kaszmir z Pakistanem pozostaje wci?? nierozwi?zany . Nowy premier Modi, uchodzi za nacjonalist? i przeciwnika specjalnych przywilejów dla mniejszo?ci muzu?ma?skiej (cho? jak dot?d w swoich wypowiedziach jako g?owa rz?du wypowiada si? o mniejszo?ci raczej pozytywnie). Tak?e sami muzu?manie w Indiach maj? niewielkie poj?cie o niekonwencjonalnych finansach i mo?liwo?ciach jakie daj?. Bankowo?? muzu?ma?ska w tym kraju wci?? nie jest popularna. Jednak?e dynamiczny rozwój sektora i rosn?ce potrzeby finansowe Indusów wkrótce mog? to zmieni?.


Przeczytaj te?:

 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

Brak komentarzy on "Raczkujące finanse muzułmańskie w Indiach"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *